Nhieu sai pham cua Hieu truong truong Thanh Chuong 3Nhieu sai pham cua Hieu truong truong Thanh Chuong 3
Truong THPT Thanh Chuong 3.

Sau hon mot thang thanh tra theo don to cua tap the giao vien truong THPT Thanh Chuong 3 xoay quanh viec thu, chi thieu minh bach cua Hieu truong Tran Trong Sau, chieu 28/11, So GD-DT Nghe An da co ket luan cho thay ong Sau co nhieu sai pham trong quan ly.

Du luan hoan nghenh tinh than lam viec cua doan thanh tra la: Khan truong, toan dien va nhanh gon. Tuy nhien, o moi noi dung to cao, Thanh tra So duong nhu van bo sot nhieu “toi danh”.

8 nam khong day van linh tien dung lop

Gan 8 nam lam hieu truong Truong THPT Thanh Chuong 3 (o xa Thanh Tien - huyen Thanh Chuong), ong Tran Trong Sau rat hiem khi len lop giang day. The nhung trong khoang thoi gian do, hang thang ong Sau van “ung dung” nhan tien phan tram dung lop.

Khong nhung viec nhan tien dung lop dien ra “trot lot” ma 7 nam lien ong Sau con duoc So GD-DT Nghe An cong nhan la Chien sy thi dua cap Tinh. Moi day khi trao doi voi Toa Soan, ong Sau thua nhan viec minh khong giang day ma van duoc “uu tien” nhan tien dung lop la sai trai. Tuy nhien ong Sau do loi so di co viec “la lung” tren la do… yeu to khach quan.

“Toi day mon toan, ma mot lop 1 tuan phai 5 tiet, trong khi theo quy dinh thi Hieu truong day 2 tiet/tuan nen khong biet day nhu the nao. Hon nua o truong can bo quan ly thieu, truong qua lon (truong co 47 lop, hon 2 ngan hoc sinh - PV). Mat khac thoi gian qua chung toi dang tap trung cho xay dung co so vat chat nha truong nen cung ban. Chinh vi nhung nguyen nhan nay ma trong thoi gian tren toi dung lop khong nhieu…”

Khi duoc hoi ong da bao cao voi So GD-DT va duoc So cho phep hay khong? Ong Sau bien ho: “So khong co y kien gi, ma tren dia ban tinh Nghe An hien con nhieu Hieu truong nhu toi. Cung vi ban qua ma…! Neu So bo tri cho truong du can bo quan ly thi khong co chuyen do (chuyen khong dung lop - PV)”.

Ve su viec nay, Thanh tra So da ket luan: “Ong Tran Trong Sau khong truc tiep dung lop nhung van nhan phu cap uu dai doi voi giao vien truc tiep giang day (tong so tien trong 8 nam la hon 44 trieu dong) va nhan cac danh hieu thi dua la vi pham nhung quy dinh hien hanh…”

Van bo “lot” toi?!

Sang nay, 30/11, trao doi voi PV Toa Soan ve viec mot so du luan cho rang ket luan cua Thanh tra So con bo sot toi cua ong Sau, Giam doc So GD-DT Le Tien Hung cho rang: “Neu thay khong dung thi Thanh tra Tinh se vao cuoc”.

Ong Hung khang dinh: “...Bon toi khong chi dao bo lot toi, co khuyet diem thi phai xu ly, con Thanh tra ket luan nhu the nao thi Thanh tra chiu trach nhiem. Toi thay Thanh tra da co gang lam viec het suc nghiem tuc khach quan, cong bang va de cao trach nhiem trong qua trinh lam viec. Va trong tu tuong chi dao lam viec cua toi cung het suc nghiem tuc”.

Co nghia ong hoan toan tin tuong o ket luan cua Doan thanh tra?

Toi hoan toan tin tuong va ket luan khong co thieu sot gi!

Thay giao Nguyen Huu Ngoc (giao vien day mon Dia ly) va 6 giao vien khac cua Truong THPT Thanh Chuong 3 con “to cao” them: Ong Sau con truc tiep chi dao lap ho so khong trung thuc nham dat danh hieu Truong chuan Quoc gia giai doan 2006-2010, cac khoan thu chi khong hop ly. Nam hoc 2004-2005, tong cac muc thu, dong gop va cac khoan khac cho nha truong la gan 3 ty. Trong khi do tong chi la hon 2 ty dong, the nhung so tien con du den nay van chua the quyet toan, khong hieu da “di” dau?

Ngoai ra, mot so khoan thu nhu tien hoc them, nam hoc 2004-2005 hon 240 trieu dong, chi het 150 trieu dong. So du bi “that thoat” chua co cau tra loi.

Nhieu cong trinh nha hoc cao tang (30 phong hoc), nha da chuc nang (12 phong), cac cong trinh phu duoc dua vao su dung tu nam 2001 den nay chua duoc thanh quyet toan.

Nam hoc 2004-2005, nha truong co 11 em o lai lop, nhung ong Sau van quyet dinh cho 4 hoc sinh Tran Dinh Cuong, Nguyen Ha Phi, Ha Minh Binh, Phan Ba Hai duoc len lop voi ly do nhung truong hop nay phai uu tien.

Duoc biet, de dat danh hieu truong chuan Quoc gia ong Sau da chi dao giao vien cua truong nang khong diem cho nhieu hoc sinh. Moi nam co it nhat tu 7-8 em duoc tat ca cac giao vien bo mon dong loat nang diem de dat “gioi toan dien”. Nam hoc 2004-2005 duoc xem la buoc “dot pha” ve so luong dat hoc sinh gioi cap tinh cua nha truong, boi so em dat thanh tich trong ky thi hoc sinh gioi cap tinh rat cao (72 em, chiem ty le tren 3%).

Rieng danh sach hoc sinh tien tien xuat sac nam hoc 2005-2006 do Hieu truong Tran Trong Sau ky ngay 20/5/2006 la 80 em. Voi thanh tich vuot troi nay va mot so tieu chuan khac, cong them viec nang diem khong cho hoc sinh dat “hoc sinh gioi toan dien”, truong THPT Thanh Chuong 3 da duoc Bo GD-DT cong nhan dat truong “chuan” Quoc gia nam 2006.

Ly giai dieu nay ket luan cua Thanh tra So cung chi “tuyen” mot cach yeu ot: “Ket qua kiem tra cho thay khong co hien tuong chi dao va viec lap ho so gia nham dat danh hieu truong chuan Quoc gia…”. Nhu de tranh bi “phan phao”, ket luan lai viet them: “Tuy nhien ong Hieu truong Tran Trong Sau da co goi y cho giao vien nang diem cho mot so hoc sinh du thi hoc sinh gioi Tinh de dat hoc sinh gioi toan dien…”. Khong hieu cai goi la “chi dao” voi “goi y” thi co gi khac nhau?

Ve mot so khoan thu, chi sai nguyen tac tai chinh, ket luan cua Thanh tra cung “lap lung”: “Ve noi dung to cao nay don to cao chi dung mot phan. Trong cong tac quan ly tai chinh, ong Sau da co nhieu vi pham ve quy trinh quan ly, quyet toan von dau tu… thuc hien duyet chi ung tien khong dung voi che do…”. Va cung khong hieu vi ly do gi ma Thanh tra danh “bo tay”: “Tai thoi diem Thanh tra, Doan khong co co so de ket luan ong Sau co tham o cong quy trong dau tu xay dung co ban va cac khoan thu chi trong nha truong…”

Theo tim hieu rieng cua phong vien, tai thoi diem hien tai, ong Sau co the duoc xem la mot trong nhung “hieu truong dai gia” nhat Nghe An. Gia dinh ong dang so huu mot chiec o to 4 cho ngoi tri gia 480 trieu dong, 1 can ho chung cu tai TP Vinh tri gia 280 trieu dong, mot biet thu tai Thanh Hung 250 trieu dong… Voi khoi tai san lon nhu tren cua mot nguoi giao vien thi du luan khong the khong dat nhieu nghi van!

Ngoai nhung vu viec tren, ong Tran Trong Sau con bi nhieu giao vien to cao chuyen “an” tien chay viec nhung trong ket luan cua Thanh tra khong thay de cap toi. Ngoai ra, nhieu hoc sinh thi vao truong THPT Thanh Chuong 3, neu bi thieu diem chi can “chay” moi suat 2 trieu dong la duong nhien vao hoc he ban cong… Vay nhung, tat ca nhung dieu tren deu khong thay ket luan cua Thanh tra “so mo” toi?

Ket luan cua Thanh tra So GD-DT Nghe An ve nhung sai pham cua ong Tran Trong Sau

Theo ban ket luan, co 6/8 noi dung bi to cao la dung. Trong do 3 noi dung hoan toan dung, 3 noi dung dung mot phan. Cac sai pham deu thuoc trach nhiem cua ong Tran Trong Sau. Trong cac noi dung sai pham, dang ke nhat la sai pham trong thu chi ngan sach, trong thuc hien cac che do chinh sach doi voi giao vien.

Cu the, hieu truong Tran Trong Sau khong truc tiep dung lop nhung van nhan tren 44 trieu dong phu cap uu dai dung lop. Viec hon 40 giao vien ve truong tu nam 2001 den nay van chua duoc thuc hien che do bao hiem la co trach nhiem cua hieu truong. Nhieu khoan thu, chi hieu truong thuc hien sai nguyen tac tai chinh, thanh quyet toan, quan ly von dau tu xay dung co ban co nhieu vi pham...

So GD-DT tinh Nghe An xu ly nhu sau: Thu hoi 42.079.000 dong tien chi sai che do nop vao nguon kinh phi nha truong; thu hoi nop vao tai khoan tam giu tai kho bac nha nuoc 95.136.000 dong, trong do co khoan tien 44.019.000 dong tien phu cap uu dai dung lop cua hieu truong Tran Trong Sau nhan sai.

So quyet dinh chi tra 26.810.000 dong cho 5 giao vien khong co so bao hiem ma van bi tru luong de dong bao hiem lau nay va 4 hoc sinh duoc xet vao he cong lap nhung van thu hoc phi theo he ban cong trong nhieu thang.

So giao hieu truong to chuc kiem diem cac ca nhan sai pham va de xuat hinh thuc ky luat. Xay dung bo sung cac quy che noi bo, thuc hien tot quy che dan chu trong nha truong; Tang cuong cong tac quan ly co so vat chat, doi ngu can bo nha truong.

Doi voi mot so hoc sinh khi tuyen vao lop 10, nhap hoc khong dung quy che, khong dung he nay phai xu ly thoi hoc hoac dieu chuyen, bao dam tinh cong bang, nghiem tuc.

Dang Nguyen Nghia

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Tran Trong Sau, So GD, Thanh Chuong, THPT Thanh Chuong, DT Nghe An, Nghe An, hieu truong, thanh tra, ket luan, hoc sinh, sai pham, giao vien, lop, dong, tien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều sai phạm của Hiệu trưởng trường Thanh Chương 3

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều sai phạm của Hiệu trưởng trường Thanh Chương 3 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu sai pham cua Hieu truong truong Thanh Chuong 3

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu sai pham cua Hieu truong truong Thanh Chuong 3 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu sai pham cua Hieu truong truong Thanh Chuong 3 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0