Toan bo luan an tien si se online

Toan bo luan an tien si se online

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Toi day, Bo GD-DT se lam viec voi Thu vien quoc gia de dua toan bo luan an tien si tren mang vua de tham khao, vua de cong khai. Trong ho so xet cap bang va khi bao ve luan an, NCS phai thong tin nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, ly luan tren trang web cua Bo GD-DT.

Vu truong Vu Giao duc DH (Bo GD-DT) Tran Thi Ha cho biet khi trao doi voi TS ve nhung quy dinh moi nham siet chat quy trinh dao tao tien si.

Vu truong Vu Giao duc DH Tran Thi Ha

Thua ba, Bo GD-DT vua ban hanh quy che dao tao tien si. Dau la nhung diem moi dang chu y nhat?

Tat ca nhung diem moi neu trong quy che chinh la nhung yeu to nham nang cao chat luong dao tao tien si hien nay.

Vi du, yeu cau NCS phai co trinh do tieng Anh tuong duong TOEFL 500 diem truoc khi bao ve luan an.

Hoac, chat luong ve giang vien huong dan, khi co 2 NCS khong hoan thanh luan an thi nguoi huong dan tam thoi khong nhan them NCS va phai co van ban giai trinh de bo mon va co so dao tao xem xet co duoc tiep tuc quyen huong dan NCS hay khong.

Neu co tu 3 NCS khong hoan thanh luan an, nguoi huong dan khong duoc nhan huong dan NCS trong thoi gian it nhat 2 nam.

Muon khang dinh duoc chac chan nhung quy dinh moi dua ra se khac phuc duoc tinh trang tien si “giay” thi can mot su quyet tam va nhan thuc dung dan cua cac co so dao tao sau DH.

Dong thoi, thuc hien chuan xac cac quy dinh trong quy che tien si, cong voi su hop tac cua cac giang vien tung bo mon thi chat luong tien si se nang len…

Vi nhung quy dinh dua ra cung chi la nhung quy dinh hanh chinh, la dieu kien rang buoc cac co so dao tao va nhung nguoi tham gia vao qua trinh dao tao.

Viec cong khai luan an tien si thoi gian toi duoc quy dinh the nao?

Ca nuoc hien co 154 co so dao tao thac si, tien si. Trong do co 85 truong DH (55 truong dao tao ca thac si va tien si; 30 truong dao tao thac si) va 69 vien dao tao tien si.

Tu truoc den nay, luan an tien si deu cong khai bang cach sau khi bao ve xong luan an se duoc vao Thu vien quoc gia.

Thu vien quoc gia se luu va cong khai tren mang nhung phan tom tat.

Toi day, Bo GD-DT se lam viec voi Thu vien quoc gia de dua toan bo luan an tien si tren mang vua de tham khao, vua de cong khai.

Trong quy che dieu 43 co quy dinh, nhung thi sinh du dieu kien bao ve luan an nop cho thu vien cua co so dao tao va Thu vien quoc gia Viet Nam mot ban luan an va 1 ban tom tat luan an bao gom ban in tren giay va ban in tren dia mem (ke ca cac luan an bao ve mat va luan an thuoc linh vuc quoc phong, an ninh).

Trong ho so xet cap bang va khi bao ve luan an, NCS phai thong tin nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, ly luan tren trang web cua Bo GD-DT.

Hien nay, co so du lieu ve tien si da co chua va Bo GD-DT du kien se cong khai noi dung nay the nao?

Truoc nam 2000, Bo ra quyet dinh cong nhan giang vien huong dan. De thuc hien, Bo GD-DT co du lieu tung giang vien da huong dan bao nhieu nguoi.

Tu nam 2000 den nay, chuyen ve co so dao tao ra quyet dinh cong nhan giang vien huong dan va de tai, Bo chi quyet dinh so luong NCS cua tung co so.

Nen nhieu nam nay khong con duy tri du lieu nay.

Toi day, trong thuc hien "3 cong khai" (tai chinh, doi ngu va co so vat chat) co ca cong khai ve du lieu giang vien thi Bo se phuc hoi du lieu thong tin tung giang vien da va dang huong dan bao nhieu NCS…

Moi "dong cua" duy nhat mot nganh dao tao thac si

Quy dinh moi co noi ve thu hoi quyet dinh giao dao tao chuyen nganh tien si. Trong thuc te, da co co so dao tao nao bi thu hoi chua?

Tu xua den nay, chua co thu hoi co so nao, ke ca mo nganh dao tao tien si cung nhu co so dao tao thac si.

Chi duy nhat mot lan thu hoi quyet dinh giao nhiem vu dao tao thac si nganh Quan ly giao duc cua Truong DH Su pham Ha Noi 2.

Trung bay mot so ket qua dao tao sau DH. Anh: Le Anh Dung

Bo GD-DT cung nhan thay day la van de anh huong den chat luong dao tao tien si, vi sau khi duoc giao dao tao, thi co so co the co nhieu bien dong ve nang luc doi ngu, ve co so vat chat… .

Hien, o Bo dang ra soat cac co so dao tao tien si. Cho den nay, da nhan duoc gan day du bao cao cua cac co so dao tao tien si trong ca nuoc.

Nhung du lieu cac co so bao cao rat chi tiet, ngoai phan so lieu, can phai co minh chung.

Cu the, doi ngu giang vien ngoai bao cao co bao nhieu giang vien con phai co danh sach doi ngu kem theo.

Trong danh sach do phai noi ro dao tao nganh gi, tot nghiep nam nao, tai dau…

Cuoi thang 5 nay, Bo se hoan thanh bao cao ra soat. Sau do, se neu ra cac giai phap de xu ly cac co so khong du dieu kien, can cu vao cac quy dinh cua quy che moi.

Xin cam on ba!

  • Kieu Oanh (thuc hien)

Nhung diem moi

Dieu kien mo nganh dao tao bat buoc phai co it nhat 1 PGS va 4 tien si cung nganh. Vi mo dao tao tien si la mo theo chuyen nganh cho nen trong so 5 nguoi nay thi phai co toi thieu 3 nguoi cung chuyen nganh.

Va 5 nguoi do phai co it nhat 3 cong trinh nghien cuu lien quan toi nganh dang ky mo trong vong 3 nam lien tuc tinh den ngay nop ho so dang ky mo nganh.

Khong to chuc thi tuyen ma xet tuyen. Lau nay, thi sinh co trinh do thac si thi du thi 2 mon (mon chuyen mon va ngoai ngu). Thuc te, hau het cac thi sinh deu thi do mon chuyen mon, co truot thi chu yeu la truot mon ngoai ngu.

Viec thi tuyen cung co mat loi la chon duoc nguoi co du nang luc chuyen mon nhung lai han che boi nang luc nghien cuu khong the hien qua viec thi mon chuyen mon.

Do vay, quy che moi quy dinh to chuc xet tuyen sinh theo 2 noi dung: danh gia ho so, danh gia bai luan ve du dinh nghien cuu cua thi sinh.

Trinh do ngoai ngu du tuyen do thu truong co so dao tao quy dinh.

Khong thi cac mon chuyen mon nhung khi xet tuyen co danh gia trinh do, nang luc chuyen mon cua thi sinh the hien qua chat luong ho so, qua trinh hoc tap, nghien cuu khoa hoc…

Mot diem moi kha quan trong la thoi gian dao tao thay vi thoi gian dao tao truoc day la 2 nam thi nay nang len 3 nam doi voi dao tao tap trung.

Doi voi NCS khong tap trung thi cung bat buoc phai co thoi gian tap trung tai co so dao tao it nhat la 12 thang de dao bao chat luong dao tao…

(Theo quy che dao tao tien si ban hanh thang 4/2009)

TIN LIEN QUAN

*************************

Ho ten: N.G.N
Dia chi: TP.HCM
Tieu de: Dao tao NCS

Theo toi, de 1 NCS nhan duoc bang TS thi luan van phai duoc dang tren tap chi quoc te co uy tin:

Se bao dam duoc noi dung cua NCS la moi.
Khang dinh kha nang su dung ngoai ngu trong nghien cuu khoa hoc.
NCS co the khan dinh chat luong cua GS huong dan va voi ban be quoc te.

Nhu vay la khong can phai dang online tren trang web cua Bo, va cung do mat cong phai tim hieu xem co sao chep hay khong? Co gi moi hay khong?

Dau vao NCS khong quan trong bang chat luong dau ra. Nhu vay, ai cung co the theo hoc nhung trong qua trinh hoc TS phai co ky thi chat luong TS (o nuoc ngoai goi la qualify), neu anh vuot qua duoc ky thi thi co the theo hoc.

Khi luan an TS duoc dang tren cac tap chi quoc te thi phan pha bien cung khong co gi la nang ne ca.

Ho ten: Nguyen Minh Thang
Dia chi: Quang Tri
Tieu de: Can chat luong hoa tri trinh do ngaoi ngu cua cac tien si

Can phai co quy dinh va cach kiem tra chinh xac trinh do ngoai ngu cua cac NCS khi tuyen sinh va cac TS khi bao ve. Toi thay vui khi Bo GD - DT cong bo den ky tuyen sinh 8/2009 se ap dung thi tieng Anh cho cac NCS voi muc chuan la 450 TOELF hay 5.0 IELTS. Tuy nhien, cho den nay nhieu truong van chua ap dung dieu kien nay.

Theo ba Tran Thi Ha thi TS truoc khi bao ve phai co trinh do tieng Anh tuong duong 500 TOELF, tuy nhien "tuong duong" la nhu the nao? Theo toi, tieng Anh rat quan trong voi nguoi lam khoa hoc, hon nua, mot nguoi lam khoa hoc thuc thu thi khong kho gi thi lay chung chi IELTS 5.5 hay TOELF 500. Vi vay, phai quy dinh cu the TS truoc khi bao ve phai co chung chi TOELF 500 hoac IELTS 5.5 (con hieu luc) do cac co so dao tao quoc te cap va co gia tri tren toan the gioi. Chu con cu quy dinh chung chung nhu vay thi tinh trang TS, giang vien chinh khong viet duoc mot bai bao bang tieng Anh la chuyen thuong ngay cua giao duc Viet Nam.

Ho ten: DVK
Dia chi: Can Tho
Tieu de: Dao tao NCS

Toi rat dong y voi nhung y kien cua ban doc TLH. Nhan day, toi xin gop mot so y kien sau:

1. Viec "xet tuyen" chu khong con "thi tuyen" NCS nhu truoc day la dieu can xem lai. O mot dat nuoc von dat nang moi "quan he", qui trinh "xet tuyen" ma "ai cung hieu chi mot nguoi khong hieu" se chi co loi cho mot "nhom loi ich" nao do chu khong cho nen giao duc DH nuoc nha.

2. Van de cuc ky quan trong trong viec dao tao NCS la chat luong cua nguoi thay huong dan. Giao su/pho giao su huong dan phai la nguoi co dung chuyen nganh voi NCS, ban than nguoi huong dan phai co kha nhieu sach/bai dang tap chi khoa hoc co uy tin quoc te nham khang dinh chuyen mon va "thuong hieu" chu khong the la dang giao su "lang nhang", dac biet o cac nganh KHXH nhu o VN.

3. De dam bao chat luong, viec cham luan an nen chuyen giao cho giao su co uy tin o nuoc ngoai ket hop voi giao su gioi trong nuoc thuc hien. Khi do, viec "chay chot" cua "nhom loi ich" se khong con dat song.

4. Viec cong khai luan an tren mang la dieu rat tot. Tuy nhien, nhung truong hop bi phat hien gian doi hoac chat luong kem thi co the bi thu hoi bang cap? Ai se nguoi dung ra "thoi coi" nham dam bao su trong sang va minh bach trong qua trinh dao tao NCS o Viet Nam?

Trong boi canh VN hien nay, mot NCS duoc cap bang nhat thiet phai co it nhat tu 1-2 bai bao dang tren tap chi khoa hoc co uy tin the gioi. Day la chia khoa thanh cong, khang dinh thuong hieu va uy tin cua co so dao tao.

Ho ten: N.H
Dia chi: Ha Noi
Tieu de: Nen cong bo ca ly lich khoa hoc cua cac tien sy

Ngoai 1) noi dung luan an (tren 100 trang) 2) Y kien cac phan bien (khoang tren duoi 10 trang, Bo GD-DT nen cong bo them 3) ly lich khoa hoc bao gom ca danh sach cac cong trinh va cac dong gop khoa hoc de nguoi doc danh gia duoc gia tri moi vi tien sy trong su phat trien cua dat nuoc. Xin cam on.

Ho ten: Ha Van
Dia chi: Ha Noi
Tieu de: Can xem xet lai mot so diem

Toi la nguoi cung tham gia giang day va nghien cuu. Toi hieu rat ro chat luong dao tao tien sy o trong nuoc. Vi vay, toi rat hoan nghenh va ung ho phai minh bach gia tri dong gop cua luan an va gia tri tien sy. Mac du vay, van con mot so diem toi nghi can xem xet lai trong quy dinh cua Bo.

Rat nhieu luan an duoc thuc hien gan voi de tai nghien cuu co gia tri dong gop cao. Nhung thanh qua cong bo trong luan an can duoc bao ve thong qua Luat so huu tri tue. Vay viec cong bo luan an tren mang co vi pham luat khong? Viec cong bo luan an tren mang co the dan toi tinh trang sao chep, cat dan khong? Neu hanh vi an cap kien thuc de lam luan an, luan van thi de phat hien sau khi cong bo tren mang. Nhung neu kien thuc bi an cap ma su dung muc dich khac thi kiem soat lam sao?

Toi cho rang, Bo khong nen quy dinh cong bo toan bo luan an tren mang. Thay vao do, ben canh viec chuan bi luan an, cac NCS can chuan bi ban tom tat trong do neu day du nhung van de moi, phuong phap nghien cuu va duoc Hoi dong cham luan an chap thuan de cong bo. Cach tot nhat, NCS phai lam 01 ban luan an tieng Anh va dua ra nuoc ngoai phan bien. Nhu vay, vua dam bao khach quan, vua han che an cap kien thuc va vua dam bao la NCS co “du trinh do ngoai ngu”.

Ngoai ra, toi khong hieu tai sao o cac luan an tien sy lai phai co trang cam doan cua tac gia o dau (cam ket danh du)? Lieu co tin duoc loi cam doan do khong? Vai tro cua Hoi dong danh gia luan an nhu the nao ma tac gia phai cam doan? Neu khong dung nhu cam doan thi co quy dinh nao xu ly khac so voi khong ap dung phai
cam doan khong? Toi thay doc ma co trang cam doan do co cam giac la co van de gi do chua on dang sau cuon luan an nay. Toi cung chua thay cac luan an lam o nuoc ngoai ma phai lam dieu tuong tu. Vi vay, toi cho rang, nen bo trang nay di vi no khong co y nghia thuc te.

Day la y kien ca nhan, toi tran trong cam on quy Bo, toa soan da cho phep nhung nguoi quan tam co dieu kien trao doi.

Ho ten: Nguyen Van Dam
Dia chi: Ha Noi
Tieu de: "Se"

Viec dua luan an tien si online viec lam rat dang hoan nghenh. Tuy nhien, nhung cau phat bieu cua cac lanh dao co tu "se" thay day dac tren mat bao nhung viec thuc hien thi chua thay chuyen bien gi may. Hon nua, co dieu dac biet la nhung viec lam tot, co y nghia thi thuong di voi tu "se". Hy vong rang tu nay tro di, nhung tu "se" se duoc thay bang tu "da"!

Ho ten: Cuong
Dia chi: 641 A Nguyen Duy, TP.HCM
E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Tieu de: Cong khai mat cong

Cong khai thi len mang thi mat cong, boi se co nguoi "chom" y tuong.

Ho ten: T.L.H
Dia chi: Ha Noi
Tieu de: Can cong bo cong khai ca cac nhan xet cua phan bien

Cong khai luan an TS la mot dieu dung dan va hop voi khat vong cai thien chat luong dao tao TS hien nay cua toan xa hoi. Ben canh do, viec cong khai luan an cung chua du.

Trong thuc tien bao ve luan an TS cung nhu ThS hien nay ma toi duoc du thi yeu to anh huong khong kem phan la nhan xet cua phan bien.

Neu loi cua nghien cuu sinh cho ra lo nhung luan an khong dat yeu cau mot thi loi cua nhung nguoi phan bien khong hoan thanh nhiem vu phai la muoi.

Nhung phan bien duoc moi vi quan he va vi chuc vu, vi tri khien nhung bai phan bien nay nhu nhan xet cua nhieu nguoi "co the dung doi voi bat ky luan an nao".

Da co lan toi duoc moi vao Hoi dong bao ve co so cho mot luan an TS o mot truong, cung tinh co toi duoc biet rang toi se lam phan bien 2 vi nguoi duoc moi kia co hoc ham pho giao su ma nguoi nay khong phai la chuyen ve van de nghien cuu trong luan an.

Ket qua la mot bai nhan xet nhu nhan xet tren "dung voi moi truong hop". Dieu nay rat anh huong den danh gia luan an TS vi day la nghien cuu chuyen nganh rat sau va hep, doi hoi su danh gia chuyen mon mot cach co trach nhiem va nghiem tuc.

Chinh vi vay, can cong bo cong khai ca cac nhan xet cua phan bien kem theo luan an de cong luan co the danh gia dung ve nhung nguoi phan bien.

It nhat nhung nguoi nay khong the dua ra nhan xet "tren troi" khong co co so cho nhung danh gia xuat sac. Rat mong dieu nay Vu Giao duc dai hoc ghi nhan va trien khai dong bo voi quy dinh ve cong khai luan an TS.

Viet Bao

Comment :Toan bo luan an tien si se online
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Toan bo luan an tien si se online bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toan bo luan an tien si se online ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Toan bo luan an tien si se online ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
All doctoral thesis will online
Ministry of Education, Hanoi, Department of Education, Vietnam, the national library, the Web page, for reference, the rules, work with, thesis, training create, Ph.D., facilities, public and must have, new
- At this point, the Ministry of Education will work with the National Library to bring the entire doctoral thesis on the net and for reference, both to the declaration. In the records reviewed and the degree thesis, NCS have contributed new information about academic, reasoning on ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Toàn bộ luận án tiến sĩ sẽ online

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Toàn bộ luận án tiến sĩ sẽ online bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Toan bo luan an tien si se online

Nhan xet, hay lien he ve tin Toan bo luan an tien si se online co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Toan bo luan an tien si se online de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0