Toan canh hoc phi cac truong ngoai cong lap– Ngay 9/3, Bo GD-DT cho biet, muc hoc phi trung binh cac truong DH ngoai cong lap dao dong trong khoang tu 500.000 dong den tren 1 trieu dong/ thang. Cung co truong hoc phi leo len den gan 9 trieu/thang nhu Truong DH tu thuc Cong nghe va Quan ly huu nghi…

Duoi day la hoc phi chi tiet cua cac truong:

Toan canh hoc phi cac truong ngoai cong lap
Thi sinh lam thu tuc DKDT nam 2008 (Anh Pham Hai)
Cac DH, CD phia Bac

Truong DH Cong nghe Van Xuan: Muc hoc phi dao dong tu 6.000.000 – 9.000.000 dong/ 1 sinh vien/ nam.

Truong DH Chu Van An: hoc phi cac nganh dao tao DH: Kien truc cong trinh, Ki thuat xay dung cong trinh, Cong nghe thong tin (CNTT), Ky thuat dien-dien tu SV se dong hoc phi 650.000 dong/ thang. Cac nganh con lai la 590.000 dong/thang.

Hoc phi he CD: rieng nganh CNTT dong 520.000 dong/thang; Cac nganh khac la 490.000 dong/thang/1SV.

Truong DH dan lap Dong Do: Hoc phi cac nganh Kien truc, Dien tu-Vien thong, Xay dung, CNTT va Ngoai ngu: 520.000 dong/ thang; Cac nganh con lai la 500.000 dong/ thang. Moi hoc ky 5 thang (mot nam hoc 2 hoc ky).

Truong DH dan lap Hai Phong: hoc phi 790.000 dong/thang/SV.

Truong DH dan lap Luong The Vinh: Moi thang SV dong 450.000 dong doi voi he dao tao DH; 400.000 dong/ thang/SV theo hoc he CD.

Truong DH dan lap Phuong Dong: Muc hoc phi nam thu nhat tu 5.500.000 dong/nam den 6.700.000 dong/nam (tuy theo nganh hoc). Cac nam sau moi nam hoc phi se tang khoang 10% so voi nam hoc truoc (truong thu theo so tin chi thuc hoc).

Truong DH Dai Nam: hoc phi 1 thang la 800.000 dong/SV.

Truong DH FPT: hoc phi tron goi toan bo khoa dao tao Ky su CNTT la 8.800 USD cho 4 nam hoc.

Truong DH Ha Hoa Tien: Muc hoc phi doi voi he DH la 500.000 dong/thang/SV; he CD la 400.000 dong/thang/SV.

Truong DH Hoa Binh: Hoc phi binh qian la 650.000 dong/ thang/SV

doi voi he DH; he CD la 520.000 dong/thang/SV.

Truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi: Muc hoc phi ca he DH, CD la 7 trieu dong/nam.

Truong DH Nguyen Trai: Hoc phi 1 thang SV se phai dong la 1.500.000 dong/thang.

Truong DH quoc te Bac Ha: muc hoc phi chuong trinh dao tao DH: nganh Kinh te la 18.000.000 dong/nam/SV, nganh ky thuat la 20.000.000 dong/nam/SV.

Hoc phi cac chuong trinh dao tao CD cua truong quy dinh nhu sau: nganh kinh te 9.000.000 dong/ nam/ SV; nganh ky thuat 10.000.000 dong/ nam/SV.

Truong DH Thanh Tay: SV phai dong 700.000 dong/thang (1 nam hoc 10 thang).

Truong DH Thang Long: muc hoc phi cac nganh dao tao DH nhu sau: nganh Dieu duong 12 trieu dong/ SV/ nam. Cac nganh Toan-Tin ung dung; Khoa hoc may tinh; Mang may tinh va vien thong; Tin Quan ly; tieng Anh; tieng Nhat, tieng Trung 11,5 trieu dong/SV/nam. Cac nganh con lai la 11 trieu dong/nam.

Truong DH tu thuc Cong nghe va Quan ly huu nghi: Hoc phi 5.000 USD/nam (tuong duong gan 90 trieu). Neu tinh 1 nam hoc 10 thang thi binh quan moi thang SV dong gan 9 trieu/thang.

Truong CD y te Ha Nam: SV phai dong hoc phi dao tao la 8,5 trieu dong/ nam (moi thang hoc phi 150.000 dong/SV).

Truong CD Bach khoa Hung Yen: hoc phi la 490.000 dong/thang/SV.

Truong CD Bach nghe Tay Ha: SV dong hoc phi 400.000 dong/thang.

Truong CD Cong nghe Bac Ha: muc hoc phi quy dinh theo tung nam: nam thu nhat la 380.000 dong/ thang/SV; nam thu 2 la 410.000 dong/ thang/SV; nam thu 3 la 430.000 dong/thang/SV.

Truong CD Cong nghe Ha Noi: muc hoc phi nam 2009 truong du kien thu la 4.800.000 dong/nam/SV.

Truong CD duoc Phu Tho: muc hoc phi la 4.100.000 dong/SV/nam.

Truong CD Dai Viet: Muc hoc phi tu 450.000 dong-550.000 dong/ SV/thang.

Truong CD Kinh te Ky thuat Ha Noi: hoc phi 4.400.000 dong/nam/SV.

Truong CD Ky thuat Cong nghe Bach khoa: muc hoc phi hang thang la 400.000 dong/thang/SV.

Truong CD Ngoai ngu-Cong nghe Viet Nhat: Muc hoc phi tu 500.000 – 550.000 dong/thang/SV.

Truong CD cong nghe Thanh Do: hoc phi SV phai dong la 400.000 dong/thang.

Cac truong DH, CD phia Nam

Truong DH quoc te RMIT Viet Nam: hoc phi tu 2.342 USD – 3.071 USD/ hoc ky (tuy theo nganh hoc).

Truong DH Ba Ria – Vung Tau: hoc phi he DH la 2.900.000 dong/hoc ky; he CD la 2.400.000 dong/hoc ky/SV.

Truong DH Binh Duong: muc hoc phi nam hoc 2009-2010 doi voi he DH: cac nganh DH khoi ky thuat – cong nghe - kien truc la 6.500.000 dong/nam; Cac nganh DH khoi kinh te - xa hoi: 6.200.000 dong/nam.

Hoc phi dao tao he CD: cac nganh khoi ky thuat – cong nghe - xay dung la 5.500.000 dong/nam; cac nganh CD khoi kinh te la 5.200.000 dong/nam.

Truong DH Cuu Long: hoc phi he DH tu 2.400.000 den 3.100.000 dong/hoc ky; he CD tu 2.100.000 den 2.400.000 dong/hoc ky.

Truong DH cong nghe Sai Gon: Hoc phi he DH tu 3.700.000 den 3.800.000 dong/hoc ky; He CD la 3.150.000 dong den 3.300.000 dong/hoc ky. Rieng nganh My thuat cong nghiep hoc phi la 3.950.000 dong/hoc ky.

Truong DH dan lap Duy Tan: hoc phi SV phai dong la 200.000 dong/ tin chi. SV he chinh quy chi dong hoc phi cho 16 tin chi/hoc ky, nhung SV duoc phep dang ky hoc 19 tin chi/hoc ky (3 tin chi hoc vuot SV khong phai dong hoc phi).

Truong DH dan lap Hong Bang: muc hoc phi nganh Ky thuat y hoc la 13.980.000 dong/nam; nganh Dieu duong da khoa la 11.980.000 dong; chuyen nganh Cong nghe Spa va Y sinh hoc TDTT: 9.980.000 dong/nam; nganh Kien truc cong trinh la 8.980.000 dong/nam. Cac nganh khac la 6.980.000 dong/nam.

Truong DH Hung Vuong: Muc hoc phi trung binh khoang 3.500.000 dong/ hoc ky.

Truong DH Ky thuat-Cong nghe TP.HCM: Muc hoc phi nam 2009 nhu sau: he DH tu 4 -4,3 trieu/hoc ky tuy nganh hoc; CD tu 3-3,9 trieu/hoc ky tuy nganh hoc.

Rieng hoc ky dau cua khoa hoc, SV co the nop hoc phi 2 lan.

Truong DH Lac Hong: hoc phi 6.000.000 dong/nam cho SV tat ca cac nganh dong 2 lan vao moi dau hoc ky.

Truong DH Ngoai ngu-Tin hoc TP.HCM: Muc hoc phi nganh CNTT, Quan tri kinh doanh la 10.000.000 dong/nam. Cac nganh khac la 9.800.000 dong/nam.

Truong DH dan lap Phu Xuan: hoc phi he DH va CD nam hoc 209-2010 la 4.500.000 dong/nam (SV nop theo tung hoc ky).

Truong DH dan lap Van Hien: khong cong khai muc hoc phi trong cuon “Cam nang tuyen sinh 2009’.

Truong DH dan lap Van Lang: Muc hoc phi du kien tu 8.000.000 – 9.000.000 dong/nam.

Truong DH Yersin Da Lat: Muc hoc phi du kien nam hoc 2009-2010 cac nganh kien truc, Mi thuat cong nghiep, Dieu duong la 7 trieu dong/nam. Hoc phi cac nganh con lai la 6,5 trieu dong/nam.

Truong DH Kinh te cong nghiep Long An: hoc phi he DH tu 3,9 – 4 trieu dong/ hoc ky; he CD tu 3,2 – 3,3 trieu dong/hoc ky.

Truong DH Kinh te - Tai chinh TP.HCM: Muc hoc phi binh quan la 45 trieu dong/ nam. Tron khoa dao tao 4 nam tu 180 trieu dong den 215 trieu dong tuy thuoc vao trinh do tieng Anh dau vao (tuong duong 11.000 USD – 13.000 USD).

Truong DH Hoa Sen: hoc phi he DH la 19.500.000 dong/nam; he CD la 17 trieu dong/nam.

Truong DH Kien truc Da Nang: hoc phi he DH tu 6,5 – 7 trieu dong/nam; he CD tu 5,4 -5,6 trieu dong/nam.

Truong DH Phan Chau Trinh: hoc phi la 2,5 trieu dong/hoc ky.

Truong DH Quang Trung: hoc phi he DH la 5 trieu dong/SV/nam; hoc phi he CD la 4,5 trieu dong/SVnam.

Truong DH Tay Do: hoc phi he DH tu 5.280.000 – 6.000.000 dong/nam; he CD tu 4,4 trieu – 4,8 trieu dong/nam.

Truong DH Thai Binh Duong: hoc phi he DH tu 6,5 trieu den 7 trieu dong/nam; he CD tu 5 trieu – 5,5 trieu dong/nam.

Truong DH Cong nghe thong tin Gia Dinh: hoc phi he DH la 7 trieu dong/SV/nam; he CD la 6 trieu dong/SV/nam.

Truong DH quoc te Sai Gon: hoc phi chuong trinh giang day bang tieng Viet tu 2.000 – 2.300 USD/nam; hoc phi chuong trinh giang day bang tieng Anh tu 5.200 – 5.700 USD/nam.

Truong DH Vo Truong Toan: hoc phi nam hoc 2009-2010 nhu sau:

He DH doi voi SV co ho khau trong tinh Hau Giang la 4,4 trieu dong/ nam, rieng nganh CNTT 4,7 trieu dong/ nam; SV co ho khau ngoai tinh Hau Giang la 4,6 trieu dong/nam, rieng nganh CNTT 4,9 trieu dong/nam.

Hoc phi he CD: SV co ho khau trong tinh Hau Giang 4,2 trieu dong/nam, rieng nganh CNTT 4,5 trieu dong/nam; Ho khau ngoai tinh Hau Giang 4,4 trieu dong/nam, rieng nganh CNTT 4,7 trieu dong/nam.

Truong CD Bach khoa Da Nang: hoc phi 3,8 trieu dong/nam.

Truong CD Bach Viet: hoc phi thu theo tin chi voi 150.000 dong/SV/tin chi.

Truong CD Cong ky nghe Dong A: Muc hoc phi cac nganh Cong nghe ky thuat dien, Cong nghe ky thuat Xay dung la 320.000 dong/thang; cac nganh Ke toan, Quan tri van phong, Viet Nam hoc la 300.000 dong/thang/SV.

Truong CD CNTT TP.HCM: Muc hoc phi nam 2009 la 2,7 trieu dong/hoc ky.

Truong CD Cong nghiep Ky thuat Quang Ngai: hoc phi 3,5 trieu dong/nam.

Truong CD Cong nghe va Kinh doanh Viet Tien: Muc hoc phi tu 2,5 den 2,8 trieu dong/hoc ky (1 nam 2 hoc ky).

Truong CD Lac Viet: hoc phi la 3,9 trieu dong/nam.

Truong CD dan lap Kinh te ky thuat Dong du Da Nang: Muc hoc phi tu 390.000 den 420.000 dong/thang.

Truong CD dan lap kinh te Ky thuat Binh Duong: hoc phi cac nganh ky thuat la 4 trieu dong/nam; cac nganh kinh te la 3,7 trieu dong/nam.

Truong CD Dong A: Muc hoc phi khoi nganh ky thuat, khoi kinh te tu 1.850.000 -2.250.000 dong/hoc ky; Hinh thuc dao tao theo hoc che tin chi hoc phi tu 140.000 dong den 160.000 dong/tin chi.

Truong CD Ky thuat-Cong nghe Van Xuan: hoc phi cac nganh kinh te la 2.350.000 dong/hoc ky; cac nganh cong nghe la 2.450.000 dong/hoc ky.

Truong CD Nguyen Tat Thanh: hoc phi nam thu nhat cho cac nganh la 5,9 trieu dong. Rieng nganh Tai chinh – Ngan hang la 6,5 trieu dong. SV nganh Cong nghe may duoc cac DN trong tap doan Det may tai tro hoc bong la 2 trieu dong/nam.

Truong CD tu thuc Duc Tri: Muc hoc phi du kien tu 2 trieu den 2,2 trieu dong/hoc ky.

Truong CD kinh te-Ky thuat Sai Gon: hoc phi 1 nam la 4,5 trieu dong.

Truong CD Kinh te - Cong nghe TP.HCM: hoc phi nam hoc 2009-2010 la 5,3 trieu dong/nam doi voi nganh kinh te va 5,6 trieu dong/ nam doi voi nganh Cong nghe.

Truong CD Ky thuat – Cong nghe Dong Nai: hoc phi 1 hoc ky la 2.450.000 trieu dong.

Truong CD Kinh te ky thuat mien Nam: hoc phi la 5,8 trieu dong/nam.

Truong CD Phuong Dong – Da Nang: Muc hoc phi nam hoc 2009-2010 cac nganh kinh te la 1.750.000 trieu dong/hoc ky; cac nganh ky thuat la 1.850.000 dong/hoc ky; nganh Dieu duong la 3,5 trieu dong/hoc ky.

Truong CD Phuong Dong - Quang Nam: hoc phi 1 hoc ky la 1,5 trieu dong/SV.

Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Sai Gon: hoc phi doi voi nganh van hoa nghe thuat tu 5,5 trieu den 7 trieu dong/nam. Cac nganh con lai hoc phi tiu 4,5 trieu den 5,5 trieu dong/nam.

Truong CD Vien Dong: hoc phi 1 hoc ky la 3 trieu dong (1 nam la 6 trieu dong).

  • Kieu Oanh (tong hop)
Viet Bao

Video nổi bật

Em bé 6 tháng tuổi ngừng khóc khi nghe bản Hit của Taylor Swiff
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

“Cô giáo đặc biệt” gần 25 năm chở ước mơ trên xe lăn

Đã gần 25 năm trôi qua trên chiếc xe lăn cũ kỹ, người cô giáo tật nguyền vẫn lặng lẽ dạy học cho những đứa trẻ ở xóm nghèo tình thương. Với cô, lớp học là tài sản vô giá, là niềm vui sống mỗi ngày và là nơi để cô thấy rằng mình vẫn còn có ích cho đời.

Bài học đạo đức không ở đâu xa

Nhiều người thầy đang nỗ lực tìm cách đưa bài học đạo đức khô khan thành những cuộc trò chuyện xúc động, thân tình và thấm sâu vào tâm trí học trò

Sách giáo khoa mới xây dựng theo hướng coi trọng dạy người

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, SGK mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, THCS và THPT.

Tìm hiểu: Truong DH, Truong CD, Truong CD Cong, Sai Gon, Da Nang, Truong CD Ky, kinh te ky thuat, nganh ky thuat, Nganh kinh te, Tinh Hau Giang, DH Cong Nghe, hoc phi, cac nganh, nam hoc, dan lap, Sv

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn cảnh học phí các trường ngoài công lập

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn cảnh học phí các trường ngoài công lập bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan canh hoc phi cac truong ngoai cong lap

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan canh hoc phi cac truong ngoai cong lap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan canh hoc phi cac truong ngoai cong lap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0