No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc

No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 23/1, Bo GD-DT to chuc hoi nghi truc tuyen tai 6 diem cau cua ca nuoc ve trien khai Chien luoc phat trien giao duc giai doan 2011-2020 va thuc hien Ket luan so 51 - KL/TW. Nhieu muc tieu giao duc duoc cac dai bieu tham du mo xe mot cach ky luong.

Tham du Hoi nghi co Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan, Bo truong Bo GD-DT Pham Vu Luan, Thu truong Nguyen Vinh Hien, Thu truong Bui Van Ga, cung lanh dao cac Vu, Cuc cac truong DH cac So GD-DT. Ben canh do, con co lanh dao va dai bieu cua cac Uy ban thuoc Quoc hoi, VP Chinh phu cac Bo nganh Trung uong va dia phuong.

Bao cao tai Hoi nghi Thu truong Bo GD-DT Nguyen Vinh Hien cho biet: “Sau 15 nam thuc hien Nghi quyet TW 2 khoa XIII va 10 nam thuc hien Chien luoc phat trien GD 2001- 2010, GD Viet Nam da dat duoc nhieu thanh tuu, gop phan quan trong vao su nghiep GD va doi moi dat nuoc, song cung con khong it yeu kem, bat cap, chua dap ung kip yeu cau phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc”.
 
Quang canh Hoi nghi o dau cau Ha Noi. (Anh V.H)
Quang canh Hoi nghi o dau cau Ha Noi. (Anh V.H)

Bo GD-DT cung cho rang, de giai quyet cac van de nay thi trong chien luoc phat trien giao duc 2011-2020 da dua nhung diem moi trong quan diem. Cu the, thuc hien cong bang xa hoi trong giao duc, nang cao chat luong GD vung kho de dat duoc mat bang chung, dong thoi tao dieu kien de cac dia phuong va cac co so GD co dieu kien but pha nhanh, di truoc mot buoc, dat trinh do ngang bang voi cac nuoc co nen giao duc phat trien; Xay dung xa hoi hoc tap, tao co hoi binh dang de ai cung duoc hoc, hoc suot doi.

Uu tien nang cao chat luong GD trong moi quan he voi tang quy mo, dap ung nhu cau xa hoi, thoa man nhu cau hoc tap va phat trien cua moi nguoi hoc; Nhan thuc day du va dung dan hon ve GD toan dien, do la dao tao nhung lop nguoi Viet Nam dap ung yeu cau xay dung dat nuoc trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te, dong thoi nhung nguoi co nang khieu deu phat trien duoc tai nang.

Truoc hoi nghi nay, ngay 22/1, Thu tuong Chinh phu cung da co chi thi so 02/CT-TTg ve viec trien khai thuc hien Ket luan so 51- KL/TW ngay 29/10/2012 cua Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang khoa XI ve doi moi can ban, toan dien GD-DT, dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te.

Tao bao voi chuong trinh hanh dong

De thuc hien thanh cong Ket luan so 51-KL/TW cua Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI ve De an “Doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao, dap ung yeu cau cong nghiep hoa, hien dai hoa trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te”, Chi thi so 02/CT-TTg Thu tuong Chinh phu ve thuc hien Ket luan 51 Bo GD-DT dang manh dan dua du thao chuong trinh hanh dong de ban luan tai Hoi nghi.

Du thao chuong trinh hanh dong cua Bo GD-DT dua ra xac dinh cac nhiem vu chu yeu trien khai Ket luan 51 va Chi thi 02 02/CT-TTg tap trung thuc hien trong nam 2013, dinh huong nam 2014 va 2015 nham han che nhung yeu kem, bat cap keo dai trong thoi gian qua da lam anh huong den chat luong va hieu qua giao duc va dao tao.

Doi voi giao duc pho thong tap trung khac phuc co ban tieu cuc trong day them, thi cu, lam thu va su dung cac nguon thu khong dung muc dich. Cu the, chi dao cac so giao duc va dao tao tham muu cho UBND tinh, thanh pho ban hanh van ban quy dinh ve day them theo Thong tu 17/2012/TT-BGDDT, phu hop voi dieu kien thuc te cua dia phuong. Tiep tuc tang cuong cong tac tuyen truyen tao su dong thuan cua cha me hoc sinh, su phoi hop hieu qua giua cac co quan chuc nang trong viec to chuc thanh tra, kiem tra, xu ly nghiem cac hien tuong vi pham quy dinh ve day them, hoc them.

Tang cuong quan ly giao vien trong viec thuc hien chuong trinh day hoc, thuc hien quy dinh day them hoc them, nghiem cam cat xen chuong trinh de dua vao day them hoac ep buoc hoc sinh hoc them duoi bat ky hinh thuc nao.
 

Tai hoi nghi nay Bo truong Pham Vu Luan cung keu goi Hieu truong cac truong ton trong thuong hieu uy tin truong, coi trong chat luong that, khong coi trong bang cap.

Bo truong cung cho hay, Bo GD-DT dang can nhac co nen dat van de mien thi the nay, mien thi cai khac voi bang gioi khong, vi bang gioi hien nay phu thuoc nhieu vao quan niem, cach thuc tiep can cua cac truong.

Tiep tuc ra soat, dieu chinh noi dung day hoc theo huong tinh giam, danh thoi luong de cung co, he thong hoa kien thuc da hoc cho hoc sinh, nang cao chat luong giang day tren lop, phu dao hoc sinh co hoc luc yeu kem. Tap trung doi moi phuong phap day hoc, doi moi kiem tra danh gia, cai tien cac cong tac thi theo huong danh gia khach quan, thuc chat nang luc cua hoc sinh, khong yeu cau hoc sinh “hoc vet”, ghi nho may moc.

Tang cuong to chuc day hoc 2 buoi/ngay de hoc sinh duoc tang thoi luong tu hoc co huong dan o truong; thuc hien muc tieu giao duc toan dien. Tu nam 2013 den 2015 va nhung nam sau, tap trung nghien cuu, de xuat viec thuc hien doi moi chuong trinh, cai tien che do kiem tra, thi, danh gia trong giao duc pho thong theo huong phat trien nang luc nguoi hoc.

Sua doi, bo sung Quy che thi, nham tang cuong su giam sat, phat hien cua xa hoi doi voi cac khau to chuc thi; tham dinh ket qua thi cua co quan quan ly giao duc. Rut kinh nghiem thuc te to chuc cac ky thi nam 2012 de chi dao to chuc cac ky thi an toan, nghiem tuc, dam bao yeu cau lam trong sach, lanh manh hoa thi cu di lien voi doi moi nang cao chat luong, hieu qua cua cong tac thi, trong do co thi noi (mon ngoai ngu), thi thuc hanh (cac mon Vat li, Hoa hoc, Sinh hoc).

Khen thuong hoac de nghi cap co tham quyen khen thuong nhung ca nhan hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao, nhung ca nhan co nhieu thanh tich dong gop cho viec chong tieu cuc trong cac ky thi.

Ban hanh Thong tu quy dinh ve hoc phi chat luong giao duc cao trong cac truong mam non, pho thong cong lap de cac co so giao duc co the thuc hien tu nam hoc 2013-2014; Thong tu quy dinh ve hoc phi cac chuong trinh giao duc chat luong cao trong giao duc dai hoc va giao duc nghe nghiep; to chuc cac hoi thao, tuyen truyen nham tao su dong thuan trong xa hoi. Phoi hop voi UBND cac tinh, thanh pho chi dao cac co so giao duc trong viec thuc hien nghiem cac quy dinh cua nha nuoc ve cac khoan thu, chi trong truong hoc…

Chi thuc thi khi xoa bo rao can

Voi chuong trinh hanh dong ma Bo GD-DT dua ra nhieu dai bieu tham du Hoi nghi deu cho rang: Muon thuc hien duoc thi truoc het phai thao go cac rao can de tao hanh lang phap ly.

Ong Pham Van Dai - Pho Giam doc So GD-DT Ha Noi chia se: “Mac du chat luong giao mui nhon cua Ha Noi cao so voi ca nuoc, tuy nhien, viec day va hoc trong nha truong hien nay chua dap ung nhu cau phat trien kinh te tri thuc. Mang luoi truong hoc con nhieu bat cap, khu vuc noi thanh HS/lop dong, so lop truong cao hon nhieu so voi qui dinh do tang dan so co hoc, nhieu noi con thieu CSVC”

Duoi goc do khac ong Le Van Quy - Giam doc So GD-DT Dien Bien phan tich them: “Thuc hien Chien luoc phat trien giao duc can tich cuc phan cap quan li giao duc. Muc tieu phan cap quan li la tot nhung trien khai con kho khan, nhat la cap co so, cu the la cap huyen. Quyet dinh 115 ve phan cap cung thuc hien kho khan o dia phuong, con nhieu bat cap. Nhung kho khan tren dan den viec luan chuyen giao giao vien (GV) ve vung kho khan con han che vi khong co kinh phi, do vay khong thuoc tham quyen cua so. Hon nua, tai nhung vung kho khan, GV muon ve vung sau, vung xa de day hoc cung kho vi CSVC thieu thon, muon ve phai co noi an, o..”

Cung theo ong Quy, Dien Bien nam nay co 100 ty cho xay dung phat trien, nen thieu thon, do do chi phu thuoc vao chuong trinh, De an kien co hoa cua Bo. Nhung cai chung cua cac tinh vung cao do la hien nay CSVC chi co 50% so phong hoc moi duoc kien co hoa, con hau het deu hoc 2 ca, rat kho khan. Neu cach dau tu nhu hien nay thi muc tieu khong the dat duoc. Vi vay, phai khao sat lai, xac dinh nhu cau ca phan ky dau tu luu y them so phong hoc do tang quy mo; nang cap cac phong hoc da lac hau.

Di thang vao chuong trinh hanh dong cua Bo GD-DT, ong Nguyen Xuan Truong- Pho giam doc So GD-DT Hai Phong nhan manh: “Giai phap can ban cua giao duc hien nay la nang cao chat luong giao duc, huong toi nguoi hoc la tam diem. Tuy nhien, doi voi cac truong su pham can di truoc mot buoc de tranh tinh SV ra truong phai dao tao lai”.

Pho giam doc So GD-DT Hai Phong cung cho rang, doi moi thi cu la cai goc cua van de. Neu cai cach thi tot, hieu qua thi chac chan xu huong doi moi noi dung, phuong phap se hieu qua. Ben canh do, doi ngu nha giao la khau then chot. Song chinh sach doi voi doi ngu doi voi CB quan ly cac phong GD, So con han che. Bi han che ve thu nhap khi GV gioi duoc dieu dong lam quan ly.

Dong tinh voi nhung kho khan nay, dai dien So GD-DT Nam Dinh cho biet them: “Hien nay ciec dieu dong GV ve phong, So la rat kho khan. Cong viec lon, song che do chinh sach bat cap. Viec dieu dong khong phai quyen cua nganh giao duc. Chung ta chiu trach nhiem ve chat luong giao duc nhung con nguoi la do nguoi khac dieu dong. Vi vay phai doi moi co che quan ly giao duc. Viec dieu dong, tu chu phai la cua nganh giao duc”

Chia se voi cac dai bieu tham du Hoi nghi, Bo truong Bo GD-DT Pham Vu Luan cho hay: Hien tai phu cap cong chuc nho hon phu cap tham nien giao vien. Vi vay nen Chinh phu cho bao luu phu cap tham nien trong vong 3 nam. Chinh phu dang xay dung che do tien luong moi, hy vong se giai quyet duoc van de nay.

Lien quan den van de luan chuyen GV ve cho vung kho khan, nguoi dung dau nganh giao duc khang dinh phu cap thu hut duoc huong trong 3 nam dau, sau do bi cat, gay rat nhieu bat cap. Hien co mau thuan la nhung GV lam viec lau nam o vung nui lai co thu nhap thap hon so voi nhung nguoi moi ra truong.

“Hien Bo da co to trinh Chinh phu ve viec nay. Hy vong trong tuong lai se xu ly duoc bat cap” - Bo truong Pham Vu Luan nhan manh.

Cung theo Bo truong Pham Vu Luan, hien co de xuat la chuyen muc tieu tu kien co hoa sang hien dai hoa. Tuy nhien do can doi nguon luc hien nay nen chua cho phep. Viec can doi nguon luc chi cho phep phan dau la kien co hoa, song theo huong chuan hoa va hien dai hoa, chu chua co dieu kien la hien dai hoa. Tuy nhien, o cac dia phuong co dieu kien co the can nhac de di truoc. Da co to trinh Thu tuong cho phep tiep tuc trien khai voi quan diem uu tien dau tu cho mam non 5 tuoi de thuc hien pho cap; uu tien cho vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao, kho khan.

“Van de tuyen dung GV, bo nhiem, luan chuyen CBQL. Hien nganh GD-DT, dac biet o dia phuong khong duoc chu dong. Co quan tuyen dung va don vi su dung cach biet nhau, co nhung truc trac. Van de dieu dong, luan chuyen nganh giao duc cung khong co tieng noi. Van de thi tuyen, nang bac, nang cap nganh giao duc cung khong co tieng noi. Tom lai toan bo nhan su voi khoi pho thong, mam non hien co nhieu bat cap. Day la van de can phai thay doi can ban” – Bo truong Pham Vu Luan kien nghi voi Chinh phu.

Phan hoi cac thac mac cua nganh giao duc Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan cho hay: Chinh phu da giao Bo Noi vu xay dung quy dinh moi ve tuyen dung. Do do, Bo GD-DT theo doi de trien khai. Rieng ve quyen dieu dong thi Bo GD-DT tong hop sau do bao cao lai Chinh phu de xem xet.

Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan phan tich them, ket luan truoc da neu ro nhung yeu kem cua GD la chua tao ra loi the canh tranh. Ngoai van de co che, dia ly thi van de con nguoi co yeu to quan trong. Do la nguon nhan luc phai dap ung duoc yeu cau cua thi truong lao dong. Chung ta chua hai long voi chat luong nhan luc. Song chung ta co nhieu loi the. Nguyen nhan do tu duy giao duc cham doi moi: Do chua nhan thuc duoc rang quy hoach nhan luc phai di kem voi quy hoach kinh te khong chi tien dau, dat dau ma can con nguoi; giao duc con nang ve hanh chinh, chua tao duoc su chu dong, doi hoi tu ben trong cua nganh giao duc, do chinh la suc y lon.

Chot lai van de, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan nhan manh: Nha truong muon ton tai thi phai vuon len. Quan ly Nha nuoc ve giao duc chinh la lam cho xa hoi hieu dung ban chat cua cac nha truong. Yeu cau cac truong thuc hien ba cong khai chinh la lam viec nay. Cac truong phai thuong xuyen doi moi, danh gia cap nhat. Giao vien trong truong tham gia danh gia hieu truong, sinh vien tham gia danh gia giao vien. Chinh sach doi voi can bo trong truong khong binh quan. Lam sao thu nhap voi giao vien phu hop voi dong gop chu khong phai tham nien hay vi tri lam viec. Tra luong theo hieu qua cong viec. Truoc het phai coi trong dao tao su pham vi day la tien de cua doi moi chuong trinh giao duc.
 

Bo GD-DT du kien se co 9 chuong trinh hanh dong cua nganh GD-DT trien khai chien luoc giai doan 2011 - 2020 va Ket luan so 51- KL/TW:

1. Tiep tuc nghien cuu, hoan chinh De an “Doi moi can ban, toan dien GD-DT, dap ung yeu cau CNH-HDH trong dieu kien kinh te thi truong dinh huong XHCN va hoi nhap quoc te”, trinh Ban Can su Dang Chinh phu vao thang 7/2013.

2. Thuc hien phat trien nhan luc Viet Nam giai doan 2011-2020.

3. Khac phuc co ban trong day them, thi cu, lam thu va su dung cac nguon thu khong dung muc dich; tieu cuc trong dao tao vua lam vua hoc, dao tao lien ket voi nuoc ngoai.

4. Hoan thien qui hoach mang luoi cac truong DH, CD. Chi dao chat che viec cho phep thanh lap, cho phep hoat dong doi voi cac truong DH, CD moi, dam bao yeu cau ve chat luong theo qui dinh cua phap luat. Danh gia va co giai phap phu hop de trien khai bao dam hieu qua, khach quan viec xay dung cac truong DH trong diem, truong DH dat trinh do khu vuc va quoc te.

5. Trien khai Chi thi so 10-CT/TW ngay 5/12/2011 cua Bo Chinh tri ve pho cap GDMN cho tre 5 tuoi, cung co ket qua pho cap GD tieu hoc va THCS; tang cuong phan luong HS sau THCS va xoa mu chu cho nguoi lon.

6. Tang cuong day va hoc ngoai ngu, tin hoc trong he thong GD quoc dan.

7. Doi moi chuong trinh va SGK GD pho thong sau nam 2015.

8. Giai quyet tinh trang truong hoc xuong cap va tam bo o vung sau, vung xa.

9. Tiep tuc hoan thien, cai tien che do, chinh sach doi voi doi ngu nha giao va can bo quan ly GD. Thuc hien luan chuyen GV de giai quyet chinh sach doi voi GV o vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so.

 
VietBao.vn (Theo Dan tri)

Comment :No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Efforts to overcome the fundamental weaknesses in Education
Ministry of Education , Department of Education , Pham Vu Luan , Nguyen Thien Nhan , action programs , improve quality and meet the requirements of modernization , deputy prime minister, at the meeting , performance , innovation , development , problems
23 / ​​1 , Ministry of Education and Training conference online at six of the country's demand for implementation of the Strategy education Development for 2011-2020 and implementation of Conclusion No. 51 - KL / TW . Many educational goals of the participants dissected a technical ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nỗ lực khắc phục cơ bản những yếu kém trong giáo dục

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nỗ lực khắc phục cơ bản những yếu kém trong giáo dục bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc

Nhan xet, hay lien he ve tin No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet No luc khac phuc co ban nhung yeu kem trong giao duc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0