Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam

Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cac hoi khoa hoc va ky thuat VN (Lien hiep hoi)  vua gui toi Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu... ban kien nghi de xuat mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc VN. Trong ban kien nghi nay, Lien hiep hoi cho biet neu duoc Chinh phu tin cay, Lien hiep hoi san sang nhan mot phan nhiem vu nghien cuu viec cai cach GD-DT tu nay den 2010 va cac nam tiep theo.

Lien hiep hoi khang dinh 6 bien phap cai cach cu the duoc de xuat trong ban kien nghi nay la nhung bien phap truoc mat, duoc cac nha khoa hoc xay dung “tren tinh than nhin thang vao su that va voi long chan thanh mong moi dua su nghiep GD-DT thoat khoi tinh trang lac hau, thay can co mot cuoc cai cach giao duc triet de, dong bo o tam quoc gia”. Duoi day la toan van ban kien nghi:

Kien nghi cua Lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat Viet Nam

Kinh gui:  

- Bo Chinh tri.

- Ban Bi thu.

- Uy ban thuong vu Quoc hoi.

- Chinh phu nuoc CHXHCN Viet Nam.

Dong kinh gui: ]

- Uy ban giao duc thanh - thieu nien, nhi dong cua Quoc hoi.

- Uy ban khoa hoc, cong nghe, moi truong cua Quoc hoi.

- Bo Giao duc - Dao tao.

Thanh tuu cua nen giao duc - dao tao nuoc ta gan 60 nam qua rat to lon, da gop phan quan trong trong nhung thanh tuu vi dai cua nuoc ta, lam thay doi sau sac doi song nhan dan, dien mao dat nuoc va vi tri Viet Nam tren truong quoc te.

Tuy nhien, ben canh nhung thanh tich khong the ban cai, GD -  DT nuoc ta trong nhung nam qua da the hien nhieu yeu kem, bat cap ro ret, co nguy co khong dap ung duoc yeu cau mo cua hoi nhap, phuc vu cong nghiep hoa, hien dai hoa, huong toi nen kinh te tri thuc, anh huong toi su phat trien lau dai ben vung cua dat nuoc.

Voi chuc nang tu van, phan bien va de xuat cac chu truong chinh sach cua Dang va Chinh phu, Lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat Viet Nam da to chuc nghien cuu mot so noi dung lien quan den cai cach giao duc de gop y kien voi Nha nuoc. Tren co so nhan thuc day du nhung thanh tuu, chung toi chi tap trung lam ro nhung bat cap lon, phan tich cac nguyen nhan chinh, va kien nghi mot so bien phap quan trong lien quan den cai cach giao duc.

Duoi day, Lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat Viet Nam xin kinh trinh Bo Chinh tri, Quoc hoi va Chinh phu noi dung ban kien nghi.

I.   Nhung nhan dinh khai quat nhat ve thuc trang nganh giao duc cua nuoc ta hien nay

Ve mat thanh tuu, chung toi nhat tri ve co ban voi danh gia trong Bao cao ve tinh hinh giao duc cua Chinh phu trinh Quoc hoi tai ky hop ngay 14 thang 10 nam 2004.

 Duoi day, chi xin neu nhung ton tai tong quat nhat de dan den nhung kien nghi cai cach can thiet.

1- Su phat trien cua linh vuc giao duc da the hien nhieu mat khong dong bo, khong dong huong voi su phat trien cua nen kinh te - xa hoi, va cua xu the phat trien giao duc tien bo tren the gioi. Hien tuong phat trien khong hop quy luat do da tao ra nhieu bat hop ly, gay buc xuc cho xa hoi va anh huong toi nang luc canh tranh cua nen kinh te cung nhu su phat trien nhanh va ben vung cua dat nuoc.

2- Nen giao duc - dao tao nuoc ta con thieu tinh he thong, ke thua va phat trien, thieu tinh hien dai, truoc het doi voi cac bac hoc pho thong. Mat khac, con thieu tinh lien thong, quan he giua giao duc pho thong va chuyen nghiep, giua dai hoc voi cao dang, trung cap chuyen nghiep. Dao tao ve ly thuyet la can thiet, nhung yeu ve mat thuc hanh. Rieng ve ly thuyet, con chua du tinh hien dai, dac biet trong thoi ky mo cua hoi nhap hien nay.  Chua quan triet duoc chu truong gan giua hoc voi hanh trong noi dung doi moi.

Cac sach giao khoa, noi chung, chua dat duoc day du chuan muc doi voi cac cap hoc pho thong, co noi dung mon hoc  “dai hoc hoa” trinh do pho thong mot cach khong can thiet, gay tam trang nang ne doi voi hoc sinh. Moi hoc tieu hoc, hoc sinh da phai hoc qua nhieu gio (hoc them, hoc o nha), anh huong toi suc khoe, rat nhieu tre bi can thi qua som. Cac truong dai hoc thieu nghiem trong cac giao trinh doi moi va cac loai sach tham khao ve khoa hoc va cong  nghe hien dai (bao gom sach dich tu nuoc ngoai).

3- He thong giao duc quoc dan (GDQD) bi mat can doi ve nhieu mat: ve cac loai hinh truong va doi ngu giao vien, ve co cau phan luong hoc sinh sau trung hoc, ve co cau tuyen sinh va co cau dao tao,… tu do dan toi mat can doi trong co cau nguon nhan luc (thay nhieu hon tho). Doi voi hoc sinh hau  nhu chi co mot con duong phat trien duy nhat la vao cac truong dai hoc; chua hinh thanh duoc duong net he thong giao duc ky thuat va nghe nghiep tu thap den cao nham tao nguon nhan luc du cac trinh do, dap ung kip thoi cho nhu cau cong nghiep hoa, cho hoi nhap kinh te khu vuc va quoc te.

4- Viec cai cach, doi moi he thong quan ly giao duc duoc tien hanh cham chap, nhieu mat tri tre, khong dong nhip voi toc do cai cach he thong quan ly kinh te, da tao ra luc can doi voi su phat trien cua ca he thong giao duc.

5- Viec the hien quan diem, triet ly trong giao duc; noi dung chuong trinh - sach giao khoa- thi cu; doi ngu can bo, giao vien; dau tu va co che su dung ngan sach Nha nuoc va tien dong gop cua dan the hien nhieu thieu sot nghiem trong, can duoc doi moi mot cach co ban.

II. Nguyen nhan cua nhung ton tai

 Co nhieu y kien cho rang, co che thi truong va suy giam dao duc xa hoi la nguyen nhan khach quan chinh dan den nhung bat cap trong GD-DT. Tuy nhien, qua nghien cuu, chung toi nhan thay rang: Suy giam dao duc xa hoi va tac dong xau cua nhung mat trai co che thi truong tuy co anh huong, nhung khong phai la nguyen nhan quan trong. Trai lai, chinh nhung thieu sot chu quan trong giao duc da lam tram trong them su suy thoai van hoa va dao duc xa hoi, tao dieu kien cho nhung mat xau cua co che thi truong phat trien va han che phat huy nhung mat tot cua co che nay.

 Sau day co the neu mot so nguyen nhan chinh:

1- Nguyen nhan quan trong nhat la chua quan triet day du va cham cu the hoa duong loi, quan diem tong quat ve giao duc cua Dang. Tu duy, triet ly giao duc chinh la chu truong, duong loi, quan diem tong quat ve giao duc cua Dang, da duoc trinh bay trong cac van kien Dai hoi Dang, Nghi quyet ve GD-DT cua Trung uong va trong Hien phap nuoc CHXHCN Viet Nam kha day du, toan dien va co ban hop ly. Dieu bat cap chinh la o cho nhung to chuc co trach nhiem ve GD-DT da vua khong quan triet day du, vua khong cu the hoa cac chu truong, quan diem do toi muc can thiet va dung dan lam dinh huong cho cac luc luong tham gia GD-DT thuc hien.

2- Luat giao duc va Chien luoc phat trien giao duc Viet Nam cho den nam 2010 co nhieu van de van bo ngo, chua hoan thien, chua dap ung su phat trien nhanh chong cua kinh te - xa hoi trong nuoc, lac hau so voi xu the phat trien va doi moi tu duy, triet ly giao duc the gioi, the hien trong nhung van de lon sau:

- Chua hoach dinh ro nhung chinh sach va nhung khung bien phap lon dam bao phat trien can doi giua giao duc tinh hoa va giao duc cong dong, giua giao  duc han lam dinh cao va giao duc ki thuat, nghe nghiep ; dam bao giao duc tu thuc phat trien nhanh trong khi giao duc cong lap van giu duoc vai tro dinh huong, nong cot, nhung chuan muc XHCN ve GD-DT;

 - Chua the che hoa daydu va co he thong chu truong xa hoi hoa giao duc, mo rong nhieu thanh phan, nhieu loai hinh, ke ca nuoc ngoai tham gia phat trien GD-DT; Bo co che xin - cho chuyen sang co che cung - cau den muc nao ? Chuyen co che quan ly con nguoi sang co che quan ly cong viec ; Dan chu hoa hoc duong v.v… nhu the nao cho thoa dang ?

- Chua neu ro quan diem chi dao thong qua Luat va Chien luoc trong van de mo cua hoi nhap, hop tac trao doi, tien toi lien thong, binh dang voi giao duc the gioi va khu vuc;

- Quan diem, chinh sach, bien phap khung ve muc do chap nhan van dung co che thi truong vao giao duc va van de dich vu giao duc lanh manh chua ro rang;

- Nhung muc tieu ve giao duc con nguoi Viet Nam  moi, hien dai, tuong ung voi mot xa hoi tien tien, hien dai, huong toi mot xa hoi cong nghiep hoa, kinh te tri thuc… hien moi duoc trinh bay nhu su mong uoc, chua co nhung bien phap khung cai cach manh me trong chien luoc giao duc v.v…

3- Trinh do, nang luc tu van, chi dao cua nhieu can bo quan ly nganh GD-DT, dac biet la doi ngu can bo quan ly cap chien luoc, vi mo rat bi han che ; kha nang tiep thu, chuyen hoa dung, kip thoi va sang tao chu truong duong loi, quan diem ve giao duc cua Dang va Nha nuoc thanh nhung bien phap cu the theo kip yeu cau phat trien dan tri, nhan luc va nhan tai phuc vu CNH, HDH dat nuoc con yeu. Lanh dao nganh GD-DT con ne tranh doi dau voi nhung van de thuc tien dat ra trong khi co nhung y kien canh bao cua nhieu nha khoa hoc, nha giao duc. Su tri tre trong doi moi tu duy quan li da keo dai them nhung buc xuc trong xa hoi. Co quan quan ly day nghe bi thay doi nhieu lan da lam suy yeu ca he thong day nghe va doi ngu giao vien day nghe. He thong dao tao nhan luc hien nay thuc hien theo mo hinh hinh non lat nguoc, trai voi quy luat phat trien.

4- Su dung khong hieu qua, lang phi dau tu cua Nha nuoc va tien dong gop cua dan; nen khong nhung da khong tao duoc buoc chuyen bien dot pha ve cai cach giao duc, ma con gay mat long tin trong du luan xa hoi.

III- Kien nghi mot so giai phap

Tren tinh than nhin thang vao su that va voi long chan thanh mong moi dua su nghiep GD-DT thoat khoi tinh trang lac hau, chung toi thay can co mot cuoc cai cach giao duc triet de, dong bo o tam quoc gia. Xin kien nghi mot so bien phap truoc mat :

1- De nghi Quoc hoi can nhac that ki cang viec thong qua Luat Giao duc sua doi trong khoa hop lan nay, vi con nhieu van de quan trong noi com chua duoc lam ro, hoac chua kip giai quyet thoa dang; dac biet can nghien cuu nhung quan diem doi moi triet de dap ung doi hoi su phat trien manh me va ben vung cua dat nuoc, cua thoi dai, chu khong chi dung o mot so cai cach cu the roi rac.

 Doi moi tu duy va triet ly giao duc, cac quan diem chu dao nham hien dai hoa nen giao duc nuoc nha can phai duoc the hien trong Luat Giao duc. Viec nay can phai co thoi gian de duc rut kinh nghiem.

2- De nghi Chinh phu nghien cuu dieu chinh lai chien luoc phat trien GD-DT 20 nam  da ban hanh, co tinh den nhung y kien dong gop cua nhan dan, cac nha giao, nha khoa hoc, nha quan ly co tam huyet, theo tinh than doi moi tu duy, triet ly lam giao duc, nhan thuc day du va don dau duoc su phat trien cua dat nuoc va thoi dai.

3- Kien nghi Nha nuoc tien hanh cai cach ngay co cau he thong giao duc quoc dan theo huong gan ket giao duc pho thong va giao duc nghe nghiep, khac phuc nhung lech lac co tinh chat he thong hien tai; giai quyet tot, hop li viec phan luong, phan ban, lien thong mem deo, linh hoat trong toan he thong, dam bao tinh tuong thich, dong bo voi co che, toc do va yeu cau muc tieu phat trien cua nen kinh te-xa hoi.

4- Thanh lap uy ban GD-DT quoc gia la co quan giup Chinh phu dieu phoi toan bo cong cuoc cai cach toan dien va triet de giao duc nuoc nha. Truoc mat co the giao cho uy ban nay thuc hien mot so nhiem vu sau day:

 - Chan chinh ngay viec lam Chuong trinh sach giao khoa con thieu hieu qua va lang phi nhu hien nay.

 - Tien hanh danh gia mot cach toan dien va khach quan nen giao duc quoc dan theo he thong cac tieu chi duoc xay dung mot cach nhat quan va kha thi.

 - Kiem tra mot cach nghiem tuc toan bo van de dau tu, chi tieu ngan sach Nha nuoc va dong gop cua nhan dan cho Giao duc. Xay dung mot co che phan bo va quan li von dau tu tu tat ca cac nguon khac nhau cho GD-DT.

5- Nha nuoc can khang dinh ro rang chu truong van dung nhung mat manh cua co che thi truong vao viec phat trien nen giao duc, coi co che thi truong nhu mot trong nhieu cong cu tao dong luc manh de bo sung cho cac bien phap ke hoach hoa va van dung chinh sach trong viec dieu chinh can doi giua cac mat : quy mo - chat luong - hieu qua. Coi co che thi truong lanh manh la mot don bay dam bao cho qua trinh hoi nhap va phat trien tat yeu, co the va can phai van dung co chon loc, dam bao cong bang trong canh tranh giua cac to chuc Giao duc- Dao tao trong va ngoai nuoc duoi su quan li mot cach chinh thuc va chat che cua Nha nuoc.

6- Kien nghi Chinh phu manh dan cai cach co che quan li giao duc theo huong:

 6.1. Tren co so manh dan phan cap, phan quyen cho dia phuong va co so, Bo GD-DT phoi hop cung cac Bo va cac to chuc co lien quan xay dung duong loi chien luoc, chinh sach phat trien dai han ; xay dung cac quy chuan quoc gia ve GD-DT, cac tieu chi phat trien va danh gia… Tap trung lam  tot chuc nang kiem dinh, thanh tra, kiem tra ve GD-DT.

 6.2. Tren co so thong nhat  ve chuan muc cua tung loai sach giao khoa, Bo GD-DT, cac Bo co lien quan, cac to chuc xa hoi co the cung nhau hop tac hoac doc lap soan thao va xuat ban sach su dung cho hoc sinh, sinh vien, thac si, tien si…

 6.3. Doi moi tu duy ve cong tac lua chon, dao tao, su dung va dai ngo can bo quan ly nganh GD-DT de co mot doi ngu can bo co chat luong va hieu qua.

 Tom lai, can co mot cuoc cai cach triet de va toan dien ve GD-DT thi moi co the gop phan hoi nhap quoc te dat hieu qua cao. De co the thuc hien cuoc cai cach nay den nam 2010 va cac nam tiep theo, can co mot to chuc nghien cuu. Neu duoc Chinh phu tin cay, Lien hiep cac hoi khoa hoc va ki thuat Viet Nam san sang nhan mot phan nhiem vu nghien cuu viec cai cach GD-DT nay.

Viet Bao
Comment :Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
A number of measures towards radical reform and comprehensive education in Vietnam
Secretariat, National Assembly Standing Committee, scientific and technical, market mechanisms, the Vietnam Education, Education Reform, growth, motion, ready to receive , the political measures, some unions, work
The Scientific and Technical Affairs VN (Union) recently submitted to the Politburo, Secretariat, National Assembly Standing Committee, the Government. petition .. suggest some measures towards radical reform and VN comprehensive education. In the petition ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Một số biện pháp nhằm tiến tới cải cách triệt để và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Một số biện pháp nhằm tiến tới cải cách triệt để và toàn diện nền giáo dục Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mot so bien phap nham tien toi cai cach triet de va toan dien nen giao duc Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0