Phu cap tham nien cho hon 1 trieu nha giao tu 192011Tu hom nay 1/9, vao dung dip khai giang nam hoc 2011-2012, che do phu cap tham nien nha giao theo Nghi dinh so 54/2011/ND-CP duoc thuc thi. Khi duoc huong phu cap tham nien, uoc tinh thu nhap cua nha giao binh quan tang khoang 465.000 dong/nguoi/thang.

Trao doi voi phong vien Cong TTDT Chinh phu, ong Bui Manh Nhi, Vu truong Vu To chuc can bo, Bo GD-DT cho biet nhu tren. 

Quan tam den 1 trieu nha giao lam nhiem vu giao duc hon 22 trieu HS, SV

Phong vien Cong TTDT Chinh phu: Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 54/2011/ND-CP ve che do tham nien doi voi nha giao. Xin ong cho biet y nghia cua chinh sach nay doi voi nha giao hien nay?

Ong Bui Manh Nhi, Vu truong Vu To chuc can bo, Bo GD-DT: Che do phu cap tham nien doi voi nha giao tiep tuc cu the hoa, gop phan thuc hien tot cac chu truong, duong loi chinh sach cua Dang va Nha nuoc doi voi nganh giao duc.

Dong thoi, chinh sach nay the hien su quan tam, dong vien va giao trach nhiem cua Nha nuoc, cua nhan dan doi voi doi ngu hon 1 trieu nha giao dang lam nhiem vu giao duc cho hon 22 trieu hoc sinh, sinh vien ca nuoc, tu mam non den dai hoc.
Phu cap tham nien cho hon 1 trieu nha giao tu 192011
Ong Bui Manh Nhi, Vu truong Vu To chuc can bo, Bo GD-DT. (Anh: Chinhphu.vn)

Ben canh do, che do phu cap tham nien doi voi nha giao da gop phan dong vien va giai quyet bot mot phan kho khan, gop phan cai thien doi song vat chat, tinh than doi voi doi ngu nha giao.

Nghi dinh nay chinh thuc co hieu luc, uoc tinh, thu nhap cua nha giao binh quan tang them khoang 465.000 dong/nguoi/thang.

Ngoai ra, che do phu cap tham nien con co tac dong lam tang phan huong luong huu sau nay doi voi nha giao. Day la su ghi nhan co gang, no luc va cong hien cua nha giao doi voi su nghiep giao duc va dao tao, la su dong vien, khich le ca ve vat chat lan tinh than cua Nha nuoc, xa hoi doi voi doi ngu nha giao.

Tu nhung y nghia tren, che do phu cap tham nien con gop phan giup nganh giao duc thu hut duoc nhieu hoc sinh gioi vao hoc nghe su pham, thu hut sinh vien gioi va nhung nguoi co pham chat, nang luc, trinh do chuyen mon phu hop vao cong tac trong nganh giao duc, duy tri doi ngu nha giao, khuyen khich nha giao gan bo voi nganh. Dieu nay se gop phan nang cao chat luong giao duc.

Che do phu cap tham nien duoc ban hanh cung la can cu de cac co so giao duc ngoai cong lap tham khao, hach toan dinh muc tien cong doi voi nha giao dang giang day o cac co so giao duc ngoai cong lap.

Theo quy dinh, nha giao co thoi gian giang day, giao duc du 5 nam (60 thang) moi duoc tinh huong phu cap tham nien. Ong co the giai thich ro hon viec lay khoang thoi gian do de bat dau tinh huong phu cap tham nien?

Viec xac dinh nha giao phai co thoi gian giang day, giao duc du 5 nam (du 60 thang) thi moi duoc huong phu cap tham nien xuat phat tu nhung nguyen nhan, nhu: 

Thu nhat, day la khoang thoi gian, la tieu chi de thay nha giao da tich luy duoc kinh nghiem cong tac, da duoc trau doi tay nghe o muc nhat dinh va gan bo voi nghe.

Thu hai, day cung la su ke thua quy dinh truoc day ve phu cap tham nien doi voi nha giao.

Thu ba, tieu chi nay dam bao tinh thong nhat trong cac quy dinh chung cua Nha nuoc ve phu cap tham nien nghe. Che do phu cap tham nien doi voi cac nganh nghe khac nhu: Thanh tra, Kiem sat, Toa an, luc luong vu trang... cung quy dinh nguoi phai du 5 nam cong tac (du 60 thang) moi duoc huong phu cap nghe.

Xin ong cho biet, ngoai phu cap tham nien, hien nay giao vien dang giang day con duoc huong nhung che do uu dai gi?

Ngoai cac che do quy dinh chung doi voi vien chuc va che do phu cap tham nien, cac nha giao con duoc huong che do phu cap uu dai (phu cap dung lop) o cac muc: tu 25% den 70% , tuy theo cap hoc (vi du: Mam non cao hon Tieu hoc), dia ban (vung kho khan cao hon vung thuan loi) va loai hinh truong (truong chuyen biet co muc rieng); truong su pham, khoa su pham, mon khoa hoc Mac - Le Nin va Tu tuong Ho Chi Minh co muc rieng; cac muc phu cap nay quy dinh tai  Quyet dinh so 244/2005/QD- TTg cua Thu tuong Chinh phu ngay 06/10/2005 va  Nghi dinh so 61/2006/ND- CP cua Chinh phu ngay 20/6/2006.

Ngoai ra, nha giao va can bo quan ly giao duc cong tac tai vung co dieu kien kinh te- xa hoi dac biet kho khan con duoc huong cac che do nhu: Phu cap thu hut: 70% (thoi gian huong toi da 5 nam); Phu cap cong tac lau nam: o cac muc 0,5; 0,7 va 1,0 so voi muc luong toi thieu chung; Tro cap lan dau: 10 thang luong toi thieu chung;

Hay nhu che do tro cap 1 lan khi chuyen cong tac ra khoi vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan. Tuc la doi voi nhung nguoi da cong tac tai vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan tu 10 nam tro len, moi nam cong tac o vung nay se duoc tro cap 1/2 thang luong hien huong. Dong thoi, duoc thanh toan tien tau xe khi nghi phep hoac nghi tet hang nam; phu cap tien mua va van chuyen nuoc ngot va sach; phu cap luu dong 0,2 ap dung doi voi Nha giao va can bo quan ly giao duc lam chuyen trach pho cap, xoa mu chu;

Phu cap day bang tieng va chu viet cua nguoi dan toc thieu so (ap dung doi voi nhung nguoi dang day bang tieng va chu viet cua nguoi dan toc thieu so) la duoc huong them 50% muc luong hien huong va phu cap chuc vu, phu cap tham nien vuot khung (neu co); thoi han luan chuyen la 3 nam doi voi nu va 5 nam doi voi nam, khi nha giao chuyen vung co gia dinh chuyen di theo duoc tro cap chuyen vung bang 12 thang luong toi thieu chung;

Cac che do nay quy dinh tai Nghi dinh so 61/2006/ND- CP cua Chinh phu ngay 20/6/2006, Nghi dinh so 116/2010/ ND-CP ngay 24/12/2010 cua Chinh phu.
Phu cap tham nien cho hon 1 trieu nha giao tu 192011
Ngoai phu cap tham nien, giao vien con duoc huong phu cap uu dai tu 25-70%, tuy theo cap hoc, dia ban, loai hinh truong.

Con doi voi cac nha giao va can bo quan ly giao duc cong tac tai truong chuyen biet duoc huong cac che do: Tro cap tham quan, hoc tap, boi duong chuyen mon, nghiep vu; Phu cap trach nhiem: 0,3 so muc luong toi thieu chung. Cac che do nay quy dinh tai Nghi dinh so 61/2006/ND- CP.

Doi voi nha giao va can bo quan ly o co so giao duc (truc tiep dung lop) khi day vuot qua so gio theo quy dinh cua che do lam viec duoc thanh toan tien luong day them gio quy dinh tai Thong tu lien tich so   50/2008/TTLT- BNV- BTC- BGDDT ngay 09/9/2008 cua Bo GD-DT, Bo Noi vu va Bo Tai chinh.

Giao vien day lop ghep o Tieu hoc duoc huong phu cap day lop ghep quy dinh tai Quyet dinh so 15/2010/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ngay 03/3/2010. Nha giao day mon giao duc the chat (giao vien The duc - the thao) duoc huong them che do boi duong quy dinh tai Thong tu lien Bo so 01- TT/LB ngay 10/01/1990. Dong thoi, duoc bao luu phu cap uu dai voi nha giao duoc dieu dong lam cong tac quan ly giao duc tai  Quyet dinh so 42/2011/QD-TTg ngay 5/8/2011 cua Thu tuong Chinh phu.

Trong thoi gian toi, nhung che do uu dai doi voi giao vien lieu co tiep tuc duoc dieu chinh khong thua ong, nhat la doi voi cac giao vien o vung kho khan nong thon, dan toc thieu so?

Nhu chung ta da biet, nganh giao duc, doi ngu nha giao, nhat la cac nha giao o vung kho khan nong thon, vung dan toc thieu so, bien dao, luon duoc Dang, Nha nuoc va nhan dan quan tam.

Che do uu dai doi voi giao vien, nhat la giao vien o cac vung tren chac chan se luon duoc Dang, Nha nuoc chu y. Con viec xem xet nhung che do uu dai cu the, se phu thuoc vao nhieu yeu to nhu: Dieu kien kinh te - xa hoi cua dat nuoc, nhung chinh sach doi voi cac vung kinh te - xa hoi, tuong quan che do, chinh sach doi voi cac nganh, cac doi ngu cong chuc, vien chuc...

Tran trong cam on ong!
Viet Bao (Theo Dan tri)

Video nổi bật

Đến Má Mì còn xinh thế này nữa thì...
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, vu to chuc can bo, phu cap tham nien, quan ly giao duc, can bo quan ly, cua nha nuoc, cua chinh phu, co dieu kien, nha giao, doi voi, duoc huong, dinh so, quy dinh, cong tac, hoc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phụ cấp thâm niên cho hơn 1 triệu nhà giáo từ 1/9/2011

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phụ cấp thâm niên cho hơn 1 triệu nhà giáo từ 1/9/2011 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phu cap tham nien cho hon 1 trieu nha giao tu 192011

Nhan xet, hay lien he ve tin Phu cap tham nien cho hon 1 trieu nha giao tu 192011 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phu cap tham nien cho hon 1 trieu nha giao tu 192011 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0