Nhieu dia phuong cong bo phuong an tuyen sinh lop 10Thoi diem nay, cac dia phuong tiep tuc cong bo phuong an chinh thuc ky tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2011-2012.

Nhieu dia phuong cong bo phuong an tuyen sinh lop 10

Anh minh hoa

Tai Quang Ngai, Pho Chu tich UBND tinh Nguyen Hoang Son vua ki quyet dinh phe duyet Phuong an tuyen sinh cac lop dau cap pho thong va GDTX nam hoc 2011-2012 theo phuong thuc thi tuyen va xet tuyen.

Phuong thuc tuyen sinh, dia ban tuyen sinh, dang ky nguyen vong, nguyen tac xet tuyen van nhu nam hoc 2010-2011.

Thi tuyen ap dung doi voi Truong THPT Chuyen Le Khiet va cac truong THPT cong lap thuoc cac huyen Binh Son, Son Tinh, Tu Nghia, Nghia Hanh, Mo Duc, Duc Pho va TP. Quang Ngai, ke ca cac truong THPT ban cong dang trong giai doan chuyen doi sang cong lap.

Xet tuyen ap dung cho cac truong THPT cong lap o 6 huyen mien nui va huyen dao Ly Son, cac truong dan lap va tu thuc va cac trung tam GDTX-huong nghiep-day nghe.

Cac truong THPT cong lap khong thi tuyen dua vao ket qua hoc tap va ren luyen cua 4 nam hoc cap THCS de xet tuyen. Cac truong THPT dan lap, tu thuc, cac TTGDTX-huong nghiep-day nghe se lay diem thi cua ky thi tuyen sinh vao lop 10 hoac lay ket qua hoc tap o cap THCS de xet tuyen.

Truong THPT chuyen Le Khiet tuyen 180 hoc sinh chuyen va 90 hoc sinh khong chuyen; cac truong THPT cong lap tuyen 12. 813 hoc sinh; cac truong THPT ban cong dang trong giai doan chuyen doi sang cong lap tuyen 3.550 hoc sinh; dan lap tuyen 350 hoc sinh va tu thuc tuyen 400 hoc sinh. Cac TTGDTX-huong nghiep-day nghe o 12 huyen, thanh pho se tuyen 1.580 hoc sinh.

Ky tuyen sinh vao lop 10 truong THPT nam nay tai Dong Nai duoc ap dung mot trong hai phuong thuc: xet tuyen hoac thi tuyen.

Theo do, doi voi truong THPT chuyen Luong The Vinh: thi tuyen theo qui che tuyen sinh vao truong THPT chuyen.

Doi voi cac truong cong lap: To chuc thi tuyen cho cac truong THPT trong diem cua cap tinh va cap huyen. Cu the, thanh pho Bien Hoa, co 3 truong: THPT Ngo Quyen, THPT Tran Bien, THPT Nguyen Trai. Cac huyen va thi xa, co 7 truong: THPT Long Khanh, THPT Thong Nhat A, THPT Tan Phu, THPT Long Thanh, THPT Phuoc Thien, THPT Xuan Loc, THPT Doan Ket.

To chuc xet tuyen cho cac truong THPT cong lap con lai. Doi voi cac truong ngoai cong lap: to chuc xet tuyen. Doi voi hoc sinh lop 9 chuong trinh song ngu Tieng Phap se co cong van huong dan rieng.

Trong truong hop xet tuyen, diem xet tuyen la tong diem ket qua ren luyen hoc tap va tong diem cong uu tien khuyen khich. Thoi gian xet tuyen: tu ngay 12/7/2011 den ngay 30 /7/2011.

Voi cac truong to chuc thi tuyen, hoc sinh phai du thi bang hinh thuc thi viet 3 mon: Toan, Ngu van va mot mon thu ba do Giam doc So GD&DT quyet dinh truoc ngay 30/4/2011. Thoi gian lam bai thi: Van 120 phut, Toan 120 phut, mon thu ba 60 phut.

Diem tuyen sinh = (tong so diem hai bai thi Van, Toan) x 2 + diem mon thu ba + tong diem cong them khuyen khich, uu tien. Tieu chuan trung tuyen: Dat diem xet tuyen do So GD&DT quy dinh tu cao den thap theo chi tieu tuyen sinh tung truong; khong co bai thi nao bi diem 0.

Tuyen sinh truong THPT chuyen Luong The Vinh: Nop ho so tu ngay 16/5/2011 den ngay 25/5/2011 tai truong THPT chuyen Luong The Vinh. Thi vao ngay 8 va 9/6/2011.

So GD&DT Nam Dinh cho biet, nam hoc 2011-2012, toan tinh phan dau tuyen khoang 72% so hoc sinh tot nghiep THCS, GDTX cap THCS vao cac loai hinh truong THPT. So GD&DT se co thong bao ve chi tieu tuyen sinh cua tung truong. Can cu cac dieu kien giao vien, co so vat chat, cac truong lap phuong an phan ban trinh So GD&DT phe duyet. Hoc sinh trung tuyen vao cac truong THPT duoc chia vao cac ban theo phuong an phan ban da duoc duyet, dua tren nguyen vong va ket qua thi tuyen, ket qua hoc tap o truong THCS cua hoc sinh.

Truong THPT chuyen Le Hong Phong tuyen 15 lop gom 545 hoc sinh. Trong do co 13 lop chuyen va 2 lop khong chuyen.

Lop 10 pho thong nang khieu TDTT dat tai truong THPT Tran Hung Dao: Tuyen 01 lop gom 24 hoc sinh chinh thuc va 11 hoc sinh du bi. Hinh thuc tuyen sinh: Thi kiem tra to chat van dong, nang khieu TDTT va xet ho so, hoc ba.

Nam Dinh to chuc 2 dot thi. Dot 1 to chuc thi tuyen vao truong THPT chuyen Le Hong Phong ngay 07,08,09/6/2011. Thi cac mon Ngu van chung, Toan chung, Ngoai ngu chung va mon chuyen. Hoc sinh thi tuyen vao truong THPT chuyen Le Hong Phong co the dang ki 2 nguyen vong thi 2 mon chuyen khac nhau (tru cac mon chuyen co cung buoi thi de chuyen).

Dot 2 to chuc thi tuyen vao cac truong THPT dai tra ngay 23, 24/6/2011, gom: Cac truong cong lap; cac truong ngoai cong lap co du dieu kien, co to trinh truoc 20/5/2011 xin to chuc thi va duoc So GD&DT duyet.

Hoc sinh thi vao cac truong THPT dai tra thi viet 3 mon: Toan, Ngu van va mon thu 3. Mon thu 3 duoc chon trong so cac mon con lai. Giam doc So GD-DT cong bo mon thi thu 3 truoc 15 ngay truoc ngay ket thuc nam hoc theo bien che nam hoc cua Bo GD&DT.

Voi tuyen sinh vao lop 10 GDTX cap THPT se thi theo phuong thuc tuyen thang va xet tuyen. Xet tuyen doi voi hoc sinh da du ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT nam hoc 2011-2012 (Su dung diem thi de xet tuyen)

Doi voi hoc sinh da tot nghiep THCS, GDTX cap THCS khong du ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT nam hoc 2010-2011: Su dung ket qua hoc tap, ren luyen ghi trong hoc ba THCS, GDTX cap THCS de xet tuyen;

Doi voi hoc sinh cac truong TCCN, cac truong va cac trung tam day nghe co nhu cau, du dieu kien hoc GDTX cap THPT: Can cu vao dieu kien cua truong, cua trung tam va dang ky hoc tap cua hoc sinh de xet tuyen.

Thoi gian tuyen sinh: Hoan thanh truoc ngay 20/8/2011.

Tai Ba ria vung tau, tuyen sinh vao 10 nam hoc nay se thuc hien xet tuyen cac truong THPT va dia ban sau: Truong THPT Dan toc noi tru (Thoi gian tuyen sinh: tu 10/7/2011 den 30/7/2011); Truong THPT Vo Thi Sau huyen Con Dao (thoi gian tuyen sinh: tu 10/7/2011 den 18/7/2011); Cac truong THPT ngoai cong lap (thoi gian tuyen sinh tu ngay 10/7/2011 den 30/7/2011).

Thi tuyen doi voi cac truong THPT cong lap con lai tren cac dia ban huyen, thi xa, thanh pho trong tinh.

Hoc sinh phai du thi 3 mon gom: Ngu van, Toan va mon thu 3 (So GD&DT se cong bo vao thang 5/2011) theo hinh thuc tu luan, thang diem 10. Moi hoc sinh duoc dang ky 2 nguyen vong, NV1 la truong THPT dang ky du thi; NV2 la mot truong THPT trong cung dia phuong (huyen,thi, thanh pho)

Voi tuyen sinh vao lop 10 GDTX cap THPT, se thuc hien phuong thuc: xet tuyen. Thoi gian xet tuyen.

Thua Thien Hue se ap dung phuong thuc thi tuyen cho cac thi sinh du tuyen vao truong THPT chuyen Quoc hoc va THPT cong lap o thanh pho Hue. Cac truong THPT khac trong tinh tuyen sinh theo phuong thuc xet tuyen.

Tat ca hoc sinh dang ky du tuyen vao truong chuyen Quoc Hoc bat buoc phai thi du cac mon thi cua ky thi vao truong chuyen va diem so cua bai thi phai thoa man dieu kien xet tuyen cua Quy che truong THPT chuyen.

Thi sinh dang ky du tuyen vao truong THPT chuyen Quoc Hoc va THPT cong lap o TP Hue se thi cung mot thoi diem va cung mot de thi: Thoi gian lam bai mon Ngu Van va Toan la 120 p, mon thi thu 3 la 60 p, mon thi thu ba se duoc So cong bo vao ngay 10/5/2011. Ngoai ra, thi sinh dang ky du tuyen vao lop chuyen truong THPT Quoc Hoc con phai thi them mon Ngoai ngu (thoi gian lam bai 90 p) va mon chuyen (thoi gian lam bai mon chuyen Hoa hoc va Ngoai ngu la 120p, cac mon chuyen khac la 150 p).

Thi sinh co 3 nguyen vong du tuyen vao cac truong THPT cong lap tai Hue (khong tinh nguyen vong du tuyen vao truong THPT chuyen Quoc Hoc). Truong hop nay, hoc sinh chi du thi 3 mon Ngu van (120 p), Toan (120 p), Mon thi thu 3 (60 p).

Can cu vao ket qua diem thi, So se to chuc xet duyet truoc cho cac thi sinh thi vao THPT chuyen Quoc Hoc. Nhung thi sinh khong trung tuyen vao Quoc Hoc van con cac nguyen vong de vao cac truong THPT cong lap (3 nguyen vong neu dang ky vao truong THPT cong lap o Hue, 2 nguyen vong neu dang ky vao cac truong THPT o huyen, thi xa).

Hoc sinh thuoc dia ban tuyen sinh nhung chua duoc tuyen vao cac truong cong lap tai thanh pho Hue se duoc tuyen vao truong THPT Dan lap Tran Hung Dao, Hue Star hoac Trung tam GDTX Hue theo phuong thuc xet tuyen.

Nhung thi sinh o cac huyen (thi xa hoac ngoai tinh) neu khong trung tuyen vao Quoc Hoc thi phai tro ve huyen (thi xa hoac tinh cu) de tham du tuyen sinh.

Ngay thi du kien: Tu 24 den 26/6/2011.

Tuyen sinh vao lop 10 truong THPT DTNT tinh: Can cu Quy che to chuc va hoat dong cua truong Pho thong DTNT; can cu chi tieu tuyen sinh do So cong bo, truong THPT DTNT tinh phoi hop voi Phong Giao duc va cac truong THCS DTNT to chuc tuyen sinh theo cac huong dan cua So.

Tuyen sinh vao lop 10 cac truong THPT khac: Phuong thuc xet tuyen se duoc ap dung cho cac truong trung hoc pho thong cong lap, ban cong, dan lap va tu thuc tren dia ban tinh (ngoai tru truong THPT Quoc Hoc va cac truong THPT cong lap cua thanh pho Hue).

Chu tich UBND tinh Quang Ngai cung da phe duyet phuong an tuyen sinh vao cac lop dau cap pho thong va GDTX nam hoc 2011-2012. Theo quy dinh tai phuong an nay, Truong THPT chuyen se to chuc thi cac mon: Ngu van, Toan, mon thu 3 va mon chuyen; cac Truong THPT khong chuyen to chuc thi cac mon: Ngu van, Toan va mon thu 3. Mon thu 3 se duoc cong bo truoc 45 ngay so voi ngay to chuc thi.

Doi voi tuyen sinh vao truong pho thong dan toc noi tru huyen va tinh, chi tuyen sinh 1 lan vao dau nam hoc va thuc hien viec tuyen sinh theo Quy che to chuc va hoat dong cua truong pho thong dan toc noi tru va Quy che tuyen sinh tuong ung.

Truong THPT Chuyen Le Khiet va cac truong THPT cong lap thuoc cac huyen: Binh Son, Son Tinh, Nghia Hanh, Tu Nghia, Mo Duc, Duc Pho va thanh pho Quang Ngai, ke ca cac truong THPT ban cong dang trong giai doan chuyen doi sang cong lap thi to chuc thi tuyen; xet tuyen doi voi cac truong THPT cong lap khong thi tuyen, truong THPT dan lap, tu thuc, he GDTX THPT tai cac don vi duoc giao chi tieu tuyen sinh vao lop 10. Doi tuong tuyen sinh la nhung hoc sinh da tot nghiep trung hoc co so hoac tot nghiep bo tuc trung hoc co so co du dieu kien du tuyen theo quy che.

Ban tin thoi tiet dac biet: Du bao, phan tich thoi tiet, trieu cuong (mien Nam), cap nhat lien tuc trong ngay, duoc cung cap boi chuyen gia co uy tin thuoc Trung tam du bao KTTV TW.

Chi co tai Thoi Tiet 24h . Moi doc gia theo doi hang ngay.


Viet Bao

Video nổi bật

Những trò nghịch thời học sinh khiến bạn không muốn lớn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Cảnh báo hồ sơ ảo xét tuyển đại học

 Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT đã công bố quy trình tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp và rút hồ sơ. Phần khó sẽ rơi vào các trường với khả năng xuất hiện hồ sơ ảo ở một số nhóm ngành.

Đích hướng đến là chất lượng

Đến thời điểm này, đánh giá của nhiều giáo viên và người dân, có thể điểm thi sẽ làm các trường ĐH, CĐ vất vả hơn trong việc xét tuyển, nhưng đích đến quan trọng nhất của kỳ thi đã đạt được đó là chất lượng thật.

"Sập mạng tra cứu điểm thi là điều dễ hiểu"

Chiều 22/7, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt kỹ thuật, nhưng thí sinh truy cập tra điểm thi quá nhiều, dẫn đến sự cố.

Chặn cái ác, bắt đầu từ giáo dục

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trọng án. Vì sao mạng người bị coi rẻ? Vì sao các hung thủ lại mang máu lạnh? Nguyên nhân đầu tiên là môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách giới trẻ.

Ông nông dân làm…thầy của 130 trẻ em nghèo

Ngày hai buổi bán cơm chay chắt chiu từng đồng bạc lẻ nhưng ông không dùng số tiền đó cho mình mà lại đi mua sách vở, bút mực, bàn ghế để dạy dỗ 130 học sinh nghèo.

Tìm hiểu: So GD&DT, Quoc Hoc, Truong THPT, Luong The Vinh, Quang Ngai, THPT chuyen Le Hong Phong, ky thi tuyen sinh, du dieu kien, Truong Pho Thong, Thanh pho Hue, Mon ngu van, hoc sinh, cong lap, lop 10, xet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu dia phuong cong bo phuong an tuyen sinh lop 10

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu dia phuong cong bo phuong an tuyen sinh lop 10 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu dia phuong cong bo phuong an tuyen sinh lop 10 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0