Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010

Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010

Tags: Hoi Khuyen, Tan Yen, Luc Ngan, Lang Giang, Viet Yen, & Dao, dai hoi dai bieu, cac hoat dong, co hieu qua, co y nghia, cac dia phuong, dong ho, to chuc, nhiem ky, xay dung, tinh
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom nay, Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc tinh lan thu II, nhiem ky 2005 – 2010 duoc to chuc. Dai hoi lan nay co y nghia quan trong, do la: kiem diem, danh gia nhung uu diem, ket qua da dat duoc; nhung khuyet diem, han che va bai hoc kinh nghiem trong nhiem ky qua; dong thoi, de ra phuong huong, nhiem vu nhiem ky 2005 – 2010.

Dai hoi con co nhiem vu bau Ban Chap hanh Hoi nhiem ky moi. Chu de cua Dai hoi lan nay la: “Phat huy vai tro cua Hoi Khuyen hoc cac cap, tiep tuc day manh cong tac xa hoi hoa giao duc, xay dung xa hoi hoc tap, gop phan thuc hien thang loi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa que huong, dat nuoc”.

Phong trao khuyen hoc phat trien me

Do duoc su quan tam cua cac cap, cac nganh, to chuc va phong trao khuyen hoc tren dia ban tinh da co buoc phat trien manh me, rong khap o cac dia phuong, co so. Den nay, 10/10 huyen, thi xa; 229/229 xa, phuong, thi tran; 1.428 co quan, ban, nganh, doan the o tinh, huyen, thi xa; 1.921/2.391 thon, ban, cum dan cu; 3.257 dong ho da thanh lap to chuc Hoi va co cac hoat dong khuyen hoc, khuyen tai, voi tren 105.000 hoi vien tham gia (tang gap gan 2 lan so voi nam 2000), trong do co gan 15 ngan can bo cua cac cap Hoi; co gan 64 ngan gia dinh hieu hoc.

Hoat dong cua cac cap Hoi ngay cang dat ket qua, gop phan dang ke vao su nghiep phat trien giao duc & dao tao; kip thoi dong vien, khuyen khich hoc sinh tich cuc hoc tap, phan dau de tro thanh con ngoan, tro gioi. Qua theo doi co 184/229 xa, phuong, thi tran; 1.287/1.428 co quan, don vi; 1.441/1.921 thon, ban, cum dan cu va 2.735/3.257 dong ho duy tri hoat dong khuyen hoc co hieu qua. Cac huyen co nhieu co gang trong cong tac xay dung to chuc Hoi cac cap la: Viet Yen, Lang Giang, Yen The, Tan Yen, Yen Dung, Son Dong, Luc Nam va thi xa Bac Giang.

Trong nhiem ky, Hoi Khuyen hoc tinh da thuong xuyen lam tot cong tac phoi hop voi Ban Dan van Tinh uy, Uy ban Mat tran To quoc tinh, So Giao duc & Dao tao..., to chuc tap huan cho 100% Chu tich, Pho Chu tich Hoi Khuyen hoc cac xa, phuong, thi tran ve nghiep vu hoat dong khuyen hoc co so; xay dung Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD); tu van, giup do va cung cap tai lieu cho cac chuong trinh ve giao duc & dao tao, nham giup co so day manh cac hoat dong khuyen hoc, khuyen tai, tung buoc xay dung mot xa hoi hoc tap.

Thong qua cac TTHTCD da mo tren 3 nghin lop hoc tai cac trung tam, phuc vu cho hang tram nghin luot nguoi tham gia hoc tap, qua do da gop phan tich cuc giup nguoi dan o co so tu hoc tap, nang cao nhan thuc cua nguoi lao dong ve phap luat, hieu biet hon ve ky thuat san xuat, xay dung khoi dai doan ket toan dan. Thong qua mot so chu de, chuyen de san xuat, chan nuoi, trong trot..., da giup nhan dan xoa doi, giam ngheo, vuon len lam giau va tung buoc nang cao chat luong cuoc song. Trong qua trinh hoat dong, Hoi Khuyen hoc tinh cung da thuong xuyen quan tam phoi hop cung nganh giao duc dao tao to chuc cac hoi nghi rut kinh nghiem ve hoat dong cua TTHTCD o co so.

Thang 8/2004, Hoi Khuyen hoc tinh da tham muu cho Tinh uy, UBND tinh, phoi hop voi T.U Hoi Khuyen hoc VN to chuc Hoi nghi giao ban 27 tinh, thanh pho phia Bac de ban viec to chuc Dai hoi Hoi Khuyen hoc cac cap trong nam 2005 va day manh hoat dong cua to chuc Hoi Khuyen hoc. Tai Hoi nghi, Hoi Khuyen hoc tinh Bac Giang duoc TW Hoi Khuyen hoc VN danh gia la mot trong nhung don vi hoat dong hieu qua trong ca nuoc.

Cac cap Hoi da thuong xuyen van dong can bo, dang vien va nhan dan dong gop, ung ho, cham lo xay dung co so vat chat, thiet bi truong hoc, qua cac hoat dong da gop phan xoa bo duoc tinh trang hoc ca 3 o hau het cac dia phuong; so phong hoc duoc kien co tang nhanh. Den nay, da co 58,5% so phong hoc duoc kien co hoa; nhieu dia phuong dang phan dau den het nam 2005 co 100% phong hoc duoc xay dung kien co. Dong thoi, da tich cuc van dong cac to chuc, ca nhan cham lo xay dung truong chuan Quoc gia o dia phuong, co so minh.

Hoi Khuyen hoc tinh phoi hop voi So Giao duc & Dao tao trien khai chu truong cua Bo Giao duc & Dao tao, T.U Hoi Khuyen hoc VN ve viec “dua hoc sinh cac truong pho thong dan toc noi tru lam nhiem vu xoa mu chu cho dong bao dan toc ngay tren dia ban thon, ban, lang, xa minh”, qua cac hoat dong nham nang cao kien thuc, nhan thuc cho dong bao dan toc, phuc vu viec ap dung cac tien bo khoa hoc ky thuat vao lao dong san xuat de nang cao nang suat, chat luong san pham, tung buoc xoa doi, giam ngheo, xoa bo cac tap quan lac hau cua dong bao cac dan toc.

Thuc hien Ket luan Hoi nghi T.U 6 (khoa IX) ve tiep tuc thuc hien Nghi quyet T.U (khoa VIII) va Ke hoach cua Tinh uy thuc hien Ket luan T.U 6 (khoa IX) ve giao duc & dao tao; Hoi Khuyen hoc tinh da xay dung chuong trinh hanh dong, de ra cac muc tieu, nhiem vu va bien phap cu the de to chuc thuc hien den nam 2005 va nam 2010. Nhieu Hoi Khuyen hoc cac huyen, thi xa da xay dung chuong trinh, ke hoach o cap minh de trien khai thuc hien co hieu qua.

Trong nhiem ky, cac cap Hoi trong toan tinh da tham hoi tren 20 nghin luot thay co giao, voi so tien gan 700 trieu dong; khen thuong cho hon 450 nghin luot hoc sinh, voi so tien la gan 10 ty dong. Hoi Khuyen hoc tinh da khen thuong va ho tro cho cac to chuc, ca nhan 1,1 ty dong, 31 may vi tinh, 1 may in, hang chuc nghin cuon sach vao thu vien cua cac truong tieu hoc va trung hoc co so... Cac chi Hoi Khuyen hoc cua cac co quan, ban, nganh, doan the cua tinh, huyen, thi xa, cac truong hoc, hang nam da to chuc tot viec gap mat, dong vien khen thuong cho con em can bo, cong nhan vien cua don vi co thanh tich xuat sac trong hoc tap.

Cac trung tam hoc tap cong doang duoc chu trong

Voi nhieu hinh thuc huy dong cac nguon luc, den nay toan tinh co 214/229 xa, phuong, thi tran co TTHTCD, tang 189 TTHTCD so voi nam 2000 (con 15 xa thuoc huyen Son Dong chua co TTHTCD). Hoi Khuyen hoc tinh to chuc Hoi thao xay dung mo hinh du an “Truong trung hoc pho thong ky thuat dan lap”, nham tu van, giup do cac dia phuong xay dung, phat trien mo hinh truong trung hoc ky thuat tren dia ban tinh.

Cac cap Hoi thuong xuyen quan tam, xay dung va phat trien quy Hoi thong qua nhieu hinh thuc, bien phap da dang, phong phu de van dong cac tap the, ca nhan dong gop, ung ho nhu: Van dong moi can bo, cong nhan vien tham gia ung ho mot ngay cong lao dong; moi khau lam nong nghiep ung ho 1kg thoc/nam; mo cac dot xo so khuyen hoc de gay quy; van dong cac doanh nghiep, nguoi hao tam tham gia dong gop xay dung quy... Do do, viec xay dung quy khuyen hoc tu tinh den cac dia phuong, co quan, co so, cac dong ho da dat duoc nhung ket qua dang khich le.

Da huy dong duoc vao quy khuyen hoc cua toan tinh gan 10 ty dong, trong do: cua tinh, huyen la 1,5 ty dong; cua xa, phuong, thi tran la 2,1 ty dong; cua thon, ban, cum dan cu la 2,4 ty dong; cua dong ho la 4,0 ty dong. Viec su dung quy Hoi o cac cap nhin chung bao dam dung nguyen tac, dung doi tuong theo quy dinh.

Phong trao gia dinh hieu hoc tu cho phat trien tu phat o mot vai dia phuong, den nay da tro thanh phong trao rong khap cua Hoi Khuyen hoc o co so. Hien nay, toan tinh co hon 64 nghin gia dinh hieu hoc, tang 34 nghin so voi nam 2000. Nhung huyen co nhieu gia dinh hieu hoc la: Viet Yen, Tan Yen, Hiep Hoa, Lang Giang, Yen The, Yen Dung, Luc Ngan.

Den nay, toan tinh da co 3.257 dong ho khuyen hoc, tang 1.900 dong ho so voi nam 2000. Cac huyen co nhieu dong ho khuyen hoc la: Viet Yen, Hiep Hoa, Yen The, Yen Dung, Tan Yen, Lang Giang, Luc Nam, Luc Ngan.

Nhung dong ho khuyen hoc tieu bieu la:

- Dong ho Dao, thi tran Nha Nam, huyen Tan Yen: Luon dong vien con chau den lop dung do tuoi, khong co chau nao bo hoc, luu ban, cac con, chau trong dong ho luon phan dau ren luyen va hoc tap tot, co hang chuc chau do dai hoc. Da khen thuong nhieu chau hoc tap tot, giup do nhung gia dinh kho khan trong dong ho de cho con, chau hoc tap; khen thuong nhieu giao vien trong dong ho co thanh tich day tot. Dong ho da gop phan tich cuc vao cong tac khuyen hoc o xa va o cum dan pho.

- Dong ho Nguyen Quang, lang Dao Ngan, xa Quang Chau, huyen Viet Yen: Da cham soc, giao duc cac con chau de cac chau hoc tap tot. 100% con chau di hoc, trong do, co gan 40% la hoc sinh gioi; dong ho co 1 tien si, hang chuc thac si, cu nhan...

- Dong ho Tran, thon Phuc Thanh, xa Quy Son, huyen Luc Ngan: Luon phat huy doan ket trong dong ho, van dong trong dong ho chap hanh tot moi chu truong cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuoc va cac quy dinh cua dia phuong, giup nhau day manh phat trien kinh te, khong co ho doi ngheo, luon quan tam den hoc tap cua cac thanhvien trong dong ho, 100% so ho trong dong ho la hoi vien Hoi Khuyen hoc o co so.

- Dong ho Phung, thon Dinh Xuyen, xa Tan Dinh, huyen Lang Giang: Luon tham gia thuc hien tot nhiem vu kinh te xa hoi cua thon, gop phan thuc hien tot quy che dan chu co so, thuc hien cuoc van dong “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa” o thon, cham lo con chau hoc tap tien bo, khong co con chau mac cac te nan xa hoi. Tu nam 2000 den nay, co 10 chau hoc gioi cap huyen, 6 chau cap tinh, tren 100 chau la hoc sinh tien tien xuat sac, 150 chau hoc kha, 30 chau do vao cac truong dai hoc, cao dang.

- Dong ho Pham, thon Dam Chua, xa Bac Lung, huyen Luc Ngan: Chu yeu la lam nong nghiep, kinh te con gap nhieu kho khan nhung luon la tam guong tot ve giu gin doan ket trong dong ho, giup do nhau trong san xuat va doi song. Dong ho rat quan tam den viec hoc tap cua con chau. Con chau trong dong ho cham ngoan, hoc gioi, hang nam thi do cao vao cac truong dai hoc. Dong ho tich cuc tham gia cac nhiem vu o dia phuong va cong tac khuyen hoc o thon, xa.

Phuong huong, muc tieu, nhiem vu thuc hien nhiem ky 2005 – 2010

Nhiem ky 2005 – 2010 co y nghia dac biet quan trong doi voi su nghiep giao duc & dao tao cua tinh noi chung va cong tac khuyen hoc noi rieng. Xuat phat nhiem vu chung cua cong tac giao duc & dao tao tinh nha trong nhung nam toi, Dai hoi lan nay de ra mot so muc tieu chu yeu can phan dau thuc hien tu nay den nam 2010 nhu sau:

- Tich cuc gop phan duy tri vung chac ket qua xoa mu chu va pho cap giao duc tieu hoc dung do tuoi; pho cap trung hoc co so; chuan bi tot cac dieu kien pho cap trung hoc pho thong; khong con nguoi mu chu o doi tuong duoi 35 tuoi tren dia ban.

- 1005 xa, phuong, thi tran co TTHTCD; trong do tren 70% TTHTCD cac xa, phuong, thi tran tren dia ban hoat dong tot.

- Van dong 100% gia dinh hoi vien hang nam dang ky xay dung va dat gia dinh van hoa.

- 100% thon, ban, khu dan cu co chi Hoi Khuyen hoc. Van dong, phat trien moi them 100 nghin hoi vien.

- Hoi Khuyen hoc tinh phan dau giu vung trong nhiem ky duoc cong nhan la don vi xuat sac trong ca nuoc.

- Phan dau tren 90% to chuc Hoi co so hoat dong tu kha tro len; trong do, tren 70% hoat dong tot o dia ban khu dan cu. Hang nam co to chuc so ket, xay dung chuong trinh hoat dong cho nam sau.

- Tren 70 Hoi Khuyen hoc o cac co quan cap tinh; tren 60% Hoi Khuyen hoc o cac co quan cap huyen hoat dong hieu qua. Toan tinh co tu 25% - 30% dong ho khuyen hoc; tu 30% - 35% gia dinh hieu hoc hoat dong hieu qua.

- 100% to chuc Hoi Khuyen hoc co so duy tri quy Hoi, bao dam hoat dong dat ket qua. 100% can bo Hoi o cac cap duoc tap huan va trang bi tai lieu, kien thuc, ky nang nghiep vu cong tac khuyen hoc.

Chu dong thuc hien tot phuong huong, nhiem vu cua cong tac khuyen hoc ma Nghi quyet Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc VN lan thu III de ra. Day manh nghien cuu, quan triet, cu the hoa Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang, Nghi quyet Dai hoi Dang bo tinh lan thu XIV ve su nghiep giao duc & dao tao, cong tac khuyen hoc trong cac cap Hoi, de thuc hien co hieu qua o dia phuong.

Thuc hien co hieu qua 5 chuong trinh hanh dong cua toan Hoi giai doan 2005 – 2010, do la: “Mo rong mat tran khuyen hoc tren co so phat trien sau rong cac to chuc Hoi den tan co so va day manh viec trien khai chu truong xa hoi hoa giao duc”; “Phat trien sau rong cac phong trao khuyen hoc, coi trong chat luong va hieu qua trong qua trinh mo rong ve so luong”; “Tang cuong chuc nang tham muu, tham dinh, phan bien cua cac cap Hoi”; “Phat trien cac hinh thuc quy khuyen hoc, khuyen tai de ho tro co hieu qua cho su mo rong phong trao khuyen hoc” va “Xay dung mang luoi thong tin, tuyen truyen rong khap theo huong hien dai hoa, dai chung hoa”.

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

'Pháp sư' cưỡng hiếp 2 chị em suốt 3 năm

Hai chị em gái đều bị một gã đàn ông đốn mạt ngoài 50 tuổi cưỡng hiếp và mối quan hệ khủng khiếp này duy trì suốt 3 năm. Nội tình câu chuyện càng khiến người ta… căm phẫn.

Từ bỏ giàu sang về khám bệnh ở quê nhà

Bác sĩ Trần Hoàng Minh, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, học Trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt nghiệp ĐH Queensland (Úc) đã chọn Bệnh viện Gò Vấp, TP.HCM làm việc. Vị bác sĩ này làm chuyện rất "lạ": gọi điện hỏi thăm sau khi bệnh nhân xuất viện...

Vụ siết nợ Chung cư Harmona: BIDV khẳng định không phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà"

Việc BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn yêu cầu CTCP Thanh Niên bàn giao tài sản bảo đảm là chung cư The Harmona đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt là gần 600 hộ dân đang sinh sống tại đây. Ý kiến chính thức của BIDV khẳng định, việc xử lý tài sản đảm bảo của BIDV là hoàn toàn hợp pháp và BIDV cũng không hề phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà".

Tìm hiểu: Hoi Khuyen, Tan Yen, Luc Ngan, Lang Giang, Viet Yen, & Dao, dai hoi dai bieu, cac hoat dong, co hieu qua, co y nghia, cac dia phuong, dong ho, to chuc, nhiem ky, xay dung, tinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phương hướng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2005 – 2010

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phương hướng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2005 – 2010 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010

Nhan xet, hay lien he ve tin Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Khuyen hoc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Khuyen hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0