Nghien cuu tinh huong trong giang day dai hocNghien cuu tinh huong trong giang day dai hoc
TTCN - Doi moi phuong phap dao tao o bac dai hoc la mot van de cap bach dang duoc su chu y va quan tam cua du luan toan xa hoi. Trong linh vuc dao tao ve kinh te/ quan ly/ kinh doanh, nhu cau nay lai cang tro nen buc thiet hon.

Phuong phap giang day truyen thong voi vai tro nguoi thay lam trung tam phat thong tin, va hoc vien bi dong tiep nhan thong tin da tro nen lac hau truoc yeu cau dao tao ve quan ly cua xa hoi, khi cac gia tri duoc ky vong tu cac nha quan ly tuong lai la nang luc tu duy sang tao va kha nang tu tiep thu cai moi, hay cao hon nua la kha nang tu hoan thien.

Tai khoa quan ly cong nghiep Truong DH Bach khoa TP.HCM, phuong phap nghien cuu tinh huong (case study) - mot phuong phap giang day dang duoc su dung rat pho bien trong cac truong kinh doanh tren toan the gioi - da duoc su dung lam phuong phap giang day trong rat nhieu mon hoc (quan tri tiep thi, tiep thi cong nghiep, quan tri chien luoc kinh doanh, kinh te hoc kinh doanh, quan tri hoc) va bac hoc (dai hoc, dai hoc bang hai, cao hoc, cac chuong trinh huan luyen ngan han danh cho cac doanh nghiep). Khao sat o giang vien cung nhu o phia hoc vien cho thay phuong phap nay co nhung uu diem noi bat so voi phuong phap truyen thong.

Cac uu diem noi bat

Thu nhat, nang cao tinh thuc tien cua mon hoc. Sau khi da duoc cung cap cac kien thuc ly thuyet, mot bai tap tinh huong se giup hoc vien co cai nhin sau hon va thuc tien hon ve van de ly thuyet da duoc hoc. Thong qua viec xu ly tinh huong, hoc vien se co dieu kien de van dung linh hoat cac kien thuc ly thuyet.

Thu hai, nang cao tinh chu dong, sang tao va su hung thu cua hoc vien trong qua trinh hoc. Khac voi viec tiep thu ly thuyet mot cach thu dong, khi duoc giao cac bai tap tinh huong, cac nhom hoc vien phai chu dong tim kiem va phan tich cac thong tin de di den giai phap cho tinh huong. De dap ung duoc yeu cau nay, hoc vien phai chu dong tu duy, thao luan - tranh luan trong nhom hay voi giang vien, tim hieu them ve ly thuyet, tai lieu tham khao de dat den giai phap.

Chinh trong qua trinh tu duy, tranh luan, bao ve va sua doi cac de xuat - giai phap cua minh, hoc vien (hay nhom hoc vien) da tham gia vao qua trinh nhan thuc. Su tham gia tich cuc do da gop phan tao ra su hung thu va say me hoc tap, sang tao cua hoc vien. Day chinh la luc qua trinh day va hoc tap trung vao hoc phuong phap hoc, phuong phap tiep can, phan tich va tim giai phap chu khong chi gioi han o viec hoc cac noi dung cu the.

Thu ba, nang cao ky nang lam viec nhom, ky nang phan tich, giai quyet van de, ky nang trinh bay, bao ve va phan bien y kien truoc dam dong. De giai quyet tinh huong, hoc vien duoc yeu cau lam viec trong nhom tu 4- 6 thanh vien. Ca nhom cung phan tich va thao luan de di den giai phap, sau do trinh bay giai phap cua minh cho ca lop.

Luc nay hoc vien tiep thu duoc kinh nghiem lam viec theo nhom, chia se kien thuc, thong tin de cung dat den muc tieu chung. Cac ky nang nhu trinh bay, bao ve va phan bien y kien cung duoc hinh thanh trong boi canh nay. Hoc vien cung hoc duoc cach ton trong va lang nghe y kien cua nguoi khac de lam cho von kien thuc cua minh phong phu hon. Day chinh la nhung ky nang rat can thiet doi voi cac nha quan ly hien dai.

Thu tu, giang vien - trong vai tro cua nguoi dan dat - cung se tiep thu duoc rat nhieu kinh nghiem va nhung cach nhin / giai phap moi tu phia hoc vien de lam phong phu bai giang va dieu chinh noi dung tinh huong nghien cuu. Day cung la mot kenh quan trong de giang vien thu thap kinh nghiem tu cac hoc vien, dac biet la nhung hoc vien da co qua trinh cong tac.

Thu nam, cac tinh huong tot co tinh chat lien ket ly thuyet rat cao. De giai quyet tot mot tinh huong, nguoi hoc co the phai van dung va dieu chinh nhieu tap ly thuyet khac nhau. Day chinh la luc cac ly thuyet roi rac cua mot mon hoc duoc noi lai thanh buc tranh tong the. O muc do ung dung cao hon, nguoi hoc khong chi van dung kien thuc cua mot mon hoc ma trong nhieu truong hop phai van dung kien thuc cua nhieu mon hoc khac nhau.

Dieu nay rat quan trong, vi tren thuc te sinh vien duoc trang bi rat nhieu kien thuc tu nhieu mon hoc khac nhau nhung lai chua duoc cung cap su lien ket - “cac day chang” cac kien thuc doc lap lai voi nhau. Khi ra thuc tien, hiem khi nao nha quan ly gap mot van de chi la tiep thi hay san xuat, tai chinh ma thong thuong ho phai van dung tat ca kien thuc lien nganh de giai quyet.

Cuoi cung, tren phuong dien nghien cuu khoa hoc dac biet trong xa hoi hoc, nghien cuu tinh huong la mot phuong phap quan trong khi (1) van de can nghien cuu la moi chua co cac ly thuyet va nghien cuu truoc do - luc nay nghien cuu tinh huong se cho cai nhin rat sau ve van de nghien cuu de xay dung cac ly thuyet nen, co so dau tien cho cac nghien cuu luong hoa tiep theo va (2) khi van de nghien cuu la mot qua trinh keo dai chang han qua trinh xay dung, lua chon va thuc thi cac loai chien luoc canh tranh cua mot doanh nghiep hay mot nganh. Tuy nhien cung can het suc than trong khi su dung cac ket qua tu nghien cuu tinh huong de khai quat hoa cho cac truong hop tuong tu.

Nhung thach thuc

Tinh tich cuc cua phuong phap moi la khong the phu nhan. Tuy nhien trong qua trinh ung dung co mot so thach thuc can duoc nhin nhan. Cac thach thuc nay bao gom ca cac yeu to chu quan (giang vien va hoc vien) va cac yeu to khach quan (moi truong, dieu kien vat chat).

Giang vien. Phuong phap nghien cuu tinh huong khong nhung gia tang khoi luong lam viec cua giang vien ma con doi hoi giang vien phai luon chap nhan doi moi, cap nhat cac thong tin, kien thuc va ky nang moi. De co nhung bai tap tinh huong thuc te, sat voi dieu kien moi truong kinh doanh cua VN, giang vien phai dau tu thoi gian va tri tue de tiep can cac doanh nghiep, thu thap, xu ly thong tin va xay dung tinh huong.

Qua trinh nay rat ton thoi gian, cong suc va la mot qua trinh lien tuc (vi tuoi tho cua mot tinh huong kha ngan, do dieu kien moi truong kinh doanh thay doi rat nhanh). Mot so giang vien su dung cac tinh huong co san o cac tai lieu nuoc ngoai. Cac tinh huong nay deu duoc chuan bi het suc chuyen nghiep nhung doi khi lai rat xa la voi moi truong kinh doanh o VN, khi cac tien de ve thi truong, doanh nghiep va khach hang con rat khac biet.

Rat nhieu hoc vien cho rang phuong phap nay con phan tac dung khi giang vien chi don thuan dich lai cac tinh huong trong sach nuoc ngoai, vi voi cac tinh huong nhu vay ca thay lan tro deu kho tiep thu. Nhieu truong hop, giang day bang tinh huong la cach de thay “nghi ngoi” vi tro phai lam viec, va thay cung chang biet giai tinh huong the nao, nen nguoi hoc thuc chat cung chang thu duoc loi ich gi.

Mat khac, phuong phap nghien cuu tinh huong lai doi hoi nhung ky nang phuc tap hon trong giang day, nhu cach to chuc lop hoc, bo tri thoi luong, dat cau hoi, to chuc va khuyen khich hoc vien thao luan, dan dat mach thao luan, nhan xet, phan bien. Day that su la nhung thach thuc lon doi voi giang vien trong qua trinh ung dung phuong phap nay.

Hoc vien. Thach thuc lon nhat thuoc ve tinh nang dong, yeu thich kien thuc va kha nang tu duy doc lap cua hoc vien. Phuong phap nghien cuu tinh huong chi that su phat huy nhung gia tri huu ich khi co su tham gia chu dong va yeu thich cua hoc vien.

Tuy nhien do da qua quen thuoc voi cach tiep thu kien thuc thu dong (thay giang tro ghi chep) nen khi chuyen qua phuong phap moi - doi hoi su nang dong, kha nang tu duy va tinh sang tao - thi mot bo phan hoc vien khong thich ung duoc. Ben canh mot so hoc vien rat nang dong, yeu thich kien thuc (se tiep thu duoc rat nhieu trong qua trinh hoc), ton tai mot bo phan hoc vien chi den lop vi nghia vu.

Phoi hop hieu qua voi cac phuong phap khac. Phuong phap nay doi hoi giang vien hieu ro cac tinh chat cua hoc vien va cac yeu to tac dong de co su phoi hop nhuan nhuyen va can doi voi cac phuong phap truyen thong. Khi su dung qua lieu luong no co the lam phan tac dung vi hoc vien co the chi chu trong giai quyet cac tinh huong cu the va cho rang thuc tien luon dien ra nhu tinh huong.

Day chinh la han che lon cua phuong phap - tinh khai quat hoa. Mot so cac giao su nuoc ngoai chi don thuan day bang tinh huong, moi buoi len lop cac nhom sinh vien deu duoc yeu cau trinh bay nhung tinh huong cho truoc.

Tuy nhien dieu kien o nuoc ngoai co khac, khi sach, tai lieu tham khao rat day du va sinh vien cung rat quen voi viec tu nghien cuu truoc khi den lop. Neu may moc ap dung vao dieu kien VN co the se gay phan tac dung.

Moi truong, dieu kien vat chat. Day la cac thach thuc khach quan, bao gom cac yeu to ve dieu kien trang bi vat chat, qui mo lop hoc, su hop tac cua doanh nghiep / xa hoi trong qua trinh cung cap thong tin cho giang vien.

Thu nhat, qui mo lop hoc hien nay la qua lon, tu 60 - 180 hoc vien / lop. Voi qui mo nay khong the to chuc thao luan mot cach hieu qua. Thu hai, de buoi thao luan co chat luong hoc vien phai tu trang bi cac kien thuc ly thuyet va thong tin lien quan truoc khi len lop. Dieu nay doi hoi co thoi gian va cac phuong tien hoc tap nhu: thu vien, sach giao khoa, tai lieu tham khao, bao, tap chi, Internet...

Hien nay co tinh trang sinh vien phai hoc qua nhieu mon hoc trong mot hoc ky nen khong co du thoi gian can thiet cho viec tu nghien cuu. Sach giao khoa va tai lieu tham khao cung het suc thieu thon.

Thu ba, de co nguon thong tin phuc vu viec xay dung cac tinh huong, giang vien phai tiep can cac doanh nghiep dua tren cac moi quan he ca nhan. Tuy nhien khong phai giang vien nao cung co cac moi quan he voi doanh nghiep va cung khong phai doanh nghiep nao cung sang sang cung cap thong tin.

Thu tu, dau tu cua giang vien cho phuong phap nay rat lon nhung hien nay khong co su dai ngo hay cong nhan nao tu phia cac nha quan ly giao duc nen rat nhieu giao vien van quay ve phuong phap dien giai truyen thong.

Thu nam, day la mot phuong phap khoa hoc nhung dang duoc ung dung theo hinh thuc kinh nghiem cua tung giang vien, chu cac nha quan ly giao duc chua thuc hien viec tong ket va dua noi dung nay vao trong cac chuong trinh huan luyen nang cao ve phuong phap giang day cho giang vien.

Mot vai kinh nghiem

De co duoc nhung bai tap tinh huong hay va luon cap nhat, giang vien co the su dung mot so cac ky thuat sau:

Bao chi: Chung toi thuong thu thap cac bai bao, bai phan tich hay tu cac bao, tap chi co uy tin nhu TS, TS Chu Nhat, Thoi Bao Kinh Te Sai Gon, Nguoi Lao Dong, Sai Gon Tiep Thi... Day la mot nguon cung cap tinh huong kha phong phu nhung can duoc dieu chinh de phu hop voi noi dung giang day. Mot bai bao hay di kem voi nhung cau hoi hay cua giang vien se thanh mot tinh huong rat ly thu mang tinh thoi su cao cho hoc vien.

Tu hoc vien: Cac bao cao thuc tap, luan van tot nghiep cua sinh vien cung la nhung nguon cung cap tinh huong rat phong phu. Van de la can bien tap va hieu chinh de chung tro thanh cac bai tap tinh huong co gia tri. Mat khac, doi voi cac hoc vien la nhung nguoi da co kinh nghiem cong tac, giang vien co the yeu cau ho tu viet cac tinh huong thuc ve cong viec cua chinh ho. De co nhung tinh huong tot, giang vien can tham gia ngay tu ban dau trong qua trinh huong dan viet, dat cac yeu cau va cau hoi goi y. Co the dung cac phuong phap nhu cong diem hay mien thi doi voi nhung tinh huong co chat luong cao.

Tu kinh nghiem thuc tien: Cac tinh huong cung den tu qua trinh nghien cuu khoa hoc, lam tu van, cong tac voi cac doanh nghiep hay tham chi tu cac quan sat va tong ket cua ca nhan giang vien.

Trien khai tinh huong: Co nhieu cach giang day bang tinh huong. Dau tien co the dung cac bai doc (bai bao) lam cac vi du minh hoa va mo rong van de cho tung de muc ly thuyet. Thu hai, dung mot vai tinh huong lon de giang day xuyen suot ca mot mon hoc, moi buoi hoc deu dung tinh huong nay nhung trien khai o cac buoc khac nhau - day la cach giang vien cung cap tinh lien ket cac noi dung cho nguoi hoc. Thu ba, tinh huong lon giao cho nhom sinh vien giai quyet trong mot hoc ky. Thu tu, tinh huong lon co tinh chat lien mon hoc - cai nay hien nay mot truong o My da lam. Chung ta co the lam duoi hinh thuc mot mon hoc tong hop chi day bang tinh huong hoac thay han cach lam hien nay doi voi thuc tap tot nghiep.

Xay dung ngan hang tinh huong: Hien nay cac no luc viet tinh huong deu o phia ca nhan tung giang vien, neu co su chuan hoa, tong ket va xay dung mot co so du lieu chung giua cac giang vien cung mot chuyen nganh va lien nganh giua cac khoa va truong khac nhau tren toan quoc thi chat luong va hieu qua se duoc cai thien rat dang ke. Day la cong viec mang tinh vi mo va nam trong no luc day manh giao luu sinh hoat chuyen mon giua cac giang vien, nha nghien cuu trong cung chuyen nganh cua ca nuoc - tien de co ban de xay dung mot cong dong giang day va nghien cuu chat luong cao.

Ths. VU THE DUNG
(Khoa quan ly cong nghiep, DH Bach Khoa TPHCM)

Viet Bao

Video nổi bật

Màn tặng hoa tỏ tình gây sốt ở trường Đại Học Vinh
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: nghien cuu tinh huong, tai lieu tham khao, phuong phap nghien cuu, trong qua trinh, nha quan ly, mot van de, cac yeu to, hoc vien, giang vien, kien thuc, ly thuyet, mon hoc, thong tin, quan, tinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghiên cứu tình huống trong giảng dạy đại học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghiên cứu tình huống trong giảng dạy đại học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghien cuu tinh huong trong giang day dai hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghien cuu tinh huong trong giang day dai hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghien cuu tinh huong trong giang day dai hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0