Thong tin tuyen sinh cac truong Cong an nhan dan nam 2011Thong tin tuyen sinh cac truong Cong an nhan dan nam 2011
Ngay 8/3, Cuc Dao tao (Tong cuc Xay dung luc luong CAND) da thong bao thong tin moi nhat ve chi tieu, doi tuong, tieu chuan, khoi thi trong tuyen sinh 2011 vao cac truong cong an nhan dan.

Cu the, ky hieu, ma nganh, khoi thi va chi tieu vao 6 truong DH, Hoc vien Cong an nhan dan nam 2011 nhu sau:

1. Hoc vien An ninh nhan dan (ANH): Nghiep vu An ninh 501 A,C,D1 – 620; Cong nghe thong tin 101 – A – 50; Ngon ngu Anh (thi tieng Anh) 701 – D1 – 50; Ngon ngu Trung Quoc (thi tieng Anh) 704 – D1 – 30; Xay dung Dang va Xay dung luc luong CAND 901 – C, D1 – 100; Gui dao tao tai Hoc vien Quan y 501 – A – 20; Gui dao tao tai DH Bach khoa Ha Noi 501 – A – 20; Gui dao tao tai Hoc vien Ky thuat mat ma 501 – A – 10. *

2. Hoc vien Canh sat nhan dan (CSH): Nghiep vu Canh sat 503 – A, C, D1 – 800; Ngon ngu Anh (thi tieng Anh) 801 – D1 – 50; Gui dao tao tai Hoc vien ky thuat quan su 503 – A – 30; Gui dao tao tai Hoc vien hau can 503 – A – 30.

3. DH An ninh nhan dan (ANS): Nghiep vu An ninh 502 – A, C, D1 – 610; Gui dao tao tai DH Bach khoa TP Ho Chi Minh 502 – A – 30.

4. DH Canh sat nhan dan (CSS): Nghiep vu Canh sat 504 – A, C, D1 – 450; Gui dao tao tai DH Y Duoc TP Ho Chi Minh 503 - A – 30.

5. DH Phong chay chua chay: Dao tao cho Bo Cong an: chi tieu 250, phia Bac PCH – 101 – A; phia Nam (PCS) – 102 – A; Dao tao cho dan su: chi tieu 50, phia Bac PCH – 103 – A, phia Nam (PCS) 104 – A.

6. DH Ky thuat – Hau can CAND, ma nganh HCN, chi tieu: 902, thi khoi: A.

Theo Cuc Dao tao, nam 2011, ngoai cac hoc vien, truong dai hoc CAND tuyen sinh nhu nam 2010, Truong Dai hoc Ky thuat - Hau can CAND tuyen sinh, dao tao dai hoc he chinh quy chuyen nganh Cong nghe thong tin va chuyen nganh Ky thuat dien tu-Truyen thong.

Hoc sinh co nguyen vong du thi vao Truong Dai hoc Ky thuat -Hau can CAND khai truc tiep vao phieu dang ky du thi, ghi ten truong: “Truong Dai hoc Ky thuat-Hau can CAND” vao muc ten truong; ghi ky hieu “HCN” vao 3 o ky hieu truong; ghi ky hieu: “A” vao o dau tien cua 2 o khoi thi; ghi ky hieu “902” vao 3 o ma nganh.

Thi sinh thuoc khu vuc phia Bac (tu Quang Binh tro ra) nop ho so dang ky du thi va thi tai Hoc vien ANND (Ha Noi); thi sinh thuoc khu vuc phia Nam (tu Quang Tri tro vao) nop ho so dang ky du thi va thi tai Truong Dai hoc ANND (TP Ho Chi Minh).

Ve khoi thi, ngay thi: Truong DH Ky thuat - Hau can CAND chi tuyen thi sinh du thi khoi A; mon thi, ngay thi thuc hien theo quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy cua Bo GD-DT.

Ve doi tuong, tieu chuan, do tuoi danh cho thi sinh dang ky du thi vao truong CAND duoc quy dinh nhu sau:

Ve doi tuong: Can bo, chien sy Cong an trong bien che, da tot nghiep THPT hoac bo tuc THPT chua qua dao tao co ban ve nghiep vu, duoc don vi cu di hoc, khong qua 30 tuoi. Chien sy phuc vu co thoi han trong CAND da tot nghiep THPT hoac bo tuc THPT co du 18 thang phuc vu trong CAND (tinh den thang du thi). Thanh nien, hoc sinh da tot nghiep THPT hoac bo tuc THPT, la doan vien TNCS Ho Chi Minh, khong qua 22 tuoi (tinh den nam du thi).

Doi voi hoc sinh la nguoi dan toc thieu so khong qua 24 tuoi (tinh den nam du thi). Chien sy hoan thanh nghia vu quan su trong QDND hoac hoan thanh phuc vu co thoi han trong CAND da tot nghiep THPT hoac bo tuc THPT duoc du thi them 1 lan trong thoi gian 1 nam ke tu ngay co quyet dinh xuat ngu (khong han che tuoi).

Nam 2011, so luong hoc sinh nu so tuyen du thi dai hoc CAND o tung dia phuong do Giam doc Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong quyet dinh tren co so nhu cau su dung can bo nu cua dia phuong minh, nhung khong vuot qua 5% tong so thi sinh dat yeu cau so tuyen cua dia phuong dang ky du thi vao cac truong dai hoc CAND.

Tieu chuan so tuyen doi voi thanh nien, hoc sinh pho thong: Khong mac benh kinh nien, man tinh, khong nghien ma tuy, the hinh can doi, khong di hinh, di dang; dat tieu chuan ve chieu cao, can nang doi voi nam tu 1,64m den 1,80m va tu 48 kg den 75kg; doi voi nu tu 1m58 den 1,72m va tu 45kg den 57kg. Rieng hoc sinh thuoc cac vung KV1, hoc sinh la nguoi dan toc thieu so theo tung gioi duoc ha thap 2cm ve chieu cao va 2kg ve can nang. Ngoai ra, phai dam bao cac tieu chuan suc khoe khac theo quy dinh cua Bo Cong an. Dat yeu cau ve hanh kiem tu loai kha va hoc luc tu trung binh tro len trong nhung nam hoc THPT, trong do 3 mon thuoc khoi du thi phai dat tu 6 diem tro len. Rieng hoc sinh o cac vung KV1 va hoc sinh la nguoi dan toc thieu so dat diem tu trung binh tro len. Ngoai ra phai dam bao tieu chuan chinh tri theo quy dinh cua Bo Cong an.

Luu y: Thi sinh chi duoc dang ky vao mot khoi thi cua mot hoc vien, truong dai hoc CAND.

Ve dang ky so tuyen, Cuc Dao tao huong dan nhu sau: Hoc sinh co nguyen vong du thi vao cac hoc vien, truong dai hoc CAND dang ky so tuyen tai Cong an quan, huyen, thi xa, thanh pho (thuoc tinh) noi dang ky ho khau thuong tru; thoi gian dang ky so tuyen tu 1/3/2011; khi di mang theo ho khau va hoc ba THPT. Dang ky du thi: Hoc sinh dat dieu kien so tuyen phai mua 1 phieu dang ky du thi vao cac hoc vien, truong dai hoc CAND nam 2011 theo mau Bo Cong an ban hanh; dong thoi khai day du, dung cac thong tin ve ban than, dac biet la cac thong tin ve doi tuong, khu vuc uu tien theo quy dinh cua Bo GD-DT (xem cu the trong cuon Quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy nam 2011 va cuon Nhung dieu can biet ve tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2011 do Bo GD-DT ban hanh); doi tuong con can bo Cong an, con Truong, Pho Cong an xa (theo huong dan cua Bo Cong an). Thi sinh chi duoc dang ky vao mot khoi thi cua mot hoc vien, truong dai hoc CAND.

Thi sinh mua ho so tuyen sinh va phieu dang ky du thi tai Cong an quan, huyen, thi xa, thanh pho truc thuoc tinh noi dang ky ho khau thuong tru.Thi sinh nop phi dang ky du thi, phi du thi, phi xet tuyen trung cap (neu co) cung ho so dang ky du thi, ho so dang ky xet tuyen trung cap cho Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong de nop cho cac hoc vien, truong dai hoc, trung cap CAND theo quy dinh.

Ky hieu, ma nganh, khoi thi va chi tieu vao cac truong CAND

Nam 2011, tiep tuc xet tuyen thi sinh trung tuyen cac hoc vien, truong dai hoc CAND di dao tao dai hoc tai cac truong thuoc Bo Quoc phong, Hoc vien Ky thuat Mat ma, Truong DH Bach khoa Ha Noi, Truong DH Y duoc TPHCM, Truong DH Bach khoa TPHCM xet tuyen trong so thi sinh du thi khoi A vao cac nganh 501, 502, 503, 504 cua cac hoc vien, truong dai hoc CAND, co dang ky nguyen vong (ghi trong phieu dang ky du thi) theo phan luong quy dinh.Thi sinh dang ky nguyen vong di hoc dai hoc ngoai nganh truc tiep vao phieu dang ky du thi.

(Theo Dan tri)
Viet Bao

Video nổi bật

Bà Già móc túi quá chuyên nghiệp @@~
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Cuc Dao, Bo GD, Ha Noi, Tong cuc Xay dung luc luong CAND, cong an nhan dan, TP Ho Chi Minh, thong bao thong tin, truong dai hoc, phieu dang ky, bo cong an, theo quy dinh, du thi, dao tao, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2011

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2011 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen sinh cac truong Cong an nhan dan nam 2011

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen sinh cac truong Cong an nhan dan nam 2011 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen sinh cac truong Cong an nhan dan nam 2011 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0