Thi tot nghiep Dia phuong san sang

Thi tot nghiep Dia phuong san sang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Muoi ngay nua, hoc sinh lop 12 ca nuoc se buoc vao ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT nam hoc 2010-2011. Hau het cac dia phuong da san sang.

Thi tot nghiep: Dia phuong san sang

Anh Le Anh Dung

Hoa Binh, Kon Tum: "Khong de thi sinh bo thi vi di....xa"

Ky thi tot nghiep THPT nam 2011, tinh Hoa Binh

co 9.927 thi sinh dang ky du thi, trong do co 5.311 thi sinh nu, 6.876 thi sinh dan toc thieu so, 526 thi sinh tu do. Du kien so can bo, giao vien lam nhiem vu o Hoi dong coi thi la 1.295 nguoi, ngoai ra co 72 can bo thanh tra cua So va Bo GD-DT. Toan tinh co 41 Hoi dong coi thi trong 41 cum thi. Ket qua thi tot nghiep THPT nam 2010 cua Hoa Binh co ty le do tot nghiep chiem 95,48%.

So GD-DT cung chuan bi 320 giam thi va 41 dia diem coi thi du phong…

Ve cong tac to chuc thi, tao dieu kien tot nhat cho cac thi sinh, phan chia cac cum thi thuan loi cho thi sinh o khoang cach vua phai. Doi voi cac huyen nhu Kim Boi, Yen Thuy, Lac Thuy... dang lam duong giao thong nen viec di lai kho khan. So phoi hop cung cac dia phuong, gia dinh tao dieu kien dua don cac em di thi, bo tri cho tro gan diem thi cho HS o xa... co gang khong de thi sinh bo thi vi nhung ly do nhu vay”.

Ky thi tot nghiep se duoc to chuc vao cac ngay 2,3,4 thang 6.

Hoc sinh he THPT se thi 6 mon Toan, Ngu van, Ngoai ngu, Vat ly, Sinh hoc, Dia ly. Voi mon Ngoai ngu, thi sinh khong hoc het chuong trinh THPT hien hanh hoac co kho khan ve dieu kien day hoc thi duoc thi mon thay the la mon Lich su.

Doi voi thi sinh he giao duc thuong xuyen, 6 mon thi bao gom: Toan, Ngu van, Vat ly, Sinh hoc, Dia ly, Lich su.

Cung voi cac chuong trinh cong tac khac, nganh GD-DT tinh Hoa Binh tich cuc trien khai on tap cho hoc sinh theo cac cong van, huong dan cua vu chuc nang cua Bo GD-DT; huong dan viec on tap cho thi sinh tap trung vao nhung kien thuc ky nang co ban nam trong chuan kien thuc, ky nang cua chuong trinh giao duc pho thong cap THPT, chu yeu la chuong trinh lop 12.

Den thoi diem nay, toan nganh da san sang buoc vao ky thi tot nghiep nam 2011.

Trong ki thi tot nghiep THPT, tinh Kon Tum co 3.390 thi sinh (trong do co 620 thi sinh la nguoi dan toc thieu so) tham gia thi he THPT va 426 thi sinh (trong do co 235 thi sinh dan toc thieu so) thi he bo tuc.

So GD-DT tinh Kon Tum cho biet, tu thang 4, So tien hanh tang cuong giup cac em hoc sinh dan toc thieu so hoan canh kho khan co dieu kien tot nhat de on thi tot nghiep THPT. Theo do, nganh da bo tri dia diem thi gan nham han che viec bo thi do di lai kho khan; to chuc bo tri cho o, do an, uong trong thoi gian cac em on thi cung nhu trong suot thoi gian thi.

So GD-DT da yeu cau cac truong xin ho tro kinh phi cua huyen de giup cac em hoc sinh dong bao dan toc thieu so kho khan co dieu kien tot nhat trong ky thi.

Bac Kan: "Thi thu dat 43,3% bai thi dat tu trung binh tro len"

Theo So GD-DT Bac Kan, ky thi tot nghiep THPT nam nay, tong so thi sinh (he THPT, GDTX) dang ky va du dieu kien du thi tot nghiep THPT cua tinh la 4.003 em. Trong do so thi sinh tu do cua ca hai he la 952. Ca tinh co 2 hoc sinh (Cho Don) khong du dieu kien du thi do nghi hoc qua so buoi quy dinh. Nam nay, 15 truong THPT va 3 trung tam GDTX cua toan tinh se duoc to chuc thanh 13 cum truong voi 16 hoi dong coi thi, tong so phong thi la 176; co 527 can bo, giao vien tham gia cac hoi dong coi thi.

So cung da chi dao cac don vi to chuc kiem tra hoc ky II duoi hinh thuc nhu thi thu doi voi cac mon thi tot nghiep. Qua kiem tra cac mon Toan, Vat ly, Sinh hoc, Ngu van, Lich su, Dia ly, Tieng Anh khoi THPT, ty le bai dat diem trung binh tro len dat 43,3%. Voi he Giao duc thuong xuyen, ket qua kiem tra hoc ky II voi 6 mon (Toan, Vat ly, Sinh hoc, Ngu van, Lich su, Dia ly), ty le bai dat diem trung binh tro len la 58,07%, tang 33,86% so voi nam hoc truoc.

So GD-DT Bac Kan cung cho biet, den nay hau het cac nha truong deu tich cuc hoan thanh chuong trinh nam hoc. Doi voi hoc sinh dang hoc lop 12, cac truong nang cao chat luong day va hoc, kiem tra va danh gia chinh xac thuc luc cua hoc sinh; to chuc on tap, he thong hoa kien thuc giup hoc sinh yeu kem. Dac biet, nhieu truong da to chuc on tap cho thi sinh tu do ngay tu dau hoc ky II voi 3 mon Ngu van, Toan va Tieng Anh.

Tuyen Quang: "Dam bao khong mat dien"

Tai Tuyen Quang, den nay, toan tinh co 9.051 thi sinh dang ky du thi tot nghiep THPT, trong do co 8.807 thi sinh hoc he THPT va 244 thi sinh hoc he GDTX. So GD&DT da phoi hop chat che voi cac co quan lien quan va cac co quan thanh vien Ban Chi dao xay dung ke hoach bao ve an toan ky thi, cham soc, bao ve suc khoe cho nhung nguoi tham gia ky thi, thi sinh du thi; vec dam bao dien luoi trong thoi gian dien ra ky thi...

Tu ngay 15 - 21/5, Ban Chi dao thi se thanh lap doan kiem tra cong tac chuan bi thi tot nghiep tai cac hoi dong thi de kip thoi giai quyet nhung vuong mac.

Dien Bien: "12 truong thi mon Lich su thay cho tieng Anh"

Theo So GD-DT Dien Bien, toan tinh co 5.674 thi sinh du thi tot nghiep THPT nam 2011, trong do co 4.029 thi sinh THPT va 1.645 thi sinh GDTX voi 80% thi sinh dan toc thieu so.

Tinh da thanh lap 22 hoi dong thi (trong do gom 9 cum thi voi 14 hoi dong, 8 hoi dong thi khong to chuc theo cum). So da trung tap 275 giao vien THCS tham gia coi thi tot nghiep THPT, chi dao cac truong lam tot cong tac tuyen truyen, pho bien, doi moi quy che trong ky thi, len danh sach hoi dong coi thi, cham thi. Den nay cac hoi dong thi da hoan tat ho so du thi cua thi sinh, co so vat chat…

Thong tin tu So GD-DT Dien Bien, nam nay, toan tinh co 12 truong lua chon thi mon lich su thay the mon Tieng Anh.

Nghe An: "Hieu truong gan nghi huu, khong bo tri lam Chu tich Hoi dong thi"

Nam hoc 2011-2012 tinh Nghe An co khoang 46.600 hoc sinh lop 12 THPT va bo tuc THPT du thi tot nghiep. Ky thi se huy dong khoang 8.000 can bo, giao vien lam cong tac coi thi tai 29 cum truong o 87 hoi dong thi.

Chuan bi cho ky thi tot nghiep va tuyen sinh, So GD-DT tich cuc chi dao on tap, to chuc tuyen truyen hoc tap quy che tro thanh chuyen de cho giao vien va hoc sinh; chon chu tich hoi dong coi thi, nhung hieu truong bi phan anh trong ky thi vua qua, nhung hieu truong gan den tuoi nghi huu,.. khong bo tri tham gia coi thi, khong lam chu tich Hoi dong thi...

Phu Yen: "Tot nghiep dac cach deu xep loai trung binh"

So GD-DT Phu Yen cho biet, trong ky thi tot nghiep THPT nam 2011, nhung thi sinh tot nghiep dac cach deu xep loai trung binh. Theo do, nguoi hoc neu du dieu kien du thi duoc xet dac cach tot nghiep trong cac truong hop.

Thu nhat, bi benh hoac co viec dot xuat dac biet, khong qua 10 ngay truoc ngay thi hoac ngay trong buoi thi dau tien, khong the du thi. Dieu kien: xep loai ve hoc luc va hanh kiem ca nam o lop 12 deu tu kha tro len; co ho so nhap vien, ra vien do benh vien tu cap huyen tro len cap (neu bi benh) hoac xac nhan cua UBND cap xa noi cu tru (neu co viec dot xuat dac biet); bien ban de nghi xet dac cach tot nghiep cua truong pho thong noi dang ky du thi.

Thu hai, bi benh hay co viec dot xuat dac biet sau khi da thi it nhat mot mon va khong the tiep tuc du thi hoac sau khi bi benh hay co viec dot xuat dac biet tu nguyen du thi so mon thi con lai. Dieu kien: diem bai thi cua nhung mon da thi deu dat tu 5,0 tro len; xep loai o lop 12 hoc luc tu trung binh tro len, hanh kiem tu kha tro len; co bien ban xac nhan cua Hoi dong thi; ho so nhap vien, ra vien cua benh vien tu cap huyen tro len (neu bi benh) hoac xac nhan cua UBND cap xa noi cu tru (neu co viec dot xuat dac biet).

Son La, Quang Ngai, Ninh Thuan: "San sang..."

Ky thi tot nghiep THPT tai Son La nam nay co 11.786 hoc sinh du thi, 39 cum thi, voi 41 hoi dong coi thi. Hien cac truong THPT va Trung tam GDTX trong tinh da hoan thanh chuong trinh hoc, xep loai hanh kiem, to chuc on thi va hoan thanh ho so thi sinh...

Nganh nganh GD-DT cung da ban hanh cac van ban huong dan to chuc thi; du tru kinh phi, chuan bi co so vat chat va to chuc 4 doan di kiem tra cong tac chuan bi thi tai cac truong THPH o 11 huyen, thanh pho; hoan thanh in bang ghi ten thi sinh du thi, danh sach thi sinh du thi…

Cong tac chuan bi cho ky thi tot nghiep THPT nam 2011 tai Quang Ngai, dang duoc trien khai thuan loi, dung ke hoach. Ky thi tot nghiep THPT nam 2011 toan tinh co 25 cum va 38 hoi dong coi thi voi tong so thi sinh dang ky 19.508 em. Moi cong tac chuan bi da on dinh va san sang cho viec to chuc ky thi.

Nam hoc 2010 - 2011, toan tinh Ninh Thuan co 8.530 thi sinh dang ky du thi. Trong do, he giao duc THPT co 6.680 thi sinh va he giao duc thuong xuyen co 1.850 thi sinh. So GD&DT tinh da thanh lap 20 Hoi dong coi thi tot nghiep THPT voi 7 cum thi va 356 phong thi; phan cong 1.127 can bo, giao vien lam nhiem vu coi thi.

  • Nguyen Hien(tong hop)

Truong hop bi dinh chi, huy ket qua bai thi

Thi sinh se bi dinh chi thi va huy ket qua cua ca ky thi neu vi pham mot trong cac khuyet diem:

Mang vao phong thi tai lieu va cac vat dung bi cam mang vao phong thi trong thoi gian tu luc bat dau phat de thi den het gio lam bai (da hoac chua su dung);

Su dung tai lieu lien quan den viec lam bai thi va cac phuong tien thu phat thong tin duoi bat ky hinh thuc nao, ke ca trong va ngoai phong thi;

Nhan bai giai san cua nguoi khac (da hoac chua su dung);

Chuyen giay nhap cho thi sinh khac hoac nhan giay nhap cua thi sinh khac;

Co tinh khong nop bai thi, dung bai thi hoac giay nhap cua nguoi khac de nop lam bai thi cua minh hoac lam bai giong nhau (do chep bai cua nhau) bi giam khao phat hien.

Thi sinh bi huy ket qua thi va cam thi tu 1 den 2 nam, neu vi pham mot trong cac khuyet diem:

Hanh hung giam thi, giam khao, nguoi phuc vu cua cac Hoi dong coi thi, Hoi dong cham thi, Hoi dong phuc khao;

Gay roi lam mat trat tu an ninh o khu vuc coi thi, gay hau qua nghiem trong cho ky thi;

Khai man ho so thi hoac nho nguoi thi ho.

Doi voi cac truong hop di thi ho se bi huy ket qua thi tot nghiep pho thong, thi tuyen sinh vao cac co so giao duc tai cac ky thi cung nam; buoc thoi hoc neu dang theo hoc tai cac co so giao duc; de nghi truy cuu trach nhiem hinh su tuy theo tinh chat, muc do va hau qua vi pham.

Viet Bao
Comment :Thi tot nghiep Dia phuong san sang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thi tot nghiep Dia phuong san sang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thi tot nghiep Dia phuong san sang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thi tot nghiep Dia phuong san sang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
graduate Thi: Local availability
Department of Education, English, Peace, Kon Tum, graduation exams, ethnic minorities, preparation, council, the local, qualified, in time, contestants, contests, exam, students, high school
Ten more days, 12th grade students nationwide will enter high school graduation exam and additional sufficient high school year 2010-2011. Most local ready ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thi tốt nghiệp: Địa phương sẵn sàng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thi tốt nghiệp: Địa phương sẵn sàng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thi tot nghiep Dia phuong san sang

Nhan xet, hay lien he ve tin Thi tot nghiep Dia phuong san sang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thi tot nghiep Dia phuong san sang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0