Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep

Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep

Tags: Hoi Khuyen, Viet Nam, phat huy truyen thong, trung tam hoc tap, Dang va Nha nuoc, xa hoi hoc, bo chinh tri, xay dung, giao duc, khuyen hoc, tro thanh, dieu kien, ca nuoc, dong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep
Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam Nguyen Manh Cam.

Tren co so phong trao khuyen hoc, khuyen tai duoc phat dong va tro thanh mot phong trao quan chung sau rong voi nhung mo hinh doc dao da khoi day tinh than hieu hoc va tiem nang tri tue cua dan toc.

Dang va Nha nuoc da som de ra chu truong xay dung xa hoi hoc tap. Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang da chi ro: “Day manh phong trao hoc tap trong nhan dan bang nhung hinh thuc chinh qui va khong chinh qui, thuc hien giao duc cho moi nguoi”. “Ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap”.

Tiep do, Hoi nghi lan thu 7 (khoa IX) da cu the hoa phuong huong “xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap”, theo do giao duc dao tao khong chi danh cho the he tre ma la doi voi tat ca moi nguoi dan khong phan biet gia, tre, nam, nu, giau ngheo, dan toc, cuong vi xa hoi va bat cu o dau: thanh thi, nong thon, vung nui, hai dao... ai muon hoc, muon hoc gi, hoc bang cach nao, hoc nhu the nao phu hop o hoan canh, nang luc va kha nang tiep thu cua minh deu duoc dao dieu kien tot nhat de hoc. He thong giao duc chinh qui trong nha truong gan ket voi he thong giao duc linh hoat ngoai xa hoi thanh mot chinh the tac dong va ho tro lan nhau. Mot nen giao duc nhu vay moi thuc su la nen giao duc cua dan, do dan va vi dan. Va day moi chinh la noi dung chu yeu cua xa hoi hoa giao duc. Nhu vay quan niem ve giao duc dao tao khong chi goi gon trong he thong chinh qui cua nha truong ma phai bao trum ca he thong hoc tap ngoai nha truong, nhat la khi giao duc sau nha truong da tro thanh mot bo phan khong the thieu duoc cua he thong giao duc quoc dan.

Trong dieu kien hien nay, yeu cau chu yeu cua xa hoi hoc tap phai la:

- Khuyen khich thoi quen hoc tap doi voi moi nguoi tren co so quan triet tinh than tu hoc, lay tu hoc lam goc. Co tinh than tu hoc thi bat cu hoan canh nao, du dieu kien kho khan thieu thon den dau cung co the tim ra duoc cach hoc, cach nang cao trinh do du co lop hay khong co lop.

- Phai coi cong nghe thong tin, bao gom cong nghe thong tin dai chung la cong cu cho viec lam phong phu them viec hoc tap.

- Phai dam bao su binh dang ve co hoi tiep can giao duc cho moi nguoi de tung thanh vien trong xa hoi co dieu kien va co hoi nang cao kien thuc, tu hoan thien minh va tren co so do nang cao chat luong cuoc song cho chinh minh, cho gia dinh, cho ho toc, cho thon xom, phuong xa, gop phan xoa doi giam ngheo cho xa hoi, gop phan phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc. Dac biet quan tam den nhung nguoi ngheo, nguoi chiu thiet thoi, con em dong bao thieu so vung sau, vung xa, tre em tan tat, con em thuoc dien chinh sach, tre em mo coi khong noi nuong tua.

- Phai huy dong duoc cac luc luong xa hoi tham gia de dao tao mot nguon nhan luc doi dao, da dang voi nhieu trinh do, nhieu nang luc khac nhau dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, cua cong cuoc hoi nhap kinh te quoc te, trong mot thi truong lao dong dang bien dong va phat trien duoi tac dong cua tien bo khoa hoc, ky thuat, cong nghe.

Xu the toan cau hoa dang loi cuon ngay cang nhieu nuoc tham gia, vua dao tao ra nhung co hoi va dieu kien phat trien, vua dat ra nhung thach thuc lon. Mot nen giao duc tao ra duoc nhung nang luc noi sinh ve khoa hoc cong nghe, bao ton va phat huy duoc ban sac dan toc se bao dam cho dat nuoc vung vang di len.

- Phai phat hien duoc nhan tai, co chinh sach thich hop boi duong va su dung nhan tai, xay dung mot doi ngu nhan tai vi su di len cua dat nuoc trong dieu kien canh tranh va gianh giat chat xam dien ra gay gat o khu vuc cung nhu tren the gioi.

Tuy xa hoi hoc tap la mot van de rat moi, chua co tien le, nhung voi nhung mam mong ban dau chua dung trong cac chu truong cua Dang va Nha nuoc theo tu tuong Ho Chi Minh ve su hoc ngay tu khi gianh duoc doc lap, phat huy truyen thong dan toc, vua lam vua rut kinh nghiem, vua phat trien thuc tien, vua duc ket ly luan, chung ta nhat dinh ra suc tao cho duoc mo hinh xa hoi hoc tap o Viet Nam.

Trong nhung nam truoc mat phoi hop chat che voi nganh GD&DT, Hoi Khuyen hoc Viet Nam voi vai tro nong cot trong xay dung xa hoi hoc tap ma Chi thi 11 CT/TW cua Bo Chinh tri da giao pho se tap trung moi co gang thuc hien De an cua Chinh phu ve “Xay dung xa hoi hoc tap o Viet Nam thoi ky 2005-2010”. Trong qua trinh nay, voi dieu kien dac thu cua nuoc ta, viec xay dung, cung co va phat huy vai tro cua cac Trung tam hoc tap cong dong o phuong, xa, thi tran phai duoc dac biet quan tam.

Trong vai nam toi, phai lam cho tat ca xa phuong trong ca nuoc deu co Trung tam hoc tap cong dong voi qui che hoat dong thich hop, co che quan ly hop ly, co chuong trinh hoc tap phong phu, thiet thuc, dap ung yeu cau cua nhan dan tung noi, tung luc.

Trong dieu kien cu the cua chung ta, de Trung tam hoc tap cong dong duy tri duoc vai tro la don bay chu yeu va lau dai cua xa hoi hoc tap can co su ho tro cua Nha nuoc ve tai chinh va dieu kien vat chat. Trung tam hoc tap cong dong la rat quan trong, nhung chua du, ta phai ra suc phat trien cac co so hoc tap thuong xuyen, vua lam vua hoc, vua lam vua nang cao trinh do o cac co quan, doanh nghiep, benh vien, don vi luc luong vu trang... de bat kip tien bo cua the gioi. Cung can xay dung cac Trung tam day nghe va huong nghiep o huyen, thi.

Bang cach do, mot mang luoi hoc tap duoc hinh thanh rong khap trong ca nuoc tu thanh thi den nong thon, tu dong bang, trung du den mien nui, gan ket chat che voi he thong giao duc chinh qui trong nha truong de noi nao cung co nguoi hoc, cho hoc.

Hoi se sat canh voi nganh GD&DT phat trien da dang cac hinh thuc hoc tap, ket hop hoc tap tai truong voi hoc tap tai chuc, hoc tap tu xa, hoc tap tai nha voi hoc tap tren thuc dia, gan hoc voi hanh. Sau khi ca nuoc dat trinh do pho cap bac trung hoc, Hoi Khuyen hoc se mo rong hon nua cac hinh thuc hoc tap danh cho viec bo tuc sau trung hoc va tung buoc dua chien luoc dai chung hoa dai hoc vao cuoc song. Cao hon nua, tai cac truong dai hoc, cac vien nghien cuu se hinh thanh nhung cong dong lao dong san sinh va tai tao tri thuc, tao ra khong gian trao doi va giao luu tri thuc, van dung cong nghe thong tin de dieu hoa va chuyen giao tri thuc. Nhung cong dong nay duoc coi la nhung cong dong tri thuc, nhung thanh vien quan trong cua xa hoi hoc tap trong dieu kien dat nuoc di vao kinh te tri thuc.

Xa hoi hoc tap se tung buoc duoc xay dung va cung co tren nen tang phong trao khuyen hoc, khuyen tai khong ngung duoc cung co va phat trien voi viec mo rong cac mo hinh da duoc thuc te chung minh la co hieu qua dung nhu Chi thi 11CT/TW cua Bo Chinh tri da chi ro: “mo rong va nang cao phong trao khuyen hoc, khuyen tai, gop phan ho tro cac co so giao duc trong giang day va hoc tap; xay dung gia dinh hieu hoc, cong dong, dong ho, co quan doanh nghiep, don vi khuyen hoc. Tiep tuc day manh cac Trung tam hoc tap cong dong o xa, phuong, thi tran; phat trien nhieu loai hinh hoc tap da dang, phu hop voi dieu kien va nhu cau hoc tap cua can bo, nhan dan tung dia phuong, don vi... Cung co xay dung Hoi Khuyen hoc cac cap vung manh, lam nong cot trong viec lien ket, phoi hop cac to chuc, cac luc luong xa hoi tham gia hoat dong khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Cac to chuc chinh tri, to chuc chinh tri xa hoi, nghe nghiep, cac co quan don vi luc luong vu trang, doanh nghiep tich cuc, chu dong to chuc cac hoat dong khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap theo tinh than xa hoi hoa giao duc”.

Duoi anh sang cac Nghi quyet cua Dai hoi IX va Dai hoi X cua Dang, cac Nghi quyet cua Trung uong va Chi thi 11 CT/TW cua Bo Chinh tri, duoc su tang cuong lanh dao cua cac cap uy Dang tu Trung uong den co so, su huong ung cua cac tang lop nhan dan, su hop tac cua cac nganh, cac gioi, Hoi Khuyen hoc Viet Nam sat canh cung Nganh Giao duc & Dao tao quyet tam thuc hien nhiem vu ma Bo chinh tri da giao cho Ban can su Dang Bo Giao duc & Dao tao va Trung uong Hoi Khuyen hoc Viet Nam gop phan tich cuc de chu truong cua Dang va Nha nuoc ve “Xay dung ca nuoc tro thanh xa hoi hoc tap” som di vao cuoc song.

Nguyen Manh Cam
(Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Chân dung người phiên dịch của Obama tại Việt Nam

Anh Phạm là phiên dịch của ông Obama trong chuyến thăm VN, đồng thời là một trong những người đề xuất nội dung trong bài phát biểu "lay động trái tim người Việt" của vị tổng thống.

Những lợi ích khi ăn lòng cá

PGS Lê Bạch Mai – Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết omega 3 và omega 6 có nhiều trong cá, đặc biệt trong mỡ cá lòng cá nhưng bộ phận này thường bị bỏ đi ngay từ ngoài chợ.

Nợ thuế vẫn tăng chóng mặt

 Dù cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay nhưng đến hết tháng 4-2016, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn cả nước vẫn tăng lên mức 76.000 tỷ đồng, cao hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Nhiều doanh nghiệp bị truy thu đã trốn tránh bằng cách bỏ khỏi địa điểm kinh doanh, sau đó thành lập công ty mới.

Tìm hiểu: Hoi Khuyen, Viet Nam, phat huy truyen thong, trung tam hoc tap, Dang va Nha nuoc, xa hoi hoc, bo chinh tri, xay dung, giao duc, khuyen hoc, tro thanh, dieu kien, ca nuoc, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, xây dựng cả nước trở thành mộ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, xây dựng cả nước trở thành mộ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Khuyen hoc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Khuyen hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0