Thoi co vang va nguon nhan luc

Thoi co vang va nguon nhan luc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>LTS: Tac gia cua loat bai Thoi co vang moi gui cho chung toi nhung suy ngam rat qui gia cua ong ve viec phat trien nguon nhan luc nuoc ta truoc nhung thoi co va thach thuc to lon cua thoi dai. TT xin trich dang nhung phan tich, giai phap va loi keu goi nhu rut ruot cua ong gui den the he tre, gui den toan xa hoi...

Thoi co vang va nguon nhan luc
Chua luc nao van de phat trien con nguoi va nguon nhan luc tro thanh van de thoi su nong bong o nuoc ta nhu giai doan hien nay. Dat nuoc dang buoc vao mot thoi ky phat trien moi, nhung co hoi va thach thuc chua tung co. Nhung thuc trang nguon nhan luc hien nay kho cho phep tan dung tot nhat nhung co hoi dang den, tham chi, co nguy co kho vuot qua nhung thach thuc, keo dai su tut hau...

Phat trien, nhung van xa tiem nang

Dang da khang dinh: Con nguoi la von quy nhat, cham lo hanh phuc con nguoi la muc tieu phan dau cao nhat cua che do ta, coi viec nang cao dan tri, boi duong va phat huy nguon luc to lon cua con nguoi Viet Nam la nhan to quyet dinh thang loi cong cuoc cong nghiep hoa hien dai hoa.

Tuy nhien, tu y tuong tren di toi duong loi, chinh sach va to chuc thuc hien la ca mot cuoc truong chinh gian kho.

Kinh te tang truong va phat trien lien tuc, 10 nam qua tang truong trung binh 7%; 5 nam qua tang truong trung binh 7,5%. Nam 2007 – nam dau tien la thanh vien cua WTO, chi so tang truong GDP la 8,5%, cua xuat khau 20,5%, thu hut FDI tang 17% (TBKTVN ngay 15-10-2007).
Nam 2007, Viet Nam duoc UNDP danh gia la nuoc thu 6 trong “top ten” cua the gioi ve thu hut FDI cho cac nam 2008-2009 (sau TQ, My, An do, Nga, Brazil), xep hang moi truong kinh doanh duoc nang cap len 13 bac….

Sau 22 nam doi moi, GDP tinh theo dau nguoi tang gap 4 lan, doi song cua nhan dan nhin chung duoc nang cao ro ret. Viec ngay 16-10-2007 Viet Nam duoc bau lam thanh vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien hiep Quoc khoa 2008-2009 cho thay vi the Viet Nam tren truong quoc te ngay cang duoc nang cao. Song chinh nhung thanh tuu dat duoc nay doi chieu voi cong suc bo ra, voi nhung dieu kien va co hoi cho phep, phai chang Viet Nam dang phat trien duoi muc tiem nang cua minh?

Giao duc, dao tao, va khoa hoc 22 nam qua phat trien manh, gop phan quan trong vao nhung thanh tuu cua dat nuoc. Trinh do giao duc pho cap va so luong hoc sinh, luc luong lao dong co dao tao, so nguoi tot nghiep cac bac hoc tang nhanh so voi nhieu nuoc, dac biet trong vong 10 nam 1993 -2002 ty le doi ngheo giam con mot nua (tu 57% xuong con 28%).

Nhung thanh tuu neu tren duoc the gioi danh gia la “star performer” trong doi moi, trong gan phat trien kinh te voi phat trien xa hoi cua nen kinh te dang chuyen doi (WB).

Tren day la so sanh ta hom nay voi ta cach day 22 nam. Tuy nhien co van de: trung tuan thang 10-2007 cuoc hop doan dai bieu quoc hoi Ha Noi va cuoc hop cua doan dai bieu quoc hoi TPHCM deu neu y kien: Da den luc can phai xem xet chat luong cuoc song so voi tang truong kinh te dat duoc. Day la chuyen ta so voi ta.

Dung chan trong the gioi nay, nuoc ta con phai lam hai so sanh nua:

Mot la: chat luong nguon nhan luc va nang suat lao dong so voi cac nuoc chung quanh, khoang cach phat trien khong thu hep duoc bao nhieu; neu lay chi so thu nhap tinh theo dau nguoi lam thuoc do chung nhat, khoang cach nay co xu huong dang rong them.

Hai la: kha nang phat trien kinh te theo chieu rong da toi muc tran, nuoc ta dung truoc doi hoi phai bang moi cach chuyen tu loi the so sanh dua tren lao dong gia re va nho cay vao tai nguyen, moi truong sang tao ra loi the canh tranh chu yeu dua tren phat huy nguon luc con nguoi. Song nuoc ta dang vap phai 3 tro luc lon: chat luong con thap ve nguon nhan luc, su bat cap lon cua ket cau ha tang vat chat ky thuat, nang luc quan ly hang hut nhieu mat.

Thuc trang hien nay:

Bao cao khao sat “200 doanh nghiep top cua Viet Nam” cua UNDP – Ha Noi xuat ban thang 9-2007 cho biet: Qua phong van, cac chu doanh nghiep Viet Nam deu cho rang (a) ho phai dao tao lai hau het moi nguoi o moi cap bac – hoc nghe, dai hoc, sau dai hoc - ma ho nhan vao doanh nghiep cua minh; (b) ho khong tin tuong vao he thong dai hoc va cac vien nghien cuu cua trong nuoc, vi chat luong giang day thap; noi dung yeu va lac hau; kha nang nghien cuu thap; sach vo va thiet bi deu thieu, khong dong bo, cu ky, rat yeu ve ngoai ngu, nang luc to chuc va quan ly thap…

Tinh hinh chung nguon nhan luc cua nuoc ta hien nay la: Sau 30 nam cong nghiep hoa, van con khoang 70% lao dong ca nuoc trong linh vuc nong nghiep; ty le hoc sinh tren trieu dan, ty le so truong cac loai tren trieu dan, ty le so truong dai hoc tren trieu dan; ty le tot nghiep dai hoc tren trieu dan, ty le co hoc vi tien sy tren trieu dan cua nuoc ta deu cao hon tat ca cac nuoc co muc thu nhap binh quan theo dau nguoi tuong duong nhu Thai Lan, nhung chat luong dang co nhieu van de.

Dieu tra cua Bo giao duc va dao tao nam 2006 cho thay ca nuoc co toi 63% so sinh vien ra truong khong co viec lam, 37% so con lai co viec lam thi hau het phai dao tao lai va co nhieu nguoi khong lam dung nghe minh da hoc, trong khi do nhieu doanh nghiep, ke ca nhung doanh nghiep co FDI va nhieu du an kinh te quan trong khac rat thieu luc nguon luc chuyen nghiep. Khoang 2/3 so nguoi co hoc vi tien sy trong ca nuoc khong lam khoa hoc ma dang lam cong tac quan ly; so bai bao khoa hoc duoc cong bo hang nam chi bang khoang ¼ cua Thai Lan va bang 0,00043% cua the gioi, mac du so tien sy cua ta hang nam nhan bang thuong nhieu hon cua Thai Lan, co nam cao gan gap doi…

Nguon nhan luc nuoc ta dung truoc tinh hinh: tre (tinh theo tuoi doi trung binh – mot uu the lon), dong (mot uu the lon khac, nuoc co dan so dung thu 13 tren the gioi), nhung ty le tinh tren trieu dan cua so nguoi co nghe va co trinh do chuyen mon rat thap so voi tat cac nuoc trong nhom ASEAN 6 va Trung Quoc; so can bo ky tri va co trinh do quan ly cao rat it so voi dan so cung nhu so voi quy mo nen kinh te.

Theo dieu tra cua Dien dan kinh te the gioi nam 2005: Nguon nhan luc Viet Nam ve chat luong duoc xep hang 53 tren 59 quoc gia duoc khao sat, song mat can doi nghiem trong:

- O Viet Nam cu 1 can bo tot nghiep dai hoc co 1,16 can bo tot nghiep trung cap va 0,92 cong nhan ky thuat, trong khi do ty le nay cua the gioi la 4 va 10;

- O Viet Nam cu 1 van dan co 181 sinh vien dai hoc, trong khi do cua the gioi la 100, cua Trung Quoc la 140 mac du muc thu nhap quoc dan tinh theo dau nguoi cua TQ khoang gap doi cua nuoc ta…

Ket qua chung la: Nhin nhan theo goc do danh gia nguon nhan luc, chat luong con nguoi Viet Nam thap ve nhieu mat so voi cac nuoc ASEAN6 va Trung Quoc, co nhieu uu the khong duoc nuoi duong va phat huy dung huong. Co phai nhu the khong? – xin duoc xem xet.

Nhung nguyen nhan chinh:

1. Khong quan tam va khong ke thua, phat huy nhung thanh tuu giao duc cua nuoc ta da tich luy duoc truoc doi moi cung nhu nhung thanh tuu cua the gioi, khong khai thac loi the nuoc di sau, tham chi it nhieu hoang tuong, duy y chi hoac nhan danh phat huy sang tao di tim mot con duong rieng, nhung thuc te la lac long (vi du: dinh thay ban chu cai ABC, abc bang bang E,e; tinh trang bat cap cua chuong trinh chuan, giao an chuan; ke hoach dao tao 20.000 tien sy; mot so chuong trinh nghien cuu Kx; sang tac ra hoc vi pho giao su; viec o at xay dung truong dai hoc tai nhieu tinh - trong khi do bang dai hoc cua nuoc ta khong duoc quoc te cong nhan…)

2. Tieu cuc va chu nghia co hoi da bop meo nhung y tuong, nhung mong muon tot dep danh cho phat trien con nguoi va nguon nhan luc; lam sai lech huong van dung moi nguon luc.

3. Khong luong dung nhung kho khan, mau thuan gay gat giua mot ben la kha nang cho phep cua nguon luc va mot ben la doi hoi cua phat trien; khong luong dung nhung mat phuc tap va nhung kho khan rat da dang, sau xa cua linh vuc thiet yeu bac nhat va rat nhay cam nay trong doi song quoc gia, khong nhan thuc dung nhung yeu kem lon ve nang luc to chuc va quan ly cua bo may nha nuoc. Duy y chi va benh thanh tich dau doc tram trong them tinh trang nay.

4. Tri thuc, tam nhin va dao duc nghe nghiep cua nhieu chuyen gia, nha khoa hoc, lanh dao va quan ly linh vuc phat trien giao duc va nguon luc con nguoi, duoi tam so voi doi hoi cua nhiem vu.

Phat trien nhan luc - Doi moi xa hoi

Phat trien nguon nhan luc ve thuc chat la ngay cang phai lam tot hon viec giai phong con nguoi. Doi hoi nay dat ra hai yeu cau cung mot luc: Phai tap trung tri tue va nguon luc cho phat trien nguon nhan luc, mat khac phai dong thoi thuong xuyen cai thien va doi moi moi truong kinh te, chinh tri, van hoa, xa hoi, gin giu moi truong tu nhien cua quoc gia.

Van de lon nhat dat ra cho nuoc ta khong phai la cai ngheo, ma la y chi phan dau voi tat ca tri tue va nguon luc co trong tay – dieu nay bao gom ca y chi xay dung mot the che chinh tri va doi song kinh te - xa hoi – van hoa huong vao phat huy nhung gia tri chan chinh cua con nguoi, truoc het la tu do va nghi luc sang tao cua no; ke thua nhung thanh tuu cua van minh nhan loai.

Ngay nay khong the quan niem don thuan nguon nhan luc la luc luong lao dong voi nghia don gian la nhung nguoi lam cong an luong, nhung nguoi nong dan it co dieu kien hoc hanh... Cuoc song ngay nay doi hoi phai nhin nhan nguon nhan luc bao gom tat ca moi nguoi thuoc moi tang lop xa hoi va nghe nghiep khac nhau, moi dia vi xa hoi tu thap nhat den cao nhat - ke tu nguoi lam nghe lao dong don gian nhat, nong dan, cong nhan, nguoi lam cong viec chuyen mon, nguoi lam khoa hoc, nguoi lam nhiem vu quan ly, nha kinh doanh, nguoi chu doanh nghiep, gioi nghe sy, nguoi hoach dinh chinh sach, quan ly dat nuoc... Tat ca deu nam trong tong the cua cong dong xa hoi, tung nguoi deu phai duoc dao tao, phat trien va co dieu kien de tu phat trien, phai lam moi viec de tung nguoi dung dung cho cua minh va chiu su sang loc cua cuoc song.

Dao tao va phat trien nguon nhan luc trong bo may cong quyen cung phai dat thanh mot uu tien. Nang cao “quan tri”, nang cao nang luc ky tri, nang cao y thuc cong boc cua doi ngu can bo vien chuc an luong nha nuoc. Nguoi ta hay noi nhieu den y thuc thap kem cua nguoi nong dan, nguoi cong nhan… Song hien tuong dang lo lang hon lai la cuoc song co khong biet bao nhieu vi du ve tac trach, ve van dung hay thi hanh sai luat phap va nhung chinh sach dung dan.

Nhin nhan nhu vay, quoc sach ve phat trien nguon nhan luc, ve phat huy va su dung con nguoi va nguoi tai doi hoi phai gan lien voi viec day manh doi moi tren nhieu phuong dien – ve lau dai la doi moi toan dien ca the che va xa hoi.

Voi nhung dieu trinh bay tren, phat trien nguon nhan luc ngay nay khong the chi don thuan mot chieu hieu theo nghia phat trien luc luong lao dong nhu lau nay thuong lam: mo them cac truong, cac co so dao tao nghe, cai tien noi dung day, doi moi chinh sach lao dong tien luong, cai tien cong tac cong doan, pho bien ky thuat nong nghiep cho nong dan…

Dat van de voi cach nhin toan dien, co nghia phai dong thoi va tung buoc lam rat nhieu viec khac – vi du nhung viec da liet ke ra duoc nhu cai cach hanh chinh, xoa bo chu quan, xoa bo bao cap.., giam bien che, bo tuc va dao tao lai doi ngu can bo vien chuc cac cap, mo rong va nang cao doi ngu can bo ky tri, can bo quan ly, nguoi lam chinh sach, doi moi chinh sach phat huy con nguoi va dung nguoi…; con biet bao nhieu viec chua liet ke ra duoc nhu trong phat huy dan chu, trong doi moi the che quoc gia, trong hoi nhap san choi toan cau...

Phat trien nguon nhan luc hien nhien doi hoi phai dong thoi doi moi triet de toan xa hoi huong thien - theo nhung gia tri chan chinh – vi du, de co mot moi truong xa hoi trong cong bang, ky cuong, dao duc; phap luat duoc coi lam chuan muc; xa hoi tro thanh xa hoi hoc tap.

That lung buoc bung cho su hoc

Truoc khi ban tiep, xin kien nghi:

1. Bat luan lua chon va quyet dinh giai phap gi va trong bat cu hoan canh nao, y chi muon hoc, tinh than ham hoc, quyet tam chiu dung moi hy sinh khon kho de hoc va hoc cho den cung cua nguoi dan nuoc ta can duoc gin giu, nang niu, co vu.

2. Giai phap nao cung phai han che xuong muc thap nhat ganh nang don len vai hoc sinh.

3. Binh dang ve co hoi cho moi nguoi la mot trong nhung tieu chi quan trong nhat cua xa hoi van minh, trong do binh dang ve co hoi trong giao duc la quan trong buc nhat.

Xin neu ra mot so van de duoi day de thay rang tinh hinh du buc xuc the nao, cung khong the non nong duoc, vi cuoc song khong co lieu thuoc tien.

Van de tang hoc phi

Day dang la van de thoi su nong hoi nhat.

Pho thu tuong Bo truong Nguyen Thien Nhan da khang dinh: Tang hoc phi la mot dot pha trong tai chinh cho giao duc dai hoc, thay vi tra hoc phi thap theo muc thu nhap hien tai cua quoc gia va nguoi dan thi chung ta phai tra hoc phi o muc dam bao chat luong dao tao, dap ung nhu cau cua doanh nghiep va xa hoi, da so nguoi ra truong phai co viec lam va thu nhap kha.

Muc thu nhap nay cho phep tra lai so tien da vay de tra hoc phi truoc do. Tuc la lay thu nhap cua tuong lai cao hon rat nhieu so voi hoc phi hien tai de tra hoc phi o muc co chat luong dao tao cao. Doi voi bac dai hoc, neu khong tang hoc phi thi khong the giai quyet duoc van de chat luong…

Ong da nhieu lan nhan manh tang hoc phi gan voi noi “khong” voi day hoc khong co chat luong, voi day nhung dieu thi truong khong co yeu cau.

Logic la nhu the, song co nhieu y kien cho rang thuc hien dieu noi “khong” nay doi hoi nhieu thoi gian va nhieu bien phap dong bo, khong the ngay mot co ngay hai co ngay duoc.

Trong giai quyet van de co nhieu moi he luy phuc tap, chon khau dot pha thuong la cach tiep can can thiet; song chinh bien phap “dot pha” lai doi hoi phai can nhac va chuan bi ky luong nhieu mat, neu khong bien phap dot pha co nguy co: pha ma khong di toi dot. Co y kien noi: Chuong trinh dao tao 20.000 tien sy va 1 ty USD cho day nghe cho thay thieu tien chua phai la van de nong bong nhat doi voi giao duc. Y kien giao su Hoang Tuy kha ro: van de nong bong hon la su phan bo va su dung dung, su dung co hieu qua cac nguon luc Nha nuoc dang co trong tay…

Ngoai ra con co mot so nguoi neu cau hoi: Hien phap quy dinh bac tieu hoc hoan toan mien phi, tai sao van co tinh trang dong gop duoi dang thu mot loai phi hay hoc phi…

Con nhieu cau hoi khac nua, tap trung vao noi buc xuc: Lam gi voi moi nguon luc san co trong tay som xay dung nen mot nen giao duc dang mong muon?

Vi vay, truoc mat van de tang hoc phi chi nen thuc thi voi tinh chat la khau dot pha sau khi da co ke hoach day du tren co so ra soat va phan bo lai toan bo thu - chi cho giao duc tu ngan sach nha nuoc cung nhu tu phan dong gop cua dan; chong that thoat va tham nhung trong nganh giao duc; xoa bo nhung thu - chi khong hop ly trong nganh de don cho nang cao chat luong giao duc.

Rat dang ca nuoc that lung buoc bung de ma hoc. Dieu nay co nghia la huy dong dong gop phai dung va gan lien voi cat bo nhung lang phi. Toi xin nhan manh xoa bo nhung lang phi – vi du nhung khoan chi cho nhung cong trinh nghien cuu vo bo, nhung chi tieu sai (nhu bao cao Kiem toan Nha nuoc 2007 da neu ra) hay nhung khoan dau tu sai tu ngan sach nha nuoc, cat bo nhung chi tieu vi chay theo thanh tich hinh thuc, ke ca nhung viec hoc hinh thuc… Lam duoc nhu vay chac chan nuoc ta khong den noi qua it tien de phat trien giao duc.

Tuu trung lai, tang hoc phi voi tinh than ca nuoc that lung buoc bung de ma hoc la rat nen. Ca nuoc can quyet tam lam nhu the de som ra khoi dot va ngheo. Nhung phai lam dung voi tinh than that lung buoc bung – voi nghia thu, chi tung xu tung dong phai tinh toan chi li: lay tu dau, chi vao viec gi, hieu qua the nao.

Khong co ly do gi ca nuoc – bat dau tu Dang den toan bo he thong chinh tri, he thong xa hoi cua ca nuoc - lai khong day len y thuc xay dung mot chuan muc dao duc va van hoa cho le song va y chi phan dau: That lung buoc bung cho cai hoc, ca nuoc hoc, toan xa hoi la xa hoi hoc tap. Dieu nay dang khao khat lam, vi hoc nhu the se duoc tri tue ma nen nguoi. Nhung cung thiet tha xin dung lam viec nay nhu mot “phong trao”!

Van de chat luong giang day

Co hai van de lon: Chuong trinh giang day va nguoi day.

Ve chuong trinh giang day: Hau nhu co su dong tinh rong rai phai cai tien manh me chuong trinh giang day cua cac loai truong o tat ca cac cap, nhung cai tien nhu the nao de khong di vao vet xe cua nhung dot cai cach, cai tien da thuc hien trong 20 nam qua, thi chua duoc ban toi mot cach triet de, thuc te la dang con co nhieu y kien khac nhau. Tren bao chi, nhieu hoc gia Viet Nam song trong nuoc va o ngoai nuoc da gioi thieu nhieu mo hinh khac nhau cua cac nuoc co nen giao duc tien tien (Phan Lan, Anh, Dan Mach, Bi, New Zealand, Uc…).

Nhung kien nghi nay deu toat len mot so y chung: Cai cach giao duc dang tro thanh van de thoi su o nhieu nuoc, chu khong rieng gi nuoc ta, duong nhien moi nuoc co nhung van de rieng cua minh. Diem giong nhau la khong nuoc nao dam khoanh tay ngoi yen.

O My cai cach nham muc dich chinh la co cau lai nguon nhan luc nuoc My dung truoc tinh hinh: xu the “outsourcing” ngay cang manh cua nen kinh te My; hang tieu dung re do vao My ngay cang nhieu, doi hoi kinh te My phai tiep tuc loai bo nhieu san pham; lao dong re nhap cu tang manh. O nhieu nuoc Tay Au, muc dich chinh cua nhung no luc nay la day manh kinh te tri thuc va thich ung voi doi hoi moi cua nen kinh te toan cau hoa.

Trung Quoc va An Do nham nang cao chat luong dai hoc va day nhanh tien do tiep can, ung dung nhung thanh tuu khoa hoc va cong nghe moi. Nhat chu trong hon nua den giao duc chu nghia yeu nuoc dap ung yeu cau nuoc Nhat som tro thanh mot cuong quoc hoan chinh ca kinh te va chinh tri.

Singapore – vi muc dich kinh doanh va vi muon tiep tuc giu vi the quoc te cua minh - chu trong lam moi viec de tro thanh “cai lo” dao tao tri thuc cho cac nuoc (nhat la cac nuoc trong khu vuc), bao gom ca viec moi nhung truong dai hoc quoc te co ten tuoi sang mo truong truc tiep o Singapore, song y do nay khong de gi thuc hien…

O Phap, thu cua tong thong Sarkozy gui cac nha giao Phap dat van de mot cach toan dien, bat dau tu doi moi quan diem day hoc – ke tu day cac lop hoc sinh nho tuoi, sao cho nhan ban hon, phat huy tot hon nang luc rieng cua moi ca tinh, tranh tinh trang dao dong luc qua nhan manh cai nay, khi qua nhan manh cai kia; can tuan thu “moi thoi ky lich su goi ra nhung uoc vong rieng”…

Diem qua nhu vay, chung ta se duoc nhung goi y gi ve noi dung va chat luong giang day? Day la dieu rat dang suy ngam.

Ve nguoi day o nuoc ta: Gan day co nhieu tieng noi tren bao chi thang than phe phan tinh trang chat luong thay day nhin chung trong ca nuoc la thap; khong hiem truong hop thay, co giao dung nham buc day; day theo giao an tu, giao an muon; day theo theo loi mai chu, chep chu; tinh trang cac truong thieu thay…

Nguyen nhan co nhieu va cung duoc neu len kha day du tren bao chi.

Mot trong nhung giai phap duoc Bo Giao duc va dao tao dua ra giai quyet van de thieu thay neu tren la de an dao tao 20.000 tien sy, can cu vao Nghi quyet so14/2005NQ-CP ngay 02-11-2005 cua Chinh phu ve “doi moi co ban va toan dien giao duc dai hoc Viet Nam giai doan 2006 – 2020”.

Giao su Bui Trong Lieu nhan xet: “De an dao tao 2 van tien si cho muoi nam toi lai khong du suc thuyet phuc. …Ong bo truong co ly khi phat bieu muon nang mot cach dang ke ti so tien si [nay], nhung neu so truong dai hoc co han thi de thuc hien hon, con neu mo vung vai qua nhieu dai hoc thi de an tro thanh bat kha thi. Boi vi dao tao tien si khong de : dao tao trong nuoc da kho; gui ra ngoai dao tao cung kho, vi cac truong dai hoc nghiem chinh nuoc ngoai cung tuyen mot cach chat che; khong phai nghien cuu sinh Viet Nam nao duoc phep di du hoc cung co the ghi ten soan luan an duoc, va ghi ten soan luan an tien si roi khong co nghia la se hoan thanh noi mot luan an. Da co nhung truong hop phai bo cuoc ».

Chat luong nha truong nuoc ta: Nhieu truong, nhieu truong lon va dong, chat luong nhin chung thap.

Theo so lieu thong ke, ca nuoc hien nay co 322 truong dai hoc va cao dang, trong do khoang 1/10 la dan lap (nghia la truong tu). Tien sy Vu Quang Viet cho rang nhu the la so truong qua nhieu so voi ty le dan so va muc thu nhap quoc dan thu nhap – cao hon Trung Quoc 15% ma muc thu nhap cua nuoc ta chi bang ½ cua Trung Quoc.

Anh Vu Quang Viet luu y quy mo mot so truong cua nuoc ta qua lon: “…Dai hoc Quoc gia TPHCM 81 ngan, Dai hoc kinh te TPHCM 34 ngan, Dai hoc Hue 81 ngan, Dai hoc Da Nang 52 ngan, Dai hoc mo Ha Noi 46 ngan, Dai hoc Thai Nguyen 34 ngan... Day la nhung dai hoc vao hang khong lo nhat the gioi. O My, dai hoc lon nhat la Arizona State cung chi co khoang 52 ngan sinh vien. Cac dai hoc hang dau cua My chi khoang 15 ngan. Toi khong hieu trong moi dai hoc Viet Nam co bao nhieu sinh vien la chinh khoa, con bao nhieu la tai chuc, chuyen tu”.

Do la dac diem chung nhat cho cac loai truong tu tieu hoc cho den dai hoc, cac hoc vien, vien nghien cuu. Nguyen nhan pho cap la ngheo. Tuy nhien, mot chieu do moi toi loi nen cai ngheo se khong tim duoc loi ra.

Ket qua thi tot nghiep trung hoc pho thong voi tinh than chong benh thanh tich cua nam 2006 va 2007 dua ra nhieu con so, su viec lam choang vang ca nuoc, phan anh toan dien thuc trang nha truong cap trung hoc pho thong cua nuoc ta.

Thuc te neu tren cho thay dai hoc mang tinh dai tra keo dai nhieu nam nhu vay trong mot nuoc ngheo, va trinh do to chuc va trinh do quan ly deu rat han che, tat yeu de lai nhieu hau qua nghiem trong. Day la van de rat kho thao go, cang kho thao go nhanh, nhung truoc sau khong the tranh ne duoc.

Ngoai ngu dang la mot trong nhung van de buc thiet nhat va cung bat cap nhat cua nha truong nuoc ta. Khong the hinh dung song trong the gioi ngay nay khong co ngoai ngu. Con duong tiep can moi thanh tuu van hoa, tien bo khoa hoc va ky thuat cua the gioi, con duong hoi nhap vao kinh te va cong dong the gioi deu phai di qua cai cau ngoai ngu. Con duong khai thac loi the nuoc di sau va lam giau tri tue cua chinh minh phai co ngoai ngu ho tro.

Da den luc phai dua chuong trinh day ngoai ngu tro thanh mot phan bat buoc trong chuong trinh giang day tu cap pho thong – kha nang cho phep den dau thi thuc hien toi day roi mo rong dan ra – vi du bat dau tu cac vung do thi va kinh te phat trien. Vi yeu cau hoi nhap va vi o sat nen kinh te khong lo Trung Quoc, hoc tieng Anh va tieng Hoa ngay cang tro nen cap thiet.

Rieng ve mat van hoa, lich su va ngon ngu, phat huy truyen thong va ban sac dan toc. Con rat nhieu viec phai lam de van hoa Viet tro thanh tam hon dan dat con duong di len cua dat nuoc, la yeu to gin giu su truong ton cua dan toc ta. De dung duoc trong canh tranh cua toan cau hoa, Viet Nam chang nhung can hien dien truoc the gioi la mot nen kinh te ma con la mot hinh anh van hoa cua chinh minh.

Nang cao quyen nang con nguoi

Neu duoc phep neu ra mot de nghi voi nha nuoc, toi xin noi: De nghi noi dung cua nhiem vu phat trien con nguoi va nguon nhan luc cua nuoc ta nen tap trung vao yeu cau nang cao quyen nang con nguoi. Khong the cam tay chi bao tung nguoi trong cay gi con gi, lam san pham nao de thoat duoc ngheo hen.

Con nguoi duoc nang cao quyen nang ve tri tue, ve y chi se tim duoc cho minh con duong di len, trong doi song va lap nghiep se kho bi lua hay bi bat nat, de tiep thu cai moi va khong dung tha cai lac hau, se biet cach thuc hien va bao ve loi ich cua minh va loi ich cong dong, se lam duoc nhieu viec lon. Day la con duong hua hen nhat khac phuc su tut hau cua dat nuoc. Quoc gia co nhung cong dan day quyen nang nhu the, quoc gia nay se tien len van minh hien dai. De nghi nay kho, nhung rat nen.

Neu duoc phep neu ra mot de nghi nhu the voi nguoi dan, voi thanh thieu nien, toi xin noi: Yeu to quoc minh voi tat ca ban linh nguoi Viet Nam, voi tinh than that lung buoc bung de ma hoc, voi tat ca su khiem ton den nhan nhuc, voi long kien nhan nhu dao nui lap bien, xay dung y thuc hiep dong, gin giu bang duoc chu tin, tat ca de lam chu ban than minh va lam chu thuc su dat nuoc cua minh, gin giu va khong dung tha su vi pham quyen lam chu nay. Toi hy vong do cung la con duong moi ban va ca nuoc ta co the tro thanh doi tac tin cay cua ca the gioi trong thoi dai toan cau hoa ngay nay.

NGUYEN TRUNG

.............................................

(+): Tua de va cac tit nho do TT dat

Viet Bao

Comment :Thoi co vang va nguon nhan luc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thoi co vang va nguon nhan luc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thoi co vang va nguon nhan luc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thoi co vang va nguon nhan luc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
The golden opportunity and human resources (+)
Vietnam, China, Hanoi, Vietnam, Thailand, human resource development, austerity, current affairs, development period , university, are raising, training, unmatched, our country, people, society, people
No problems at human development and human resources become hot issues in current events our country as the current period. country is entering a new period of development, the opportunities and unprecedented challenges. But the human condition ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thời cơ vàng và nguồn nhân lực (+)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thời cơ vàng và nguồn nhân lực (+) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thoi co vang va nguon nhan luc

Nhan xet, hay lien he ve tin Thoi co vang va nguon nhan luc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thoi co vang va nguon nhan luc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0