Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat

Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Viec bo sung quyen kiem sat viec tuan theo phap luat (kiem sat chung) cho Vien Kiem sat la dieu rat phu hop, khi trong du thao sua doi Hien phap lan nay da bo che dinh Hoi dong nhan dan quan huyen do su khong hieu qua cua co quan nay.

Anh minh hoa

Anh: Minh hoa


Nen chuyen doi Vien kiem sat thanh Vien cong to

Trong nhung y kien dong gop cua nguoi dan gui ve gop y cho du thao sua doi Hien phap 1992, co kha nhieu y kien dong gop cho Dieu 112 (sua doi, bo sung Dieu 126, Dieu 137) va Dieu 113.

Ban doc Nguyen Huu Chot cho rang, nen chuyen Vien kiem sat thanh Vien cong to va "toi hoan toan ung ho viec xac dinh chuc nang cua Vien kiem sat nhu quy dinh tai Khoan 1, Dieu 112 (sua doi, bo sung Dieu 126, Dieu 137) cua du thao sua doi".

Theo phan tich cua ban doc nay, hien nay co hai quan diem ve chuc nang cua Vien kiem sat nhu sau: i) Thu nhat, la chi thuc hien mot chuc nang thuc hanh quyen cong to trong to tung hinh su; ii) Thu hai, hoac la thuc hien hai chuc nang la chuc nang thuc hanh quyen cong to va chuc nang kiem sat cac hoat dong tu phap.

"Theo toi thi Vien Kiem sat nen co chuc nang thu hai vi cac ly do sau: i) Hai chuc nang thuc hanh quyen cong to va chuc nang kiem sat cac hoat dong tu phap tuy la hai chuc nang doc lap nhung thuc ra lai co quan he voi nhau rat chat che. Vi kiem sat viec tuan theo phap luat trong hoat dong tu phap (chang han nhu o linh vuc to tung hinh su, to tung dan su va thi hanh cac ban an hinh su, dan su) de dam bao cho viec thuc hien chuc nang thuc hanh quyen cong to tot va hieu qua hon. ii) Cac hoat dong tu phap cua Vien kiem sat hien nay doi voi cac co quan tu phap la kiem sat viec tuan theo phap luat cua cac co quan tu phap trong viec ap dung, thuc thi phap luat trong hoat dong tu phap hang ngay cua cac co quan tu phap de dam bao cong ly, cong bang, phap che trong linh vuc tu phap".

Ve van de nay, ban Pham Gia Minh cho rang "Vien Kiem sat hay Vien Cong to deu phai chi dao dieu tra".

Theo ban Minh, Viet Nam phat trien theo con duong Xa hoi chu nghia (XHCN) do Dang cong san lanh dao toan dien nen ton tai che dinh vien kiem sat la hoan toan hop ly. Van de chuyen thanh Vien Cong to theo che do cac nuoc tu ban chu nghia chua phu hop voi tinh hinh nuoc ta hien nay. Muc dich cuoi cung cua viec chuyen doi nay la gan cong to voi hoat dong dieu tra, cong to vien chi dao hoat dong dieu tra cua canh sat dieu tra. Tren tinh than do ma Quoc hoi da giao cho Vien Kiem sat nhan dan toi cao (VKSNDTC) chu tri soan thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To tung hinh su nam 2003 va Luat to chuc VKSND theo huong gan kiem sat voi hoat dong dieu tra, chi dao hoat dong dieu tra. Viec hinh thanh va giao nhiem vu cho moi co quan nham dam bao cho viec khoi to, dieu tra, truy to duoc dung nguoi dung toi, khach quan, trung thuc va dam bao loi ich cua nguoi dan la dieu ma 2 Bo luat tren dang huong toi.

Ban Pham Gia Minh da dat ra cau hoi: "Ten goi Vien kiem sat co con phu hop?"

Ban doc nay cho rang, neu khong con kiem sat chung (kiem sat tuan theo phap luat) thi khong con ly do gi cho (ten) Vien kiem sat ton tai. Neu con giu Vien kiem sat voi tu cach la mot thiet che doc lap thi khong the bo chuc nang kiem sat chung trong Hien phap. Chuc nang cua Vien kiem sat theo Du thao nay la chuc nang thuc hanh quyen cong to va kiem sat cac hoat dong tu phap, (ma theo toi hieu thi trong do "thuc hanh quyen cong to la nhiem vu chinh yeu"), thi phai chuyen Vien kiem sat thanh Vien cong to la dung nhat.

Khong neu y kien ve ten goi, ban N.X.T cho rang can phai giu nguyen ten goi nhu hien tai vi do la dac thu rieng co cua Nha nuoc Xa hoi chu nghia, Nha nuoc chuyen chinh vo san, theo quan diem cua Le Nin. Ban doc nay cung cho rang, "can tang cuong trach nhiem cho Vien kiem sat thuc hien Kiem sat tren tat ca cac linh vuc doi song xa hoi va chiu trach nhiem truoc Quoc hoi".

Co so nguoi cho rang nhu vay VKS co qua nhieu quyen, nhung ho khong thay thuc te VKS chi co mot quyen duy nhat la truy to ke pham toi ra Toa an, con cac quyen khac la quyen khang nghi, kien nghi voi cac co quan huu quan, voi Dang va Nha nuoc ma thoi. Vien kiem sat va Toa an, Co quan dieu tra la nhom cac co quan thuc hien quyen tu phap la phu hop.

"Ten goi Vien kiem sat hay Vien cong to khong quan trong ma quan trong o noi dung, tinh chat dac thu ve chuc nang o moi co quan phu hop voi dieu kien rieng cua moi quoc gia. Toi cho rang, khong cu cua nguoi la hay va cua ta la do. Quan niem nhu vay la sai, la sach vo, thieu thuc tien. Nuoc ta co the tham khao the che mot so nuoc (Thai Lan, Nhat, My, Phap, Anh...). Theo quan diem cua toi, Nha nuoc ta la Nha nuoc chuyen chinh vo san, duoi su lanh dao tuyet doi cua Dang Cong san Viet Nam, Nha nuoc do dan vi dan, quyen luc thuoc ve nhan dan. Hien phap co nhiem vu lam the nao tao mot bo may Lap phap, hanh phap, tu phap trong sach, lanh manh. Muon lam duoc the thi phai co co che giam sat quyen luc chat che, vi nhan dan giam sat thong qua dai dien cua minh va co quan Nha nuoc cua minh", ban doc nay chia se.

Ban Nguyen Hoang Hai thi cho rang, neu ung ho chuyen Vien kiem sat thanh Vien cong to nhung van giu mo hinh la Vien cong to tham gia vao tat ca cac hoat dong to tung thi mo hinh do la mo hinh nao, vi mo hinh cac nuoc Chau Au (Duc cung theo mo hinh Phap) Vien cong to chu yeu hoat dong trong linh vuc hinh su (O Duc no con co vai tro nhat dinh trong cac vu hon nhan va mat tich). Con trong cac loai Toa khac nhu hanh chinh, dan su, tai chinh, xa hoi va rat nhieu viec khac cua Toa hoat dong ma khong he lien quan Vien cong to. "Tom lai the gioi ho khong co chuc nang do. Vi the, neu Viet Nam co, thi theo toi nhieu kha nang Viet Nam la nuoc duy nhat ma Vien kiem sat co chuc nang nay".

Tuy nhien, ve nhung y kien lien quan nay, ban Nguyen Huu Chot cho rang, "theo toi su dung thuat ngu Vien kiem sat hay Vien cong to chi la mot thuat ngu phap ly mang tinh quy uoc tuong doi, boi no khong phan anh bat cu noi dung nao cung nhu khong co bat cu moi lien he truc tiep nao voi vi tri, vai tro cua Vien kiem sat trong to tung dan su. Va cung khong the khang dinh chinh xac rang, thuat ngu Vien kiem sat chi xuat phat tu chuc nang kiem sat cac hoat dong tu phap, con thuat ngu Vien cong to chi dong nghia voi viec chuc nang thuc hanh quyen cong to. Vien kiem sat hay Vien cong to chi la nhung cach goi khac nhau ve mot the che dac thu, co vi tri doc lap trong to chuc bo may Nha nuoc cac quoc gia, co chuc nang thuc hanh quyen cong to va thuc hien nhung tham quyen khac do luat phap quy dinh".

Bo sung quyen kiem sat tuan theo phap luat cho VKS

Ben canh do, nhieu y kien cua cho rang nen bo sung quyen kiem sat tuan theo phap luat cho VKS.

Theo doc gia Nguyen Huu Chot, viec bo sung quyen kiem sat viec tuan theo phap luat (kiem sat chung) cho vien kiem sat la rat phu hop va toi thoi diem chin muoi khi trong Hien phap lan nay da bo che dinh Hoi dong nhan dan quan huyen do su yeu kem cua co quan nay.

Doc gia Dai Dung cho rang, VKS cua nuoc ta hien nay chi co mot quyen chu dao la truy to toi pham ra truoc toa an. Nhiem vu khang nghi la de dam bao cho nguoi pham toi khong bi oan, khong de lot toi pham trong ban an ma toa an da tuyen. Sau khi khang nghi thi toa an lai xet xu. Hon nua, quyen kiem sat hoat dong tu phap den nay van chi han che o hinh thuc ma hieu qua chua cao. Hoat dong kiem sat chua gan voi dieu tra nen khong the kiem sat duoc hoat dong dieu tra.

Day cung la y kien cua ban Pham Minh Ngoc. Ban Ngoc cho rang can bo sung quyen dieu tra cho Vien kiem sat VKS vi: Khi vien kiem sat khong cong nhan ket qua dieu tra cua co quan dieu tra thi VKS se truc tiep thuc hien viec dieu tra de dam bao tinh khach quan.

Nhung ban Duy Nguyen lai co quan diem nguoc lai. Doc gia nay cho rang, khong nen trao quyen cho Vien kiem sat qua nhieu, chi giao quyen cong to thoi, neu giao nhieu quyen dan den neu Vien kiem sat lam sai, khi do co quan nao giai quyet?

Dieu 112 (sua doi, bo sung Dieu 126, Dieu 137)

1. Vien kiem sat nhan dan thuc hanh quyen cong to, kiem sat hoat dong tu phap.
2. Vien kiem sat nhan dan gom Vien kiem sat nhan dan toi cao va cac Vien kiem sat khac do luat dinh.
3. Vien kiem sat nhan dan co nhiem vu bao ve phap luat, quyen con nguoi, quyen cong dan; bao ve loi ich cua Nha nuoc, quyen va loi ich hop phap cua to chuc, ca nhan; gop phan bao dam cho phap luat duoc chap hanh nghiem chinh va thong nhat

Dieu 113 (sua doi, bo sung cac dieu 138, 139, 140)

1. Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao do Quoc hoi bau. Nhiem ky cua Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao theo nhiem ky cua Quoc hoi. Viec bo nhiem, nhiem ky cua Vien truong cac Vien kiem sat khac do luat dinh.
2. Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Quoc hoi; trong thoi gian Quoc hoi khong hop chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Uy ban thuong vu Quoc hoi va Chu tich nuoc. Vien truong cac Vien kiem sat khac bao cao cong tac truoc Hoi dong nhan dan theo quy dinh cua luat.


Lam Nguyen

Viet Bao
Comment :Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
more general right to supervise the Procuracy
Vietnam Nguyen Huu last, to supervise the compliance with the law, the Supreme People's Procuracy, the People's Assembly, a constitutional amendment, a draft edit exchange, the activities, not effective, responsible, prosecutors, function, investigation, said that the right
The additional control of the observance of the law (General Inspectorate) is Procuracy very appropriate, draft amendments to the Constitution this time have fled to the People's Council districts due to the ineffectiveness of the agency ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat

Nhan xet, hay lien he ve tin Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Van de trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Van de
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0