Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13

Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Du thao chien luoc giao duc 2009 2020 lan thu 13 voi 24 trang da duoc Bo GD-DT cong bo tai cuoc gap voi lanh dao mot so co quan bao chi chieu nay, 18/12. Duoi day la noi dung ban du thao.

CHIEN LUOC PHAT TRIEN GIAO DUC VIET NAM 2009 - 2020

Trong giai doan day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te, nguon luc con nguoi Viet Nam cang tro nen co y nghia quan trong, quyet dinh su thanh cong cua cong cuoc phat trien dat nuoc. Giao duc ngay cang co vai tro va nhiem vu quan trong trong viec xay dung mot the he nguoi Viet Nam moi, dap ung yeu cau phat trien kinh te-xa hoi. Dieu nay doi hoi giao duc phai co chien luoc phat trien dung huong, hop quy luat, xu the va xung tam thoi dai. Chien luoc Giao duc Viet Nam 2001-2010 da tien hanh duoc 8 nam. Thuc tien phat trien giao duc dat nuoc da khang dinh nhung dinh huong dung dan cua chien luoc nhung dong thoi cung cho thay can co su dieu chinh. Chien luoc phat trien giao duc giai doan 2009-2020 tiep tuc thuc hien giai doan cuoi cua Chien luoc giao duc 2001-2010 voi nhung dieu chinh can thiet, tao nhung buoc chuyen can ban cua giao duc trong thap nien toi.

I. TINH HINH GIAO DUC VIET NAM TRONG NHUNG NAM DAU THE KY 21

1. Nhung thanh tuu

a. Quy mo giao duc va mang luoi co so giao duc duoc phat trien, dap ung tot hon nhu cau hoc tap cua xa hoi

Nam hoc 2007-2008, ca nuoc co gan 23 trieu hoc sinh, sinh vien, tang 2,86% so voi nam hoc 2000-2001; trong do so hoc sinh hoc nghe tang 2,14 lan; so hoc sinh trung cap chuyen nghiep tang 2,41 lan; so sinh vien cao dang, dai hoc tang 1,75 lan, nang ty le sinh vien cao dang, dai hoc tren mot van dan tang 1,6 lan, so hoc vien cao hoc va nghien cuu sinh tang 2,5 lan.

Ty le lao dong qua dao tao theo cac trinh do khac nhau tang tu 20% vao nam 2000 len 31,5% vao nam 2007.

Mang luoi truong lop duoc phat trien rong khap trong toan quoc. Ve co ban da xoa duoc "xa trang" ve giao duc mam non; truong tieu hoc da co o tat ca cac xa, truong trung hoc co so co o xa hoac cum lien xa, truong trung hoc pho thong co o tat ca cac huyen. Cac co so dao tao nghe, cao dang va dai hoc duoc thanh lap o hau het cac dia ban dan cu lon, cac vung, cac dia phuong, dac biet o vung cham phat trien nhu Tay Bac, Tay Nguyen, dong bang song Cuu Long. Cac tinh va nhieu huyen mien nui da co truong noi tru va ban tru cho con em cac dan toc thieu so.

Hien nay, ca nuoc co tren 9.000 trung tam hoc tap cong dong, gan 700 trung tam giao duc thuong xuyen cap tinh va huyen, 1.300 trung tam tin hoc, nhieu truong dai hoc trien khai cac chuong trinh dao tao tu xa. Ngoai ra, co nhieu co so dao tao ngoai ngu va boi duong nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu co yeu to nuoc ngoai dang hoat dong tai Viet Nam. Mot xa hoi hoc tap da hinh thanh ro net o Viet Nam.

b. Chat luong giao duc o cac cap hoc va trinh do dao tao da co chuyen bien. Noi dung day hoc va kien thuc cua hoc sinh pho thong da co tien bo, toan dien hon. Trinh do hieu biet, nang luc tiep can tri thuc moi cua mot bo phan hoc sinh, sinh vien duoc nang cao. So dong sinh vien tot nghiep dai hoc, cao dang co hoai bao lap than, lap nghiep va co tinh than tu lap va dai bo phan da co viec lam. Chat luong dao tao cua mot so nganh dao tao khoa hoc va cong nghe da duoc nang cao mot buoc.

Trong nhung nam gan day, cong tac quan ly chat luong da dac biet duoc chu trong. Da hinh thanh cac to chuc chuyen trach ve danh gia va kiem dinh chat luong. Ngoai Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong cap trung uong duoc thanh lap vao thang 8/2008, phong Khao thi va Kiem dinh chat luong da duoc thanh lap tai 55 trong so 63 So Giao duc va Dao tao, 55 don vi chuyen trach ve dam bao chat luong duoc thanh lap o cac truong dai hoc va cao dang. Toi thang 7/2008, da co 114 truong dai hoc tu danh gia, trong do co 40 truong duoc danh gia ngoai.

Cac truong pho thong chat luong cao duoc hinh thanh o nhieu dia phuong. Nhieu truong dai hoc da to chuc day hoc theo cac chuong trinh tien tien quoc te. Toi thang 7/2008 co 24 chuong trinh dao tao tien tien quoc te dang duoc su dung o 17 truong dai hoc giang day truc tiep bang tieng Anh. Da tang cuong su gan ket giua hoat dong khoa hoc cong nghe voi hoat dong dao tao sau dai hoc, tap trung vao cac linh vuc: cong nghe sinh hoc, cong nghe thong tin, cong nghe vat lieu, khoa hoc nong-lam-ngu va khoa hoc giao duc. De dap ung tot hon yeu cau cung cap nhan luc cho cac linh vuc kinh te-xa hoi, nang cao hieu qua dao tao, trong 2 nam gan day nganh giao duc dao tao da tich cuc day manh viec thuc hien dao tao gan voi nhu cau xa hoi.

Dong thoi voi su doi moi chuong trinh, sach giao khoa va tai lieu day hoc theo Nghi quyet 40/2000/QH cua Quoc hoi, phuong phap giao duc o cac nha truong da buoc dau duoc doi moi theo tinh than phat huy tinh nang dong, chu dong va tich cuc cua nguoi hoc, dong thoi tang cuong ung dung cong nghe thong tin vao qua trinh day va hoc. Chuan nghe nghiep cua doi ngu giao vien o cac cap hoc va trinh do dao tao da va dang duoc xay dung lam co so cho viec danh gia va boi duong giao vien theo chuan.

c.Tat ca cac tinh, thanh pho trong ca nuoc da duoc cong nhan chuan quoc gia ve xoa mu chu, pho cap giao duc tieu hoc va dang thuc hien pho cap trung hoc co so. Den 12/2007 Den 7/2008, da co 42/63 tinh, thanh pho (67%) dat chuan pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi; 42/63 tinh dat chuan pho cap giao duc trung hoc co so. Ty le dan so tu 15 tuoi tro len biet chu cua ca nuoc la 94%; so nam hoc trung binh cua dan so tu 15 tuoi tro len la 9,6. Su khac biet ve trinh do hoc van giua nam va nu ngay cang duoc thu hep. Ve co ban nuoc ta da dat duoc su binh dang nam nu trong giao duc co ban.

d. Cong tac xa hoi hoa giao duc va viec huy dong nguon luc cho giao duc da dat duoc nhung ket qua buoc dau. Cac luc luong xa hoi tham gia ngay cang tich cuc vao viec huy dong tre den truong, giam sat, danh gia va hien ke cho giao duc, xay dung co so vat chat truong hoc, dau tu mo truong, dong gop kinh phi cho giao duc duoi nhieu hinh thuc khac nhau. Ngan sach nha nuoc dau tu cho giao duc tang lien tuc tu 15,5% nam 2001 len 20% nam 2007. Trong nam 2007, khoang 25% tong chi phi cua xa hoi cho hoc tap la dong gop cua nguoi dan. Ben canh do, cung da huy dong duoc su dong gop cua cac doanh nghiep, cac to chuc chinh tri-xa hoi va dau tu nuoc ngoai.

Cac co so giao duc ngoai cong lap ngay cang phat trien. Vao nam hoc 2007-2008, ca nuoc co gan 6.000 co so giao duc mam non, 95 truong tieu hoc, 33 truong trung hoc co so, 651 truong trung hoc pho thong, 308 co so day nghe, 72 truong trung cap chuyen nghiep va 64 truong cao dang, dai hoc la cac co so giao duc ngoai cong lap. So hoc sinh, sinh vien hoc tai cac co so giao duc ngoai cong lap ngay cang tang. Nam hoc 2007-2008, ty le hoc sinh, sinh vien ngoai cong lap la 15,6%, trong do ty le hoc sinh pho thong la 9%; hoc sinh trung cap chuyen nghiep la 18,2%; hoc nghe la 31,2%; sinh vien cao dang, dai hoc la 11,8%.

e. Cong bang xa hoi trong giao duc da duoc cai thien, dac biet tang co hoi hoc tap cho tre em gai, tre em nguoi dan toc, con em cac gia dinh ngheo va tre em khuyet tat. Viec mien, giam hoc phi, cap hoc bong va cac chinh sach ho tro khac da tao dieu kien cho dai bo phan con em cac gia dinh ngheo, dien chinh sach duoc hoc tap, truoc het o cac cap hoc pho cap. Tu nam hoc 2007-2008, hoc sinh hoc nghe, sinh vien cao dang, dai hoc co hoan canh kho khan duoc vay von voi so luong lon de hoc; 53% so hoc sinh sinh vien ca nuoc duoc mien giam hoc phi.

Tu nam hoc 2007 – 2008, hoc sinh hoc nghe, sinh vien cao dang, dai hoc co hoan canh kho khan duoc vay de chi tra cho viec hoc hanh (752.000 nguoi duoc vay voi muc toi da 800.000 dong/thang).

Giao duc o vung dong bao cac dan toc thieu so, vung sau, vung xa co tien bo ro ret. Den nam hoc 2007-2008 co 278 truong dan toc noi tru cua trung uong, tinh, huyen va cum xa, voi khoang 86.000 hoc sinh; cac truong, lop hoa nhap va chuyen biet da thu hut hon 250.000 tre khuyet tat di hoc.

g. Cong tac quan ly giao duc da co nhieu chuyen bien. Cong tac quan ly chat luong da duoc chu trong voi viec tang cuong he thong danh gia va kiem dinh chat luong. Nam 2008, Bo Giao duc va Dao tao da hoan thanh viec xay dung de an doi moi co che tai chinh trong giao duc dao tao, trong do co de an hoc phi. Viec phan cap quan ly giao duc cho cac dia phuong va so giao duc duoc day manh, dac biet tang quyen chu dong cho cac co so giao duc trong tuyen dung giao vien, su dung ngan sach, to chuc quy trinh giao duc, to chuc thuc hien ke hoach day hoc, thuc hien chuong trinh, sach giao khoa phu hop voi dac diem doi tuong hoc sinh va dieu kien cu the cua tung vung mien. Cai cach hanh chinh trong toan nganh giao duc duoc day manh. Co che “mot cua” duoc trien khai thi diem tai co quan Bo va 63/63 van phong cua cac So giao duc. Cong nghe thong tin duoc ung dung manh me trong quan ly nganh.

Nhung thanh tuu cua giao duc nuoc ta da khang dinh vai tro quan trong cua giao duc trong viec nang cao dan tri, dao tao nhan luc, boi duong nhan tai cho dat nuoc. Nho nhung thanh tuu cua giao duc va cac linh vuc xa hoi khac ma chi so phat trien con nguoi (HDI) cua nuoc ta theo bang xep loai cua Chuong trinh phat trien Lien hiep quoc trong nhung nam gan day co nhung tien bo dang ke: tu 0,688, xep thu 109 trong so 174 quoc gia vao nam 2000 da tang len 0,733, xep thu 105 trong so 177 quoc gia vao nam 2005. Nhung thanh tuu cua giao duc da va dang gop phan quan trong vao su phat trien kinh te-xa hoi, giu vung an ninh chinh tri cua dat nuoc trong hon 20 nam doi moi.

Nguyen nhan cua nhung thanh tuu

a. Su lanh dao cua Dang, su chi dao dieu hanh cua Chinh phu va chinh quyen cac cap, su quan tam, tham gia dong gop cua cac to chuc kinh te-xa hoi va toan dan doi voi giao duc da gop phan quyet dinh cho su thanh cong cua su nghiep giao duc.

b. Su on dinh chinh tri, nhung thanh qua phat trien kinh te, cai thien doi song nhan dan cua thoi ky doi moi da tao moi truong voi cac dieu kien thuan loi cho phat trien giao duc. Dau tu cho giao duc trong tong chi ngan sach nha nuoc da lien tuc tang qua cac nam.

c. Long yeu nuoc, yeu nguoi, yeu nghe, su no luc cua doi ngu nha giao va quyet tam doi moi cua nganh giao duc dao tao da gop phan quan trong thuc hien nhiem vu giao duc. Cac giao vien va can bo quan ly cong tac o moi mien to quoc, dac biet o vung nui, vung sau, vung xa da vuot qua moi kho khan, thu thach to lon, dong gop cong suc vao su nghiep trong nguoi.

d. Truyen thong hieu hoc cua dan toc duoc phat huy manh me, the hien trong tung gia dinh, tung dong ho, tung cong dong dan cu. Nhan dan da khong tiec cong suc, tien cua dau tu va khuyen khich dong vien con em vuot kho, cham chi hoc tap, ho tro va tao dieu kien day tot, hoc tot cho cac nha truong.

2. Nhung yeu kem

Mac du da dat duoc mot so thanh tuu co ban nhung giao duc nuoc ta van con nhung bat cap va yeu kem:

a. Co cau he thong giao duc quoc dan chua dong bo, thieu tinh lien thong giua cac cap hoc va cac trinh do dao tao, trong do giao duc nghe nghiep chua duoc quan tam dung muc. Cach thuc to chuc phan luong trong he thong giao duc con the hien nhieu lung tung. Tinh trang mat can doi giua co cau trinh do, co cau nganh nghe dao tao cham duoc khac phuc, chua dap ung duoc yeu cau nhan luc cua xa hoi.

b. Chat luong giao duc con thap so voi yeu cau phat trien cua dat nuoc trong thoi ky moi. Su phat trien quy mo giao duc o cac cap hoc, nganh nghe va trinh do dao tao trong nhung nam qua da dap ung tot hon nhu cau hoc tap cua nhan dan, nhung chat luong giao duc chua dap ung duoc nhu cau phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc va con thap so voi trinh do cua cac nuoc tien tien trong khu vuc va tren the gioi. Trong giao duc chua giai quyet duoc mau thuan giua phat trien so luong voi nang cao chat luong. Trong nhieu nam gan day, quy mo giao duc dai hoc phat trien, so luong cac truong cao dang, dai hoc tang manh trong khi cac dieu kien ve doi ngu giang vien, co so vat chat - ky thuat nha truong chua phat trien du de dam bao duoc chat luong dao tao cua cac co so nay.

c. Noi dung, phuong phap giao duc tu mam non den pho thong da duoc doi moi nhung con boc lo nhieu han che; chuong trinh giao duc dai hoc cham doi moi, chua dap ung duoc muc tieu giao duc. Con co nhung noi dung trong chuong trinh giao duc o cac cap hoc va trinh do dao tao khong thiet thuc, nang ve ly thuyet, nhe ve thuc hanh, chua gan voi yeu cau xa hoi, chua phu hop voi nhu cau va kha nang hoc tap cua moi doi tuong hoc sinh. Phuong phap day hoc ve co ban van theo loi truyen thu mot chieu, doi hoi nguoi hoc phai ghi nho may moc, khong phat huy duoc tu duy phe phan, tu duy sang tao va tinh than tu hoc o nguoi hoc.

d. Doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc chua dap ung duoc nhiem vu giao duc trong thoi ky moi. Con thieu quy hoach tong the dao tao doi ngu nha giao tu mam non den dai hoc dan den tinh trang doi ngu nha giao vua thua, vua thieu, vua khong dong bo ve co cau. O cac truong cao dang, dai hoc, so giang vien co trinh do thac sy va tien sy con qua it. Phuong thuc dao tao trong cac nha truong su pham cham doi moi, chat luong dao tao con thap dan den tinh trang trinh do chuyen mon va nghiep vu cua mot bo phan nha giao chua dap ung duoc yeu cau nang cao chat luong. Ben canh su no luc cua tuyet dai bo phan, mot so nha giao con co bieu hien vi pham dao duc loi song, lam anh huong xau toi uy tin cua nguoi thay trong xa hoi. Cong tac boi duong, nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu cho doi ngu nha giao con thieu hieu qua. Cac che do chinh sach doi voi nha giao chua thoa dang, chua tao duoc dong luc phan dau vuon len trong ban than moi nguoi thay.

e. Co so vat chat ky thuat nha truong con thieu thon va lac hau. Mac du tinh hinh co so vat chat ky thuat nha truong trong nhung nam gan day da co nhieu cai thien ro ret nhung tinh den nam 2007 van con 11% so lop hoc o tinh trang lop hoc tam, phong hoc cap 4 cu nat, nhat la o vung sau, vung xa; thu vien, phong thi nghiem, phong hoc bo mon va cac phuong tien day hoc con thieu va lac hau, nhat la o cac truong dai hoc.

Nguyen nhan cua nhung yeu kem

a. Quan diem giao duc la quoc sach hang dau chua thuc su duoc quan triet dung muc o cac cap quan ly va chi dao giao duc

Trong nhieu nam qua Dang ta da luon luon nhan manh quan diem “Giao duc va dao tao cung voi khoa hoc cong nghe la quoc sach hang dau, la dong luc cua qua trinh phat trien”. Tuy nhien trong thuc tien, quan diem nay chua duoc cu the hoa de hieu mot cach day du va trien khai mot cach thuc su hieu qua o moi linh vuc. Nhieu bo, nganh, dia phuong chua nhan thuc day du ve vai tro cua giao duc, chua thay het trach nhiem doi voi giao duc nen chua danh uu tien thoa dang tao dieu kien phat trien giao duc. Mot so dia phuong con su dung ngan sach giao duc vao nhung hoat dong khong phuc vu muc dich giao duc.

b. Tu duy giao duc cham doi moi, chua thich ung voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia trong qua trinh hoi nhap quoc te.

Trong khi tinh hinh kinh te xa hoi trong nuoc co nhieu bien doi sau sac va tren the gioi dang dien ra nhieu xu the doi moi giao duc manh me thi nhieu tu tuong chi dao giao duc o nuoc ta van con xo cung, tri tre. Chua nhan thuc dung muc su can thiet phai tap trung quan ly nha nuoc doi voi toan bo he thong giao duc quoc dan. Nhan thuc ve nhung tac dong cua nen kinh te thi truong chua day du nen chua tao duoc su phu hop cua co che quan ly giao duc voi co che thi truong. Tu tuong trong bang cap dan den nhung thanh tich gia tao trong giao duc. O dai hoc, cac nha truong thuong chi day nhung cai minh co ma chua quan tam den nhu cau cua xa hoi. O pho thong, quan niem de cao kien thuc, coi nhe nang luc hoat dong cua hoc sinh da dan den tinh trang con to chuc nhieu mon hoc trong chuong trinh giao duc, phuong phap day hoc chu yeu van la truyen thu mot chieu, chua tao duoc niem vui hoc tap cho nguoi hoc.

c. Cong tac quan ly giao duc con nhieu bat cap

Quan ly nha nuoc cua Bo Giao duc va Dao tao con nang tinh quan lieu bao cap, van con tinh trang om dom, su vu, lam han che quyen chu dong, sang tao va y thuc trach nhiem cua cac don vi co so. He thong luat phap va cac chinh sach ve giao duc chua hoan chinh. Viec chia cat cac nhiem vu quan ly nha nuoc ve giao duc giua Bo Giao duc va Dao tao voi cac bo nganh khac da lam cho viec quan ly nha nuoc doi voi he thong giao duc chong cheo, phan tan, thieu thong nhat. Viec tach roi quan ly nha nuoc ve chuyen mon voi quan ly nhan su, tai chinh da lam giam tinh thong nhat trong chi dao, dieu hanh doi voi toan bo he thong giao duc quoc dan va lam cho bo may quan ly giao duc tro nen cong kenh, nang ne. Nang luc cua cac co quan quan ly giao duc chua dap ung duoc nhiem vu quan ly trong tinh hinh moi.

Chinh sach huy dong va phan bo nguon luc tai chinh cho giao duc chua hop ly, chua quan tam dung muc den cac dia phuong kho khan. Dau tu cua nha nuoc cho giao duc con thieu hieu qua, chua tap trung cao cho nhung muc tieu uu tien. Co cau chi ngan sach giao duc chua hop ly, trong do phan chi cho hoat dong chuyen mon la khong dang ke.

d. Nhung tac dong khach quan lam tang them nhung yeu kem bat cap cua giao duc

Qua trinh hoi nhap quoc te da mang toi nhung co hoi lon nhung cung mang den nhieu thach thuc lon doi voi giao duc. Trong xa hoi, chu nghia hinh thuc, ham danh vong con nang ne; tam ly khoa cu, bang cap van chi phoi manh viec day, hoc va thi cu. Mat trai cua kinh te thi truong da co nhieu anh huong tieu cuc den giao duc. Nhu cau hoc tap cua nhan dan ngay cang cao trong khi kha nang dap ung cua nganh giao duc va trinh do phat trien kinh te cua dat nuoc con han che. Suc don nhan cua thi truong lao dong con han hep, chua dap ung nhu cau viec lam cua nguoi lao dong da qua dao tao.


II. BOI CANH QUOC TE VA TRONG NUOC TRONG NHUNG THAP NIEN DAU THE KY 21

1. Boi canh quoc te

a. Cuoc cach mang Khoa hoc cong nghe tiep tuc phat trien manh me, lam nen tang cho su phat trien kinh te tri thuc. The gioi dang huong toi cuoc cach mang cong nghiep, lay tri thuc lam dong luc phat trien. Trinh do doi moi va ung dung tri thuc quyet dinh trinh do phat trien cua moi quoc gia. Khoa hoc - cong nghe tro thanh dong luc co ban cua su phat trien kinh te - xa hoi. Su phat trien cua khoa hoc cong nghe da lam thay doi manh me noi dung, phuong phap giao duc trong cac nha truong, dong thoi doi hoi giao duc phai cung cap duoc nguon nhan luc co trinh do cao.

b. Toan cau hoa va hoi nhap quoc te vua la qua trinh hop tac de phat trien vua la qua trinh dau tranh cua cac nuoc dang phat trien de bao ve quyen loi quoc gia. Canh tranh kinh te giua cac quoc gia ngay cang tro nen quyet liet, doi hoi cac nuoc phai doi moi cong nghe de tang nang suat lao dong, dat ra vi tri moi cua giao duc. Cac nuoc deu xem phat trien giao duc la nhiem vu trong tam cua chien luoc phat trien kinh te xa hoi, danh cho giao duc nhung dau tu uu tien, day manh cai cach giao duc nham gianh uu the canh tranh tren truong quoc te. Qua trinh toan cau hoa cung chua dung nguy co chay mau chat xam o cac nuoc dang phat trien khi ma cac nhan luc uu tu co nhieu kha nang bi thu hut sang cac nuoc giau co. Giao duc trong the ky XXI phai thuc hien duoc su menh nhan van hoa tien trinh toan cau hoa, bien toan cau hoa thanh dieu co y nghia doi voi tung con nguoi voi tat ca cac quoc gia. Giao duc dong vai tro quan trong trong viec chuan bi nguon nhan luc co chat luong cua moi dat nuoc va tao co hoi hoc tap cho moi nguoi dan. Giao duc suot doi tro thanh doi hoi va cam ket cua moi quoc gia. He thong giao duc, chuong trinh va phuong phap giao duc cua cac quoc gia tiep tuc duoc thay doi nham xoa bo moi ngan cach trong cac nha truong, cung cap cac tri thuc hien dai, dap ung duoc yeu cau moi phat sinh cua nen kinh te.

Thoi dai cung dang chung kien vi the noi bat cua giao duc dai hoc. Hau het cac truong dai hoc tren the gioi dang tien hanh nhung cai cach toan dien de tro thanh nhung trung tam dao tao, nghien cuu khoa hoc, san xuat, chuyen giao cong nghe va xuat khau tri thuc.

c. Cong nghe thong tin va truyen thong duoc ung dung tren quy mo rong lon o moi linh vuc cua doi song xa hoi, dac biet trong giao duc. Voi viec ket noi mang, cac cong nghe, tri thuc khong chi ton tai o cac dia diem xa xoi, cach tro va kho tiep can hoac chi gioi han voi mot so it nguoi. Giao duc tu xa da tro thanh mot the manh cua thoi dai, tao nen mot nen giao duc mo, phi khoang cach, thich ung voi nhu cau cua tung nguoi hoc. Day la hinh thuc giao duc o moi luc, moi noi va cho moi nguoi, tro thanh giai phap hieu qua nhat de dap ung cac yeu cau ngay cang tang ve giao duc. Su phat trien cua cac phuong tien truyen thong, mang vien thong, cong nghe tin hoc tao thuan loi cho giao luu va hoi nhap van hoa, nhung cung tao dieu kien cho su du nhap nhung gia tri xa la o moi quoc gia. Dang dien ra cuoc dau tranh gay gat de bao ton ban sac van hoa dan toc, ngan chan nhung yeu to anh huong den an ninh cua moi nuoc.

2. Boi canh trong nuoc

a. Sau hon 20 nam doi moi, dat nuoc dang buoc vao thoi ky phat trien manh voi vi the va dien mao moi. Kinh te Viet Nam lien tuc phat trien; an ninh, quoc phong duoc giu vung. Thu nhap binh quan theo dau nguoi trong 10 nam qua tang lien tuc tu 337 USD nam 1997 da len den 823 USD nam 2007. Co cau kinh te tiep tuc chuyen dich theo huong tang cuong cong nghiep va dich vu. Ty trong nong, lam nghiep va thuy san trong GDP ngay cang giam; ty trong cong nghiep va dich vu ngay cang tang. Doi song cua nhan dan duoc cai thien ro ret. Ty le ho ngheo giam dang ke, con khoang 14%. Viet Nam dang tich cuc tham gia vao qua trinh hoi nhap quoc te voi nhip do tang truong kinh te kha cao, voi moi truong chinh tri on dinh va muc song cua cac tang lop nhan dan ngay cang duoc cai thien. Viec chu dong tich cuc hoi nhap quoc te, va gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) tao them nhieu thuan loi cho qua trinh phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc.

b. Mac du co nhung buoc tang truong dang ke, nen kinh te nuoc ta van la nen kinh te co muc thu nhap thap. Cac chi so ve ket cau ha tang, phat trien con nguoi van o thu hang duoi so voi nhieu nuoc tren the gioi. Nang suat lao dong con thap, san xuat chu yeu van dua tren nhung cong nghe lac hau, san pham o dang tho, chi phi cao, gia tri gia tang thap. Co cau kinh te co chuyen dich nhung con cham: ty trong dich vu va cong nghiep trong GDP con thap, ty trong nong nghiep tuy co giam nhung van o muc kha cao. Ket cau ha tang kinh te - xa hoi chua dap ung duoc yeu cau phat trien. Hoat dong kinh te doi ngoai con han che, thieu lo trinh chu dong hoi nhap quoc te. The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia con nhieu vuong mac, chua dong bo. Hieu luc quan ly nha nuoc doi voi nhieu linh vuc kinh te - xa hoi con thap.

3. Co hoi va thach thuc

Cac co hoi

a. Qua trinh hoi nhap voi cac trao luu doi moi manh me trong giao duc dang dien ra o quy mo toan cau tao co hoi thuan loi cho nuoc ta co the nhanh chong tiep can voi cac xu the moi, tri thuc moi, nhung mo hinh giao duc hien dai, tan dung cac kinh nghiem quoc te de doi moi va phat trien lam thu hep khoang cach phat trien giua nuoc ta voi cac nuoc khac. Hop tac quoc te duoc mo rong tao dieu kien tang dau tu cua cac nuoc, cac to chuc quoc te va cac doanh nghiep nuoc ngoai, tang nhu cau tuyen dung lao dong qua dao tao, tao thoi co de phat trien giao duc.

b. Sau hon 20 nam doi moi, nhung thanh tuu dat duoc trong phat trien kinh te xa hoi, su on dinh chinh tri lam cho the va luc nuoc ta lon manh len nhieu so voi truoc. Su dong gop ve nguon luc cua nha nuoc va nhan dan cho phat trien giao duc ngay cang duoc tang cuong.

c. Nhung nguoi Viet Nam o nuoc ngoai voi nhieu tiem nang dang huong ve to quoc va dan toc, san sang dong gop cho su nghiep giao duc nuoc nha.

Cac thach thuc

a. Su phat trien manh me cua cuoc cach mang khoa hoc, cong nghe tren the gioi co the lam cho khoang cach kinh te va tri thuc giua Viet Nam va cac nuoc ngay cang lon hon, nuoc ta co nguy co bi tut hau xa hon. Hoi nhap quoc te khong chi tao cho giao duc co hoi phat trien ma con chua dung nhieu hiem hoa, dac biet la nguy co xam nhap cua nhung gia tri van hoa va loi song xa la lam xoi mon ban sac dan toc. Kha nang xuat khau giao duc kem chat luong tu mot so nuoc co the gay nhieu rui ro lon doi voi giao duc Viet Nam, khi ma nang luc quan ly cua ta doi voi giao duc xuyen quoc gia con yeu, thieu nhieu chinh sach va giai phap thich hop de dinh huong va giam sat chat che cac co so giao duc co yeu to nuoc ngoai.

b. O trong nuoc, su phan hoa trong xa hoi co chieu huong gia tang. Khoang cach giau ngheo giua cac nhom dan cu, khoang cach phat trien giua cac vung mien ngay cang ro ret. Dieu nay co the lam tang them tinh trang bat binh dang trong tiep can giao duc giua cac vung mien va giua cac doi tuong nguoi hoc.

c. Yeu cau phat trien kinh te trong thap nien toi khong chi doi hoi so luong ma con doi hoi chat luong cao cua nguon nhan luc. De tiep tuc tang truong vuot qua nguong cac nuoc co thu nhap thap, Viet Nam phai cau truc lai nen kinh te, phat trien cac loai san pham, dich vu co gia tri gia tang va ham luong cong nghe cao. Qua trinh nay doi hoi dat nuoc phai co du nhan luc co trinh do. Mac du 62,7% dan so nuoc ta trong do tuoi lao dong, nhung trinh do cua luc luong lao dong nay con thap so voi nhieu nuoc trong khu vuc, ca ve kien thuc lan ky nang nghe nghiep. Dat nuoc con thieu nhan luc trinh do cao o nhieu linh vuc. Co cau doi ngu lao dong qua dao tao chua hop ly. Nhu cau nhan luc qua dao tao ngay cang tang ca ve so luong va chat luong voi co cau hop ly tao nen suc ep rat lon doi voi giao duc.

III. CAC QUAN DIEM CHI DAO PHAT TRIEN GIAO DUC

Phat trien su nghiep giao duc can dua tren mot he thong triet ly. Do chinh la mot he thong quan diem chi dao cua Dang va Nha nuoc can duoc van dung mot cach sang tao phu hop thuc tien giai doan moi. Do la:

1. Giao duc va dao tao co su mang dao tao con nguoi Viet Nam phat trien toan dien, gop phan xay dung nen van hoa tien tien cua dat nuoc trong boi canh toan cau hoa, dong thoi tao lap nen tang va dong luc cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Giao duc va dao tao phai gop phan tao nen mot the he nguoi lao dong co tri thuc, co dao duc, co ban linh trung thuc, co tu duy phe phan, sang tao, co ky nang song, ky nang giai quyet van de va ky nang nghe nghiep de lam viec hieu qua trong moi truong toan cau hoa vua hop tac vua canh tranh. Dieu nay doi hoi phai co nhung thay doi can ban ve giao duc tu noi dung, phuong phap day hoc den viec xay dung nhung moi truong giao duc lanh manh va thuan loi, giup nguoi hoc co the chu dong, tich cuc, kien tao kien thuc, phat trien ky nang va van dung nhung dieu da hoc vao cuoc song. Ben canh do, giao duc khong chi nham muc dich tao nen nhung “co may lao dong”. Thong qua cac hoat dong giao duc, cac gia tri van hoa tot dep can duoc phat trien o nguoi hoc, giup nguoi hoc hoan thien to chat ca nhan, phat trien hai hoa cac mat tri, duc, the, my. Noi dung, phuong phap va moi truong giao duc phai gop phan duy tri, bao ton va phat trien nen van hoa Viet Nam.

2. Phat trien nen giao duc cua dan, do dan va vi dan la quoc sach hang dau

Giao duc phai cham lo nhieu hon den viec hoc cua cac tang lop nhan dan, tao dieu kien cho moi nguoi, dac biet la con em cac dong bao dan toc thieu so, hoc sinh o cac vung kinh te cham phat trien, hoc sinh khuyet tat, hoc sinh co hoan canh kho khan duoc tiep can voi giao duc co chat luong. Ve phan minh, nguoi dan can co y thuc va can duoc tao dieu kien tham gia vao qua trinh giao duc, tu viec chia se dong gop cho giao duc phu hop voi hoan canh va dieu kien cua minh den viec truc tiep tham gia vao cac qua trinh giam sat, danh gia, gop y va hien ke cho cac hoat dong giao duc. Cac thanh phan xa hoi deu co trach nhiem tham gia tich cuc vao cong tac giao duc de qua trinh giao duc tro thanh mot qua trinh xa hoi hoa sau sac. Voi quan diem coi giao duc la quoc sach hang dau, Dang va Nha nuoc tiep tuc danh su uu tien cho giao duc, khong chi the hien o nhung chinh sach dau tu ma con o su lanh dao truc tiep va triet de hon nua doi voi su phat trien giao duc cua nuoc nha. Trong boi canh cua nen kinh te thi truong, nhung giai phap chi dao giao duc cua Dang va Nha nuoc cung can co nhung doi moi, sang tao va linh hoat hon de thich ung voi thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

3. Giao duc vua dap ung yeu cau xa hoi, vua thoa man nhu cau phat trien cua moi ca nhan, mang den niem vui hoc tap cho moi nguoi va tien toi mot xa hoi hoc tap

De khac phuc tinh trang vua lang phi vua thieu hut trong dao tao nhan luc, giao duc phai bam sat nhu cau va doi hoi cua xa hoi, thong qua viec thiet ke cac chuong trinh dao tao dap ung yeu cau cung cap nhan luc phuc vu cac nganh kinh te da dang. Vi nguoi hoc co nhung mong muon, nhu cau khac nhau, dieu kien song va hoc tap khac biet, giao duc chi thuc su co hieu qua neu khong dong nhat voi tat ca moi doi tuong. Giao duc phai chu trong nhieu hon den co hoi lua chon trong hoc tap cho moi nguoi hoc. Cac chuong trinh, giao trinh va cac phuong an to chuc day hoc phai da dang hon, tao co hoi cho moi nguoi hoc nhung gi phu hop voi chuan muc chung nhung gan voi nhu cau, nguyen vong va dieu kien hoc tap cua minh. Moi truong hoc phai tro thanh mot moi truong su pham than thien, o do nguoi hoc duoc cam thong, chia se, duoc bay to y kien rieng cua minh va viec toi truong tro thanh mot nhu cau cua moi nguoi hoc. Noi dung, phuong phap giao duc, trach nhiem va tinh thuong cua doi ngu nha giao, khung canh su pham cua nha truong la nhung yeu to tao nen su loi cuon cua moi nha truong.

4. Day manh hoi nhap quoc te ve giao duc phai dua tren co so bao ton va phat huy ban sac van hoa dan toc, gop phan xay dung nen giao duc giau tinh nhan van, tien tien, hien dai

Toan cau hoa mang den nhieu co hoi cung voi khong it thach thuc, trong do co nguy co van hoa dan toc bi lu mo boi viec du nhap nhung loi song va gia tri xa la, cuc doan, tham chi phi nhan tinh. Can van dung nhung kinh nghiem giao duc cua nhieu nuoc tien tien tren the gioi de tiet kiem thoi gian, cong suc, tien cua, rut ngan khoang cach phat trien giua nuoc ta va cac nuoc tren the gioi. Tuy nhien, viec tiep nhan nhung mo hinh giao duc cua nuoc ngoai phai duoc xem xet than trong de phu hop voi trinh do phat trien kinh te - xa hoi, dam bao tinh kha thi dong thoi khong lam ton hai den nhung gia tri van hoa truyen thong cua dan toc. Van dung nhung bai hoc kinh nghiem cua quoc te phai duoc tien hanh dong thoi voi viec nhan manh hon nhung yeu to dan toc trong noi dung va phuong phap giao duc, giup nguoi hoc hieu biet sau sac ve van hoa Viet Nam, biet tu hao ve truyen thong dan toc, co y thuc va trach nhiem gin giu ban sac van hoa dan toc.

5. Phat trien dich vu giao duc va tang cuong yeu to canh tranh trong he thong giao duc la mot trong nhung dong luc phat trien giao duc

Su quan tam cua nha nuoc trong nhieu nam qua da duoc the hien ro thong qua dau tu ngay mot tang cho giao duc. Tuy nhien, voi mot dat nuoc con ngheo nhu nuoc ta, dau tu trong ngan sach nha nuoc cho giao duc du da tang nhung van con nho be so voi yeu cau phat trien giao duc dap ung mong moi cua nguoi dan va so voi su dau tu cho giao duc cua cac nuoc tien tien tren the gioi. Phat trien nhung dich vu giao duc trong co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia la can thiet, nham thu hut nhieu hon cac nguon von dau tu, tao dieu kien mo rong quy mo, nang cao chat luong, dap ung nhu cau hoc tap ngay cang tang cua nhan dan. Ben canh dau tu cua nha nuoc va cua xa hoi cho giao duc, moi ca nhan tham gia vao su nghiep giao duc phai co nhung dong gop tich cuc gop phan tao nen chat luong giao duc. Su canh tranh lanh manh giua cac co so giao duc va giua cac ca nhan tham gia giao duc la mot trong nhung dong luc phat trien giao duc. Moi hoc sinh, giao vien, nha quan ly va moi co so giao duc can duoc tao co hoi de phan dau dat ket qua cao trong cac nhiem vu cua minh, tu do tao nen uy tin rieng, va nguoc lai duoc doi xu bang su ton vinh, bang cac chinh sach dai ngo, dau tu tuong xung voi nhung dong gop, uy tin va hieu qua cong viec.

6. Giao duc phai dam bao chat luong tot nhat trong dieu kien chi phi con han hep

Chat luong la muc tieu hang dau cua moi nen giao duc, nhung chat luong cung doi hoi nhung dau tu thoa dang. Trong vai thap nien toi o nuoc ta chua the doi hoi su dau tu cua nha nuoc cho giao duc ngang bang dau tu cua nhieu nuoc khac tren the gioi, dac biet la nhung nuoc phat trien. Can tan dung su dau tu cua nha nuoc, nhung dong gop cua xa hoi voi nguon luc con han hep de dat den chat luong giao duc tot nhat, mac du chat luong nay co the chua so sanh duoc voi chat luong giao duc cao cua nhieu nuoc khac tren the gioi. Viec tan dung cac kinh nghiem va mo hinh giao duc cua cac nuoc tien tien, tich cuc doi moi phuong phap day hoc, thuc hien tiet kiem, chong tieu cuc trong giao duc, thu hut cac nha khoa hoc, nha giao gioi trong va ngoai nuoc tham gia giang day, dao tao va nghien cuu khoa hoc…la nhung giai phap can duoc chu trong nham su dung toi uu cac nguon dau tu va ho tro de nang cao chat luong giao duc.

IV. CAC MUC TIEU CHIEN LUOC GIAI DOAN 2009 - 2020

Trong vong 20 nam toi, phan dau xay dung mot nen giao duc Viet Nam hien dai, khoa hoc, dan toc, lam nen tang cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien ben vung dat nuoc, thich ung voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, huong toi mot xa hoi hoc tap, co kha nang hoi nhap quoc te; nen giao duc nay phai dao tao duoc nhung con nguoi Viet Nam co nang luc tu duy doc lap va sang tao, co kha nang thich ung, hop tac va nang luc giai quyet van de, co kien thuc va ky nang nghe nghiep, co the luc tot, co ban linh, trung thuc, y thuc lam chu va tinh than trach nhiem cong dan, gan bo voi ly tuong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi.

Tu nay den nam 2020, giao duc Viet Nam phai dat duoc cac muc tieu sau:

1. Quy mo giao duc duoc phat trien hop ly, chuan bi nguon nhan luc cho dat nuoc thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa va tao co hoi hoc tap suot doi cho moi nguoi da.

a. Giao duc mam non

Thuc hien pho cap giao duc mot nam cho tre 5 tuoi de chuan bi tot cho tre vao hoc lop mot. Den nam 2020 co 99% tre 5 tuoi duoc hoc mot nam mau giao chuan bi vao lop 1.

b. Giao duc pho thong

Den nam 2020 co 99% tre em trong do tuoi di hoc tieu hoc va trung hoc co so. Ty le tre em nguoi dan toc trong do tuoi duoc den truong o tieu hoc la 90% va trung hoc co so la 85%.

Giao duc hoa nhap duoc thuc hien o tat ca cac cap hoc va trinh do dao tao de den nam 2020 co 70% nguoi khuyet tat va 95% tre em co hoan canh kho khan duoc hoc hoa nhap.

Den nam 2020, 100% so tinh, thanh pho dat chuan pho cap giao duc 9 nam dung do tuoi, 80% thanh nien Viet Nam trong do tuoi dat trinh do hoc van trung hoc pho thong va tuong duong.

c. Giao duc nghe nghiep

Tao buoc dot pha ve giao duc nghe nghiep de tang manh ty le lao dong qua dao tao. Vao nam 2020, ty le lao dong qua dao tao nghe trong luc luong lao dong dat 60%.

He thong giao duc nghe nghiep duoc tai cau truc dam bao phan luong sau trung hoc co so va lien thong giua cac cap hoc va trinh do dao tao de den nam 2020 co du kha nang tiep nhan 30% so hoc sinh tot nghiep trung hoc co so vao hoc va co the tiep tuc hoc cac trinh do cao hon khi co dieu kien. Den 2020 co khoang 30% so hoc sinh tot nghiep trung hoc pho thong vao hoc o cac co so giao duc nghe nghiep.

d. Giao duc dai hoc

Nang ty le sinh vien tren mot van dan len 450 vao nam 2020. Ty le sinh vien so voi dan so trong do tuoi tu 18 den 24 la 40% vao nam 2020. Mo rong quy mo giao duc dai hoc ngoai cong lap, phan dau den 2020 ty le sinh vien hoc trong cac co so giao duc dai hoc ngoai cong lap chiem 30%-40% tong so sinh vien trong ca nuoc. Den nam 2020, co khoang 15.000 sinh vien nuoc ngoai dang ky vao hoc tai cac truong dai hoc Viet Nam.

e. Giao duc thuong xuyen

Giao duc thuong xuyen duoc tiep tuc day manh, tao co hoi cho moi nguoi co the hoc tap suot doi phu hop voi hoan canh va dieu kien cua minh. Ty le nguoi biet chu trong do tuoi tu 15 tro len la 98% vao nam 2020, trong do ty le nguoi biet chu trong do tuoi tu 15 den 35 la 99%. Doi ngu nguoi lao dong duoc dao tao, dao tao lai, boi duong ngan han dinh ky va thuong xuyen theo cac chuong trinh giao duc, dap ung nhu cau cua cac don vi su dung lao dong va nhu cau nang cao trinh do chuyen mon nghe nghiep, gop phan tang thu nhap hoac chuyen doi nghe nghiep cua ca nhan nguoi lao dong.

2. Chat luong va hieu qua giao duc duoc nang cao, tiep can duoc voi chat luong giao duc cua khu vuc va quoc te

a. Giao duc Mam non

Chat luong cham soc, giao duc tre duoc chuyen bien ve co ban, giup tre phat trien hai hoa ve the chat, tinh cam, tri tue va tham mi, hinh thanh nhung yeu to dau tien cua nhan cach, chuan bi tot cho tre vao hoc lop 1. Den nam 2020 co 90% so tre 5 tuoi dat chuan phat trien; giam ty le tre suy dinh duong trong cac co so giao duc mam non o muc duoi 10%.

b. Giao duc pho thong

Chat luong toan dien cua hoc sinh pho thong co su chuyen bien ro ret de phat trien nang luc lam nguoi. Hoc sinh co y thuc va trach nhiem cao trong hoc tap, co loi song lanh manh, co ban linh, trung thuc, co nang luc lam viec doc lap va hop tac, co ky nang song, tich cuc tham gia cac hoat dong xa hoi, ham thich hoc tap va hoc tap co ket qua cao; co nang luc tu hoc. Kha nang su dung ngoai ngu dac biet la tieng Anh trong hoc tap va van dung kien thuc vao thuc te cuoc song cua hoc sinh pho thong Viet Nam tuong duong voi hoc sinh o cac nuoc phat trien trong khu vuc; ty le hoan thanh cap hoc duoc duy tri o muc 90% tro len doi voi ca ba cap hoc.

Cung voi viec nang cao chat luong giao duc hoc sinh dai tra, nhung hoc sinh co nang khieu duoc chu trong dao tao va boi duong mot cach toan dien de tro thanh von quy cua dat nuoc.

Doi voi giao duc tieu hoc: nang luc doc hieu va lam toan cua hoc sinh duoc nang cao ro ret, ty le hoc sinh dat yeu cau trong cac danh gia quoc gia ve doc hieu va tinh toan la 90% vao nam 2020. Tat ca hoc sinh tieu hoc duoc hoc 2 buoi ngay vao nam 2020. Hoc sinh tieu hoc duoc hoc chuong trinh tieng Anh moi tu lop 3 va 70% so nay dat muc do 1 theo chuan nang luc ngoai ngu quoc te vao nam 2020.

Doi voi giao duc trung hoc: hoc sinh duoc trang bi hoc van co ban, ky nang song, nhung hieu biet ban dau ve cong nghe va nghe pho thong, duoc hoc mot cach lien tuc va hieu qua chuong trinh ngoai ngu moi de den cuoi thap ky thu hai cua the ky 21 co trinh do ngoai ngu ngang bang voi cac nuoc trong khu vuc.

c. Giao duc nghe nghiep

Sau khi hoan thanh cac chuong trinh giao duc nghe nghiep, hoc sinh co nang luc va co dao duc nghe nghiep, ky luat lao dong va tac phong lao dong hien dai, kha nang su dung ngoai ngu, nhat la tieng Anh trong hoc tap va lam viec tuong duong voi hoc sinh o cac nuoc phat trien trong khu vuc, dap ung duoc yeu cau xuat khau lao dong va kha nang canh tranh nhan luc cua dat nuoc. Den 2020 co tren 95% so hoc sinh tot nghiep duoc cac doanh nghiep va co quan su dung lao dong danh gia dap ung duoc cac yeu cau cua cong viec.

d. Giao duc dai hoc

Sinh vien sau khi tot nghiep co kien thuc hien dai, ky nang thuc hanh nghe nghiep vung chac, co kha nang lao dong sang tao, co tu duy doc lap, phe phan va nang luc giai quyet van de, co kha nang thich ung cao voi nhung bien dong cua thi truong lao dong, co kha nang su dung tieng Anh trong hoc tap, nghien cuu va lam viec sau khi tot nghiep, 80% so sinh vien tot nghiep dat muc 3 theo chuan nang luc ngoai ngu quoc te. Den nam 2020 co it nhat 5% tong so sinh vien tot nghiep dai hoc co trinh do ngang bang voi sinh vien tot nghiep loai gioi o cac truong dai hoc hang dau trong khoi ASEAN, 80% so sinh vien tot nghiep duoc cac doanh nghiep va co quan su dung lao dong danh gia dap ung duoc cac yeu cau cua cong viec.

Dong thoi, voi viec nang cao chat luong toan dien sinh vien dien dai tra, mo rong dien dao tao, boi duong sinh vien tai nang de chuan bi doi ngu nhan luc co trinh do cao, thao ngoai ngu, du suc canh tranh trong khu vuc va the gioi de den nam 2020, Viet Nam dung trong nhom 50 nuoc dung dau ve nang luc canh tranh ve nhan luc.

e. Giao duc thuong xuyen

Ket qua xoa mu chu, pho cap giao duc tieu hoc, pho cap giao duc 9 nam duoc cung co mot cach ben vung. Chat luong giao duc thuong xuyen duoc nang cao, giup nguoi hoc co kien thuc, ky nang thiet thuc de co the tiep tuc tham gia cac chuong trinh giao duc lien thong, da dang va dap ung duoc yeu cau cua cong viec, nang cao chat luong cuoc song.

3. Cac nguon luc cho giao duc duoc huy dong du, phan bo va su dung co hieu qua de dam bao dieu kien phat trien giao duc

Nguon luc duoc dam bao de thuc hien giao duc co chat luong o moi cap hoc va trinh do dao tao. Dam bao duy tri ty le dau tu cho giao duc trong tong chi ngan sach nha nuoc duoc la 20% trong giai doan 2008-1012, phan dau dat 21% vao nam 2015, trong do tap trung uu tien cho giao duc pho cap, giao duc o nhung vung kho khan, vung sau, vung xa va ho tro tai chinh cho nhung hoc sinh, sinh vien thuoc cac nhom thiet thoi va cac nhom duoc huong chinh sach uu tien. Ty le ho tro nghien cuu khoa hoc cua cac co so giao duc dai hoc dat va duy tri o muc 1,5% ngan sach nha nuoc tu nam 2015.

Ngoai ngan sach nha nuoc, nguon luc cho giao duc se duoc huy dong tu cac to chuc kinh te-xa hoi, cac don vi su dung nhan luc sau dao tao, duoc chia se voi nguoi hoc va cac ho gia dinh.

Viec phan bo tai chinh cho cac co so giao duc duoc thuc hien dua tren nhu cau thuc va ket qua hoat dong cua tung co so nham tao su canh tranh lanh manh, khuyen khich cac co so phan dau nang cao chat luong va hieu qua giao duc.

Nguon luc cho giao duc duoc quan ly va su dung co hieu qua tren co so nang cao tinh tu chu cua cac co so giao duc, dam bao tinh minh bach va trach nhiem doi voi Nha nuoc, nguoi hoc va xa hoi. Tu nay den 2020, tat ca cac co so giao duc deu duoc kiem toan va cong bo cong khai ket qua kiem toan.

V- CAC GIAI PHAP CHIEN LUOC

Cac giai phap phat trien giao duc trong giai doan 2008-2020 dam bao cac dinh huong sau:

The hien ro muc dich tao dong luc, phat huy nguon luc va nang cao hieu qua su dung cac nguon luc cho giao duc; dong thoi co tinh toan dien va dot pha de thuc hien co hieu qua tat ca cac muc tieu giao duc;

The hien tinh than phat huy cao do noi luc, dong thoi tang cuong hop tac quoc te trong giai doan hoi nhap;

Xac dinh uu tien cho moi giai doan phat trien cua giao duc

Cac giai phap mang tinh dot pha

Giai phap 1: Doi moi quan ly giao duc

Thong nhat dau moi quan ly nha nuoc ve giao duc. Viec quan ly nha nuoc doi voi he thong giao duc nghe nghiep se do Bo Giao duc va Dao tao dam nhan. Thuc hien dan viec bo co che Bo chu quan doi voi cac co so giao duc dai hoc. Trong thoi gian truoc mat, cac Bo, cac dia phuong con quan ly cac truong dai hoc, cao dang phai phoi hop voi Bo Giao duc va Dao tao xay dung quy che quan ly truong dai hoc, cao dang.

Hoan thien moi truong phap ly va chinh sach giao duc; xay dung va chi dao thuc hien chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien giao duc, dieu tiet co cau va quy mo giao duc nham dap ung nhu cau cua nguoi hoc va nhan luc cua dat nuoc trong tung giai doan; trien khai he thong dam bao chat luong, thuc hien cong tac kiem tra, thanh tra giao duc.

Thuc hien cong khai hoa ve chat luong giao duc, nguon luc cho giao duc DH va tai chinh cua cac co so giao duc, thuc hien giam sat xa hoi doi voi chat luong va hieu qua giao duc.

Thuc hien phan cap quan ly manh doi voi cac dia phuong va cac co so giao duc, nhat la doi voi cac co so giao duc nghe nghiep va dai hoc; nang cao tinh tu chu, tu chiu trach nhiem o cac cap ve noi dung dao tao, tai chinh, nhan su; kien quyet thuc day thanh lap Hoi dong truong o cac co so giao duc dai hoc de thuc hien quyen tu chu va trach nhiem xa hoi cua don vi.

Day manh cai cach hanh chinh trong toan bo he thong quan ly giao duc, tu co quan trung uong toi cac dia phuong, cac co so giao duc nham tao ra mot co che quan ly gon nhe, hieu qua va thuan loi cho nguoi dan. Day manh ung dung cong nghe thong tin, truyen thong nham “tin hoc hoa” quan ly giao duc o cac cap.

Xay dung va trien khai de an doi moi co che tai chinh cho giao duc nham dam bao moi nguoi deu duoc hoc hanh, huy dong ngay cang tang va su dung co hieu qua nguon luc cua nha nuoc va xa hoi de nang cao chat luong va tang quy mo giao duc.

Giai phap 2: Xay dung doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc

De tao su canh tranh lanh manh va y thuc phan dau trong doi ngu nha giao, tien toi thuc hien che do hop dong thay cho bien che trong qua trinh tuyen dung va su dung cac giao vien, giang vien va cac vien chuc khac. Nam 2009 bat dau thi diem o mot so truong pho thong va truong dai hoc, toi nam 2010 co 100% so giao vien, giang vien moi duoc tuyen dung lam viec theo che do hop dong thay cho bien che.

De dam bao den nam 2020 co du giao vien de thuc hien giao duc toan dien, day hoc cac mon hoc tich hop, day hoc phan hoa, day hoc 2 buoi/ngay o pho thong; de dam bao ty le giao vien tren lop, hoc sinh tren giao vien, sinh vien tren giang vien, tiep tuc tang cuong doi ngu nha giao cho cac co so giao duc. Co chinh sach mien giam hoc phi, cung cap hoc bong dac biet de thu hut cac hoc sinh gioi vao hoc tai cac truong su pham. Doi moi toan dien he thong dao tao su pham, tu mo hinh dao tao toi noi dung va phuong phap dao tao nham dao tao doi ngu giao vien vung vang ve kien thuc khoa hoc co ban va ky nang su pham. Phat trien cac khoa su pham nghe tai cac truong dai hoc ky thuat de dao tao su pham nghe cho so sinh vien da tot nghiep cac truong nay nham cung cap du giao vien cho cac co so giao duc nghe nghiep.

To chuc cac chuong trinh dao tao da dang nham nang cao chuan trinh do dao tao cho doi ngu nha giao. Den nam 2020 co 80% so giao vien mam non va 100% so giao vien tieu hoc dat trinh do tu cao dang tro len; 100% so giao vien trung hoc co so va trung hoc pho thong dat trinh do dai hoc tro len; 20% so giao vien o cac truong trung cap nghe va 35% so giao vien o cac truong cao dang nghe dat trinh do thac sy tro len; 80% giang vien cao dang dat trinh do thac sy tro len, trong do co 15% la tien sy; 100% giang vien dai hoc dat trinh do thac sy tro len, trong do co 30% la tien sy.

Thuc hien de an dao tao giang vien cho cac truong dai hoc cao dang tu 2008 den nam 2020 voi ba phuong an dao tao: dao tao o trong nuoc, dao tao o nuoc ngoai va ket hop dao tao trong va ngoai nuoc. Tap trung giao nhiem vu cho mot so truong dai hoc va vien nghien cuu lon trong nuoc, dac biet la cac dai hoc theo huong nghien cuu dam nhiem viec dao tao so tien sy trong nuoc voi su tham gia cua cac giao su duoc moi tu nhung dai hoc co uy tin tren the gioi.

Tiep tuc xay dung, ban hanh va to chuc danh gia giao vien theo chuan nghe nghiep doi voi giao vien mam non va pho thong, danh gia theo chuan nghiep vu su pham doi voi giao vien giao duc nghe nghiep va giang vien dai hoc.

Tang cuong cac khoa boi duong nang cao nang luc cho doi ngu giao vien theo cac chuong trinh tien tien, cac chuong trinh hop tac voi nuoc ngoai de dap ung duoc nhiem vu nha giao trong tinh hinh moi.

Co chinh sach khuyen khich thuc su doi voi doi ngu nha giao thong qua che do dai ngo xung dang. Nam 2009 bat dau thi diem de tien toi thuc hien viec hieu truong quyet dinh muc luong cho tung giao vien, giang vien dua tren ket qua cong tac cua ca nhan o cac co so giao duc.

Thu hut cac nha khoa hoc nuoc ngoai co uy tin va kinh nghiem, cac tri thuc Viet kieu tham gia giang day va nghien cuu khoa hoc tai Viet Nam.

Ra soat, sap xep lai doi ngu can bo quan ly giao duc; xay dung luc luong can bo quan ly tan tam, thao viec, co nang luc dieu hanh; xay dung chuong trinh dao tao, boi duong can bo quan ly phu hop voi yeu cau doi moi giao duc; co che do dai ngo xung dang doi voi doi ngu can bo quan ly. Khuyen khich cac co so giao duc ky hop dong voi cac nha giao, nha khoa hoc co uy tin va kinh nghiem trong va ngoai nuoc quan ly va dieu hanh co so giao duc.

Cac giai phap khac

Giai phap 3: Tai cau truc he thong giao duc quoc dan va mo rong mang luoi co so giao duc

Tai cau truc co cau he thong giao duc quoc dan theo huong da dang hoa, chuan hoa, bao dam tinh phan luong ro ret va lien thong sau trung hoc co so de tao co hoi hoc tap suot doi cho nguoi hoc. Vao nam 2009 se ban hanh Nghi dinh cua Chinh phu ve co cau moi cua he thong giao duc quoc dan .

Phat trien mang luoi cac co so giao duc mam non, nhat la o nong thon, vung sau, vung xa, vung dan toc, dam bao den nam 2020 co 100% xa, phuong tren toan quoc co truong mam non.

Mang luoi truong pho thong duoc phat trien khap toan quoc, dam bao khong con tinh trang hoc sinh tieu hoc bo hoc vi truong qua xa nha. Cung co va mo rong he thong truong pho thong dan toc noi tru cap tinh, cap huyen va truong ban tru, den nam 2020 co 8% hoc sinh trung hoc co so va trung hoc pho thong la nguoi dan toc duoc hoc o cac truong pho thong dan toc noi tru.

Mo rong mang luoi cac co so giao duc nghe nghiep de den nam 2020 co the tiep nhan 30% so hoc sinh tot nghiep trung hoc co so va 30% so hoc sinh tot nghiep trung hoc pho thong vao hoc mot nganh nghe va co the tiep tuc hoc len trinh do cao hon khi co dieu kien.

Quy hoach lai mang luoi cac truong cao dang, dai hoc tren pham vi toan quoc va tung vung kinh te, dap ung nhu cau nhan luc ve quy mo va co cau nganh nghe dao tao, phuc vu qua trinh chuyen dich co cau kinh te trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te. Phat trien cac truong cao dang cong dong nham dap ung nhu cau nhan luc cho cac dia phuong.

Mo rong mang luoi cac co so giao duc thuong xuyen. Den nam 2020 co 100% quan, huyen co trung tam giao duc thuong xuyen, co 95% xa, phuong co trung tam hoc tap cong dong.

Giai phap 4: Doi moi chuong trinh va tai lieu giao duc

Hoan thanh viec thi diem chuong trinh giao duc mam non moi vao nam 2008 de chinh thuc trien khai tren pham vi toan quoc tu nam 2010. Thuc hien chuong trinh chuan bi tieng Viet cho lop mau giao 5 tuoi vung nui, vung dan toc.

Cham nhat den nam 2015 ap dung tren toan quoc bat dau tu lop 1 chuong trinh giao duc pho thong moi, theo huong tich hop o nhung lop duoi, phan hoa manh o nhung lop tren, chu trong giao duc quoc phong an ninh, tang cuong cac hoat dong xa hoi cua hoc sinh de bao ton cac truyen thong van hoa xa hoi, nham xay dung nen hoc van pho thong co ban, vung chac va phat trien nang luc ca nhan cua nguoi hoc, phu hop voi dieu kien hoc tap cua moi hoc sinh. Dua tren chuong trinh chuan quoc gia, xay dung cac chuong trinh giao duc dia phuong phu hop voi nhu cau va dieu kien to chuc giao duc cua cac vung, mien, dac biet doi voi cac dia phuong co hoc sinh dan toc thieu so. To chuc bien soan mot so bo sach giao khoa dua tren chuong trinh giao duc pho thong quoc gia. Cac bo sach se do Bo Giao duc va Dao tao to chuc tham dinh va trao quyen lua chon su dung cho cac dia phuong. Dong thoi, tiep tuc bien soan cac tai lieu huong dan giao vien, tai lieu tham khao, dac biet chu trong den cac tai lieu nghe-nhin, ho tro viec day va hoc.

Doi voi giao duc nghe nghiep, hoan thanh viec thiet ke them 200 chuong trinh khung trinh do cao dang nghe va 300 chuong trinh khung trinh do trung cap nghe vao nam 2010. Tu nam 2015 tro di, cac co so dao tao nghe se tu quyet dinh chuong trinh dao tao dua tren co so muc tieu dao tao. Xay dung 100 chuong trinh khung trinh do trung cap chuyen nghiep vao nam 2010. Ap dung cac chuong trinh dao tao tien tien cua cac co so giao duc ky thuat nghe nghiep co uy tin tren the gioi, den nam 2020 co 50% so co so giao duc nghe nghiep ap dung cac chuong trinh nay.

Hoan thanh viec thiet ke 100 chuong trinh khung trinh do cao dang va 200 chuong trinh khung trinh do dai hoc vao nam 2010 va tang dan trong nhung nam tiep theo. Ap dung cac chuong trinh dao tao tien tien cua cac dai hoc co uy tin tren the gioi. Tu 2011 chuan bi de hoi nhap he thong chuan dao tao nghe cua cong dong chau Au. Den nam 2020 co it nhat 150 chuong trinh tien tien quoc te duoc su dung tai 30% so truong dai hoc Viet Nam.

Thuc hien cac chuong trinh doi moi ve day hoc cac mon hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan, dac biet la chuong trinh nang cao hieu qua day, hoc va su dung tieng Anh. Dam bao hoc sinh duoc hoc lien tuc tieng Anh tu lop 3 cho toi giao duc nghe nghiep, dai hoc va dat chuan nang luc ngoai ngu quoc te. Cung voi chuong trinh mon tieng Anh voi tu cach mot mon ngoai ngu, den nam 2010 thuc hien day hoc song ngu Anh-Viet o mot so mon hoc tu cuoi cap trung hoc co so, bat dau o mot so dia phuong va co so giao duc co dieu kien voi quy mo tang dan trong nhung nam tiep theo. Doi voi giao duc dai hoc, thuc hien giang day mot so mon hoc bang tieng Anh o mot so truong dai hoc tu nam 2008 voi quy mo va so mon hoc tang dan trong nhung nam sau.

Chuyen manh sang dao tao theo hoc che tin chi trong he thong dao tao. Den 2015 co 50% va nam 2020 co 100% chuong trinh giao duc nghe nghiep thuc hien dao tao theo hoc che tin chi. Tu nam 2010 cac truong dai hoc chuyen hoan toan sang dao tao theo hoc che tin chi.

Cac chuong trinh giao duc thuong xuyen sau xoa mu, bo tuc van hoa tren tieu hoc, cac chuong trinh dap ung yeu cau nguoi hoc, cac chuong trinh boi duong thuong xuyen duoc xay dung lai, cung cap duoc cho nguoi hoc kien thuc va ky nang hien dai.

Giai phap 5: Doi moi phuong phap day hoc, kiem tra danh gia ket qua hoc tap, kiem dinh va danh gia cac co so giao duc

Thuc hien cuoc van dong toan nganh doi moi phuong phap day hoc theo huong phat huy tinh tich cuc, tu giac, chu dong, sang tao cua nguoi hoc, bien qua trinh hoc tap thanh qua trinh tu hoc co huong dan va quan ly cua giao vien.

Xay dung lai nhung tai lieu doi moi phuong phap day hoc va danh gia ket qua hoc tap cho cac giao vien tu mam non den giao duc nghe nghiep va dai hoc, day manh ung dung cong nghe thong tin trong day va hoc. Den nam 2015 co 80% giao vien pho thong, 100% giao vien, giang vien cac truong day nghe, trung cap chuyen nghiep, cao dang, dai hoc su dung thanh thao cong nghe thong tin va truyen thong vao day hoc. Tang cuong thanh tra ve doi moi phuong phap day hoc va danh gia. Dam bao den nam 2020 co 100% giao vien, giang vien tu mam non den dai hoc duoc danh gia la ap dung co hieu qua cac phuong phap day hoc moi.

Thuc hien danh gia quoc gia ve chat luong hoc tap cua hoc sinh 3 nam mot lan va cong bo ket qua de toan xa hoi biet ro chat luong thuc su cua giao duc pho thong. Truoc mat, thuc hien danh gia doi voi hai mon Toan va Tieng Viet (hoac Ngu Van) va tung buoc tang cac mon can danh gia o pho thong; trong giai doan dau thuc hien danh gia o cac lop 5, 9 va 11, tien toi thuc hien danh gia o cac lop 3, 5, 7, 9 va 11.

Tu 2012, thuc hien danh gia quoc te ket qua hoc tap cua HS de chat luong giao duc duoc so sanh voi hon 60 nuoc tren the gioi.

De xay dung moi truong su pham binh dang, thuc day su no luc phan dau va nang cao y thuc trach nhiem cua doi ngu nha giao va can bo quan ly, bat dau tu nam 2009 thuc hien viec hoc sinh danh gia giao vien, sinh vien danh gia giang vien, giao vien va giang vien danh gia can bo quan ly.

Xay dung mot so trung tam danh gia ky nang nghe, cong nhan trinh do cua nguoi hoc, tao dieu kien cho nguoi lao dong duoc hoc tap suot doi va di chuyen trong thi truong viec lam.

Xay dung he thong to chuc kiem dinh doc lap ve chat luong giao duc. Trien khai kiem dinh cac co so giao duc cong lap va ngoai cong lap, cong bo cong khai ket qua kiem dinh. Den nam 2020, tat ca so co so giao duc mam non, giao duc pho thong, nghe nghiep va co so giao duc dai hoc duoc tham gia chuong trinh kiem dinh va tai kiem dinh chat luong giao duc theo chi dao cua Bo GD-DT.

To chuc xep hang cac co so giao duc dao tao va cong bo cong khai ket qua tren cac phuong tien thong tin dai chung.

Giai phap 6: Xa hoi hoa giao duc

The che hoa vai tro, trach nhiem va quyen loi cua cac to chuc, ca nhan va gia dinh trong viec giam sat va danh gia giao duc, phoi hop voi nha truong thuc hien muc tieu giao duc, xay dung moi truong giao duc lanh manh va an toan.

Xay dung co che hoc phi moi nham dam bao su chia se hop ly giua nha nuoc, nguoi hoc va cac thanh phan xa hoi. Doi voi giao duc mam non va pho thong o cac truong cong lap, ngan sach nha nuoc la nguon tai chinh chu yeu de dam bao chi phi cua qua trinh dao tao. Doi voi giao duc nghe nghiep va dai hoc o cac truong cong lap, nguoi hoc co trach nhiem chia se mot phan quan trong chi phi dao tao. Cac co so giao duc dao tao ngoai cong lap phai tuan thu cac quy dinh ve chat luong cua Nha nuoc va tu quyet dinh muc hoc phi.

Khen thuong, ton vinh cac nha hao tam, doanh nghiep da dong gop xuat sac cho su nghiep giao duc va dao tao.

Khuyen khich va bao ho cac quyen, loi ich hop phap cua to chuc, ca nhan trong nuoc, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai dau tu cho giao duc. Phat trien cac co so giao duc ngoai cong lap de dam bao ty le sinh vien dai hoc va cao dang ngoai cong lap la 20% nam 2010, 30% nam 2015 va 40% nam 2020; nang ty le hoc sinh hoc nghe (ngan han va dai han) ngoai cong lap len khoang 60% vao nam 2020. Trien khai cac chinh sach cu the cua Chinh phu da ban hanh de ho tro cho cac co so giao duc ngoai cong lap ca o dai hoc, day nghe va pho thong, truoc het ve dat dai, thue va von vay. Xac dinh ro rang, cu the cac tieu chi thanh lap co so giao duc, bao dam chat luong, tao dieu kien thuan loi cho nguoi dan va cac to chuc kinh te-xa hoi tham gia vao cong tac thanh lap truong theo quy hoach phat trien cua Nha nuoc.

Khuyen khich va tao dieu kien cho viec mo cac truong dai hoc 100% von nuoc ngoai o Viet Nam.

Giai phap 7: Tang cuong dau tu co so vat chat ky thuat cho giao duc

Hoan thanh viec xay dung chuan quoc gia ve co so vat chat ky thuat cho tat ca cac loai hinh truong nham dam bao nhung dieu kien vat chat co ban thuc hien viec doi moi qua trinh day hoc. Trong do, chu trong den chuan hoa phong hoc, phong thi nghiem, phong hoc bo mon va trang thiet bi day hoc o cac cap hoc, dac biet la do choi an toan cho tre em.

Quy hoach lai quy dat de xay dung moi truong hoc hoac mo rong dien tich dat cho cac truong pho thong, day nghe va cac truong dai hoc dat tieu chuan nham thuc hien nhiem vu giao duc, trong do uu tien dau tu quy dat de xay dung mot so khu dai hoc tap trung.

Day manh chuong trinh kien co hoa truong hoc, lop hoc va nha cong vu cho giao vien, uu tien cho giao duc vung sau, vung cao, vung kho khan, bao dam du phong hoc cho mau giao 5 tuoi, cho giao duc tieu hoc va trung hoc co so hoc 2 buoi ngay. Den nam 2020, khong con phong hoc tam o tat ca cac cap hoc, 100% truong pho thong duoc noi mang Internet va co thu vien.

Xay dung he thong thu vien dien tu dung chung va ket noi giua cac truong dai hoc trong pham vi quoc gia, khu vuc va quoc te. Xay dung mot so phong thi nghiem hien dai o cac truong dai hoc trong diem.

Xay dung cac khu ky tuc xa cho sinh vien va nha noi tru cho cac truong pho thong co noi tru o vung dan toc va nha cong vu cho giao vien va can bo quan ly giao duc.

Giai phap 8: Gan dao tao voi nhu cau xa hoi

Tap trung dau tu xay dung mot so trung tam phan tich, du bao nhu cau nhan luc nham cung cap so lieu va co so khoa hoc cho viec huong nghiep, xay dung chuong trinh, lap ke hoach dao tao nghe nghiep. Trong nam 2009 se xay dung hai trung tam quoc gia dat tai Bo Giao duc va Dao tao va Bo Lao dong, Thuong binh & Xa hoi voi su ho tro ky thuat cua cac dai hoc quoc te co uy tin va kinh nghiem.

Nham thuc hien co hieu qua viec cung cap nhan luc truc tiep cho cac doanh nghiep, tao dieu kien de cac doanh nghiep tham gia vao qua trinh xay dung va thuc hien chuong trinh dao tao, quy dinh trach nhiem va co che phu hop de mo rong cac hinh thuc hop tac giua nha truong va doanh nghiep trong dao tao, su dung nhan luc va nghien cuu chuyen giao cong nghe, khuyen khich mo cac co so giao duc dai hoc trong cac doanh nghiep lon.

Giai phap 9: Ho tro giao duc doi voi cac vung mien va nguoi hoc duoc uu tien

Hoan thien va thuc hien co che hoc bong, hoc phi, tin dung cho hoc sinh, sinh vien vung mien nui va thuoc dien chinh sach xa hoi; cap hoc bong cho cac hoc sinh, sinh vien dat thanh tich xuat sac trong hoc tap, nghien cuu.

Bao dam nha cong vu, co chinh sach thoa dang thu hut giao vien cho vung nui, vung kho khan.

Co chinh sach ho tro dac biet cho nguoi khuyet tat hoc tap.

Cung cap sach giao khoa va hoc pham mien phi, hoac giam gia ban sach giao khoa cho hoc sinh co hoan canh dac biet kho khan hoac sinh hoat va hoc tap tai cac vung cao, vung sau vung xa.

Trien khai manh cac chuong trinh dao tao nghe cho nong dan de tham gia hoi nhap kinh te.

Thuc hien chinh sach uu tien trong tuyen sinh, dao tao doi voi hoc sinh, sinh vien nguoi dan toc thieu so.

Giai phap 10: Nang cao hieu qua hoat dong khoa hoc cong nghe trong cac co so dao tao va nghien cuu

To chuc mot so truong dai hoc theo huong nghien cuu. Den nam 2010 co 14 va den nam 2020 co khoang 30 truong dai hoc theo huong nghien cuu co ban.

Tang cuong gan ket giua nghien cuu khoa hoc voi nhu cau xa hoi thong qua viec hinh thanh cac lien ket giua cac vien nghien cuu, cac truong dai hoc voi cac doanh nghiep. Den nam 2015 co it nhat 50% so de tai nghien cuu khoa hoc duoc ung dung hieu qua vao san xuat hoac doi song. Nguon thu cua cac truong dai hoc tu cac hoat dong khoa hoc - cong nghe se chiem giu mot ty le quan trong trong tong nguon thu cua mot co so giao duc dai hoc, dat 5% vao nam 2010, 15% vao nam 2015 va 20% vao nam 2020.

Tap trung dau tu cho cac co so nghien cuu khoa hoc mui nhon. Den nam 2020, xay dung 10 phong thi nghiem trong diem quoc gia trong he thong truong dai hoc trong diem.

Giai phap 11: Xay dung cac co so giao duc tien tien

O pho thong, thuc hien cuoc van dong xay dung “truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” de tao moi truong giao duc lanh manh, mang niem vui hoc tap den cho moi tre em va loi cuon xa hoi tham gia vao qua trinh giao duc.

Tat ca cac tinh, thanh pho phat trien cac truong chuyen la moi truong boi duong nhan tai tre tuoi cho cac dia phuong.

Xay dung mot so co so giao duc nghe nghiep co chat luong cao de dao tao nhan luc dat chuan quoc te cho mot so linh vuc kinh te mui nhon cua dat nuoc.

Tap trung dau tu nha nuoc va su dung von vay ODA de xay dung mot so truong dai hoc Viet Nam dat dang cap quoc te de den nam 2020 co it nhat 5 truong dai hoc Viet Nam duoc xep hang trong so 50 dai hoc hang dau cua khu vuc ASEAN va 2 truong dai hoc Viet Nam duoc xep hang trong so 200 dai hoc hang dau the gioi. Nam 2015 se hoan thanh co ban viec xay dung 4 truong dai hoc Viet Nam dat dang cap quoc te.

VI. CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA

De thuc hien duoc cac muc tieu cua Chien luoc giao duc da de ra, ngoai ngan sach hang nam cho giao duc va chuong trinh kien co hoa truong hoc, se danh ngan sach de thuc hien Chuong trinh muc tieu quoc gia ve giao duc va dao tao. Chuong trinh muc tieu quoc gia ve giao duc va dao tao den nam 2020 bao gom nhung du an sau:

1. Thuc hien pho cap mot nam giao duc mau giao 5 tuoi, duy tri ket qua xoa mu chu va pho cap tieu hoc dung do tuoi, cung co ket qua pho cap trung hoc, va ho tro phat trien giao duc thuong xuyen

2. Doi moi chuong trinh, sach giao khoa va cac tai lieu day hoc

3. Doi moi danh gia va phat trien he thong kiem dinh chat luong giao duc

4. Dao tao, boi duong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc

5. Thu hut doi ngu tri thuc Viet kieu va nuoc ngoai tham gia giang day, nghien cuu khoa hoc va chuyen giao cong nghe tai Viet Nam

6. Dao tao, boi duong hoc sinh, sinh vien tai nang

7. Tang cuong chat luong va hieu qua giao duc dao duc trong nha truong

8. Xay dung he thong thong tin ve thi truong lao dong va dao tao theo nhu cau xa hoi

9. Xay dung cac truong dai hoc va cac khoa dat trinh do quoc te

10. Tang cuong nang luc giao duc nghe nghiep

11. Ho tro giao duc mien nui, hoc sinh dan toc thieu so, vung co nhieu kho khan va hoc sinh co hoan canh kho khan khac

12. Tang cuong giao duc hoa nhap tre khuyet tat

13. Tang cuong co so vat chat truong hoc

14. Phat trien nguon nhan luc cong nghe thong tin va ung dung cong nghe thong tin trong giao duc.

Nganh Giao duc va Dao tao phoi hop voi Nganh Van hoa- The thao - Du lich va Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh trien khai phong trao thi dua: "Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc" nham giup giao duc toan dien nhan cach cua con nguoi Viet Nam o bac pho thong va trien khai cuoc van dong "Moi thay co giao la mot tam guong dao duc, tu hoc va sang tao".

Bo GIAO DUC - DAO TAO

Viet Bao

Comment :Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
The full text of the draft Education Strategy 2009-2020 (the 13th)
Vietnam, Ministry of Education, ministry of education and training of National Education System, the state investment, market economy , vocational education, higher education, secondary education, universities, facilitate, in accordance with, the development, implementation, to
Draft Education Strategy 2009 2020 The 13th to 24th Page has been the Ministry of Education announced at a meeting with leaders of some of the press this afternoon, 18/12. Here are the contents of thao.-nbsp;.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn văn dự thảo chiến lược giáo dục 2009-2020 (lần thứ 13)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn văn dự thảo chiến lược giáo dục 2009-2020 (lần thứ 13) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan van du thao chien luoc giao duc 20092020 lan thu 13 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0