Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam

Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai hoc Quoc gia TPHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Truong Dai hoc Bach khoa

QSB

3500

9826

 

 

 

 

9826

 

   Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien

QST

3320

11264

7699

 

 

 

18963

 

   Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van

QSX

2520

 

 

6186

8644

 

14830

 

   Truong Dai hoc Quoc Te

QSQ

770

793

301

 

330

 

1424

 

   Khoa Kinh te

QSK

1450

7867

 

 

7141

 

15008

 

Dai hoc Hue

 

 

 

 

 

 

 

 

100

    Truong Dai hoc Khoa hoc

DHT

1350

3362

1851

6841

 

333

12387

101

    Truong Dai hoc Kinh te

DHK

780

6428

 

 

3787

 

10215

102

    Truong Dai hoc Nghe thuat

DHN

200

 

 

 

 

1785

1785

103

    Truong Dai hoc Ngoai ngu

DHF

600

 

 

 

3273

 

3273

104

    Truong Dai hoc Nong Lam

DHL

1100

3000

6516

 

 

 

9516

105

    Truong Dai hoc Su Pham

DHS

1150

3065

1278

7675

2331

549

14898

106

    Truong Dai hoc Y           

DHY

600

530

5850

 

 

 

6380

107

    Khoa giao duc the chat

DHC

120

 

 

 

 

998

998

 

Dai hoc Da Nang

 

6000

 

 

 

 

 

 

108

    Truong Dai hoc Kinh te

DDQ

 

13676

 

 

 

 

13676

109

    Truong Dai hoc Bach khoa

DDK

 

10814

 

 

 

586

11400

110

    Truong Dai hoc Ngoai ngu

DDF

 

 

 

 

4524

 

4524

111

    Truong Dai hoc Su  pham

DDS

 

2993

1664

9218

1886

1173

16934

112

Truong Dai hoc An Giang

TAG

2150

5331

2859

4112

1761

1425

15488

113

Truong Dai hoc Ban cong Marketing

DMS

1594

2673

 

 

3480

 

6153

114

Truong Dai hoc Ban cong Ton Duc Thang

DTT

2850

4086

1067

493

3494

400

9540

115

Truong Dai hoc Can Tho

TCT

5300

26680

10022

12144

8058

1284

58188

116

Truong Dai hoc Cong nghiep TPCM

HUI

3400

28677

 

 

1677

 

30354

117

Truong Dai hoc Da Lat

TDL

3200

5554

3154

10283

3481

 

22472

118

Truong Dai hoc Giao thong Van tai TPHCM

GTS

2110

11981

 

 

 

 

11981

119

Truong Dai hoc Kien truc TPHCM

KTS

1000

2117

 

 

 

5740

7857

120

Truong Dai hoc Kinh te  TPHCM

KSA

5000

41097

 

 

 

 

41097

121

Truong Dai hoc Luat TPHCM

LPS

990

2892

 

11385

2102

 

16379

122

Truong Dai hoc Ngan hang TPHCM

NHS

1600

11360

 

 

1646

 

13006

123

Truong Dai hoc Nong Lam TPHCM

NLS

3660

19800

18717

 

10345

 

48862

124

Truong Dai hoc Quy Nhon

DQN

2800

12821

3053

8891

3137

2685

30587

125

Truong Dai hoc Su pham Dong Thap

SPD

2450

2778

822

2640

1277

1964

9481

126

Truong Dai hoc Su pham Ky thuat TPHCM

SPK

3000

16812

 

 

348

1107

18267

127

Truong Dai hoc Su pham TPHCM

SPS

2100

5496

1402

10940

5213

1904

24955

128

Truong Dai hoc Su pham The duc The thao TPHCM

STS

550

 

 

 

 

2918

2918

129

Truong Dai hoc Tay Nguyen

TTN

1800

6137

7667

6186

1281

 

21271

130

Truong Dai hoc Tien Giang

TTG

1120

4440

232

647

14

791

6124

131

Truong Dai hoc The duc the thao 2

TDS

300

 

 

 

 

3952

3952

132

Truong Dai hoc Thuy san

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * Co so 2 o phia Bac

TSB

 

2461

793

 

298

 

3552

 

       * Co so 1 o Nha Trang

TSN

 

5219

1719

 

1394

 

8332

 

       * Co so 3 o phia Nam

TSS

 

263

147

 

30

 

440

133

Truong Dai hoc Van hoa TPHCM

VHS

300

 

 

2812

1517

347

4676

134

Truong Dai hoc Y duoc Can Tho

YCT

420

 

8285

 

 

 

8285

135

Truong Dai hoc Y Duoc TPHCM

YDS

1020

 

18701

 

 

 

18701

136

Truong Dai hoc Mo Ban cong TPHCM

MBS

3120

4887

723

619

4616

 

10845

137

Trung tam Dao tao va Boi duong Can bo Y te TPHCM

TYS

120

 

1476

 

 

 

1476

138

Truong Dai hoc Dan lap Ky thuat-Cong nghe TPHCM

DKC

1700

1506

493

738

842

39

3618

139

Truong Dai hoc Dan lap Lac Hong

DLH

1550

1911

334

895

1445

 

4585

140

Truong Dai hoc Dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TPHCM

DNT

1500

559

 

 

5071

 

5630

141

Truong Cao dang Ban cong Hoa Sen

DTH

1400

8529

 

 

7508

 

16037

142

Truong Cao dang Ban cong Cong nghe va Quan tri doanh nghiep

CBC

1700

3452

 

 

2843

 

6295

143

Truong Cao dang Cong nghiep thuc pham TPHCM

CCT

1400

16913

 

 

 

 

16913

144

Truong Cao dang Cong nghiep Tuy Hoa

CCP

 

1210

 

 

 

 

1210

145

Truong Cao dang Cong dong Ba Ria-Vung Tau

D52

600

555

36

 

290

 

881

146

Truong Cao dang Cong dong Dong Thap

D50

380

1115

238

 

 

 

1353

147

Truong Cao dang Cong dong Kien Giang

D54

260

409

33

 

 

 

442

148

Truong Cao dang Cong dong Quang Ngai

D35

250

934

 

 

 

 

934

149

Truong Cao dang Cong dong Tra Vinh

D58

700

1199

178

569

404

 

2350

150

Truong Cao dang Cong dong Vinh Long

D57

560

775

251

 

 

 

1026

151

Truong Cao dang Dien luc TPHCM

CDE

200

6900

 

 

 

 

6900

152

Truong Cao dang Giao thong Van tai 3

CGS

800

10170

 

 

 

 

10170

153

Truong Cao dang Kinh te TPHCM

CEP

700

29396

 

 

 

 

29396

154

Truong Cao dang Kinh te Doi ngoai

CKD

1100

13697

 

 

13859

 

27556

155

Truong CD Kinh te - Ky thuat Can Tho

CEC

700

3075

1065

 

 

 

4140

156

Truong Cao dang Kinh te Ky thuat cong nghiep II

CES

1250

10005

 

 

 

 

10005

157

Truong CD Kinh te - Tai chinh Vinh Long

CKV

350

1054

 

 

972

 

2026

158

Truong CD Ky thuat Cao Thang

CKC

600

14218

 

 

 

 

14218

159

Truong Cao dang My thuat Trang tri Dong Nai

CDN

500

 

 

 

 

2024

2024

160

Truong Cao dang Su pham Ky thuat Vinh Long

CK4

600

1177

 

 

 

32

1209

161

Truong Cao dang Su pham Mau giao TW3 TPHCM

CM3

600

 

 

 

 

7384

7384

162

Truong Cao dang Su pham Nha tre Mau giao TW 2

CM2

500

 

 

 

 

5036

5036

163

Truong CD San khau, Dien anh TPHCM

CSD

160

 

 

 

 

1966

1966

164

Truong Cao dang Tai chinh Hai quan

CTS

914

9019

 

 

 

 

9019

165

Truong Cao dang Tai chinh Ke toan

CTQ

571

5368

 

 

 

 

5368

166

Truong Cao dang The duc The thao Da Nang

CT3

300

 

 

 

 

4018

4018

167

Truong Cao dang Xay dung Mien Tay

CMT

450

1531

 

 

 

 

1531

168

Truong Cao dang Xay dung so 2

CXS

650

8004

 

 

 

 

8004

169

Truong Cao dang Xay dung so 3

CX3

500

5306

 

 

 

 

5306

170

Truong Cao dang Dan lap cong nghe thong tin TPHCM

CDC

1500

2047

 

 

 

 

2047

171

Truong Cao dang Dan lap Kinh te ky thuat Dong du Da Nang

CDD

1000

925

 

 

510

 

1435

172

Truong Cao dang Dan lap kinh te ky thuat Binh Duong

CBD

1000

416

 

1539

93

 

2048

173

Truong Cao dang Tu thuc Ky thuat - Cong nghe Dong Nai

CTN

900

558

 

 

663

 

1221

174

Truong Cao dang Tu thuc Kinh te-Cong nghe TPHCM

CET

800

2771

 

 

2299

 

5070

175

Truong Cao dang Tu thuc Kinh te Ky thuat nghiep vu Nguyen Tat Thanh

CTT

900

105

 

 

77

 

182

176

Truong Cao dang Su pham Can Tho

C55

550

448

129

760

 

500

1837

177

Truong Cao dang Su pham Binh Duong

C44

395

522

155

651

293

48

1669

178

Truong Cao dang Su pham Binh Phuoc

C43

240

116

15

 

38

21

190

179

Truong Cao dang Su pham Gia lai

C38

500

 

 

 

 

889

889

180

Truong CD Su pham TPHCM

C02

1800

2879

753

3651

2335

1003

10621

181

Truong Cao dang Su pham Long An

C49

460

479

254

790

787

938

3248

182

Truong Cao dang Su pham Nha Trang

C41

400

 

 

 

 

288

288

183

Truong Cao dang Su pham Ninh Thuan

C45

240

852

 

869

115

499

2335

184

Truong Cao dang Su pham Phu Yen

C39

300

613

381

1230

 

470

2694

185

Truong Cao dang Su pham Quang Binh

C31

700

1225

515

1720

400

829

4689

186

Truong Cao dang Su pham Quang Nam

C34

550

619

 

764

238

180

1801

187

Truong Cao dang Su pham Quang Ngai

C35

350

438

191

1315

 

600

2544

188

Truong CD Su pham Thua Thien Hue

C33

630

1871

656

2082

1143

1454

7206

189

Truong Cao dang Su pham Tra Vinh

C58

300

555

461

 

 

1384

2400

190

Truong Cao dang Su pham Vinh Long

C57

210

724

 

 

228

242

1194

191

Truong CD Van hoa nghe thuat TPHCM

CVN

400

 

 

217

169

187

573

192

Truong CD Van hoa Nghe thuat Dak Lak

CVL

75

 

 

 

 

1090

1090

193

Truong Cao dang Van hoa Nghe thuat va Du lich Nha Trang

CDK

700

 

 

1589

959

469

3017

 

Tong

 

 

895877

187135

262132

234849

129874

1709867

 

Viet Bao
Comment :Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
fighting rate of the southern universities and colleges
Vinh Long, Can Tho, Da Nang, Nha Trang, Teachers College, university teachers, community college, technical and economic, National University, people-founded, south, aspect ratio, of the District
Ho Chi Minh City National University.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tỉ lệ chọi của các trường ĐH và CĐ phía Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tỉ lệ chọi của các trường ĐH và CĐ phía Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ti le choi cua cac truong DH va CD phia Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0