Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN

Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu gui cac thay giao, co giao, cac bac cha me va cac em hoc sinh, sinh vien nhan ngay nha giao Viet Nam 20.11.2007.

Ha Noi, ngay 18 thang 11 nam 2007

Cac thay giao, co giao than men,
Thua cac bac cha me hoc sinh, sinh vien,
Cac em hoc sinh, sinh vien than men,

Vay la mot nam lai troi qua, khi anh mat troi cua ngay 20 thang 11 lai sap lam rang ro khuon mat va voc dang cua hon mot trieu thay co giao ca nuoc. Nam hoc “Hai khong” dau tien cua nganh giao duc cung da khep lai va mot nam hoc moi da hoi ha bat dau. Giua hai nam hoc la mot mua he khong nghi cua 200.000 giao vien cac lop cuoi cap tieu hoc, trung hoc co so va trung hoc pho thong. Duoc su chi dao cua Thu tuong Chinh phu va lanh dao 64 tinh, thanh pho, su dong tinh cua hang chuc trieu cha me hoc sinh, voi quyet tam cua toan nganh giao duc, ky thi tot nghiep trung hoc pho thong nam 2007 da thuc su doi moi: Mot ky thi nghiem tuc.

Nganh giao duc that vui, khi da bat dau lam duoc loi hua voi Dang, Chinh phu va nhan dan: Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc. Nhung ca nganh giao duc deu day dut, tuy khong qua bat ngo truoc ket qua thi tot nghiep trung hoc pho thong. Khong phai 93% tot nghiep nhu nam 2006 ma la 66,6%. Khong phai cu 14 em di thi thi 13 em dau, 1 em rot, ma la cu 3 em di thi, 1 em rot. Co 6 tinh mien nui, cu 10 em di thi chi dau 2 den 3 em. Co 12 tinh ty le dau duoi 50%. Suy cho cung thi trach nhiem lon nhat cua thuc te chat luong yeu kem nay thuoc ve nganh giao duc trong nhieu nam qua va hom nay. Khong chi o lop 12, ma o tat ca cac lop duoi, nguy co chat luong that thap hon diem so cung rat lon. Neu cac em sap vao lop 6, lop 10 ma khong du nang luc that cua lop 5 va lop 9, rat co the cac em se khong hoc duoc lop 6, lop 10 va ca cac nam sau cua moi cap. De ngan chan nguy co ngoi sai lop nay, cac em yeu kem lop 5 va lop 9 phai duoc boi duong, nang cap trong he cho dat chuan de len lop 6 va lop 10. Vi vay ma nganh giao duc co mot mua he 2007 khong nghi: to chuc boi duong, on tap cho hoc sinh lop 12 de thi tot nghiep trung hoc pho thong lan 2 va cho hoc sinh lop 5 va lop 9 de du chuan len lop. Su no luc, hy sinh cua cac thay co giao, su no luc cua cac em hoc sinh, su chia se cua gia dinh da mang lai ket qua: 43,16% thi sinh thi lan 2 da tot nghiep, nang ty le tot nghiep cua nam hoc (qua 2 dot thi) la 80,44%. Ty le tot nghiep bo tuc trung hoc pho thong lan dau la 26,6%, ket hop ca lan thi thu 2 thi tot nghiep dat 46,06%.

Trong he va buoc vao nam hoc 2007-2008, o tat ca cac tinh, cac truong co ty le tot nghiep trung hoc pho thong thap deu dien ra cac cuoc toa dam, phan tich: Vi sao chat luong giao duc yeu kem? Phai lam gi o moi lop, moi truong, moi tinh de ty le hoc sinh yeu kem giam thuc su, de day cho ra day, hoc cho ra hoc. Trong nam hoc 2006-2007, Bo Giao duc va Dao tao da thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc de co co quan chuyen trach cham lo cuoc song va su nghiep cua mot trieu thay co giao va hon mot tram ngan can bo quan ly giao duc cac cap. Bo cung da thanh lap Vu Giao duc dan toc de cham lo cho viec day va hoc cua cac tinh, cac huyen, cac xa, cac truong co dong con em dong bao dan toc, lai dang la noi kho khan ve kinh te.

Thang 12 nam 2006, hoi nghi cac truong dai hoc, cao dang va trung cap su pham ca nuoc da duoc to chuc, Ban Can su Dang Bo Giao duc va Dao tao da ra nghi quyet ve cac truong su pham va cong tac su pham toi nam 2015.

Thang 8 nam 2007, tai Hai Phong, Bo Giao duc va Dao tao da to chuc tong ket 42 nam cac truong chuyen trong ca nuoc, khang dinh can xay dung cac truong chuyen o moi tinh thanh de tro thanh noi boi duong nhan tai tu lua tuoi hoc sinh cho moi dia phuong va ca nuoc.

Cung thang 8 nam 2007, Bo Giao duc va Dao tao lan dau tien to chuc Hoi nghi tuyen duong cac ca nhan va tap the da dong gop xuat sac cho nganh giao duc 10 nam qua. Hon 300 nha doanh nghiep, cong ty va ca nhan trong nuoc va ngoai nuoc da gop tien, cong suc, hien dat de lam quy hoc bong, mua sam thiet bi hoc tap va xay dung truong lop cho nhan dan cac dia phuong trong ca nuoc. Tri gia cac dong gop nay so bo da hon 1.000 ty dong. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da dich than trao phan thuong va ghi nhan su dong gop cho tung nguoi, tung cong ty, tung to chuc.

Thua cac thay giao, co giao,

Nganh giao duc chung ta buoc vao nam hoc moi voi mot cuc dien moi. Nhan dan tin chung ta hon, xa hoi dong long voi nganh la can phai day tot hon, hoc tot hon, cham lo cho giao duc thiet thuc hon. Nhung cac kho khan, yeu kem cua nganh khong the khac phuc trong ngay mot ngay hai. Sau 4 nam thuc hien chuong trinh kien co hoa truong lop, ca nuoc co them 70.000 phong hoc moi voi chi phi 9.000 ty dong. Nhung hien nay van con 170.000 phong hoc tam, phong hoc nho, phong hoc ban kien co xuong cap nang, nhu cau de xay dung, sua chua la hon 25.000 ty dong. Sau 32 nam thong nhat dat nuoc, tinh chung ca nuoc tu bac mam non toi trung hoc, co hon 550.000 phong hoc, trong do phong hoc kien co co hon 280.000 chiem 51%, con phong hoc tam, ban kien co, phong hoc nho la 270.000, chiem 49%.

Nha o cong vu cho giao vien o cac vung nui, vung kho khan con thieu gan 65.000 can, tri gia xay dung la 3.370 ty dong.

Nam 2000, Nha nuoc chi cho giao duc la 18.386 ty dong chiem 4,2% tong san pham noi dia. Nam 2006, chi cho giao duc 54.798 ty dong chiem 5,62% tong san pham noi dia. Nhu vay, chi sau 6 nam, ngan sach cho giao duc tang gan gap 3 lan. Chung ta khong the doi hoi nha nuoc chi nhieu hon nua cho giao duc, vi con nhu cau chi cho y te, van hoa, giao thong, thuy loi… Ty le chi cho giao duc cua chung ta tu tong thu nhap noi dia la 5,6% da vao loai cao nhat the gioi. Ty le chi cho giao duc cua mot so nuoc nhu: Indonesia 0,9%, Philippines 2,7%, Nhat Ban 3,5%, Thai Lan 3,9%, Duc 4,3%, Han Quoc 4,4%, My 5,1%, Trung Quoc 5,29%, Phap 5,7% va Malaysia 5,8%. Chung ta phai su dung tung dong tien tu ngan sach sao cho hieu qua cao nhat, chu khong phai doi hoi chi ngay cang nhieu tu ngan sach.

Chung ta se con phai chiu dung 10 nam hoac lau hon nua viec truong chua ra truong, lop chua ra lop cho den khi tat ca phong hoc da duoc kien co hoa, khong con phong hoc 3 ca, hoc nho, hoc tam. Trong boi canh do, chat luong va luong tam cua thay co giao va doi ngu can bo quan ly giao duc la yeu to quyet dinh chat luong giao duc.

Chung ta phai suy nghi va sang tao, lao dong va thi dua de chat luong nha giao va can bo quan ly giao duc duoc nang cao, cai thien nhanh hon la toc do kien co hoa truong lop. Chinh vi vay ma nam hoc nay, Cong doan Giao duc Viet nam da phat dong cuoc van dong trong toan nganh toi nam 2012: “Moi thay giao, co giao la mot tam guong dao duc, tu hoc va sang tao”. Day la dieu kien can thiet, khong the thieu de nha giao chung ta lam tron trach nhiem xa hoi vo cung vinh quang cua minh: giao duc cho cac em hoc sinh tu tuoi tho ngay tro thanh con ngoan, hieu thao, cong dan tot, nguoi co ich cho gia dinh, dan toc va nhan loai.

Trong the ky 21 cua hoi nhap va canh tranh toan cau, cua xa hoi thong tin va kinh te tri thuc, thoi gian la tai nguyen vo gia, khong tai tao duoc. Dieu do dung khong phai chi voi nguoi dang lam viec, nguoi da nghi huu ma dung voi ca tre em. Hay lam sao moi gio cac em toi truong la mot gio kham pha, nhan thuc duoc nhanh, sau sac the gioi tu nhien, cuoc song van hoa, lich su dan toc va nhan loai. Hay noi khong voi doc va chep tu cap trung hoc co so tro len. Hoc khong phai la doc va chep lai nhung dieu da co trong sach giao khoa. Hoc khong phai chi la thuoc mot phan nhung gi da co trong sach giao khoa. Phai thuoc de biet, nhung quan trong hon la hieu va quan trong nhat la phai biet van dung vao cuoc song hang ngay de minh song co ich, de hoan thanh cong viec duoc giao, de tu chiu trach nhiem truoc chinh ban than minh va nhung nguoi xung quanh.

Khi thi o bac dai hoc, cac thay, cac co nen giam dan viec hoi cac em nhung dieu da co trong sach, ma yeu cau cac em van dung cac tri thuc, ky nang do vao giai quyet nhung nhiem vu gia dinh hoac thuc te cua nganh. Cac em co the mo sach xem neu quen dieu gi do, vi khi ra truong, cac em co the xem bat cu loai sach gi, tim trong mang thong tin dien tu bat cu thong tin gi de cac em giai quyet nhiem vu duoc giao. Chac chan cac thay co se vat va hon nhieu khi ra de thi, de kiem tra khi cho cac em duoc mo sach. Nhung cac em se truong thanh rat nhanh va do la niem hanh phuc lon nhat cua nha giao. 

Bo Giao duc va Dao tao co loi voi cac thay giao, co giao da cong tac o mien nui, o vung kho khan von khong phai la que nha ma khong duoc tro ve vung thuan loi hon sau khi da hoan thanh trach nhiem cua minh: thay giao phuc vu 5 nam, co giao phuc vu 3 nam. Nam hoc nay, Bo Giao duc va Dao tao se lam viec voi Bo Noi vu, voi cac tinh, thanh pho de thiet ke co che, chinh sach dam bao cho moi nha giao phai lam tron bon phan nghe nghiep cua minh, nhung cung duoc huong quyen loi chinh dang.

Thua cac bac cha me hoc sinh, sinh vien,

Nganh Giao duc chan thanh cam on cac bac cha me hoc sinh, sinh vien da ung ho cuoc van dong “Hai khong” cua nganh, ma nam hoc nay co them 2 noi dung: Noi khong voi vi pham dao duc nha giao va viec hoc sinh ngoi sai lop. Do cung chinh la vi tuong lai cua cac em hoc sinh, sinh vien, vi tuong lai cua dan toc. La mot dan toc hieu hoc, lai dung truoc thoi co va ap luc cua hoi nhap va canh tranh kinh te toan cau, nhu cau di hoc cua cac gia dinh la rat lon. Do la phuc cua dan toc. Coi giao duc la quoc sach, Chinh phu da danh muc chi ngan sach rat cao cho giao duc, bang 5,6% tong san pham noi dia. Song do la nuoc ngheo, tong san pham noi dia tinh theo dau nguoi con duoi 1.000 USD, nen muc chi thuc te cho giao duc con rat thap so voi cac nuoc phat trien hon. Nam 2006, chi cho giao duc mot hoc sinh cua Viet Nam la 700 USD theo suc mua tuong duong, con muc chi cho mot hoc sinh o Malaysia va Thai Lan gap ta hon 4 lan, o Han Quoc gap ta hon 8 lan, o Duc, Nhat Ban, Phap gap ta hon 10 lan, con o My gap ta 17 lan. Trong hoan canh chi cho giao duc cua ta thap nhu vay, Nha nuoc chi da toi kha nang toi da, thi su dong gop cua nguoi dan theo kha nang thuc te cua minh vao giao duc co tac dung rat lon.

Doi voi bac hoc mam non va pho thong hien nay, chi phi binh quan de mot hoc sinh di hoc la 2,57 trieu dong/nam, trong do gia dinh cac em dong hoc phi va cac khoan khac cho truong binh quan la 0,55 trieu dong/nam. Tuc la de cho mot em duoc di hoc, neu em thuoc dien mien hoc phi, nha nuoc phai chi 2,57 trieu dong/nam, con neu em dong hoc phi thi nha nuoc chi chi 2,02 trieu dong/nam (bang 79%), con gia dinh cua em chi 0,55 trieu dong/nam (bang 21%). Nhu vay, neu 4 em xin duoc mien hoc phi, thi so tien Nha nuoc phai chi bu vao de du chi phi cho 4 em duoc di hoc la 2,2 trieu dong/nam, lon hon muc chi phi Nha nuoc phai chi de 1 em duoc di hoc la 2,02 trieu dong/nam. Tuc la cu mien hoc phi cho 4 em, thi mot em khac phai nghi hoc, vi phan kinh phi Nha nuoc danh cho viec hoc cua em nay (2,02 trieu dong/nam) khong con nua. Nguoc lai, cu 4 em dong hoc phi di hoc thi co them mot em khac cung duoc di hoc.

Xet tren pham vi ca nuoc, phan dong gop cua nhan dan cho giao duc (hoc phi, dong gop khac cho truong o bac mam non, pho thong va dai hoc) so voi tong chi cua xa hoi cho giao duc o Viet Nam la 25%, con o mot so nuoc khac nhu sau: Han Quoc 39%, Philippines 38%, Indonesia 35%, Thai Lan 32%, Lien bang Nga 32%, Duc 27%, Hoa Ky 8%, Phap 7%, Nhat Ban 6%. Nhu vay, muc dong gop cua nguoi dan o nuoc ta cho giao duc la 25% thuoc vao loai trung binh thap.

Hien nay Chinh phu dang thiet ke khung hoc phi theo nguyen tac:

- Ho dien ngheo, con di hoc khong phai dong hoc phi (o cac cap pho cap tieu hoc va THCS, o cac cap hoc khac khi da duoc xet hoac thi tuyen vao truong cong lap).

- Ho can ngheo, con di hoc duoc giam hoc phi (o cac doi tuong nhu tren).

- Dien chinh sach khac duoc giam, mien theo quy dinh cua Nha nuoc.

- Cac gia dinh khac dong hoc phi theo thu nhap va kha nang chi tra cua gia dinh, do chinh quyen dia phuong quyet dinh.

- Doi voi hoc nghe, trung cap chuyen nghiep, cao dang va dai hoc thi hoc sinh, sinh vien gia dinh dien ngheo duoc vay de hoc. Hoc sinh hoc gioi duoc hoc bong khuyen khich hoc tap.

Cac em hoc sinh, sinh vien than yeu,

Dat nuoc Viet Nam cua chung ta dang buoc vao the ki 21 voi nhung thanh tuu, nhung co hoi va thach thuc to lon. Thanh tuu phat trien gan day that dang tu hao: Xuat khau gao dung thu hai tren the gioi, xuat khau ca phe dung thu hai tren the gioi, xuat khau dieu dung thu nhat, xuat khau hat tieu dung thu nhat, xuat khau hang det may dung thu 10, xuat khau thuy san thu 12 va gan day nganh dong tau xuat khau dung thu 7. Ket qua xoa doi giam ngheo cua Viet Nam duoc cac to chuc quoc te coi la mau muc. The nhung nhan dan ta con ngheo, doi song con kho khan vi nang suat lao dong, hieu qua san xuat con thap. Tien cong may mot ao so mi xuat khau chi 1 USD, bang 2-3% gia ban la 30-50 USD. Tien cong may mot bo vet-tong xuat khau chi 6 USD, so voi gia ban 300 toi 600 USD chi chiem tu 1 den 2%. Chinh vi khong du nang luc tri thuc, ky nang va quan ly kinh doanh de lam chu khau thiet ke san pham, phan phoi va tieu thu san pham, ma chi lam khau gia cong hoac xuat nguyen lieu tho, it che bien nen hieu qua kinh doanh cua ta con thap.

Tuy nhien 3 nam gan day bat dau xuat hien cac co hoi moi: cac nha dau tu nuoc ngoai den Viet Nam voi cac du an hang tram trieu, hang ty USD de thiet ke, che tao va xuat khau san pham cong nghe cao. Tap doan Renesas cua Nhat Ban, mot cong ty hang dau the gioi ve thiet ke va san xuat vi mach da mo Trung tam thiet ke tai Viet Nam voi 1.000 ky su, thay the toan bo thiet ke cua tap doan dang lam o Nhat Ban va My. Cong ty Intel, nha san xuat bo vi xu ly lon nhat the gioi da dau tu nha may san xuat va thu nghiem vi mach tri gia 1 ty USD vao Viet Nam. Cong ty Hong Hai (Foxcon), Dai Loan, dang dau tu cac du an san xuat linh kien dien tu, thiet bi may tinh, dien thoai di dong tri gia toi 5 ty USD tai nhieu dia phuong trong ca nuoc.

Cac truong day nghe, trung cap va dai hoc ca nuoc tu nam hoc nay bat dau trien khai manh me viec dao tao theo nhu cau cua doanh nghiep va xa hoi. Cac ky su tin hoc cua nhieu cong ty Viet Nam nhu Cong ty FPT moi nguoi mot nam tao ra mot gia tri gia tang tu 15.000 den 20.000 USD, gap 10 lan gia tri gia tang cua mot lao dong nganh may tao ra. Thu nhap mot thang binh quan cua cac ky su nay la 8 trieu dong.

Thua cac thay giao va co giao,

Ngay 21 thang 10 nam 1964, Bac Ho da noi: "Nguoi thay giao tot - thay giao xung dang la thay giao - la nguoi ve vang nhat. Du la ten tuoi khong dang tren bao, khong duoc thuong huan chuong, song nhung nguoi thay giao tot la nhung anh hung vo danh. Day la mot dieu rat ve vang".

Xin cam on mot trieu thay co giao khap moi mien dat nuoc, xin cam on tam muoi van thay co da nghi huu ma long con nang triu voi su nghiep trong nguoi. Chinh cac thay co da gop phan rat quan trong tao nen voc dang, khi phach, y chi va tri tue cua con nguoi Viet Nam, dan toc Viet Nam trong the ky 20: Tu giai phong dan toc khoi ach xam luoc, do ho cua nhung de quoc lon nhat cua the ky, to dam 2 chu Viet Nam tren ban do the gioi. Cac thay co hay tiep tuc vuot kho, cong hien nhu nhung nguoi anh hung trong thoi dai moi. Mot dan toc co mot trieu anh hung, dan toc do phai toa sang trong the ki 21.

Nguyen Thien Nhan
Pho Thu tuong kiem Bo truong GD-DT

Viet Bao
Comment :Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Letter of the Minister of Education to send teachers on student teachers of VN
Japan, Korea, Thailand, the education and training, the total domestic product, by the Church of Vietnam, Secondary Education, Teacher's Day VN, managers, graduation exam, students, teachers, teachers, children
Letter to the teachers, teachers, parents and students, students Member of Vietnam Teacher's Day 20.11.2007 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thư của Bộ trưởng GD-ĐT gửi thầy cô học sinh nhân ngày nhà giáo VN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thư của Bộ trưởng GD-ĐT gửi thầy cô học sinh nhân ngày nhà giáo VN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu cua Bo truong GD DT gui thay co hoc sinh nhan ngay nha giao VN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0