Nghi dinh 72 khong cam chia se thong tin tren trang ca nhan"Nghi dinh 72 luon dong vien, khich le moi nguoi dan, moi to chuc cung cap, khai thac cac dich vu tren internet, cung cap cac thong tin, tim kiem, trao doi, chia se thong tin tren mang" - Bo truong Nguyen Bac Son khang dinh trong chuong trinh Dan hoi - Bo truong tra loi toi 8/9.

Ngay 15/7 vua qua, Chinh phu da chinh thuc ban hanh Nghi dinh 72 ve quan ly, cung cap, su dung dich vu Internet va thong tin tren mang. Nghi dinh nay nham tiep tuc thuc day su phat trien Internet tai Viet Nam , bo sung va hoan thien cac quy dinh ve quan ly, cung cap va su dung dich vu va thong tin tren Internet.

Diem noi bat trong Nghi dinh la gi va Nghi dinh ra doi se giup tang cuong quan ly an toan thong tin va an ninh thong tin tren mang ra sao da duoc Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong Nguyen Bac Son giai thich trong chuong trinh Dan hoi – Bo truong tra loi toi 8/9.

Dac biet, trong chuong trinh nay, Bo truong Nguyen Bac Son da chinh thuc tra loi nhung thac mac cua nguoi dan ve viec lieu co dung la Nghi dinh 72 se cam chia se tin tuc tren cac trang mang xa hoi hay khong?


Anh minh hoa

Bo truong Nguyen Bac Son trong chuong trinh Dan hoi - Bo truong tra loi.

- Thua Bo truong, cang gan den ngay Nghi dinh 72 co hieu luc thi moi quan tam cua nguoi dan lai cang tang len. Nguoi dan rat muon biet Nghi dinh nay co nhung diem tich cuc cu the nhu the nao de co the lam trong lanh lai moi truong Internet?

Bo truong Nguyen Bac Son: Chung ta biet rang, cac nuoc tren the gioi deu ton trong quyen tu do ngon luan va dua ra nhung quy dinh de bao ve tu do ngon luan cua con nguoi, song ho cung deu thay rang, tu do ngon luan khong phai la vo han ma phai duoc hoat dong trong khuon kho cua phap luat. Chinh vi vay, de bao dam cho viec tao hanh lang phap ly, gop phan quan ly tat ca cac linh vuc trong doi song xa hoi, ngay 15/7/2013, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh ban hanh Nghi dinh 72. Day la Nghi dinh rat quan trong trong viec tao hanh lang phap ly cung nhu dong luc thuc day phat trien Internet va cung cap cac dich vu, su dung dich vu tren internet va tren mang xa hoi.

Nghi dinh gom co 6 chuong, 46 dieu, dua ra nhung quy dinh chi tiet cho viec cung cap dich vu tren internet, su dung tai nguyen Internet; dua ra nhung nguyen tac, nhung hanh lang phap ly cho viec cung cap, su dung cac dich vu cua cac trang mang xa hoi, cac trang thong tin dien tu; nhung che tai quan trong de thiet lap cac trang thong tin nay, dong thoi cung cap cac dich vu tren mang thong tin di dong cung nhu cac che tai de quan ly tro choi dien tu, quan ly va cung cap nhung phuong thuc hieu qua nhat de dam bao an toan, an ninh thong tin tren mang.

Nghi dinh 72 cung dua ra nhung noi dung rat moi, do la thuc hien nghiem chinh nguyen tac phat trien di doi voi quan ly, quan ly de tao dieu kien cho phat trien. Cu the, Nghi dinh 72 luon dong vien, khich le moi nguoi dan, moi to chuc cung cap, khai thac cac dich vu tren internet, cung cap cac thong tin, tim kiem, trao doi, chia se thong tin tren mang. Dong thoi, Nghi dinh cung dua ra nhung dieu kien de xay dung nhung trang thong tin dien tu, nhung trang mang do theo dung quy dinh cua phap luat Viet Nam, tao dieu kien cho to chuc, ca nhan cung cap thong tin, thu thap thong tin xuyen bien gioi, tu Viet Nam den cac nuoc va tu cac nuoc ve Viet Nam trong khuon kho phap luat va theo thong le cua quoc te, cac dieu uoc ma Viet Nam tham gia voi Quoc te.

Nghi dinh cung quy dinh cac quyen han cua cac to chuc, ca nhan cung cap cac thong tin tren internet, cac trang mang xa hoi va bao dam, bao ho quyen, loi ich chinh dang cua nguoi su dung internet va nguoi su dung cac trang mang xa hoi hien nay.

Mot diem rat moi cua Nghi dinh la dua ra cac hanh lang phap ly de bao dam an toan, an ninh thong tin, Nghi dinh cung dua ra nhung khai niem, noi dung, noi ham the nao la an toan thong tin, the nao la an ninh thong tin va cung dua ra vai tro, trach nhiem cua co quan quan ly nha nuoc trong viec bao dam an toan, an ninh thong tin cua Bo Thong tin va truyen thong, Bo Cong an va cac co quan khac, dong thoi dua ra nhung che tai, nhung nghia vu, quyen loi cua nhung to chuc cung cap cac dich vu tren mang internet, cac tro choi dien tu de dam bao cho moi nguoi dan va cac to chuc tham gia cung ung, su dung dich vu deu thuc hien theo quy dinh cua phap luat.

- Thua Bo truong, trong thoi gian vua qua da xay ra tinh trang nhung trang mang lay thong tin tu cac bao chinh thuc nhung khong ghi nguon, tham chi bien tap lai, giat tit cau khach lam sai lech noi dung thong tin. Vay trach nhiem cua Bo trong viec nay den dau va Bo se xu ly nhung truong hop do nhu the nao?

Nhung hien tuong co tinh lam sai lech cac thong tin tren bao chi la vi pham ban quyen cua bao chi. Hien tuong do can phai duoc xu ly theo dung quy dinh cua phap luat. Dieu 23 cua Nghi dinh 72 da dua ra nhung loai hinh rat cu the trong cac trang thong tin de khang dinh cac trang thong tin nao thi duoc cung cap noi dung va su dung dich vu gi, chiu nhung che tai gi.

Vi du, Dieu 23 ghi ro: Trang thong tin tong hop, trang thong tin noi bo, trang thong tin dien tu ca nhan, Trang thong tin dien tu ung dung chuyen nganh... la nhung trang thong tin dien tu rieng biet, tuy theo nhu cau cua ca nhan va to chuc de dang ky hoat dong va chiu su che tai cua phap luat doi voi nhung hoat dong do. Nhung hoat dong lam sai lech, phuong hai den noi dung cua bao chi da neu deu duoc ngan chan va xu ly mot cach kip thoi. Day la mot noi dung rat quan trong cua Nghi dinh 72 nham dam bao tinh minh bach trong cong khai thong tin, bao dam quyen va loi ich hop phap, chinh dang va dam bao ban quyen cua nhung tac pham bao chi.

- Co mot doc gia viet: Chau dang la mot sinh vien dai hoc va la mot trong hang trieu nguoi dang dung facebook o Viet Nam . Gan day, chau doc bao va duoc cac ban be chia se tren mang la sap toi, Bo se xu phat nhung nguoi dua cac tin tuc thoi su, suc khoe, thoi trang... tu cac bao khac len trang ca nhan cua minh. Ngoai ra, chau cung nghe mot so bao phan tich rang nhu the la khong hop ly vi thuc ra, face book cung la mot dien dan de chia se thong tin. Quan diem cua Bo truong ve viec nay la nhu the nao, co dung la Nghi dinh 72 se cam chia se tin tuc tren cac trang mang xa hoi hay khong?

Toi co the khang dinh rang, trong Nghi dinh 72 khong co noi dung nao ngan cam nguoi dan, nhung nguoi tham gia cac trang mang xa hoi cung cap, tim kiem, trao doi va chia se thong tin. Trong thoi gian vua qua, mot so bao, mot so trang mang xa hoi co viet ve Nghi dinh 72 nhung chua giai thich ro ve Nghi dinh nay nen dan den mot so hieu lam ve che tai nay.

Nhu chung ta da biet, trong Nghi dinh 72, dieu 20 da ghi rat ro, phan biet rat ro ve nhung trang thong tin dien tu dang hoat dong hien nay. Khoan 4 dieu 20 cung noi ve trang thong tin dien tu ca nhan. Day la nhung trang do cac ca nhan xay dung len trong qua trinh su dung mang xa hoi de nham cung cap, chia se thong tin cua ca nhan minh, nhung khong dai dien cho to chuc cung nhu khong dai dien cho nguoi khac va khong cung cap thong tin dien tu tong hop. Nhu vay, Nghi dinh 72 khong cam ca nhan cung cap, chia se thong tin cua ca nhan minh doi voi xa hoi, ma chi cam khong duoc thuc hien cung cap thong tin tong hop.

Ngay viec cung cap thong tin tong hop nay, tai Khoan 3 cua Nghi dinh quy dinh ve trang thong tin noi bo, cung nhu khoan 5 ve trang thong tin ung dung chuyen nganh cung quy dinh khong duoc cung cap thong tin dien tu tong hop.

Dieu 10 ve quyen loi, nghia vu cua nguoi su dung internet cung nhu dieu 23 noi ve quyen va nghia vu cua nguoi su dung trang mang xa hoi, cung khong co dieu nao cam cung cap thong tin, cam truy cap hoac khai thac, tim kiem, chia se thong tin tren mang.

Rieng thong tin dien tu tong hop, mot so trang mang nhu trang ca nhan, trang noi bo, trang thong tin dien tu chuyen nganh khong duoc cung cap. Neu nhu cac trang nay muon cung capthong tin tong hop thi phai thuc hien theo cac quy dinh cua phap luat doi voi cac trang thong tin dien tu tong hop cung nhu la cung cap thong tin cua cac chuyen nganh khac.

Nhu vay, co the noi trong Nghi dinh 72 khong ngan cam cac ca nhan cung cap, truy cap, tim kiem, chia se thong tin tren mang.

- Xin cam on Bo truong!


Tue Khanh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường "từ xa"

Những ngày qua, trên mạng in-tơ-nét, xuất hiện vi-đê-ô cờ-líp ghi lại cảnh nhiều học sinh dùng ghế nhựa đánh một học sinh khác dẫn đến bị thương ngay tại lớp học ở Trà Vinh. Sự việc cho thấy ngành giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) cũng như gia đình cần quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống và có các giải pháp ngăn chặn quyết liệt hơn đối với học sinh.

Nỗi sợ hãi mang tên “lớp trưởng”

Việc giáo viên chủ nhiệm trao quá nhiều quyền cho lớp trưởng ngay từ khi các em còn rất nhỏ là một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, trong đó có bạo lực tinh thần.

Tri thức làm người - dạy xổi, mới nên nông nỗi

Gần đây, những vụ việc bạo lực phản cảm xảy ra liên tiếp trong nhà trường, gây bức xúc, bàng hoàng dư luận. Để lý giải về hiện tượng xã hội đáng báo động này, PV có cuộc trao đổi với TS tâm lý Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội – Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng.

Tìm hiểu: Viet Nam, Nguyen Bac Son, cung cap thong tin, An ninh thong tin, hanh lang phap ly, Mang xa hoi, cac dich vu, trong chuong trinh, nguoi su dung, nghi dinh, chia se, bo truong, dien tu, tren mang, quan ly, 72

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghị định 72 không cấm chia sẻ thông tin trên trang cá nhân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghị định 72 không cấm chia sẻ thông tin trên trang cá nhân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghi dinh 72 khong cam chia se thong tin tren trang ca nhan

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghi dinh 72 khong cam chia se thong tin tren trang ca nhan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghi dinh 72 khong cam chia se thong tin tren trang ca nhan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Van de trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Van de
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0