Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tapPhat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap

Ngay 13 thang 4 nam 2007 Bo Chinh tri da ban hanh chi thi so 11 CT/TW “ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap".

Chi thi neu ro "Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh "xa hoi hoc tap" va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi nham nang cao Toa Soan, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, nhat la trong boi canh nuoc ta hoi nhap ngay cang sau vao nen kinh te the gioi".

Viet Nam la mot dat nuoc ngan nam van hien. Dan toc VN von co truyen thong hieu hoc lau doi. Nguoi VN lay su hoc lam dieu can ban de thuc hien dao ly lam nguoi, "nhan bat hoc bat tri ly". Do do trong suot may ngan nam dung nuoc va giu nuoc, qua moi giai doan thang tram cua lich su, giao duc luon la mot linh vuc duoc coi trong va de cao.

Tu ngay co Dang, nhat la tu sau khi Cach mang Thang Tam thanh cong, tu tuong Ho Chi Minh ve su hoc, xem hoc tap la nhu cau cua cuoc song da duoc the hien mot cach nhat quan trong duong loi, chu truong cua Dang va Nha nuoc. Ngay tu ngay dau moi gianh duoc doc lap, khi van menh nuoc nha dang nhu ngan can treo soi toc, Dang va Bac Ho da chu truong cung mot luc chong giac doi, chong giac dot va chong giac ngoai xam, xem chong giac dot cung quan trong, cung cap bach nhu chong giac doi de dan duoc am no va chong giac ngoai xam de bao ve nen doc lap nuoc nha. Trong suot cuoc doi hy sinh cho dat nuoc, cho dan toc, Bac Ho chi co mot ham muon, "ham muon tot bac la nuoc nha duoc hoan toan doc lap, nhan dan duoc hoan toan tu do, dong bao ai cung co com an, ao mac, ai cung duoc hoc hanh". Nhu vay bac xem su hoc la nhu cau thiet yeu nhu com an, ao mac hang ngay. Bac con canh bao: "mot dan toc dot la mot dan toc yeu".

Tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap da bat gap xu the cua thoi dai khi tren the gioi giao duc va dao tao da tro thanh yeu to quyet dinh tuong lai cua moi dan toc, su phat trien cua moi quoc gia, trong boi canh toan cau hoa phat trien rong khap, cach mang khoa hoc cong nghe dat nhung buoc tien ky dieu, cach mang thong tin bung no manh me, tri thuc cua nhan loai tang truong khong ngung. Dang ta cung khang dinh giao duc va dao tao cung voi khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau. Trong vong may chuc nam gan day, tri thuc nhan loai tich luy duoc da bang tong so tri thuc co duoc trong hai thien nien ky truoc do. Nguoi ta du bao den nam 2020, tri thuc nhan loai se tang gap 4 lan so voi tri thuc da co nam 2000. Cong nghe phat trien voi toc do ngay cang nhanh, vong doi cua cong nghe ngay cang duoc rut ngan. Tri thuc da tro thanh tai nguyen quan trong nhat va su tut hau ve tri thuc tro thanh nguyen nhan chu yeu tao ra su cach biet thanh cong giua nguoi nay voi nguoi khac, khoang cach phat trien giua vung nay voi vung no, giua quoc gia nay voi quoc gia khac.

Thoi dai ngay nay doi hoi con nguoi phat trien kien thuc ve nhieu mat, do do giao duc co nhiem vu chuan bi cho nguoi hoc kien thuc toan dien. Tuy nhien, kien thuc nhan duoc o cac truong pho thong va dai hoc se nhanh chong lac hau neu khong duoc bo sung bang nhung kien thuc moi phu hop voi su phat trien va dap ung yeu cau cua tung linh vuc, tung moi truong, tung hoan canh.

Trong boi canh quoc te do, khi lan song kinh te tri thuc dang dang trao, chung ta khong the thuc hien cong nghiep hoa dat nuoc theo mo hinh cu cua cac nuoc di truoc ma phai gan cong nghiep hoa voi hien dai hoa. Noi mot cach khac, chung ta phai chuyen nen kinh te chu yeu con la kinh te nong nghiep cung mot luc vua sang nen kinh te cong nghiep vua sang nen kinh te tri thuc tren mot so linh vuc. Va de lam duoc dieu do, Toa Soan phai duoc nang cao, nguon nhan luc phai duoc dao tao doi dao, nhan tai phai duoc phat hien, boi duong va su dung.

Hoi Khuyen hoc VN ra doi la nham gop phan dap ung nhung yeu cau do. La mot to chuc xa hoi, Hoi Khuyen hoc VN co nhiem vu khoi day va phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc, vua co nhung hoat dong ho tro he thong giao duc chinh qui trong nha truong trong qua trinh chan hung nen giao duc nuoc nha, va dong vien, to chuc viec hoc tap cho nguoi lon, nhung nguoi ve huu, nhung nguoi khong co dieu kien hoc tap o nha truong de nang cao trinh do, boi duong kien thuc va hoan thien tinh cach. Voi dan so 84 trieu nguoi, neu he thong nha truong hien nay tu mau giao den dai hoc thu nhan tu 22-23 trieu nguoi, thi ngoai xa hoi con tren 60 trieu nguoi phai duoc tao dieu kien de hoc tap.

Tu nam 1996 den nay, voi 10 nam ton tai va phat trien, dac biet la tu khi co chi thi 50 CT/TW nam 1999 cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua cac cap uy Dang doi voi Hoi Khuyen hoc VN, Hoi da co mot buoc phat trien dot pha. Hoi da duoc to chuc o tat ca 64 tinh, thanh, hon 99% huyen, thi, quan, khoang 97% xa phuong, thi tran trong ca nuoc. Hoi con lan toa den tan thon lang, ban phum, soc... den co quan, doanh nghiep, truong hoc, don vi luc luong vu trang... voi tong so hoi vien tren 5 trieu nguoi. Phong trao khuyen hoc, khuyen tai do Hoi phat dong da nhanh chong bao trum hau nhu toan xa hoi, tro thanh mot phong trao quan chung sau rong, tham nhuan va the hien sinh dong tinh than xa hoi hoa giao duc. Nhieu mo hinh khoi day tinh than hieu hoc trong nhan dan nhu "Gia dinh hieu hoc", "Dong ho khuyen hoc", "Cum dan cu khuyen hoc" da duoc xay dung va phat trien rong rai. Hien nay da co gan 4 trieu gia dinh dang ky trong so do gan 1,5 trieu gia dinh duoc cong nhan la "Gia dinh hieu hoc", tren 5 van dong ho duoc cong nhan la "Dong ho khuyen hoc".

Thoi gian qua chinh cac mo hinh to chuc nay da gop phan tich cuc va co hieu qua thuc hien cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc" do Bo GD&DT phat dong, gop phan lam giam tinh trang luu ban, bo hoc, gop phan chong cac bieu hien tieu cuc, tao moi truong giao duc lanh manh trong nha truong. Do la chua noi den viec Hoi thong qua Quy khuyen hoc cap hoc bong cho hang chuc van tre em ngheo duoc den truong, xay dung mot so truong day nghe cho tre em khuyet tat, giup do nhieu tre em hoc gioi phat trien tai nang, giup do nhieu thay co giao day tot nhung gap kho khan trong cuoc song.

Dong thoi de tao co so hoc tap thuong xuyen cho nguoi lon o xa phuong, thi tran, Hoi da day manh viec xay dung cac Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD). Hien, ca nuoc da co khoang 8.500 TTHTCD. Cac TTHTCD da to chuc duoc 66.600 lop hoc voi tren 6 trieu luot nguoi tham gia, chu yeu pho bien chu truong chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc, pho bien kinh nghiem va tien bo khoa hoc, cong nghe de ung dung trong san xuat, kinh doanh. Ben canh do, cac TTHTCD a to chuc cac lop hoc xoa mu chu cho hon 2 van nguoi, gop phan pho cap tieu hoc va trung hoc co so cho thanh, thieu nien khong co dieu kien theo hoc o cac truong chinh qui.

De gop phan thuc hien khuyen tai, hai nam qua, Hoi da to chuc cac cuoc thi "Nhan tai dat Viet" tren linh vuc cong nghe thong tin va truyen thong de phat hien, khuyen khich va dong vien tai nang tre.

Phong trao khuyen hoc, khuyen tai cung voi nhung mo hinh to chuc phu hop va co hieu qua neu tren da tro thanh tien de cho viec xay dung xa hoi hoc tap.

The nao la xa hoi hoc tap va lam sao xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap?

Xa hoi hoc tap la mot xu the moi trong qua trinh phat trien cua loai nguoi o thoi ky hau cong nghiep. Do la doi hoi cua cach mang cong nghe va phat trien kinh te va cung la doi hoi cua su phat trien con nguoi ben vung trong the ky 21. Khai niem xa hoi hoc tap ngay nay gan voi khai niem xa hoi tri thuc, xa hoi thong tin, deu tap trung va dat con nguoi vao vi tri trung tam, tao dieu kien cho con nguoi phat trien ben vung va cung la dieu kien cua su phat trien kinh te, xa hoi.

Noi dung co ban cua khai niem xa hoi hoc tap la "Giao duc thuong xuyen, dao tao lien tuc, hoc tap suot doi" dung nhu UNESCO da khang dinh trong Tuyen bo ngay 20/12/1999 "Giao duc khong con la mot qua trinh ma con nguoi chi tham gia trong thoi gian dau cua cuoc doi".

Giao duc thuong xuyen, lien tuc gan bo huu co giua giao duc gia dinh voi giao duc nha truong va giao duc xa hoi.

Dac trung cua xa hoi hoc tap la moi ca nhan, moi thanh vien xa hoi deu phai hoc, xem do la mot yeu cau mang tinh dao duc cua xa hoi hien dai. Giao duc nha truong va giao duc ngoai nha truong la nhung khau lien hoan, con nguoi vua hoc vua lam, vua lam vua hoc. Trong xa hoi hoc tap, nen giao duc mang tinh mem deo, linh hoat, da dang, phong phu, ket hop voi cac hinh thuc giao duc chinh qui, giao duc khong chinh qui (non formal) va giao duc phi chinh qui (in formal). Truong hoc duoc to chuc theo nhieu he thong quan ly khac nhau, he thong truong cong lap va he thong ngoai cong lap cung dong hanh phat trien. Dong thoi ben canh truong hoc con nhieu thiet che co chuc nang giao duc nhu Trung tam giao duc thuong xuyen, TTHTCD, nha van hoa, cau lac bo,...

Xa hoi hoc tap ket hop hai phuong thuc hoc: hoc co he thong de lam giau tri thuc mot cach toan dien va hoc theo yeu cau, can gi hoc nay, hoc de nang cao tay nghe phuc vu san xuat, cong tac.

Nguyen Manh Cam

Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam

(Con nua)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Hoi Khuyen, Bo Chinh, Tu tuong Ho Chi Minh, phat huy truyen thong, Thang 4 nam 2007, lanh dao cua dang, xa hoi hoc, su phat trien, su lanh dao, nen kinh te, hoc tap, xay dung, tro thanh, tri thuc, nhan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Khuyen hoc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Khuyen hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0