Nhieu dia phuong da duyet phuong an tuyen sinh vao 10Cho den thoi diem nay, nhieu dia phuong da co phuong an chinh thuc cho ky tuyen sinh vao 10 THPT nam hoc 2011-2012.
Nhieu dia phuong da duyet phuong an tuyen sinh vao 10
So GD&DT Ha Noi cho biet, tuyen sinh vao lop 10 he khong chuyen nam 2011 - 2012 se tiep tuc thuc hien theo phuong thuc thi tuyen va xet tuyen. Rieng he chuyen se thuc hien theo phuong thuc thi tuyen voi cac mon thi: Toan, Ngu van, Ngoai ngu (tinh he so 1) va mon chuyen (tinh he so 2). Thoi gian tuyen sinh vao lop 10 chuyen va khong chuyen duoc tien hanh trong thang 6/2011.

De thuc hien cong tac tuyen sinh vao lop 10 THPT nam hoc 2011-2012, So GD&DT Ha Noi da co huong dan gui hieu truong cac truong THPT, giam doc trung tam giao duc thuong xuyen tren dia ban TP yeu cau chuan bi tot cac dieu kien tuyen sinh, trong do co yeu cau cac don vi phai thuc hien "3 cong khai"...

Hai Phong cung da co quyet dinh chinh thuc cho phuong an tuyen sinh vao 10 nam hoc toi vao dau thang 3. Theo do, doi voi cac truong THPT cong lap o dat lien se thi 2 mon Toan, Ngu van ket hop voi xet ket qua hoc tap trong 4 nam hoc THCS.

Doi voi cac truong THPT huyen dao Cat Hai va Bach Long Vi xet tuyen theo ket qua ren luyen, hoc tap cua hoc sinh o 4 nam THCS. Cac truong THPT ngoai cong lap se xet tuyen theo mot trong hai can cu, do la: Diem thi 2 mon Toan va Ngu van o ky thi vao lop 10 hoac ket qua hoc tap 4 nam cap THSC cua hoc sinh.

Rieng voi truong THPT chuyen Tran Phu thi tuyen vao cac lop chuyen theo Quy che truong THPT chuyen cua Bo GD&DT, thi mon dieu kien Toan, Ngu van theo de thi chung voi ky thi tuyen sinh vao lop 10 cac truong THPT cong lap o dat lien.

Nam hoc 2011-2012, ky tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2011-2012 tai Binh Duong tiep tuc duy tri phuong thuc thi tuyen. Thi tuyen vao lop 10 THPT chuyen va cac truong khong chuyen se duoc to chuc chung mot ky thi, vao cac ngay 28, 29 va 30/6. Thi sinh thi cung de thi cac mon: Toan, Ngu van va mon thi thu 3 (se duoc so cong bo vao ngay 10/5). Rieng thi sinh thi tuyen vao truong chuyen se thi them mon chuyen va mon ngoai ngu.

De bao dam chat luong dau vao, ky tuyen sinh nay, nganh GD&DT tinh Binh Duong cung quy dinh: Thi sinh du tuyen vao lop 10 cac truong THPT khong chuyen se co 3 nguyen vong: NV1 la truong THPT trong dia ban cu tru; NV2 la mot truong THPT khac cung trong dia ban cu tru;  NV3 la truong khac dia ban nhung gan noi cu tru. Thi sinh du tuyen vao truong THPT chuyen se duoc co 4 nguyen vong xet trung tuyen: nguyen vong chuyen la truong THPT chuyen Hung Vuong,; NV 1, 2, 3 cung giong nhu nhung thi sinh thi vao truong khong chuyen; sau nguyen vong chuyen thi NV 1, 2, 3 cua thi sinh se duoc xet trung tuyen nhu NV 1, 2, 3 cua cac thi sinh du tuyen vao truong THPT khong chuyen.

Theo phuong thuc tuyen sinh vao lop 10 cac truong THPT, bo tuc THPT, cac GDTX nam hoc 2011 – 2012 UBND tinh Khanh Hoa moi phe duyet, nam hoc nay, tuyen sinh vao lop 10 tiep tuc thuc hien theo phuong thuc thi tuyen va xet tuyen. Thoi gian to chuc thi tuyen va xet tuyen trong thang 6/2011.

Diem khac so voi nam truoc la, HS du thi vao lop 10 Truong THPT chuyen Le Quy Don sau khi du thi 3 mon bat buoc cung voi cac HS du thi vao lop 10 cac truong THPT cong lap moi tiep tuc thi them mon chuyen va mon Tieng Anh. Ky thi vao lop 10 Truong THPT chuyen Le Quy Don nam hoc 2011 - 2012 se duoc to chuc thi rieng, thi truoc ky thi tuyen sinh vao lop 10 cac truong THPT cong lap tren dia ban tinh voi 4 mon thi bat buoc: Ngu van, Toan, Tieng Anh va mon chuyen. Nhung thi sinh da duoc xet trung tuyen vao Truong THPT chuyen Le Quy Don (cac lop chuyen va 2 lop khong chuyen) se khong duoc tham gia xet tuyen vao bat ky mot truong THPT cong lap nao khac.

Ngoai ra, truong THPT Nguyen Van Troi (Nha Trang) thuc hien xet tuyen doi voi HS hoc chuong trinh tieng Phap tang cuong. Xet tuyen ket hop thi tuyen doi voi cac truong: Pho thong Dan toc noi tru tinh, THPT Khanh Son (huyen Khanh Son), THPT Lac Long Quan (huyen Khanh Vinh). Thi tuyen cho tat ca cac truong THPT cong lap con lai. HS dang ky du thi vao truong THPT cong lap nao se du thi tai hoi dong tuyen sinh cua truong do voi 3 mon thi bat buoc: Ngu van, Toan va mon thu 3.

Nhung thi sinh dang ky du tuyen vao Truong PTDTNT tinh va 2 truong THPT mien nui Khanh Son, Khanh Vinh khong du thi mon thu 3. Mon thi thu 3 cua tinh da duoc quyet dinh la mon Sinh hoc.

Doi voi cac truong THPT ngoai cong lap, trung tam GDTX, truong bo tuc THPT, Truong Pho thong Hermann Gmeiner se thuc hien xet tuyen HS vao lop 10 THPT dua tren ket qua thi tuyen vao cac truong THPT cong lap; khong duoc to chuc them bat ky mot ky thi nao de tuyen HS vao lop 10 nam hoc 2011 - 2012. Thoi gian to chuc xet tuyen la thang 7/2011.

Tinh Vinh Long da cong bo ke hoach tuyen sinh nam hoc 2011 - 2012 vao Truong THPT chuyen Nguyen Binh Khiem voi 370 chi tieu vao 10. Hoc sinh du tuyen vao lop 10 chuyen phai hoi du cac dieu kien sau day: Co hanh kiem xep loai tot va hoc luc xep tu loai kha tro len vao cuoi nam hoc lop 9; Mon dang ky vao lop chuyen phai co diem trung binh ca nam lop 9 tu 8,0 tro len doi voi cac mon Toan, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc, Tin hoc (lay diem mon Toan) va tu 7,0 tro len doi voi cac mon Ngu van, Lich su, Dia ly, Tieng Anh, Tieng Phap; Phai la hoc sinh lop 9 cua cac truong THCS tren dia ban tinh Vinh Long. Doi voi hoc sinh ngoai tinh, muon du thi phai duoc su chap thuan cua UBND tinh do. Rieng hoc sinh lop 9 chuong trinh song ngu Tieng Phap tai truong THCS Le Qui Don duoc du thi vao lop chuyen cac mon khac ngoai mon chuyen Tieng Phap.

Hoc sinh phai du thi 4 mon: Toan, Ngu van, ngoai ngu va mon chuyen (Neu mon chuyen la Toan hoac Ngu van hoac Tieng Anh hoac Tieng Phap, thi o moi mon nay phai du thi hai bai: mot bai thi khong chuyen va mot bai thi chuyen voi muc do kho hon), thi ra theo hinh thuc tu luan (Rieng mon chuyen Ngoai ngu ket hop tu luan voi trac nghiem va co phan thi nghe o dau buoi thi). Bai thi mon chuyen he so 2, cac bai thi con lai he so 1 (Rieng cac hoc sinh lop 9 chuong trinh song ngu Tieng Phap tai truong THCS Le Qui Don du thi mon chuyen la Tieng Phap thi mon ngoai ngu (he so 1) du thi la Tieng Phap va mon chuyen cung la Tieng Phap (he so 2). Neu du thi mon chuyen khac Tieng Phap thi mon ngoai ngu (he so 1) du thi la Tieng Anh va mon chuyen (he so 2).

Cac hoc sinh du thi dat giai trong ky thi chon hoc sinh gioi cac mon hoc lop 9 hoac ky thi hoc sinh gioi thuc hanh may tinh cam tay Casio cap khu vuc (do Bo GD&DT to chuc) se duoc cong diem uu tien khi thi tuyen vao lop 10 chuyen neu mon dat giai la mon chuyen dang ky du thi. Muc diem duoc cong them nhu sau: Giai nhat 2 diem; giai nhi 1,5 diem; giai ba 1 diem.

So GD&DT Tay Ninh da co to trinh gui UBND tinh de xuat phuong an tuyen sinh vao lop 10 nam 2011- 2012. Neu ke hoach tuyen sinh cua So GD&DT duoc UBND tinh thong qua (du kien cuoi thang 3), ky tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2011 – 2012, tinh se co 12 truong THPT to chuc thi tuyen, con lai thuc hien hinh thuc xet tuyen.

Nam nay la lan dau tien UBND tinh Quang Nam to chuc hoi nghi ve cong tac tuyen sinh lop 10 nam hoc 2011-2012 de lay y kien tu nhieu phia tu do lua chon phuong an tuyen sinh toi uu. Phuong an chinh thuc se duoc tinh cong bo trong thoi gian toi.

Chuan bi cho ky tuyen sinh vao 10 toi, So GD&DT Bac Giang da ban hanh  de dinh huong noi dung on tap va cau truc de thi tuyen sinh vao lop 10 THPT dai tra va THPT chuyen nam hoc 2011-2012 cua 8 mon Ngu Van, Lich su, Dia ly, Toan hoc, Hoa hoc, Sinh hoc va Tieng Anh. So cho biet, mon thi thu 3 trong ky tuyen sinh nay se duoc thong bao sau.
Viet Bao (Theo GDTD)

Video nổi bật

Học sinh lớp 5 không viết được tên mình ở Hà Nội
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Những chuyển động tích cực của ngành Giáo dục

Năm học 2014-2015, ngành giáo dục có rất nhiều đổi thay, cải tiến về hoạt động dạy học, cách đánh giá, thi cử... Khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện vẫn còn đó, nhưng tựu chung thành quả, bước chuyển biến tích cực từ những đổi mới ấy đang dần hiện hữu, định hình, nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ người trong và ngoài cuộc.

Có nhất thiết vào bằng được trường công?

 Chỉ còn 2 ngày nữa các thí sinh sẽ biết được kết quả thi vào lớp 10 , đồng thời cũng dự đoán khả năng có vào được trường công lập hay không. Tuy nhiên, vào trường công không phải là lựa chọn duy nhất nếu các phụ huynh tìm hiểu thêm các mô hình học tập khác phù hợp với nhu cầu, năng lực của con em mình.

Phân bổ hiệu quả thay vì cào bằng

Thiếu kinh phí, thiếu bình đẳng và thiếu tự chủ tài chính là 3 vấn đề lớn trong hiện trạng tài chính của hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam. Nhóm Đối thoại giáo dục, do GS Ngô Bảo Châu chủ trì, đã chỉ ra điều này trong một nghiên cứu về đổi mới GDĐH được chính thức công bố

Thay đổi định nghĩa về học giỏi

'5 lý do đừng cố học quá giỏi ở Việt Nam' nhận được nhiều đồng tình từ phía các phụ huynh, học sinh, tuy nhiên để “tư duy nổi loạn” cần phải có một cách đánh giá khác từ phía các nhà lãnh đạo giáo dục.

Tìm hiểu: Tieng Phap, Tieng Anh, Truong THPT, Le Quy Don, tuyen sinh, lop 10, nam hoc, du thi, thi tuyen, phuong an, tinh, xet, 3, toan, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều địa phương đã duyệt phương án tuyển sinh vào 10

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều địa phương đã duyệt phương án tuyển sinh vào 10 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu dia phuong da duyet phuong an tuyen sinh vao 10

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu dia phuong da duyet phuong an tuyen sinh vao 10 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu dia phuong da duyet phuong an tuyen sinh vao 10 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0