Nhung tieu cuc benh thanh tich noi com trong giao duc>> Doi ngu giao vien: Thieu tram trong va thua rat nhieu!
>> Toi se tra loi thang than truoc Quoc hoi
>> Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan
Bao cao giam sat doi ngu nha giao, nha quan ly giao duc

Nhung tieu cuc benh thanh tich noi com trong giao duc
Bo truong Nguyen Thien Nhan trong buoi lam viec voi Ban giam hieu Truong CD Phat thanh - Truyen hinh T.U1 - Anh: Ngoc Ha
Theo bao cao cua Bo GD-DT sau hon hai thang trien khai cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc”, da xu ly dut diem 16 vu viec trong nganh.

Song song do cung co nhung guong tot duoc du luan va bao chi khen ngoi.TS luoc ghi nhung vu viec noi com va nhung guong tot nay.

Cac vu viec gian lan trong thi cu, van bang, chung chi

1. Vu gian lan thi cu o Hoi dong thi tai Truong THPT Van Tao, Thuong Tin, Ha Tay: Tinh Ha Tay va So GD-DT da chi dao xu ly canh cao ong Tu Ngoc Linh - hieu truong Truong THPT Van Tao, chuyen cong tac khac, lam Pho Giam doc Trung tam Giao duc thuong xuyen Chuong My, Ha Tay. Mot so giao vien va nhan vien co lien quan cung duoc xem xet, nhung khong co hinh thuc ky luat nao them.

2. Vu “loan thi” o Truong THPT Nam Dan 2, Nghe An: So GD-DT Nghe An da chi dao xem xet va xu ly kip thoi. Hoi dong ky luat nganh da thong qua hinh thuc ha ngach luong, khong cho giang day doi voi ba giao vien tham gia lam bai thi ho. UBND tinh da tang bang khen cho thay giao Le Dinh Hoang voi thanh tich chong tieu cuc trong thi cu.

3. Vu tieu cuc tai ky thi tot nghiep bo tuc THPT dat tai Truong THCS Tru Van Tho, huyen Cai Lay, tinh Tien Giang: Da xu ly canh cao doi voi hieu truong Truong THCS Tru Van Tho, 13 can bo khac co lien quan bi canh cao, huy ket qua thi cua 536/541 thi sinh.

4. Vu gian lan thi tuyen cong chuc o co quan Bo GD-DT: Bo truong chi dao xu ly nghiem tuc, dung quy trinh. Lanh dao Bo da co cac quyet dinh canh cao, mien nhiem chuc Truong phong Tong hop va chuyen cong tac khac doi voi ba Dao Thi Binh. Cac thi sinh du thi va giao vien Anh van co hanh vi tieu cuc trong thi cu, Bo co thong bao ve co quan chu quan de xu ly theo quyen han trach nhiem cua co quan.

5. Vu gian lan bang cap o Hai Phong: Vua duoc phat hien da duoc UBND thanh pho xu ly. Cac ong Pham Van Han - Pho Chu tich UBND Quan Le Chan va ong Pham Van Hong - Truong Ban To chuc Quan uy da bi cach chuc vi khai man ly lich va su dung van bang bat hop phap, khong co bang tot nghiep THPT.

Cong viec trien khai cuoc van dong cua Bo GD-DT

- Ngay 28-7-2006 Bo truong Bo GD-DT da ban hanh Ke hoach to chuc cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc” kem theo Quyet dinh so 3859/QD-BGDDT-VP.

- Ngay 31-7-2006 chinh thuc phat dong cuoc van dong tai TP.HCM. Lanh dao Bo va cac giam doc So GD-DT ky ban cam ket gui len Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, Thu tuong Chinh phu.

- Ngay 26, 28, 30-8-3006: tai Da Nang, TP.HCM va Ha Noi, Bo chu tri lam viec voi hieu truong cac truong DH, can bo Doan, Hoi Sinh vien cac truong DH de trien khai cuoc van dong.

- Ngay 8-9-2006: Bo tham muu de Thu tuong Chinh phu ban hanh Chi thi so 33/2006/CT-TTg ve "Chong tieu cuc va khac phuc benh thanh tich trong giao duc".

6. Vu nang diem thi cao hoc o DH Hue: Theo don to cao, co it nhat 17 thi sinh cao hoc o DH Hue co diem thi mon Tieng Nga tu 2 diem den 20 diem da duoc nang len tren 50 diem (thang diem 100) de du diem do. Bo truong da co chi dao DH Hue kiem tra, lam ro viec don thu to cao da neu.

7. Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te cua Quoc hoi to cao nan chay diem trong hoc tai chuc: Tai cuoc hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, ong Tao Huu Phung - Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te cua Quoc hoi bay to buc xuc ve viec nop tien la co diem va do khi vo ong hoc tai chuc Luat. Tu ong da xu ly vu viec, yeu cau vo ong thoi khong hoc nua de phan doi.

Cac vu viec lien quan trach nhiem can bo quan ly

1. Vu “chay truong” o Truong THPT Le Quy Don, TP.HCM: UBND thanh pho da chi dao xu ly nghiem. Hieu truong, hieu pho nha truong deu bi dinh chi cong tac, sau do bi cach chuc. So da bo nhiem hieu truong va hieu pho moi de dieu hanh cong viec nha truong.

2. Vu thu quy khong dung quy dinh, chi sai muc dich o Truong THPT Go Vap, TP.HCM: So GD-DT TP.HCM xu ly dinh chi chuc vu hieu truong doi voi ong Du The Lam de thanh tra, xu ly.

3. Vu bot xen phan an cua hoc sinh o Truong Mam non Chim Non, Ha Noi: So GD-DT Ha Noi va quan Hai Ba Trung da chi dao phai xu ly nghiem, truoc mat dinh chi cong tac hieu truong Nguyen Thi Kim Phuong de thanh tra va xu ly. Den nay hieu truong Truong Chim non da bi cach chuc.

4. Vu “Khong hoc ma co diem kiem tra mon My thuat” o lop 8A6, Truong THCS Ngoc Lam, quan Long Bien, Ha Noi: Phong Giao duc Quan dang xem xet xu ly nghiem, huong giai quyet la cho thoi viec giao vien hop dong day mon nay.

5. Phat hien nhieu sai pham o Truong CD Su pham Da Lat, Lam Dong: Theo Thanh tra tinh Lam Dong, co toi 7/11 noi dung to cao la dung. Tat ca sai pham deu lien quan den van de tai chinh. Vu viec dang duoc xem xet xu ly.

Cac vu viec tieu cuc lien quan dao duc nha giao

1. Vu cho tre vao bao tai de doa o Truong Mam non Viet Hung, quan Long Bien, Ha Noi: Co hai giao vien mam non la Nguyen Thi Huong Mai va Truong Thi Don da dung hinh thuc phat la cho hoc sinh vao bao tai buoc lai de doa. Day la viec lam trai nguyen ly su pham, trai dao duc nguoi thay, lam ton thuong tinh than cac chau mam non. Chinh quyen dia phuong da xem xet va dinh chi cong tac giao vien doi voi hai co giao nay.

2. Vu “doi tinh lay diem” o Truong CD Phat thanh - Truyen hinh 1, Ha Tay: Dai Tieng noi Viet Nam da chi dao xu ly nghiem, cho thoi viec doi voi ong Do Tu Dong - Pho Chu nhiem Khoa Bao Chi va dinh chi cong tac Hieu truong doi voi ong Dinh Van Manh ke tu ngay 1-9-2006, ky luat mot so can bo lien quan khac.

3. Cac to cao lien quan den viec su dung va chi tieu tien khong dung quy dinh cua Nha nuoc, cua Bo, nganh giao duc, tinh trang lon xon trong viec thu tien dau nam hoc o nhieu truong hoc... dang co chieu huong tang len. Mot so vu viec noi com da va dang duoc xu ly, du luan hoan nghenh.

4. Vu dan bang vao mieng hoc sinh de cam noi chuyen. Do la su viec dien ra o Truong Mam non 1/6 phuong Hong Ha, TP Ha Long, tinh Quang Ninh (tu nam 2001, theo don to cao cua phu huynh). Ngoai ra con co to cao ve bot khau phan an cua tre va co hanh vi tieu cuc khac. Thanh tra So GD-DT Quang Ninh da vao cuoc.

Nhung guong tot duoc du luan va bao chi khen

1. Mot truong noi khong voi lam thu. Do la Truong Tieu hoc Minh Dao, quan 5, TP.HCM. Truong nay da 7 nam nay khong thu quy phu huynh nhung bang cach lam tot cong tac xa hoi hoa van co kinh phi hoat dong, duoc Bao TS va Bao Nguoi Lao Dong dua tin. Day la mo hinh tot can nghien cuu, pho bien.

2. Ngoi truong 20 nam khong day them tran lan tai nha. Do la Truong THPT Dam Doi, Ca Mau. Moi truong su pham o day rat tot, co day them nhung day trong truong, co to chuc duoi su giam sat cua lanh dao truong va to bo mon. Chat luong day va hoc cao, ty le hoc sinh do DH, CD cao. Bao TS co bai phan anh.

3. Ngoi truong nong thon vung Trung du: Hon 10 nam gan day chat luong day va hoc tot, co ti le hoc sinh lop 12 do DH tren 40%; moi truong giao duc tot, khong day them tran lan, chi day them co to chuc sau gio hoc chieu tai truong, thu moi buoi 3.000 dong/em duoc phu huynh, hoc sinh hoan nghenh.

4. Hoi Sinh vien Viet Nam da thao luan va dua tieu chi "Sinh vien noi khong voi tieu cuc" la mot trong muoi chi tieu cong tac Hoi va phong trao sinh vien nam hoc 2006-2007. Day la hanh dong thiet thuc huong ung cuoc van dong do Bo GD-DT phat dong, duoc Bao Sinh vien Viet Nam co tin, bai tuyen truyen.

QUOC DUNG luoc ghi

Viet Bao

Video nổi bật

Clip người cha dạy con nói xin lỗi làm rơi lệ hàng triệu người
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, So GD, Ha Noi, Pho Chu, Viet Nam, DH Hue, dinh chi cong tac, cuoc van dong, da xu ly, Truong Mam Non, theo bao cao, tieu cuc, giao duc, thanh tich, vu viec, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những tiêu cực, bệnh thành tích nổi cộm trong giáo dục

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những tiêu cực, bệnh thành tích nổi cộm trong giáo dục bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung tieu cuc benh thanh tich noi com trong giao duc

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung tieu cuc benh thanh tich noi com trong giao duc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung tieu cuc benh thanh tich noi com trong giao duc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0