Phan tuyen HS vao lop 1 6 tai quan 3 va 8UBND quan 3 va quan 8 vua thong qua ke hoach tuyen sinh dau cap cua quan. Nam nay, cac truong tren dia ban quan 8 se thuc hien la: tuyen sinh cong khai, nghiem tuc, cong bang, ngan chan te chay truong tieu cuc bang moi bien phap.

Phan tuyen dau cap tai quan 3:

HS mam non. Anh D.T
Lop 1: Truong tieu hoc (TH) Nguyen Thien Thuat nhan HS P.1; Phan Dinh Phung (KP 1 den 3 P.2; KP1, 2 P.3; KP 2, 3 P.5); Nguyen Son Ha (KP 3 den 5 P.3); Luong Dinh Cua (KP4 den 6 P.4; KP2 P.5); Le Chi Truc (KP 1 den 3 P.4); Phan Van Han (KP1 den 4 P.5); Me Linh (KP3, 4 P.6); Tran Quoc Thao (KP1 den 3 P.6); Nguyen Thanh Tuyen (KP1, 2, 4, 5 P.7); Nguyen Thai Son (KP1 den 4 P.8); Ky Dong (KP3 P.7; KP1 den 5 P.9); Nguyen Viet Hong (KP1 den 4 P.10; KP1 den 3 P.11); Tran Van Dang (KP4 den 6 P.11); Do Luong (KP2, 3 P.12); Truong Quyen (KP1 den 3 P.13); Nguyen Thi (KP1 P.12; KP5 P.14); Bui Minh Truc (KP1, 2 P.14); Tran Quang Dieu (KP3, 4 P.14).

Cac truong tieu hoc tuyen sinh chuong trinh tang cuong tieng Anh: Phan Dinh Phung, Nguyen Thanh Tuyen, Nguyen Thai Son, Ky Dong, Nguyen Viet Hong, Do Luong, Nguyen Thi. Truong Tieu hoc Luong Dinh Cua mo 3 lop tang cuong tieng Phap; khong phan biet trai tuyen; khao sat nang khieu ngay 21-6.

Tu ngay 2 - 6/6, cac truong gui giay bao den hoc sinh. Ngay 9- 13/6, cac truong nhan ho so nhap hoc. Ngay 31/7, cac truong cong bo danh sach HS lop 1.

Lop 6: Tat ca HS lop 5 hoc tai cac truong tieu hoc cong lap da hoan thanh chuong trinh tieu hoc duoc phan tuyen vao cac truong cong lap THCS. Doi voi HS co ho khau ngoai quan (hoc tieu hoc tai quan 3) co tong diem kiem tra dinh ky cuoi hoc ky 2 lop 5 cua 2 mon tieng Viet, toan dat tu 15 diem tro len va theo phan tuyen cua ban tuyen sinh quan. Doi voi HS da hoan thanh chuong trinh tieu hoc o quan khac, dat tu 17 diem tro len. HS nang khieu dat giai nhat, nhi, ba cap TP ve TDTT, van nghe, Net ve xanh duoc xet tuyen vao hoc 2 truong THCS Le Quy Don va Colette.

Phan tuyen nhu sau: THCS Thang Long (P.1 TH Nguyen Thien Thuat, P.2 Phan Dinh Phung); Ban Co (P.2 Phan Dinh Phung; P.3 Nguyen Son Ha; P.4 Luong Dinh Cua); Le Quy Don (P.2 TC, P.5 Pham Van Han, P.6 Tran Quoc Thao); Colette (P.4 Luong Dinh Cua, TC, Le Chi Truc, P.6 Me Linh); Le Loi (P.7 Nguyen Thien Thuat, P.9 Ky Dong va TC, P.10 Nguyen Viet Hong); Hai Ba Trung (P.8 Nguyen Thai Son, TC); Luong The Vinh (P.10 Nguyen Viet Hong, P.11 Tran Van Dang).

Truong THCS Doan Thi Diem (P.9 Ky Dong va TC, P.11 Tran Van Dang, P.12 Do Luong va TC, P.13 Truong Quyen, P.14 Nguyen Thi); Bach Dang (P.7 Nguyen Thien Thuat, P.8 Nguyen Thai Son, P.9 Ky Dong va TC , P.14 Bui Minh Truc va Tran Quang Dieu); Phan Sao Nam (Nguyen Thian Thuat, Phan Dinh Phung, Nguyen Son Ha, Le Chi Truc); Kien Thiet (Luong Dinh Cua, Phan Van Han, Me Linh, Tran Quoc Thao, Nguyen Thanh Tuyen, Nguyen Thai Son, Ky Dong).

Ngay 3/6 cong bo danh sach HS xet tuyen vao lop 6 tai truong TH, ngay 16- 21/6 HS lam thu tuc nhap hoc.

Ke hoach tuyen sinh dau cap quan 8:

Tuyen sinh lop 1: Khong nhan hoc sinh hoc som tuoi va khong nhan hoc sinh trai tuyen ngoai quan

Huy dong 100% tre 6 tuoi (sinh nam 2002) dang cu tru tren dia ban quan 8 vao hoc lop 1 theo tuyen phuong, do ban tuyen sinh quan 8 qui dinh.

Nghiem cam cac truong van dong, quyen gop va thu cac khoan thu ngoai qui dinh cua phap luat duoi bat cu hinh thuc nao (nhu so vang,…). Cac truong phai nhan cac tre khuyet tat co nhu cau hoc hoa nhap khong duoc tu choi voi bat cu ly do nao. Truong khiem thinh Hi vong nhan tre khiem thinh trong quan 8. Danh sach tuyen sinh lop 1 cong bo dong loat vao ngay 31-7-2008.

Cac lop tuyen sinh tang cuong ngoai ngu: Tiep tuc khuyen khich mo rong chuong trinh tang cuong tieng Anh tai cac truong Au Duong Lan, Tran Nguyen Han, Nguyen Trung Ngan, Bong Sao; tieng Phap tai Bong Sao va tieng Trung tai Ly Thai To.

Tu nam hoc 2008-2009, sau khi tuyen vao lop 1, viec to chuc khao sat kha nang hoc ngoai ngu de tuyen vao lop tang cuong ngoai ngu do truong tu to chuc theo huong dan chuyen mon cua So GD-DT. Rieng tuyen sinh lop 1 tang cuong tieng Phap thuc hien theo huong dan cua Bo (thuc hien vao thang 6-2008). Cac lop tang cuong tieng Trung uu tien tuyen sinh con em nguoi Hoa.

Tuyen sinh ban tru phan tuyen nhu sau: Truong TH Au Duong Lan nhan HS P.1 den 3 va mot so khu vuc cua P.4; Phan Dang Luu (P.5, 6); Bong Sao (P.5 va mot so khu vuc cua P.4); Nguyen Nhuoc Thi (P.14, 15 va mot so khu vuc cua P.13); Nguyen Trung Ngan (P.6, 7); Tran Danh Lam (P.2, 3, 8 va mot so khu vuc cua P.9); Hung Phu (P.9 den 11); Tran Nguyen Han (P.12, 13); Nguyen Cong Tru (P.15, 16).

Tuyen sinh vao lop 6:

Tuyen sinh THCS bang phuong thuc tuyen sinh theo khu vuc, dai tra theo dia ban cu tru; khong to chuc thi tuyen. Tat ca hoc sinh da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc phai duoc vao hoc lop 6 o cac he truong theo qui dinh (cong lap, tu thuc, giao duc thuong xuyen), voi si so khong vuot qua 45 hoc sinh/lop.

Cac lop tang cuong ngoai ngu:

Nam hoc 2008-2009 tuyen sinh cac lop tang cuong tieng Anh tai truong Chanh Hung va Tung Thien Vuong. Tiep nhan cac hoc sinh da duoc cong nhan dat yeu cau bac tieu hoc cua chuong trinh va co diem kiem tra cong nhan trinh do tung ky nang tu 6 diem tro len.

Tiep nhan hoc sinh da hoc chuong trinh tang cuong tieng Anh bac tieu hoc nhung chi dat diem (kiem tra cong nhan trinh do hoac diem toan nam cua chuong trinh) tung ky nang tu 5 den duoi 6 diem va da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc co hoc luc mon ca nam cua nam hoc lop 5 hai mon tieng Viet va toan dat loai kha.

Doi voi hoc sinh chua hoc chuong trinh tang cuong tieng Anh o bac tieu hoc thuc hien phan khao sat kha nang hoc ngoai ngu trong ngay 4-7-2008. Doi tuong du khao sat la hoc sinh da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc co hoc luc mon ca nam cua nam hoc lop 5 hai mon tieng Viet va toan dat loai gioi.

Nam hoc 2008-2009, quan 8 tiep tuc tuyen sinh cac lop tang cuong tieng Phap tai truong Chanh Hung. Hoc sinh lop 5 dat diem trung binh mon toan va mon tieng Viet ca nam tu 8 diem tro len va co diem trung binh cua cac mon tieng Phap va bang tieng Phap tu 6 diem tro len duoc chuyen thang vao cac lop 6 tang cuong tieng Phap va bang tieng Phap (lo trinh A). Hoc sinh dat diem trung binh duoi 6 diem co the hoc theo chuong trinh tang cuong tieng Phap hoac co the theo hoc chuong trinh tieng nuoc ngoai hien hanh.

Doi voi cac loai hinh lop hoc tang cuong ngoai ngu o tieu hoc va o THCS, hang nam hoi dong nha truong co trach nhiem xem xet dua ra khoi chuong trinh cac hoc sinh khong theo kip chuong trinh va to chuc khao sat tuyen bo sung nhung phai bao dam si so khong vuot qua theo qui dinh (30-35 hoc sinh/lop).

Ho so xin nhap hoc doi voi lop 1, gom cac loai giay to sau: don xin nhap hoc co chu ky cua cha, me hoc sinh; khai sinh hop le (doi chieu voi ban chinh khai sinh); ban sao ho khau, giay chung nhan tam tru (neu co) phai duoc cong an dia phuong xac nhan truoc ngay 1-6-2008; giay chung nhan uu tien neu co.

Ho so xin nhap hoc doi voi lop 6, gom cac loai: don xin nhap hoc co chu ky cua cha, me hoc sinh; khai sinh hop le; hoc ba hoc bac tieu hoc (co ma so hoc sinh o trang dau); giay chung nhan hoan thanh bac hoc doi voi hoc sinh pho cap; ban sao ho khau hoac giay tam tru co cong an xac nhan; giay uu tien cac loai (neu co). Luu y doi voi cac truong hop xin chuyen truong cua cac khoi khac, can kiem tra ky cac ho so khi xin chuyen den theo dung yeu cau: hoc ba hoan chinh cac yeu cau ben trong, khai sinh hop le, giay gioi thieu chuyen truong, giay tiep nhan.

Truong THPT chuyen Nang khieu The duc the thao Nguyen Thi Dinh tuyen sinh: Gom cac bo mon: bong da, bong nem, bong ban, dien kinh (chay, nhay cao, nhay xa), vo. Du kien tuyen ba lop, moi lop 30 hoc sinh.

Dieu kien xet tuyen: da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc va co du dieu kien tuyen sinh vao lop 6; giay chung nhan dat giai the duc the thao cap quan, cap thanh pho, hoi khoe Phu Dong… va duoc hoi dong tuyen sinh nang khieu the thao va suc khoe xet tuyen. Neu khong trung tuyen vao lop 6 Truong THPT chuyen Nang khieu The duc the thao Nguyen Thi Dinh, hoc sinh van duoc xet tuyen vao lop 6 theo qui dinh cua ban chi dao tuyen sinh quan 8.

Phat ho so tu ngay 20/5/2008; nop ho so xet tuyen tai truong tu 2 - 9/6; kiem tra nang khieu vao luc 8g ngay 11/6.

Phan tuyen vao lop 6 nhu sau:

Truong So lop Tuyen sinh theo dia ban
Duong Ba Trac 8 Nhan HS truong TH Rach Ong: 198; Nguyen Truc: 151; Au Duong Lan: 31
Khanh Binh 8 Nhan HS truong TH Au Duong Lan: 352
Chanh Hung 12 Nhan HS truong TH Vam Co Dong: 193; Thai Hung: 209; Bong Sao: 80; Au Duong Lan: 44
Bong Sao A 9 Nhan HS truong TH Tran Nguyen Han: 45: Bong Sao: 313; Tuy Ly Vuong: 75
Phan Dang Luu 6 Nhan HS truong TH Phan Dang Luu 1: 171; Pham The Hien: 80; Bong Sao: 50
Binh An 6 Nhan HS truong TH Nguyen Nhuoc Thi: 178; An Phong: 74; Pham The Hien: 10
Tran Danh Ninh 5 Nhan HS truong TH Tran Danh Lam: 154; Hung Phu A: 56
Hung Phu A 8 Nhan HS truong TH Hung Phu A: 221; Hung Phu: 100; Dinh Cong Trang: 55
Tung Thien Vuong 14 Nhan HS truong TH Tuy Ly Vuong: 436; Ly Thai To: 95; Tran Nguyen Han: 215
Le Lai 11 Nhan HS truong TH Nguyen Nhuoc Thi: 220; Hong Duc: 179; Van Nguyen: 100
Binh Dong 6 Nhan HS truong TH Nguyen Cong Tru: 246; Van Nguyen: 20
 • Doan Truc

  Tham khao diem chuan 2007:

  Soan tin: ADC MaTruong 2007 gui 998, vi du ADC BKA 2007 gui 998

  Tham khao ty le choi 2007:

  Soan tin: ATL MaTruong 2007 gui 998, vi du ATL NTH 2007 gui 998

  Xem chi tiet tai day

Viet Bao

Video nổi bật

Chết cười với những hành động ngộ nghĩnh của các em bé
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Nhan HS, Bong Sao, Ky Dong, Nguyen Thai Son, Phan Dinh Phung, Luong Dinh Cua, The Duc The Thao, da hoan thanh, truong tieu hoc, giay chung nhan, Phan Dang Luu, tuyen sinh, hoc sinh, chuong trinh, tang cuong, HS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phân tuyến HS vào lớp 1, 6 tại quận 3 và 8

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phân tuyến HS vào lớp 1, 6 tại quận 3 và 8 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phan tuyen HS vao lop 1 6 tai quan 3 va 8

Nhan xet, hay lien he ve tin Phan tuyen HS vao lop 1 6 tai quan 3 va 8 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phan tuyen HS vao lop 1 6 tai quan 3 va 8 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0