Quan ly truong theo mo hinh day hoc tich cucThuc te cho thay, hoat dong cua nha truong co di vao ky cuong, nen nep, on dinh… hay khong chinh la nho vai tro het suc quan trong cua doi ngu can bo quan ly truong hoc. Tuy nhien, trong pham vi bai viet nay chung toi chi de cap den viec xay dung mot vai giai phap quan ly nha truong theo huong day hoc tich cuc trong truong tieu hoc o TP.HCM.

Quan ly truong theo mo hinh day hoc tich cuc

GV Truong TH Le Lai huong dan HS thao luan nhom trong gio hoc (hinh do truong cung cap)
Nguyen Bo truong Bo GD-DT, GS. Tran Hong Quan da viet: Muon dao tao duoc con nguoi khi vao doi la con nguoi tu chu nang dong va sang tao, thi phuong phap giao duc, mo hinh dao tao cung phai huong den viec khoi day, ren luyen va phat trien kha nang nghi va lam mot cach tu chu, nang dong va sang tao trong lao dong hoc o nha truong. Mo hinh noi tren, trong khoa hoc giao duc thuoc ve cac mo hinh day hoc tich cuc, lay nguoi hoc lam trung tam.

1. Mo hinh day hoc, trong dieu kien xa hoi hien dai - doi moi hien nay la danh cho moi nguoi, ai cung duoc hoc hanh. Qua trinh day hoc ve muc dich, noi dung, phuong phap, hinh thuc to chuc va phuong tien day hoc phai phu hop voi su phat trien nang luc nhan thuc cua hoc sinh (HS). Nang luc nhan thuc phat trien thuc day HS tro thanh chu the tich cuc cua qua trinh day hoc hien dai. Trang bi cho nguoi hoc nhung tri thuc hanh dung. Ngoai ra, trong nha truong hien dai, HS luon co xu huong muon vuot ra khoi noi dung do chuong trinh qui dinh, do la bieu hien cua tinh tich cuc nhan thuc cua HS trong nhung dieu kien moi cua xa hoi.

La con nguoi tu chu, nang dong, sang tao, co kien thuc van hoa, khoa hoc cong nghe, co ki nang van dung kien thuc de giai quyet van de, co ki nang nghe nghiep, co suc khoe, co dao duc, co nang luc tu hoc va thoi quen tu hoc suot doi, co kha nang thich ung voi nhung thay doi cua thoi dai. Day hoc tich cuc la su ket hop linh hoat nhieu phuong phap day hoc phu hop voi noi dung, trinh do nhan thuc cua HS va dieu kien thuc te de dat duoc muc tieu cua bai hoc. Trong do co nhung phuong phap day hoc quen thuoc nhu: dung loi, truc quan, minh hoa, van dap, thao luan nhom, day hoc neu va giai quyet van de, tro choi, dong nao thuc hanh, thi nghiem va mot so phuong phap co ten goi moi hien tai dang duoc su dung o nhieu nuoc tren the gioi nhu: hoc theo goc, hoc theo hop dong, hoc theo du an…

2. Nhung giai phap quan ly nha truong theo huong day hoc tich cuc tai truong tieu hoc.

Thu nhat la giai phap quan ly ve cong tac nhan thuc, tu tuong cua can bo, GV va phu huynh HS: Tac dong tam ly doi ngu bang cach tim hieu hoan canh, tam tu, nguyen vong moi GV, tu do, phan loai trinh do, nang luc cua doi ngu de dat ra nhung yeu cau, muc tieu phan dau phu hop voi cac doi tuong khac nhau trong tung giai doan nhat dinh, giup GV vuot qua kho khan cung nhu kich thich su sang tao, doi moi tu duy... Quan triet tinh than doi moi cach day va hoc, doi moi cach danh gia, thi cu den tung phu huynh, giup ho hieu ro hoc de ung dung, thuc hanh chu khong hoc vi diem so, thanh tich…

Thu hai la giai phap quan ly thuc hien ke hoach chien luoc ve xay dung, quan ly nha truong theo mo hinh day hoc tich cuc: can coi trong vi tri cua lap ke hoach va ke hoach chien luoc. Tranh viec lap ke hoach trong noi bo ban giam hieu ma khong co su tham gia cua nhieu GV chu chot, to truong chuyen mon, dai dien phu huynh, lanh dao nganh de tan dung het tri tue cua luc luong nay, tao duoc su cam ket cua ho voi ban ke hoach duoc xay dung. Dong thoi, de ton tai trong moi truong co nhieu thay doi, nha truong can tien hanh viec quan ly chien luoc. Day thuc chat la qua trinh dinh huong nha truong theo muc tieu dai han, tim kiem cac chien luoc phu hop voi dieu kien ben trong va ben ngoai va dua nha truong den cac muc tieu do bang cac hoat dong thuc thi chien luoc.

Thu ba la giai phap quan ly xay dung va boi duong doi ngu can bo, GV: moi chuyen gia trong nuoc va nuoc ngoai tap huan ve mo hinh giao duc theo huong day hoc tich cuc, cai tien phuong phap day hoc theo huong tich cuc, chuyen de ve su dung do dung day hoc theo huong day hoc doi moi, tu van tam ly lua tuoi tieu hoc, xay dung lop hoc tich cuc, moi truong than thien, ung dung tin hoc thiet ke bai day, tich hop CNTT trong giang day, su dung cac chuong trinh phan mem vi tinh phuc vu giang day va cap nhat thong tin qua mang. Mot trong nhung yeu to quan trong de tao nen moi truong hoc tap than thien, HS tich cuc la: GV su dung co hieu qua cac phuong phap va hinh thuc day hoc moi - phuong phap day hoc lay HS lam trung tam. GV co the huong dan HS thao luan nhom, dong vai, tham gia tro choi hoc tap… nham mang lai hieu qua cao, gop phan tao co hoi cho HS tham gia tich cuc chu dong, sang tao vao qua trinh hoc tap. Cai tien cach to chuc hoi thi GV gioi voi nhieu thanh phan ban giam khao de tac dong nhan thuc GV tu nhieu goc do nhan xet khac nhau cua cac thanh vien ban giam khao la chuyen gia, ban giam hieu, to truong chuyen mon, ke ca thanh vien la GV nham tang cuong kha nang tu danh gia va danh gia dong nghiep cua tung GV.

Thu tu la giai phap quan ly viec nang cao dau tu co so vat chat, trang thiet bi do dung day hoc de thuc hien tot viec quan ly nha truong theo mo hinh day hoc tich cuc: chu y huy dong nguon von vay co hieu qua, “lay thu bu chi” tao dieu kien mo mang, phat trien nhieu loai hinh hoc tap ngoai ngu, tin hoc, dan, hoi hoa… cho moi doi tuong HS. Can trang bi cac phan mem phuc vu cong tac quan ly nha truong, trang bi may tinh cho GV soan giang va truy cap tu lieu qua mang internet…

Thu nam la giai phap quan ly cong tac dong vien, khuyen khich, kiem tra, danh gia ket qua cong tac quan ly nha truong theo mo hinh day hoc tich cuc: thanh lap ban kiem tra chuyen mon gom hieu truong, pho hieu truong, to truong chuyen mon, GV gioi, thanh tra nhan dan, qui dinh ro trach nhiem va quyen han cua ban kiem tra cac thanh vien. To chuc rut kinh nghiem sau moi lan kiem tra, yeu cau GV tu nhan xet, danh gia truoc khi ban kiem tra danh gia...

3. Moi giai phap deu co nhung the manh va vi tri can thiet trong qua trinh quan ly mo hinh giao duc, giai phap nay thuc day su phat trien cua giai phap kia va nguoc lai. Truoc het, giai phap 1 nham tac dong len nhan thuc, co y nghia quyet dinh toan bo thai do va hanh dong cua moi nguoi de dat duoc muc tieu nam vung quan diem day hoc theo huong tich cuc se thuan loi trong viec tiep can voi xu the doi moi giao duc. Giai phap 2, 3 va 4 co y nghia thuc tien quan trong de thuc hien mo hinh day hoc tich cuc vi lap ke hoach chien luoc, phuong phap day va hoc, co so vat chat la nhung yeu to khong the thieu de thuc hien mo hinh giao duc tich cuc. Giai phap 5 nham theo doi cac muc tieu da thuc hien den dau, thuc hien nhu the nao? Can uon nan va don doc giup GV khac phuc kho khan, viec kiem tra GV con giup GV biet tu danh gia, dieu chinh; dong thoi tuyen duong, khen thuong la dong luc thuc day GV thuc hien tot hon cong tac day va hoc.

Nhu vay, cac giai phap deu co tac dong qua lai va ho tro nhau. Do do, muon phat huy duoc suc manh cua cac giai phap tren can co su lien ket ho tro giua cac giai phap. Tuy nhien, trong tung thoi diem, tuy dieu kien thuc te cua nha truong ve co so vat chat, doi ngu… ma moi bien phap giu vai tro quyet dinh cao hon cac giai phap khac.

Viet Bao (Theo BGD)

Video nổi bật

Kỹ năng bắt Rắn Biển bằng tay không...
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Phuong Phap Day Hoc, ke hoach chien luoc, co so vat chat, theo mo hinh, phu hop voi, de cap den, viec xay dung, tich cuc, giai phap, nha truong, Ly Truong, danh gia, nhan thuc, GV, huong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Quản lý trường theo mô hình dạy học tích cực

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Quản lý trường theo mô hình dạy học tích cực bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Quan ly truong theo mo hinh day hoc tich cuc

Nhan xet, hay lien he ve tin Quan ly truong theo mo hinh day hoc tich cuc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Quan ly truong theo mo hinh day hoc tich cuc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0