Sach giao khoa lop 6 viet sai khoi luong vangTinh co doc SGK Vat li 6, tai ban lan thu bay, Nha xuat ban Giao duc 2009 va nhieu cuon lien quan, doc gia Nhi Giang cho rang: mot so don vi duoc giai thich khong dung hoac cho khong dung gia tri; cach viet cac bieu thuc, tri so va don vi o do cung khong theo mot tieu chuan nao.

Dieu nay anh huong rat manh den viec hinh thanh thoi quen cua hoc sinh, boi day la nhung kien thuc dau tien va co the la lan duy nhat, ve don vi do luong ma cac em duoc hoc.

Voi mong muon neu len nhung sai sot cu the mong gop phan lam cho sach duoc tot hon, doc gia Nhi Giang da gui den TS bai viet ve don vi do luong trong Vat li 6.

3 cuon sach ma tac gia khao sat deu cua Nha xuat ban Giao duc: Vat li 6, tai ban lan thu bay, 2009; Boi duong Vat li lop 6, tai ban lan thu hai, 2009 (goi tat la quyen Boi duong); Cau hoi trac nghiem & bai tap tu luan Vat li 6, tai ban lan thu ba, 2008 (goi tat la quyen Cau hoi).
De rong duong du luan, TS gioi thieu bai viet cua doc gia Nhi Giang:
2.JPG
Anh: TS

Dung va chua dung?

De tra loi cau hoi the nao la dung, chung toi cho rang phai can cu vao cac chuan cua quoc gia va quoc te. Chuan quoc gia ve don vi do luong hien dang co hieu luc thi hanh la cac van ban sau:


Van ban quy pham phap luat gom Phap lenh do luong do Chu tich nuoc cong bo ban hanh ngay 18/10/1999 va Nghi dinh so 134/2007/ND-CP ngay 15/8/2007 do Thu tuong Chinh phu ban hanh Quy dinh ve don vi do luong chinh thuc.

Tieu chuan Viet Nam: Bo tieu chuan nha nuoc TCVN 6398:1998, gom 14 phan, do Bo truong Bo Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong, nay la Bo Khoa hoc va Cong nghe, ban hanh. Bo nay chiu trach nhiem thuc hien thong nhat quan li nha nuoc ve do luong va don vi do luong.

Chang le trong bien soan SGK co nhung dac thu doi hoi phai quy dinh khac? Va gia su neu co quy dinh rieng thi vi sao moi quyen lai viet mot khac, va ngay trong cung mot quyen, cho viet the nay, cho viet the kia, nhu cac vi du se neu duoi day?

Cac van ban chuan ve don vi do luong o nuoc ta lay He thong don vi do luong quoc te (SI) lam co so. Nhu vay, khi tuan theo cac chuan quoc gia thi noi chung cung phu hop voi chuan quoc te. Khi do ta noi cac don vi do luong duoc su dung va trinh bay dung. Luu y rang, mot so tu dien o nuoc ta da khong cap nhat cac tai lieu chuan noi tren, giai thich chua dung hoac thieu nghia quan trong cua tu.


Chua dung ve gia tri cua don vi


Ve thung dau mo: O muc 2, Do the tich, trang 16 quyen Boi duong viet: “Rieng trong viec buon ban dau tho thi mot thung cua Anh bang khoang 159l, mot thung cua My bang 139l” va mot vi du ngay sau do duoc tinh toan theo so lieu: 1 thung dau bang 139 lit.


Trong khi do, theo quy dinh quoc gia va quoc te cung nhu trong thuc te nganh dau khi va thi truong dau mo the gioi hien nay, 1 thung dau tho bang 158,9873 lit (xap xi 159 lit).

Ve ao-xo (ounce, ki hieu oz): O muc 3, Khoi luong, trang 21 quyen Boi duong viet: “doi voi cac chat thong thuong, 1 oz = 28,35g”. Dieu nay la khong sai, nhung khong co gia tri ung dung trong doi song. Thuc te, o nuoc ta khong dung don vi ao-xo doi voi cac hang hoa thong thuong, ma chi dung noi ve vang bac, nhu ta van thay cac phuong tien thong tin dai chung hang ngay dua tin gia ca tren thi truong vang the gioi. Khi do, 1 ao-xo khong phai la 28,35g ma bang 31,103g.


Ngoai ra, chat la mot thuat ngu da duoc dinh nghia trong hoa hoc, dung tu chat trong cau tren la khong thich hop.

Ve chi (dong can): O bai 5, Khoi luong, trang 20 quyen Vat li 6 viet: “1 chi vang co khoi luong la 3,78g”. O trang 19 quyen Boi duong cung viet: “1 dong can = 3,78g”. Trong khi do, tu lau Nha nuoc da quy dinh 1 chi vang, bac o nuoc ta bang 3,75g, va dieu nay da duoc ap dung trong thuc te.


Chua dung ve khai niem

Dinh nghia khoi luong: Bai 5, Khoi luong, trang 20 quyen Vat li 6 viet “Khoi luong cua mot vat chi luong chat tao thanh vat do”; con o trang 18 quyen Boi duong viet “Khoi luong cua mot vat chi luong chat chua trong vat do”.


Cac dinh nghia nay la mo ho. Khoi luong cung nhu do dai, the tich... deu la ten goi cua dai luong. Trong khi khong dinh nghia do dai va the tich sao lai phai dinh nghia khoi luong o lop 6? Ve sau cac em se hieu ro hon khoi luong la gi, khi hoc den gia toc va quan tinh.

Mat khac luong chat (amount of substance) da la mot thuat ngu khac, ten goi cua mot dai luong co ban trong he SI ma ten goi va ki hieu don vi cua no la mol.

Dinh nghia "met": Trang 6 phan kien thuc co ban can nam vung o quyen Cau hoi viet: “Met la do dai bang khoang cach giua hai vach cua met mau”. Nhung do la dinh nghia da cu. Voi trinh do khoa hoc phat trien, ngay nay "met" da duoc dinh nghia khac, lien quan den quang duong anh sang di duoc trong chan khong.


Hien tuong “moi”
: Bai 9, Luc dan hoi, trang 32 quyen Vat li 6 viet “Neu keo dan lo xo bang mot luc qua lon thi lo xo se bi mat tinh dan hoi. Nguoi ta noi la lo xo bi moi”.


Dung ra phai la lo xo bi vuot qua gioi han dan hoi. Trong co hoc, moi (fatigue) la mot hien tuong hoan toan khac. Do la khi mot vat the chiu tai trong lap gay hu hai cho cau truc vat lieu co the dan den pha huy, chang han nhu khi ta be di be lai mot soi day thep, neu be du manh va so lan be du nhieu, soi day se gay.

Trong luc va trong luong: trong khi bai 8, cac trang 28 va 29 quyen Vat li 6 viet “Trong luong la cuong do (do lon) cua trong luc” thi o trang 29 quyen Boi duong viet: “Luc hut ma Trai Dat tac dung len mot vat va trong luong cua vat ay la hai luc khac nhau. Nhung cuong do cua hai luc nay cung nhu phuong, chieu cua chung rat gan nhau”; con trang 50 phan kien thuc co ban can nam vung o quyen Cau hoi lai viet: “Trong luc tac dung len mot vat con goi la trong luong cua vat do”.


Ro rang la chung mau thuan voi nhau. Giao vien va hoc sinh chac han se lung tung vi nhung cau nay.

Ngoai ra, nen gioi thieu cac don vi luc thuong gap nhieu trong thuc te la kilogam luc (kgf) va tan luc (tf) hon la nhung don vi khac theo tap quan Anh, Mi.

Khai niem trong luong rieng: Khai niem nay lien quan den trong luong. Noi khoi luong cua mot vat thi do la cum tu chinh xac, boi khoi luong la mot tinh chat tu than cua vat, khong phu thuoc cac yeu to ben ngoai; con khi noi trong luong cua mot vat thi chi la noi cho ngan gon. Dung ra la trong luong ma vat phai chiu, boi trong luong la do lon cua luc hut cua trai dat tac dung len vat.


Vi trong luong va trong luong rieng khong phai la thuoc tinh cua vat, ma thuc ra chung thay doi it nhieu theo vi tri tren mat dat, nen trong cac bang dai luong o Nghi dinh 134 va o cac tai lieu cua cac to chuc do luong quoc te khong co mat hai dai luong nay, ma chi co luc, khoi luong va khoi luong rieng (hay mat do) ma thoi. Va lai, khi da biet khoi luong rieng hoac khoi luong cua vat thi co the de dang tinh duoc trong luong, khong can phai dua dai luong trong luong rieng vao sach giao khoa.

Ve kenvin: Bai 22, Nhiet ke, trang 70 quyen Vat li 6 viet: “Don vi nhiet do trong nhiet giai nay (nhiet giai Ken-vin) goi la do ken vin”.

Da 20 nam nay, theo quy dinh quoc te va quoc gia, don vi nay co ten chi la kenvin, khong co tu do dung truoc. Them nua, kenvin phai viet lien, khong viet cach.

Ngoai ra, khong nen dua tu nhiet giai vao tieu de bai hoc nhu mot thuat ngu quan trong. Nhiet giai chi co nghia la thang nhiet do, va thuc te cung thuong goi la thang nhiet do hon la nhiet giai. Moi dung cu do, khong chi rieng nhiet ke, deu co thang chia cua no. Trong cac tai lieu chuan quoc gia va quoc te ve do luong khong co tu nhiet giai.

Chua dung ve cach trinh bay


Ten don vi: Theo quy dinh quoc te va quoc gia, ten don vi va ten don vi di kem voi uoc va boi phai viet (in) thang dung, khong nghieng, kieu chu thuong, ke ca ten don vi xuat xu tu mot ten rieng.


Trong khi do, quyen Vat li 6, trang 6 viet nghieng: deximet, xentimet, milimet, kilomet; trang 36 viet nghieng: kilogam tren met khoi, vv; con o cac phan ghi nho o cac trang, chang han 20, 29, vv lai viet dung: kilogam, niuton. Trang 29 phan nhung dieu can nho, quyen Boi duong viet Niuton, va ngay sau do lai viet niuton.

Ngoai ra, viet deximet, xentimet, Ken-vin cung la chua dung quy dinh.

Ki hieu don vi: Theo tieu chuan quoc te va quoc gia, tri so va ki hieu don vi phai viet kieu thang dung, dung theo quy dinh, bat ke phan con lai cua van ban viet kieu chu gi. Trong khi do, o cac quyen noi tren, chung duoc viet khi thang dung khi nghieng. Vi du: 20cm, dm3, 500N, 70oC, tham chi vua dung lai vua nghieng nhu 159l, 1000ml.


Vi ki hieu l (lit) de nham voi so 1, nen tieu chuan quoc te va quoc gia quy dinh duoc dung ca ki hieu L (chu hoa). Neu nguoi bien soan SGK nen dung chu L cho dung quy dinh.


Khoang cach giua tri so va don vi: Theo tieu chuan quoc te va quoc gia, giua tri so va ki hieu don vi phai co mot khoang trong (ki tu trong). O trang 16 quyen Boi duong co vai cho da viet nhu vay, vi du 1 in3 = 16,390 cm3, 1 ft3 = 0,028 m3. Nhung o hau het cac trang, chung deu duoc viet lien khong co khoang trong.


Phan nhom cac so dai: Theo tieu chuan quoc te va quoc gia, nhung so dai, de de doc, duoc phan thanh nhom ba so mot bang mot khoang trong, bat dau tu dau thap phan ve hai phia. Co cho da viet duoc nhu vay: 1 000 dm3, 2 689 kg/m3. Nhung hau het la chua dung: khong phan nhom, viet nghieng va lien voi ki hieu don vi, vi du 6000kg, 2200N, 20000000oC, vv.


Ki hieu cac dai luong: Theo tieu chuan quoc te va quoc gia, ki hieu cac dai luong phai viet nghieng, de tranh nham lan voi ki hieu don vi. O mot so cho da viet duoc nhu vay: m = D V, d = P/V. Nhung hau het chung deu duoc viet chua dung, vi du: D = m/V, d = P/v, P =10m, ki hieu cuoi cung nay de nham voi 10 met.


Ngoai ra, khong nen dua vao bai hoc cac bien bao o hinh 22, trang 32, quyen Cau hoi, o do viet 15T, 30km, 4,0m. Hoac neu dua vao thi can noi ro, co truong hop trong thuc te viet nhu vay la chua dung quy dinh, nhu da noi o trang 20, quyen Vat li 6, boi cung con mot thuc te khac la nhieu bien bao da duoc viet dung: 15 t, 30 km, 4,0 m.

Chung toi nhan thay, viec viet dung tieu chuan trong bien soan SGK noi chung khong gap phai bat ki kho khan nao, va dieu quan trong la o cho, lam sao hinh thanh duoc mot thoi quen tot cho hoc sinh. Sau nay ra truong, de lam cho dung phap luat va tieu chuan, cac em khong phai hoc lai, khong phai lam mot viec het suc kho khan la thay doi cach viet sai da thanh thoi quen.
  • Nhi Giang
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Video nổi bật

Chàng "phó nháy" vừa nhảy vừa chụp ảnh cưới
00:00 / --:--

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Nhi Giang, don vi do luong, tieu chuan quoc te, sach giao khoa, theo tieu chuan, theo quy dinh, cua mot vat, khoi luong, vat li, ki hieu, trong luong, boi duong, dinh nghia, viet, quyen

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sách giáo khoa lớp 6 viết sai khối lượng vàng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sách giáo khoa lớp 6 viết sai khối lượng vàng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Sach giao khoa lop 6 viet sai khoi luong vang

Nhan xet, hay lien he ve tin Sach giao khoa lop 6 viet sai khoi luong vang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sach giao khoa lop 6 viet sai khoi luong vang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0