TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan

TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan
Giao vien dang chi hoc sinh cach lam bai
Quan Phu Nhuan vua cong bo ke hoach tuyen sinh dau cap vao cac lop Mam non, lop 1, lop 6 nam hoc 2007-2008. Nam nay, diem chuan vao lop 6 cong lap cua Q.Phu Nhuan la 16,75. Truong cung thong bao tuyen sinh hoc sinh ngoai quan.

>> Tuyen sinh Q.5
>> Tuyen sinh Q.11
>> Tuyen sinh Q.8
>> Tuyen sinh Q.Tan Binh
>> Tuyen sinh Q.3
>> Tuyen sinh Q.6
>> Tuyen sinh bac pho thong
>> Thi tot nghiep THPT, lop 6, lop 10-2007

Tuyen sinh Mam non

Truong dong tren dia ban phuong nao thi uu tien tiep nhan cac chau cua phuong do vao nha tre, mau giao theo ke hoach phan bo cua Phong Giao duc Quan. Tu 1-8-2007 cac truong nhan hoc sinh. Nam nay, 15 truong Mam non trong quan se tiep nhan 1.025 chau vao nha tre va 3.975 chau vao mau giao.

Cu the: Mam non Son Ca 1: nha tre 40, mau giao 110; Son Ca 2: 60, 200; Son Ca 3: 55, 175; Son Ca 4: 130, 370; Son Ca 5: 65, 270; Son Ca 7: 90, 410; Son Ca 8: 60, 180; Son Ca 9: 80, 350; Son Ca 10: 120, 460; Son Ca 11: 25, 210; Son Ca 12: 55, 195; Son Ca 14: 110, 350; Son Ca 15: 80, 270; Son Ca 17: 55, 165; Mau giao Huong Sen Quan: mau giao 260.

Trong cac truong Mam non, Mau giao tren, cac truong sau la truong cong lap tu chu tai chinh: Mam non Son Ca 4, Mam non Son Ca 9, Mam non Son Ca 10, Mam non Son Ca 11, Mau giao Huong Sen Quan.

Tuyen sinh lop 1

Phai huy dong 100% tre 6 tuoi cu ngu trong quan vao lop 1 va duoc phan tuyen theo dia ban phuong. Tuyet doi khong nhan tre som tuoi.

Cac lop tang cuong tieng Anh: Cac truong Nguyen Dinh Chinh, Trung Nhat, Ho Van Hue va Co Loa moi truong co 2 lop tang cuong tieng Anh (TCTA).

Doi voi truong Nguyen Dinh Chinh, Trung Nhat, Ho Van Hue chi nhan nhung hoc sinh (HS) du thi vao lop TCTA da duoc phan tuyen vao 3 truong nay. Rieng truong Co Loa nhan nhung HS co ho khau thuong tru va KT3 trong Q.Phu Nhuan.

Cac truong se khao sat nang khieu tieng Anh vao ngay 12-7-2007 theo huong dan cua So GD-DT TP.HCM.

Cac lop binh thuong duoc phan tuyen nhu sau: Song Lo nhan HS phuong 1, 2, 3; Co Loa nhan HS phuong 4, 9; Cao Ba Quat nhan HS phuong 5; Dong Ba nhan HS phuong 7; Ho Van Hue nhan HS phuong 9; Khoi Nghia nhan HS phuong 8, 10, 11; Van Tuong nhan HS phuong 11, 12; Nguyen Dinh Chinh nhan HS phuong 12, 15, 17; Pham Ngoc Thach HS nhan phuong 10, 14; Chi Linh nhan HS phuong 10, 13; Trung Nhat nhan HS phuong 1, 2, 15, 17; Le Dinh Chinh nhan HS phuong 8, 9, 15, 17.

Phan tuyen cu the:

- Truong Tieu hoc Song Lo: Phuong 1: duong Phan Dang Luu, Phan Xich Long, Doan Thi Diem, dien KT3 va tam tru: 80 HS; Phuong 2: duong Phan Tay Ho, Phan Xich Long, Cu Lao, Hoa Phuong, Phung Van Cung, dien KT3 va tam tru: 63 HS; Phuong 3: toan bo: 85 HS

- Truong Tieu hoc Co Loa: Phuong 9: duong Nguyen Kiem tu Hoang Van Thu den Ho Van Hue, dien KT3 va tam tru: 56 HS; Phuong 4: 133 HS.

- Truong Tieu hoc Cao Ba Quat: Phuong 5: toan bo: 177 HS.

- Truong Tieu hoc Dong Ba: Phuong 7: toan bo: 222 HS.

- Truong Tieu hoc Ho Van Hue: Phuong 9: duong Ho Van Hue, Dao Duy Anh, Chien Thang (tu Tran Khac Chan den Nguyen Kiem), Nguyen Kiem (Ho Van Hue den Hoang Minh Giam), Do Tan Phong (tu Tran Khac Chan den Nguyen Kiem): 134 HS

- Truong Tieu hoc Khoi Nghia: Phuong 8: Khu pho 1, 2, 4 va duong Nguyen Trong Tuyen KP3: 91 HS; Phuong 10: tru duong Dang Van Ngu va Le Van Si: 43 HS; Phuong 11: duong Nguyen Dinh Chinh, Le Van Si, Mai Van Ngoc, Nguyen Thi Huynh, Tran Huu Trang tu so nha 27 va 28 tro di: 46 HS.

- Truong Tieu hoc Van Tuong: Phuong 11: duong Huynh Van Banh, Ho Bieu Chanh, Tran Huu Trang (so nha 1 - 25 va 2 - 26): 44 HS; Phuong 12: khu pho 1, 2 va dien tam tru, KT3 cua khu pho 3: 55 HS.

- Truong Tieu hoc Nguyen Dinh Chinh: Phuong 12: dien thuong tru khu pho 3: 35 HS; Phuong 15: dien thuong tru duong Nguyen Van Troi, Duy Tan (so nha 71 - 139 va 76 - 150), Huynh Van Banh (so nha 54 - 104), Nguyen Dinh Chinh (so nha 91 - 117 va 92 - 129): 44 HS; Phuong 17: dien thuong tru duong Cao Thang (so nha 65 - 129 va 74 - 146), Huynh Van Banh (so nha 65 - 127), Nguyen Van Troi: 57 HS.

- Truong Tieu hoc Pham Ngoc Thach: Phuong 10: duong Dang Van Ngu: 14 HS; Phuong 14: toan bo: 102 HS.

- Truong Tieu hoc Chi Linh: Phuong 13: toan bo: 107 HS; Phuong 10: duong Le Van Si: 10 HS.

- Truong Tieu hoc Trung Nhat: Phuong 1: dien thuong tru duong Co Giang, Co Bac, Phan Dinh Phung: 87 HS; Phuong 2: dien thuong tru duong Co Giang, Co Bac, Phan Dinh Phung: 86 HS; Phuong 15: dien thuong tru duong Phan Dinh Phung, Duy Tan (so nha 1 - 69 va 2 - 74), Huynh Van Banh (so nha 2 - 52), Nguyen Trong Tuyen (so nha 1 - 39 va 2 - 36), Nguyen Dinh Chinh (so nha 1 - 89 va 2 - 90): 45 HS; Phuong 17: dien thuong tru duong Cao Thang (so nha 1 - 63 va 2 - 72), Huynh Van Banh (so nha 1 - 63), Phan Dinh Phung, Dao Duy Tu, Nguyen Truong To, Ngo Thoi Nhiem: 52 HS.

- Truong Tieu hoc Le Dinh Chinh: Phuong 8: duong Tran Huy Lieu, Hoang Van Thu cua khu pho 3: 26 HS; Phuong 9: duong Hoang Van Thu, Tran Khac Chan, Chien Thang va Do Tan Phong (tu Hoang Van Thu den Tran Khac Chan): 41 HS; Phuong 15: duong Hoang Van Thu, Tran Khac Chan, Tran Huy Lieu, Nguyen Trong Tuyen (tu so nha 38 va 41 den Tran Huy Lieu, dien KT3 va tam tru): 54 HS; Phuong 17: dien KT3 va tam tru: 13 HS.

Tuyen sinh lop 6

Tat ca HS lop 5 cua cac truong tieu hoc o Q.Phu Nhuan da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc deu duoc vao hoc lop 6 o cac he truong: cong lap, cong lap tu chu tai chinh.

Cac lop Tang cuong tieng Anh (TCTA): Truong THCS Ngo Tat To, Doc Lap moi truong tuyen 2 lop TCTA. Trong do, Ngo Tat To chi nhan nhung HS da duoc phan tuyen vao truong nay; Doc Lap nhan tat ca nhung em co ho khau thuong tru va KT3 trong Q.Phu Nhuan.

Doi voi cac truong cong lap, doi tuong duoc xet vao lop 6 la nhung HS co tong diem trung binh ca nam cua 2 mon Tieng Viet va Toan tu 16,75 diem tro len (ke ca diem uu tien). Voi so diem nay, Q.Phu Nhuan co 1.660 HS vao cong lap, dat ti le 88,7%. Cac truong THCS cong lap gom: Ngo Tat To, Cau Kieu, Doc Lap, Song Da, Chau Van Liem.

Cac HS con lai se vao truong cong lap tu chu tai chinh, co 212 HS, dat ti le 11,3%. Truong THCS cong lap tu chu tai chinh: Ngo May.

Phan tuyen thu nhan nhu sau: Truong Ngo Tat To nhan HS phuong 8 (90 HS); P. 10 (78); P. 11 (63); P. 12 (60); P. 13 (59); P. 14 (99) va quan Tan Binh (43). Truong Doc Lap nhan HS phuong 1 (143) gom cac duong Phan Xich Long (12), Phan Dang Luu (15), Doan Thi Diem (16); P. 2 (35) gom cac duong: Phan Xich Long (29), Phan Dang Luu (2), Phung Van Cung (2), Cu Lao (2); P. 3 (68); P. 4 (122); P. 5 (115) va quan Go Vap (49); quan 3 (9). Truong Cau Kieu nhan HS phuong 1 (64) gom cac duong Co Giang (9), Co Bac (20), Phan Dinh Phung (35); P. 2 (56) gom cac duong: Co Giang (34), Co Bac (1), Phan Dinh Phung (21); P. 15 (122); P. 17 (84). Truong Song Da nhan HS P. 9 (150). Truong Chau Van Liem nhan HS P. 7 (140); cac quan khac (tru Tan Binh, Go Vap, 3) va HS co ho khau o tinh (111). Truong Ngo May: nhan so HS khong du chuan vao cac truong cong lap (tu 16,50 diem tro xuong).

Danh sach HS vao lop 6 duoc niem yet chinh thuc tai cac truong THCS truoc ngay 15-7-2007. Ngay khao sat nang khieu TCTA: 6-7-2007 (theo huong dan cua So GD-DT TP.HCM).

Phong Giao duc Q.Phu Nhuan cung thong bao, doi voi nhung HS co ho khau tai Q.Phu Nhuan dang theo hoc ngoai quan muon tro ve hoc tai Q.Phu Nhuan se nop don ngay tai truong muon xin vao hoc, sau do Ban Tuyen sinh cua truong va Hoi dong tuyen sinh quan se xem xet va giai quyet tung truong hop tuy theo kha nang con thu nhan cua cac truong. Nhan ho so tu ngay 1-8 den 20-8-2007.

QUOC DUNG

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tuyển sinh bậc Phổ thông

Comment :TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
HCM City: the supply plan enrollment Phu Nhuan
Son Ca Phu Nhuan, Nguyen Dinh Chinh, Ho Van Hue, Phan Dinh Phung Huynh Van Banh, elementary school, Hoang Van Thu Tran Khac Chan, public schools, enrollment, number, grade 6, pre-resident , HS
Phu Nhuan recently announced plans to start enrollment in classes for Kindergarten, Grade 1, Grade 6 school year 2007-2008. This year, the benchmark grade 6 of Phu Nhuan public is 16, 75. College also admit students reported outside the county ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: TP.HCM: Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp Q.Phú Nhuận

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet TP.HCM: Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp Q.Phú Nhuận bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan

Nhan xet, hay lien he ve tin TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet TP HCM Ke hoach tuyen sinh dau cap Q Phu Nhuan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0