Tham tra APS quy dinh moi di du hoc tai DucTham tra APS quy dinh moi di du hoc tai Duc

Cac ban sinh vien hoc sinh tim hieu thong tin du hoc Duc tai mot trien lam du hoc Duc - Anh: T.D.

TS - Tu ngay 1-1-2007, tat ca sinh vien muon sang Duc du hoc, phai nop ho so tai Bo phan Kiem tra hoc van (Akademische Prüfstelle - APS), thuoc Phong lanh su va thi thuc Dai su quan Duc tai Ha Noi tham tra.

APS tham tra lieu sinh vien xin du hoc co dap ung duoc cac dieu kien co ban de nhap hoc DH tai Duc, dong thoi tham tra cac chung chi hoc tap. Nhu vay, dieu nay bat buoc sinh vien nop ho so tham tra APS truoc khi xin hoc tai truong DH o Duc va truoc khi nop don xin thi thuc o Dai su quan Duc tai Ha Noi hay Tong Lanh su quan tai TP.HCM.

Sau khi tham tra, neu sinh vien dat day du cac yeu cau se duoc APS cap cho mot chung chi hay mot giay chung nhan (cho cac khoa hoc thuan tuy nghe thuat). Chung chi hay chung nhan nay la mot trong nhung dieu kien de duoc nhap hoc tai mot truong DH cua Duc. Cac chung chi va giay chung nhan co hieu luc vo thoi han.

Doi tuong nao phai qua APS?

Doi voi nhung nguoi xin du hoc nhung nganh hoc thuan tuy nghe thuat va nhung nguoi xin lam nghien cuu sinh, APS duoc thuc hien theo thu tuc don gian chi gom co viec tham tra giay to ma khong can phong van.

Dieu kien de duoc nhap hoc DH tai Duc: da hoc it nhat mot hoc ky tai mot khoa DH chinh quy cua mot truong DH duoc cong nhan tai Viet Nam se duoc nhan vao du bi DH/thi dau vao; da hoc it nhat bon hoc ky tai mot khoa DH chinh quy cua mot truong DH duoc cong nhan tai Viet Nam se duoc nhan thang vao DH theo nganh hoc o Viet Nam.

Thu tuc APS-Thong thuong danh cho nhung sinh vien va nhung nguoi da tot nghiep DH tai Viet Nam muon xin hoc tai mot truong DH hoac truong DH (FH) hoac o mot truong du bi DH cua Duc.

Nhung sinh vien va nhung nguoi da tot nghiep DH tai Viet Nam muon xin hoc tai mot truong DH my thuat hoac mot nhac vien cua Duc. Nhung quy dinh nay chi danh cho nhung nganh hoc thuan tuy nghe thuat nhu hoi hoa, mua, duong cam (khong danh cho nhung nganh hoc design hoac su pham).

Nhung nguoi xin lam nghien cuu sinh o mot truong DH Duc. Dieu kien de lam nghien cuu sinh la phai co giay dong y huong dan cua giao su o mot truong DH Duc. Nhung nguoi xin du hoc da nhan duoc mot hoc bong tu cong quy cua CHLB Duc (vi du nhu cua DAAD hoac tu quy cua mot To chuc chinh tri Duc) hay cua Bo GD-DT Viet Nam - MOET - va duoc chuyen gia Duc lua chon o Viet Nam khong can thong qua APS.

APS tham tra gi?

APS khang dinh lieu sinh vien xin du hoc co dap ung duoc cac dieu kien co ban de nhap hoc DH tai Duc hay khong bang cach: tham tra tinh xac thuc cua cac giay to ma sinh vien nop va moi sinh vien den phong van.

Moi cuoc phong van se keo dai khoang 20-30 phut, sinh vien se duoc hoi ve qua trinh hoc DH truoc do cua minh. Nhu vay APS tham tra xem kien thuc cua sinh vien co phu hop voi cac chung chi ma sinh vien do dua ra hay khong.

Cuoc phong van se duoc tien hanh bang tieng Duc hoac tieng Anh tuy theo nguyen vong cua sinh vien. Day khong phai la mot cuoc thi ngoai ngu. Tuy nhien sinh vien phai du kha nang giao tiep voi nhung nguoi phong van, co nghia toi thieu nen co trinh do so cap loai gioi.

Neu ket qua tham tra tot, sinh vien se nhan duoc 10 chung chi ban goc. Voi cac chung chi nay sinh vien co the lam thu tuc xin nhap hoc tai cac truong DH Duc va sau khi co giay nhap hoc cua mot truong DH, sinh vien co the nop don xin cap thi thuc tai Dai su quan Duc tai Ha Noi hoac Tong lanh su quan Duc tai TP.HCM. Neu can them chung chi sinh vien co the lam don xin cap tai APS.

Thu tuc ho so va phong van tai APS gom nhung gi?

Thu tuc cua APS ve co ban gom: tham tra ho so; phong van (chi doi voi Thu tuc APS-Thong thuong); cap chung chi hoac giay chung nhan. Tiep theo do xin hoc tai cac truong DH Duc, xin cap thi thuc tai Dai su quan Duc hoac Tong lanh su quan Duc tai TP.HCM (thoi gian lam thu tuc thi thuc khoang 4 tuan).

Cac cuoc phong van dien ra hai ky moi nam vao thang 11 va thang 5. Thoi gian tiep nhan ho so nop truc tiep vao thu hai va thu tu hang tuan, tu 8g30 den 11g30.

Ho so xin hoc cho hoc ky mua he phai nop cham nhat la trong thang 9 nam truoc va cua hoc ky mua dong phai nop cham nhat la trong thang 3. Neu ho so duoc gui qua buu dien den APS thi ngay Dai su quan nhan duoc cham nhat la 30-9 hoac 31-3 (tat ca cac giay to cua Viet Nam deu phai nop duoi dang dich cong chung sang tieng Duc hoac tieng Anh).

Rieng doi voi cac thu tuc khong kem phong van, ho so co the nop bat ky luc nao, khong co thoi han.

Khi phong van can co mat dung gio hen phong van va mang theo ho chieu hoac chung minh nhan dan. Neu vang mat se duoc danh gia la khong dat. Cuoc phong van se duoc thuc hien bang tieng Duc hoac tieng Anh theo lua chon, bao gom phan chuan bi bang hinh thuc viet va phan van dap. Duoc phep su dung tu dien, thuoc ke va but. Khong duoc phep su dung cac phuong tien ho tro khac nhu tu dien dien tu...

Sau khi tham tra APS dat ket qua tot, nguoi phong van se nhan duoc 10 chung chi ban goc. Neu can them chung chi de su dung nop ho so xin vao cac truong, nguoi phong van co the lam don xin cap tai APS.

Neu khong dat, cuoc phong van co the duoc thuc hien lai sau do 6 thang (co the xin phong van lai qua Fax hoac Email). Moi nguoi duoc phep xin phong van lai 2 lan.

Cap thi thuc di du hoc tai Duc

Tham tra APS quy dinh moi di du hoc tai Duc

Ho chieu sinh hoc cua Duc duoc dua vao su dung ke tu ngay 1-11-2005

Sau khi viec xet ho so ket thuc va da duoc nhan vien cua APS phong van, sinh vien se duoc nhan mot giay chung chi. Voi chung chi nay sinh vien co the dang ky hoc tai mot truong DH tai Duc. Giay chung chi do APS cap la dieu kien de xet don xin cap thi thuc di hoc tieng, hoc du bi DH hoac hoc DH tai Duc.

Thong thuong neu co day du ho so, thoi gian xet don xin cap thi thuc se la 4 tuan. Nguoi dat don xin cap thi thuc phai truc tiep den nop ho so tai Phong Thi thuc cua Dai su quan Duc (tu 8g30 den 11g30, thu hai den thu sau). Dai su quan chi nhan don voi day du ho so.

Nhung giay to va van bang (ban chinh hoac ban sao cong chung) can phai nop kem theo don. Tat ca cac giay to phai co hai ban sao kem theo. Bo ho so goc se duoc tra lai cho nguoi dat don sau khi co quyet dinh ve don xin cap thi thuc.

Theo do, ho so gom don xin cap thi thuc (3 ban; mau don duoc phat mien phi tai Dai su quan, don co the khai bang tieng Duc hoac tieng Anh); 4 anh moi chup, nen trang (ghi ho ten va ngay thang nam sinh vao mat sau cua anh); ho chieu Viet Nam hop le, co chu ky cua nguoi mang ho chieu; bang tom tat qua trinh hoc tap cong tac bat dau tu khi tot nghiep THPT (phai ghi ro ca thoi gian khong di hoc va cung khong di lam); ban chinh giay chung chi cua APS; chung nhan da dang ky khoa hoc tieng Duc tai Duc hoac chung nhan da dang ky khoa du bi DH hoac giay bao nhap hoc nganh da dang ky tai mot truong DH, CD Duc (giay bao co dieu kien kem theo).

Ngoai ra can chung minh tai chinh cho thoi gian cu tru tai Duc. Theo do, doi voi du hoc tu tuc, giay chung nhan co tai khoan tai mot ngan hang Duc voi so tien toi thieu la 7.020 Euro. Tai khoan nay phai la tai khoan phong toa (Sperrkonto) de moi thang chi duoc rut toi da 585 Euro. Doi voi nguoi duoc ba con ho hang hoac nguoi quen tai Duc bao lanh, nguoi bao lanh phai lam cam ket chiu tat ca cac phi ton cho nguoi dat don trong suot thoi gian du hoc truoc So Ngoai vu.

Tuy theo tung truong hop, Dai su quan co the yeu cau nop them cac giay to khac. Cac yeu cau nay se chi do nhan vien nhan ho so thong bao voi nguoi di du hoc. Dong thoi, nguoi di du hoc can dong le phi la 30 Euro (tra tien mat bang USD, tinh theo ti gia tai thoi diem nop don). Khi nop ho so, nguoi dat don phai nop toan bo so tien le phi tai cua nhan ho so cua su quan. Khong hoan lai tien le phi ngay ca trong truong hop don xin cap thi thuc bi tu choi.

Thong tin truc tiep voi APS, co the lien lac tai: Dai su quan Duc, APS, 29 Tran Phu, quan Ba Dinh, Ha Noi; DT: (04) 8453836/7 - 8430245/6; Fax: (04) 8439969; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó (mo cua thu hai va thu tu hang tuan, tu 8g30 den 11g30). Hoac Van phong Dai dien DAAD, Trung tam Viet Duc, Truong DH Bach khoa Ha Noi, 1 Dai Co Viet, Ha Noi; DT: (04) 8683773; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó . Hoac Trung tam Thong tin DAAD, 99 Nguyen Thi Minh Khai, quan 1, TP.HCM; DT: (08) 9252008; Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

QUOC DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Asia’s Got Talent 2015 - Nhóm nhảy thiếu niên khiến cho BGK và khán giả không thể ngồi yên
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Các trường đại học: Lấy thương hiệu làm nền tảng tồn tại

Trong nhiều vấn đề nóng bỏng phải đổi mới của giáo dục đại học – cao đẳng, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giảng viên (GV) để nâng cao chất lượng đào tạo giữ vị trí then chốt.

Lý do cấm tuyệt đối các trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo cấm tuyệt đối thi vào lớp 6 THCS. Là người trực tiếp ký công văn trên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Thánh Gióng tắm Hồ Tây, Bộ Giáo dục phản hồi

Trao đổi với PV tối 16/3, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, trong chiều 16/3, nhóm làm việc với các đại diện có liên quan đã thảo luận về vấn đề mà các phụ huynh thắc mắc xung quanh ngữ liệu của cuốn sách hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5.

Tìm hiểu: Viet Nam, DH Duc, Akademische Prüfstelle, tong lanh su quan, dai su quan, tai Ha Noi, cuoc phong van, giay chung nhan, sinh vien, du hoc, ho so, tham tra, thi thuc, co the, nop

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thẩm tra APS - quy định mới đi du học tại Đức

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thẩm tra APS - quy định mới đi du học tại Đức bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tham tra APS quy dinh moi di du hoc tai Duc

Nhan xet, hay lien he ve tin Tham tra APS quy dinh moi di du hoc tai Duc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tham tra APS quy dinh moi di du hoc tai Duc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0