Thi sinh tu do co the nop ho so bat cu dau

Thi sinh tu do co the nop ho so bat cu dau

Tags: So GD, Phong GD, Phong Giao, Trung Tam Giao Duc Thuong Xuyen, tuyen sinh dai hoc, giao duc chuyen nghiep, ho so, thi sinh, tai so, thanh pho, truc tiep, dia phuong, nop, DT, den


Ki thi tuyen sinh dai hoc dang den gan. Neu ban la thi sinh tu do, hay tham khao nhung thong tin sau day de nop ho so dung han:

STT

Tinh/

Thanh pho

Dia diem nop ho so

Thoi gian

1

Tp. Ho Chi Minh

Thi sinh nop ho so truc tiep tai So GD – DT (32C Truong Dinh) hoac cac trung tam giao duc thuong xuyen tai quan, huyen.

10/3 den 10/4.

2

An Giang

Nop ho so truc tiep tai So GD - DT va cac trung tam giao duc thuong xuyen o tinh, huyen.

10/3 den 10/4

3

Ba Ria – Vung Tau

Thi sinh nop ho so tai cac truong THPT gan nhat hoac cac trung tam giao duc thuong xuyen o tinh va huyen.
So GD - DT khong truc tiep thu ho so.

10/3 den 10/4.

4

Bac Lieu

Thi sinh nop ho so tai cac phong GD - DT huyen, thi va cac trung tam giao duc thuong xuyen.

10/3 den 10/4.

5

Bac Ninh

Thi sinh nop ho so o cac phong GD - DT huyen va thi xa

10/3 den 10/4.

Nop o So GD - DT tinh

9 va10/4

6

Bac Giang

Nop truc tiep tai So GD – DT cua tinh
Trung tam ngoai ngu tin hoc tinh Bac Giang.
Trung tam giao duc thuong xuyen o cac huyen.

10/3 den 10/4.

7

Bac Kan

So GD - DT khong truc tiep thu ho so du thi cua thi sinh tu do.
Thi sinh o dia phuong nao thi nop ho so ve Ban tuyen sinh o dia phuong do.
Trung tam giao duc thuong xuyen chi nhan ho so cua thi sinh bo tuc.

10/3 den 10/4.

8

Binh Dinh

Thi sinh nop ho so tai So GD- DT va cac trung tam giao duc thuong xuyen (9 trung tam o tinh va huyen).
Rieng 3 huyen mien nui chua co trung tam giao duc thuong xuyen thi co the nop tai cac truong THPT.

10/3 den 10/4.

9

Binh Duong

Nop ho so truc tiep tai So GD - DT va cac trung tam giao duc thuong xuyen o tinh, huyen.

10/3 den 10/4.

10

Binh Phuoc

Thi sinh nop ho so truc tiep tai So GD - DT, hoac cac phong GD - DT dia phuong va trung tam giao duc thuong xuyen o tinh, huyen.

10/3 den 10/4.

11

Binh Thuan

Thi sinh co the nop ho so tai cac truong THPT gan nhat hoac cac trung tam giao duc thuong xuyen.

10/3 den 10/4.

12

Ben Tre

Thi sinh nop ho so truc tiep tai So GD - DT.
Ngoai ra 8 huyen va thi xa cung co Phong GD - DT nhan ho so cua thi sinh.

10/3 den 10/4.

13

Ca Mau

Thi sinh nop ho so tai So GD - DT hoac cac truong THPT gan nha (ke ca thi sinh vang lai).

10/3 den 10/4.

Thi sinh o xa, co the nop truc tiep tai So tu 11/4 den 17/4.

14

Cao Bang

Thi sinh co ho khau tai tinh nop ho so tai phong GD - DT cua huyen noi minh sinh song.
Rieng thi sinh vang lai nop ho so truc tiep tai So GD- DT Cao Bang (35 Be Van Dan, phuong Hop Giang, thi xa Cao Bang).

10/3 den 10/4.

15

Can Tho

Thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh nop ho so tai trung tam giao duc thuong xuyen cua huyen va thi xa.
Thi sinh vang lai nop ho so tai Trung tam ky thuat tong hop thanh pho Can Tho.

14/3 den het thang 3.

Thi sinh o xa co the nop den ngay 10/4 tai So GD-DT.

16

Da Nang

Ho so cua thi sinh tu do (bao gom ca thi sinh co ho khau va thi sinh vang lai) chi nop tai So GD - DT thanh pho (167 Le Loi).

10/3 den 10/4.

17

Dong Thap

So GD - DT tinh khong truc tiep nhan ho so.
Thi sinh tu do nop ho so tai trung tam giao duc thuong xuyen noi minh sinh song.

10/3 den 10/4

18

Dien Bien


Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT cua huyen noi minh sinh song.
Hoac nop truc tiep tai So GD – DT Dien Bien (phuong Muong Thanh, thanh pho Dien Bien).

10/3 den 10/4.

19

Gia Lai

Thi sinh tu do co ho khau thuong tru o tinh nop ho so tai cac phong GD - DT cua huyen minh sinh song.
Thi sinh vang lai chi nop ho so tai So GD – DT tinh Gia Lai (56 Tran Hung Dao, thanh pho Play-cu).

10/3 den 10/4.

20

Ha Giang

Thi sinh chi nop ho so tai mot dia diem duy nhat la So GD – DT Ha Giang (so 2 Yet Kieu, thi xa Ha Giang).

10/3 den 10/4.

21

Hai Duong

Thi sinh co ho khau thuong tru o huyen, thi xa nao thi nop ho so o huyen, thi xa do.

10/3 den 10/4.

Thi sinh vang lai nop ho so tai So GD - DT tinh.

6/4 den 10/4.

22

Hai Phong

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT huyen, thi noi minh sinh song, hoac So GD – DT Hai Phong (so 37 Minh Khai, quan Hong Bang, thanh pho Hai Phong).
Thi sinh vang lai, chi nop ho so tai So GD - DT.

10/3 den 10/4.

23

Ha Tinh

Thi sinh co ho khau thuong tru trong tinh nop ho so tai cac trung tam giao duc thuong xuyen huyen, thi hoac So GD – DT Ha Tinh (105 Phan Dinh Phung, thanh pho Ha Tinh).

10/3 den 10/4.

Rieng thi sinh vang lai chi duoc nop ho so tai So trong mot ngay duy nhat: 9/4.

9/4.

24

Hau Giang

Thi sinh nop ho so tai trung tam giao duc thuong xuyen noi minh sinh song hoac tai So GD – DT Hau Giang (duong Nguyen Thai Hoc, phuong1, thi xa Vi Thanh).

10/3 den 10/4.

25

Hung Yen

Thi sinh nop ho so tai truong THPT o dia phuong minh sinh song.
So khong truc tiep thu ho so.

10/3 den 10/4.

26

Hoa Binh

Thi sinh nop ho so tai cac phong giao duc huyen, thi noi minh sinh song (11 phong).

10/3 den 10/4.

27

Khanh Hoa

Thi sinh nop ho so tai truong THPT hoac trung tam giao duc thuong xuyen o noi minh sinh song.

10/3 den 10/4.

28

Kien Giang

Thi sinh tu do chi nop ho so tai mot diem duy nhat la So GD – DT Kien Giang (so 131 Dong Da, thanh pho Rach Gia).

10/3 den 10/4.

29

Kon Tum

Thi sinh nop ho so tai truong THPT noi minh sinh song hoac nop truc tiep tai So GD – DT Kon Tum (so 22 Nguyen Thai Hoc, thi xa Kon Tum).

10/3 den 10/4.

30

Lam Dong

Nop o mot diem duy nhat la Phong Giao duc chuyen nghiep, So GD – DT Lam Dong (so 1 Luong The Vinh, thanh pho Da Lat).

10/3 den 10/4.

31

Lao Cai

Thi sinh nop ho so tai cac phong GD - DT huyen, thi noi minh sinh song.
So GD – DT Lao Cai (so 256 Hoang Lien, thanh pho Lao Cai).

10/3 den 10/4.

32

Lang Son

Thi sinh nop ho so tai cac phong GD - DT huyen, thi noi minh sinh song.
So GD – DT Lang Son (so 6 Hoang Van Thu, phuong Chi Lang, thanh pho Lang Son).

10/3 den 10/4.

33

Lai Chau

Chi thu ho so thi DH cua thi sinh tu do tai mot diem duy nhat la So GD – DT Lai Chau (phuong Doan Ket, thi xa Lai Chau).

10/3 den 10/4.

34

Long An

Thi sinh nop ho so tai cac trung tam giao duc thuong xuyen o huyen thi noi minh sinh song.
Trung tam ngoai ngu cua tinh (duong Thu Khoa, phuong 1, thanh pho Long An).

10/3 den 10/4.

35

Nam Dinh

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT huyen, thi dia phuong noi minh sinh song.

10/3 den 10/4.

36

Nghe An

Thi sinh nop ho so tai phong tuyen sinh dia phuong minh sinh song hoac nop truc tiep tai So GD – DT Nghe An (so 67 Nguyen Thi Minh Khai, thanh pho Vinh).
Rieng thi sinh vang lai chi duoc nop ho so truc tiep tai So GD - DT tinh.

10/3 den 10/4.

37

Ninh Binh

Thi sinh nop ho so tai cac phong GD - DT huyen, thi (8 phong).

10/3 den 10/4.

38

Ninh Thuan

Thi sinh nop ho so tai truong THPT noi minh sinh song hoac So GD – DT Ninh Thuan (so 18 Le Hong Phong, Phan Rang, Thap Cham).
Rieng thi sinh vang lai chi nop ho so truc tiep tai So GD - DT tinh.

10/3 den 10/4.

39

Phu Tho

Thi sinh nop ho so tai mot dia diem duy nhat la Phong dao tao boi duong, So GD – DT Phu Tho (duong Nguyen Tat Thanh, phuong Tan Dan, thanh pho Viet Tri).

10/3 den 10/4.

40

Phu Yen

Thi sinh tu do chi nop tai mot dia diem la So GD – DT Phu Yen (so 56 Le Duan, thanh pho Tuy Hoa).

10/3 den 10/4

41

Quang Binh

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT dia phuong minh sinh song.

10/3 den 10/4.

42

Quang Nam

Thi sinh tu do co the nop ho so tai 3 dia diem: Trung tam giao duc thuong xuyen huyen, thi; 3 phong giao duc (Dai Loc, Tan Ky, Hoi An); So GD – DT Quang Nam (so 8 Tran Phu, Tan Ky, Quang Nam).
Rieng thi sinh vang lai chi nop so tai So GD - DT Quang Nam.

10/3 den 10/4.

43

Quang Ninh

Ho so cua thi sinh duoc thu tai cac truong THPT dia phuong minh sinh song va So GD – DT Quang Ninh (so 163B Nguyen Van Cu, thanh pho Ha Long).
Rieng doi voi thi sinh vang lai, ho so chi duoc thu truc tiep tai So GD - DT Quang Ninh.

10/3 den 10/4.

44

Quang Ngai

Thi sinh nop ho so tai Phong GD - DT dia phuong noi minh sinh song.

10/3 den 10/4.

45

Quang Tri

Thi sinh nop ho so tai cac Phong GD - DT dia phuong noi minh sinh song hoac So GD – DT Quang Tri (so 1 Ta Quang Buu, thi xa Dong Ha).
Rieng thi sinh vang lai chi nop ho so tai So GD - DT tinh.

10/3 den 10/4

46

Son La

Thi sinh co the nop ho so tai Phong GD - DT hoac truong THPT tai dia phuong minh sinh song. Ngoai ra, co the nop tai So GD – DT Son La (so 106 duong Thanh Nien, thanh pho Son La).
Thi sinh vang lai chi nop ho so tai cac truong THPT hoac So GD - DT tinh.

10/3 den 10/4.

47

Soc Trang

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT dia phuong noi minh sinh song.

10/3 den 10/4.

48

Tay Ninh

Thi sinh chi nop ho so tai mot dia diem duy nhat la Phong Giao duc chuyen nghiep, So GD – DT Tay Ninh (so 23 Nguyen Chi Thanh, phuong 3, thi xa Tay Ninh).

10/3 den 10/4.

49

Thai Binh

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT huyen, thi dia phuong noi minh sinh song.
So GD – DT Thai Binh (duong Quang Trung, thanh pho Thai Binh) chi thu ho so tu ngay 6 den 10/4.

Den het ngay 10/4
So GD - DT Thai Binh chi nhan ho so tu 6/4 den 10/4

Thi sinh vang lai chi nop ho so tai cac phong GD - DT huyen, thi.

10/3 den 10/4.

50

Thai Nguyen

Thi sinh chi nop ho so tai So GD – DT Thai Nguyen (ngo 185 duong Luong Ngoc Quyen, thanh pho Thai Nguyen).

10/3 den 10/4

51

Thanh Hoa

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT huyen, thi dia phuong noi minh sinh song, hoac So GD – DT Thanh Hoa (so 2 Ha Van Mao, phuong Ba Dinh, thanh pho Thanh Hoa).

10/3 den 10/4.

52

Thua Thien - Hue

Chi nop ho so tai So GD – DT Thua Thien - Hue (so 22 Le Loi, thanh pho Hue).

10/3 den 10/4

53

Tien Giang

Thi sinh nop ho so tai truong THPT dia phuong minh sinh song.

10/3 den 10/4.

So GD – DT Tien Giang (so 5 Hung Vuong, thanh pho My Tho) cung truc tiep thu ho so cua thi sinh, tu 16/3 den 10/4.

16/3 den 10/4

54

Tra Vinh

Thi sinh nop ho so tai mot dia diem duy nhat la Phong Giao duc chuyen nghiep, So GD – DT Tra Vinh (so 7 duong 19/5, thi xa Tra Vinh).

10/3 den 10/4.

55

Tuyen Quang

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT huyen, thi dia phuong noi minh sinh song.

10/3 den 10/4.

56

Vinh Long

Thi sinh nop ho so tai truong THPT dia phuong minh sinh song hoac So GD – DT Vinh Long (so 24 duong 3/2, phuong 1, thi xa Vinh Long).

10/3 den 10/4.

57

Vinh Phuc

Thi sinh nop ho so tai cac trung tam giao duc thuong xuyen huyen, thi hoac Van phong So GD – DT Vinh Phuc (duong Khai Quang, thanh pho Vinh Yen).

10/3 den 10/4.

58

Yen Bai

Thi sinh nop ho so tai phong GD - DT huyen, thi dia phuong noi minh sinh song.

10/3 den 10/4

  • Ngoc Khanh (tong hop)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

HS mầm non liên tiếp nhập viện vì ngộ độc, giáo viên không hay biết

Sau khi trở về từ trường, nhiều học sinh có biểu hiện sốt, nôn, đau bụng, đi ngoài, có một số em phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, khi được hỏi thì nhà trường lại nói rằng không hề hay biết.

Dạy bơi ở trường tiểu học: Đừng để "chết yểu"!

Hầu hết 11 bể bơi do Tổ chức Liên minh vì sự an toàn của trẻ em Hoa Kỳ (gọi tắt chương trình TASC) tài trợ cho 11 trường trong chương trình bơi an toàn dành cho học sinh tiểu học đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Trong khi đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư không mấy mặn mà đầu tư xã hội hóa bể bơi ở trường học, khiến việc dạy bơi cho học sinh đứng trước nguy cơ “chế

Tìm hiểu: So GD, Phong GD, Phong Giao, Trung Tam Giao Duc Thuong Xuyen, tuyen sinh dai hoc, giao duc chuyen nghiep, ho so, thi sinh, tai so, thanh pho, truc tiep, dia phuong, nop, DT, den
Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0