Lien thong khoi Y Duoc Nhung dieu can bietLien thong khoi Y, Duoc: Nhung dieu can biet
Voi dac tinh cua nganh nen viec quy dinh tuyen sinh lien thong tu TCCN-CD, TCCN-DH va CD-DH doi voi khoi truong Y Duoc co nhieu diem “nghiem khac” hon so voi quy dinh cua Bo GD-DT.

Nham tao dieu kien cho cac ban thi sinh co the hieu sau them ve hinh thuc dao tao lien thong khoi cac truong Y duoc, chung toi xin dua ra 7 luu y sau day.

1. Doi tuong tuyen sinh lien thong khoi cac truong Y duoc?

* Doi tuong tuyen sinh dao tao Bac sy, Duoc sy dai hoc

Doi voi thi sinh thuoc KV1, KV2-NT, KV2: La can bo y te dang lam viec dung chuyen nganh va trinh do dao tao.

Doi voi thi sinh thuoc KV3: Phai dap ung yeu cau nhu doi voi thi sinh thuoc KV1, KV2-NT, KV2 neu tren va thuoc mot trong cac dien sau:

Dang truc tiep cham soc, dieu tri benh nhan HIV/AIDS, tam than, phong, lao;

Dang cong tac trong linh vuc phap y, y te du phong;

Dang truc tiep san xuat, pha che duoc pham, vac- xin, sinh pham y te va da lam cong viec nay lien tuc tu 24 thang tro len;

Da hoan thanh nghia vu quan su hoac da cong tac lien tuc tai KV1 trong nganhy te tu 24 thang tro len.

* Doi tuong tuyen sinh dao tao cu nhan, cao dang y te

Can bo y te dang lam viec dung chuyen nganh va trinh do dao tao.

2. Tieu chuan tuyen sinh lien thong la gi?

* Ve pham chat chinh tri

Ly lich ban than va gia dinh ro rang, hoan thanh cac nhiem vu duoc giao, pham chat dao duc tot, chap hanh day du chu truong, chinh sach va phap luat cua Nha nuoc. Nhung nguoi dang trong thoi gian thi hanh ky luat tu khien trach tro len khong duoc du tuyen.

* Ve trinh do van hoa

Tot nghiep trung hoc pho thong hoac bo tuc van hoa tuong duong.

* Ve trinh do chuyen mon

Dao tao cu nhan va cao dang Dieu duong, Ky thuat Y hoc tu trinh do trung cap: Phai co bang tot nghiep Dieu duong trung cap, Ho sinh trung cap hoac Ky thuat vien trung cap chuyen nganh phu hop, dao tao theo chuong trinh cua Bo Y te; neu tot nghiep Y sy trung cap phai co them chung chi dao tao chuyen doi thanh Dieu duong trung cap theo chuong trinh cua Bo Y te do cac co so dao tao duoc Bo Y te cho phep cap.

Dao tao cu nhan Dieu duong, Ky thuat y hoc tu trinh do cao dang: Phai co bang tot nghiep cao dang Dieu duong, Ho sinh hoac cao dang Ky thuat y hoc chuyen nganh phu hop, dao tao theo chuong trinh cua Bo Y te.

Dao tao cu nhan Y te cong cong: Phai co bang tot nghiep trung cap, cao dang y te dao tao theo chuong trinh cua Bo Y te.

Dao tao Bac sy da khoa: Phai co bang tot nghiep Y sy da khoa dao tao theo chuong trinh cua Bo Y te.

Dao tao Bac sy Y hoc co truyen (YHCT): Phai co bang tot nghiep Y sy YHCT hoac Y sy dinh huong YHCT dao tao theo chuong trinh cua Bo Y te.

Dao tao Duoc sy dai hoc: Phai co bang tot nghiep Duoc sy trung cap dao tao theo chuong trinh cua Bo Y te.

Cac thi sinh da duoc dao tao trong quan doi: Phai co bang tot nghiep trung cap Y, Duoc do Truong Trung cap Quan y 1 (nay la Hoc vien Quan y), Truong Trung cap Quan y 2 cap; hoac co bang tot nghiep trung cap Y, Duoc do cac Truong Trung cap Quan y thuoc Quan khu, Quan chung, Binh chung, Tong cuc va tuong duong cap tu nam 1994 tro ve truoc va co thoi gian dao tao it nhat la 2 nam hoc.

*Ve tham nien chuyen mon

Doi voi dao tao cu nhan y te tu trinh do cao dang va dao tao cao dang y te tu trinh do trung cap: Nguoi tot nghiep cao dang (doi voi dao tao lien thong tu trinh do cao dang), trung cap (doi voi dao tao lien thong tu trinh do trung cap) y te chuyen nganh phu hop loai gioi phai co tham nien chuyen mon tu 12 thang tro len; cac doi tuong con lai phai co tham nien chuyen mon tu 24 thang tro len.

Doi voi dao tao dai hoc y, duoc tu trinh do trung cap: Phai co tham nien chuyen mon tu 36 thang tro len.

Luu y: Moc thoi gian de tinh tham nien chuyen mon, thoi gian lam viec la den ngay 31/10 nam du thi.

* Ve suc khoe: Co du suc khoe de hoc tap theo quy dinh hien hanh

3. Chinh sach uu tien trong tuyen sinh lien thong?

Viec xet trung tuyen duoc uu tien theo khu vuc va trong moi khu vuc co cac doi tuong uu tien ve chinh sach.

+ Uu tien ve khu vuc: Theo quy dinh hien hanh cua Bo Giao duc va Dao tao.

Khu vuc du thi cua moi thi sinh duoc xac dinh dua vao dia chi co quan noi thi sinh dang lam viec trong bien che, theo hop dong lao dong hoac dia chi noi thi sinh hanh nghe y, duoc tu nhan.

Khu vuc du thi cua quan nhan, cong an nhan dan duoc xac dinh dua theo dia chi noi dong quan hoac theo ho khau thuong tru truoc khi nhap ngu tuy theo khu vuc nao co muc uu tien cao hon doi voi truong hop dong quan tai cung mot khu vuc tu 18 thang tro len; neu duoi 18 thang thi xac dinh khu vuc du thi theo ho khau thuong tru truoc khi nhap ngu

+ Uu tien ve chinh sach

* Nhom uu tien 1:

Cac doi tuong thuoc nhom uu tien 1 theo quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang hien hanh cua Bo Giao duc va Dao tao.

Nguoi dang lam viec dung chuyen nganh dao tao tai KV1 va da lam viec lien tuc tai khu vuc nay tu 24 thang tro len.

* Nhom uu tien 2:

Cac doi tuong thuoc nhom uu tien 2 theo qui dinh cua quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang hien hanh cua Bo Giao duc va Dao tao.

Nguoi dang truc tiep cham soc, dieu tri benh nhan HIV/AIDS, tam than, phong, lao, kham nghiem tu thi va da lam cong viec nay lien tuc tu 24 thang tro len.

Nguoi dang lam viec dung chuyen nganh dao tao tai KV1 va da lam viec lien tuc tai khu vuc nay tu 12 thang tro len.

Nguoi dang lam viec dung chuyen nganh dao tao tai y te xa, y te huyen va da lam viec lien tuc tai do tu 24 thang tro len.

Moi doi tuong du tuyen chi duoc huong 01 tieu chuan uu tien cao nhat ve chinh sach.

4. Ho so du tuyen lien thong bao gom nhung gi?

Phieu dang ky du thi co xac nhan dong y cho du thi va theo hoc cua co quan noi thi sinh dang lam viec hay co quan quan ly y te tu cap So Y te hoac tuong duong tro len.

Ban sao hop phap cac giay to lien quan toi qua trinh hoc tap nhu sau:

+ Bang tot nghiep va bang diem cac mon hoc trong chuong trinh dao tao trung cap (doi voi dao tao lien thong tu trung cap), cao dang (doi voi dao tao lien thong tu cao dang) y, duoc chuyen nganh phu hop.

+ Bang tot nghiep trung hoc pho thong hoac bo tuc van hoa tuong duong.

+ Ban sao hop phap giay khai sinh.

+ Giay xac nhan tham nien chuyen mon do co quan noi thi sinh dang lam viec hay co quan quan ly y te tu cap So Y te hoac tuong duong tro len cap.

+ Giay chung nhan doi tuong uu tien tuyen sinh cua co quan co tham quyen.

+ Giay xac nhan du suc khoe de hoc tap do co so kham, chua benh co tham quyen cap.

+ Bon anh moi chup khong qua 6 thang co 4 x 6 (mot anh dan vao phieu dang ky du thi, dong dau giap lai).

Ngoai ra, thi sinh thuoc KV3 du thi tuyen sinh dao tao Bac sy, Duoc sy phai co them mot trong cac giay to sau:

+ Ban sao hop phap quyet dinh phan cong cong tac, giay xac nhan thoi gian lam viec tai KV1;

+ Giay xac nhan da hoan thanh nghia vu quan su cua co quan Nha nuoc co tham quyen.

+ Ban sao hop phap quyet dinh phan cong cong tac, giay xac nhan thoi gian truc tiep cham soc, dieu tri benh nhan HIV/AIDS, tam than, phong, lao, cong tac trong linh vuc phap y, y te du phong, truc tiep san xuat, pha che duoc pham, vac- xin, sinh pham y te.

5. Thi lien thong gom nhung mon nao?

Doi voi dao tao dai hoc, cao dang y, duoc tu trinh do trung cap: Thi sinh phai du thi 3 mon: Toan hoc, Hoa hoc hoac Sinh hoc va mon chuyen mon.
Doi voi dao tao dai hoc y tu trinh do cao dang: Thi sinh phai du thi 2 mon: Mon y hoc co so va mon chuyen mon.

De thi mon y hoc co so duoc xay dung tu noi dung cac mon co so thuoc phan giao duc chuyen nghiep trong chuong trinh dao tao trinh do cao dang hien hanh cua Bo Y te, phu hop voi nganh du thi.

De thi mon chuyen mon duoc xay dung tu noi dung cac mon chuyen mon trong chuong trinh dao tao trinh do cao dang (doi voi dao tao lien thong tu cao dang), trung cap (doi voi dao tao lien thong tu trung cap) hien hanh cua Bo Y te, phu hop voi nganh du thi.

Luu y: Theo quy dinh thi hang nam, moi truong chi to chuc tuyen sinh dao tao lien thong trinh do dai hoc, cao dang y, duoc tu trinh do cao dang, trung cap duy nhat mot lan theo chi tieu ke hoach da duoc chap thuan cua nam do.

6. Truong nao tuyen sinh lien thong, nganh tuyen sinh, vung tuyen sinh ra sao?

Hau het khoi cac truong Y, Duoc deu tuyen sinh lien thong. Doi voi truong CD thi tuyen sinh lien thong tu TCCN-CD. Doi voi cac truong DH thi tuyen sinh lien thong tu TCCN-DH; TCCN-CD (neu truong co dao tao CD) va CD-DH. Nganh tuyen sinh lien thong la nhung nganh dang duoc dao tao chinh quy tai truong.

* Phan vung tuyen sinh dao tao Bac sy, Duoc sy

Ten don vi

Chuyen nganh dao tao

Vung tuyen

Truong Dai hoc Duoc Ha Noi

Duoc sy dai hoc

Cac tinh phia Bac tu Thua Thien - Hue tro ra.

Truong Dai hoc Y Thai Binh

Bac sy da khoa, Bac sy YHCT, Duoc sy dai hoc

Cac tinh phia Bac tu Thua Thien - Hue tro ra.

Truong Dai hoc Y Hai Phong

Bac sy da khoa

Cac tinh phia Bac tu Thua Thien - Hue tro ra.

Truong Dai hoc Y thuoc Dai hoc Thai Nguyen

Bac sy da khoa, Duoc sy dai hoc

Ha Giang, Tuyen Quang, Cao Bang, Lang Son, Lai Chau, Dien Bien, Lao Cai, Yen Bai, Bac Can, Son La, Hoa Binh, Phu Tho,Vinh Phuc,Thai Nguyen, Bac Giang, Bac Ninh.

Truong Dai hoc Y - Duoc thuoc Dai hoc Hue

Bac sy da khoa, Bac sy YHCT, Duoc sy dai hoc

Tu Thanh Hoa den Khanh Hoa va cac tinh Tay Nguyen.

Truong Dai hoc Tay Nguyen

Bac sy da khoa

Cac tinh Tay Nguyen va tinh Binh Phuoc

Dai hoc Y - Duoc thanh pho Ho Chi Minh

Bac sy YHCT, Duoc sy dai hoc

Cac tinh phia Nam tu Da Nang tro vao

Truong Dai hoc Y- Duoc Can Tho

Bac sy da khoa, Duoc sy dai hoc

Cac tinh vung dong bang song Cuu Long va Dong Nam bo.

Hoc Vien Quan Y:

Co so 1 (mien Bac)

Co so 2 (mien Nam)

Bac sy da khoa

Bac sy da khoa

Ha Giang, Tuyen Quang, Cao Bang, Lang Son, Lai Chau, Dien Bien, Lao Cai, Yen Bai, Bac Can, Son La, Hoa Binh va cac tinh Tay Nguyen.

Cac tinh Dong bang song Cuu Long, Dong Nam bo va cac tinh Tay Nguyen.

Truong Dai hoc Y te Pham Ngoc Thach

Bac sy da khoa

Cac tinh phia Nam tu Da Nang tro vao.

Hoc vien Y - Duoc hoc co truyen Viet Nam

Bac sy YHCT

Ca nuoc

* Phan vung tuyen sinh dao tao cu nhan, cao dang y te

Doi voi cac co so dao tao cu nhan y te: Tuyen sinh ca nuoc.

Doi voi cac so dao tao cao dang y te truc thuoc cac Bo, Nganh: Tuyen sinh ca nuoc.

Doi voi cac so dao tao cao dang y te truc thuoc Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong: Tuyen sinh trong tinh, thanh pho co truong va vung lan can.

(Theo Dan tri)
Viet Bao

Video nổi bật

Mô phỏng hành trình của máy bay rơi ở Pháp
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Lý do cấm tuyệt đối các trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo cấm tuyệt đối thi vào lớp 6 THCS. Là người trực tiếp ký công văn trên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Thánh Gióng tắm Hồ Tây, Bộ Giáo dục phản hồi

Trao đổi với PV tối 16/3, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, trong chiều 16/3, nhóm làm việc với các đại diện có liên quan đã thảo luận về vấn đề mà các phụ huynh thắc mắc xung quanh ngữ liệu của cuốn sách hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5.

Tìm hiểu: Tay Nguyen, Bo Giao, Truong Trung, Bo GD, Y Duoc, truong dai hoc y, Thua Thien - Hue, lam viec lien tuc, bang tot nghiep, bo y te, trinh do cao, dieu can biet, lien thong, tuyen sinh, thuoc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Liên thông khối Y, Dược: Những điều cần biết

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Liên thông khối Y, Dược: Những điều cần biết bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lien thong khoi Y Duoc Nhung dieu can biet

Nhan xet, hay lien he ve tin Lien thong khoi Y Duoc Nhung dieu can biet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lien thong khoi Y Duoc Nhung dieu can biet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0