Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc

Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc

Mot trong nhung dong luc quan trong cho su phat trien manh cua nen giao duc dai hoc nuoc ta chinh la yeu cau hoi nhap. Tuy nhien, hoi nhap the nao luon la mot cau hoi khien tat ca nhung nguoi lam giao duc khong the khong quan tam.

Trong khi do, giao duc dai hoc Viet Nam da tu lau nay khong phai la khong co su xo cung va tri tre, luon luon thieu nguon luc va thieu dong luc de tu hoan thien, su ap dat, om dom cua co che quan ly... voi hang loat yeu kem nhu: chat luong va hieu qua dao tao con thap, hoc chua gan voi hanh, quy mo va co cau con mat can doi, mang luoi va chuc nang cua cac truong chua hop ly; nguon luc han hep, chuong tinh dao tao thieu su linh hoat, kem lien thong; doi ngu yeu va thieu, quan ly cap bo va cap truong chua thuc su doi moi, tinh tu chu chua cao, quy hoach phat trien khong duoc trien khai voi tu duy va cach lam cham doi moi...

Gio day, khi dung truoc thach thuc cua yeu cau hoi nhap, neu khong than trong, su hoi nhap se rat de bien dang thanh mot su phu thuoc. Chung toi xin tran trong phan anh nhung y kien duoc ghi lai ben le Hoi nghi Hieu truong cac truong dai hoc, cao dang vua duoc to chuc trong 2 ngay 10-11/5.

Thiet lap co che thong thoang de hoi nhap
GS.TSKH Banh Tien Long, Thu truong Bo Giao duc va Dao tao

Quyet dinh so 14/2005/NQ-CP ve viec doi moi co ban va toan dien giao duc dai hoc Viet Nam giai doan 2006-2020 la van ban het suc quan trong, xac dinh nhung quan diem chi dao, muc tieu nhiem vu va giai phap doi moi va phat trien giao duc dai hoc Viet Nam nham duoi kip cac nuoc tien tien trong khu vuc va the gioi trong nhung thap ky dau tien cua the ky XXI.

Muc tieu tong quat cua cong cuoc doi moi giao duc dai hoc trong 15 nam toi la: den nam 2020, giao duc dai hoc phai co buoc chuyen co ban ve chat luong va quy mo; nang luc canh tranh cua tung truong va cua toan he thong duoc nang cao; thich ung va hoat dong co hieu qua trong co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; tren co so do, thuc hien tot su menh dao tao nguon nhan luc co trinh do cao, co pham chat dao duc, nang luc chuyen mon va hoat dong xa hoi dap ung yeu cau cua su nghiep phat trien kinh te - xa hoi va nhu cau hoc tap cua nhan dan, gop phan nang cao tiem nang tri tue cua dan toc, nang cao suc canh tranh cua nguon nhan luc va cua nen kinh te dat nuoc; xay dung mot so truong dai hoc dat dang cap quoc te.

Xay dung de an thanh lap truong dai hoc dang cap quoc te, du kien trinh de an vao thang 12/2006. Nam 2007 bat dau trien khai xay dung truong (co so vat chat, ke hoach va chuong trinh dao tao), to chuc bo may va khung nhan su nha truong de nam 2008 co the bat dau tuyen sinh mot vai nganh dau tien.

Viec xay dung va thuc hien de an trien khai chuong trinh tien tien, day la nhung chuong trinh cot loi de cac nganh, cac khoa dat toi dang cap quoc te trong tung truong. Nam 2006 thi diem voi 10 chuong trinh tai 9 truong dai hoc va den nam 2010 mo rong ra 40 chuong trinh tai khoang 20 truong dai hoc de den nhung nam dau thap ky 20 co sinh vien nuoc ngoai vao hoc nhung chuong trinh nay.

De an cung thuc day hop tac quoc te trong tien trinh hoi nhap. Trong nam 2006-2007 se trien khai xay dung chien luoc hoi nhap quoc te cho giao duc dai hoc nuoc ta trong boi canh thuc hien cam ket quoc te va gia nhap cac to chuc thuong mai, giao duc quoc te.

Cu the, trong nam 2006 xay dung de an day va hoc bang tieng nuoc ngoai, tap trung chu yeu vao tieng Anh. Nang cao chat luong cac chuong trinh nghien cuu va dao tao dac thu cho quoc gia va dan toc de thu hut cac nha nghien cuu va sinh vien quoc te. Xay dung cac quan he trao doi giang vien va sinh vien, cac lien ket dao tao va nghien cuu voi dai hoc nuoc ngoai.

Tiep tuc danh ngan sach va uu tien gui giang vien va sinh vien di hoc nuoc ngoai doi voi nhung linh vuc trong diem. Thiet lap cac nguyen tac va co cau thong thoang de thu hut dau tu nuoc ngoai va cac truong dai hoc co chat luong cao cua nuoc ngoai dau tu hoac mo chi nhanh o nuoc ta.

Kiem soat chat luong cac dich vu dao tao cua cac co so dao tao nuoc ngoai tai Viet Nam (ke ca chuong trinh o­nline), tham gia va xay dung moi lien ket voi cac to chuc kiem dinh chat luong khu vuc va quoc te nham bao ve nguoi hoc trong nuoc. Xay dung cac trung tam du hoc tai cho (trong nuoc, trong khu vuc) moi chuyen gia quoc te dao tao chat luong cao, hoac dao tao dan xen de giam that thoat chat xam...

Hay tham gia cuoc choi song phang!
TS.Tran Tin Kiet, Giam doc Dai hoc Quy Nhon

Giao duc dai hoc Viet Nam phai hoi nhap voi quoc te de phat trien la xu the tat yeu nhung trong he thong dai hoc cua chung ta su phat trien khong dong deu nen khong tranh khoi nhung kho khan, vuong mac.

Tuy nhien, tuy theo vi the cua truong, nhung truong nao co moi quan he, nam bat duoc thoi cuoc thi se phat trien nhanh hon. Lo trinh cac truong phat trien se khac nhau nhung cac truong nen tro luc lan nhau va cung phan dau. Hien nay, rat nhieu truong moi thanh lap nhung ho se co nhung buoc phat trien rat nhanh khong thua kem gi cac truong cu.

Giao duc dai hoc Viet Nam nen hoi nhap voi cac nuoc trong khu vuc truoc, sau do moi tien dan ra cac nuoc khac tren the gioi nhu uc, My... Nhung chung ta phai co mot cach nhin nghiem tuc trong su phat trien nay trong vong 20 nam thi moi yen tam.

Dai hoc Quy Nhon dang xay dung ke hoach chuong trinh trong 5 den 10 nam dau, phai chuan bi noi luc nhu co so vat chat, chuong trinh, doi ngu giao vien du manh va dac biet la doi tac de tien hanh hoi nhap. Tuy nhien, khi chung ta chuan bi duoc “luc” de hoi nhap thi khong nen cau canh ma hoi nhap phai co di co lai, do vay minh phai manh thi moi lam chu duoc qua trinh hoi nhap.

Cac truong nen tu dat minh vao vi tri chu dong vi hoi nhap la mot cuoc choi song phang, cac truong phai chiu tac dong cua co che thi truong. Diem manh cua chung ta la tu chat va tri tue, gac cau bao cap lai khong bao cap nua va de cho cac truong tu chu. Ben canh do, cac truong phai tao nen mot chinh the doan ket va co tieng noi. Hon nua, muon hoi nhap nhanh thi cac truong phai thong nhat de bao ve lan nhau.

Nen thanh lap cac cau lac bo cac truong dai hoc, cao dang de tu van va tro giup lan nhau va dua vao nhau de mo duong cho nhau vi hien nay giua cac truong chua co su dong thuan voi nhau.

Buoc di khong thich hop, kho thanh cong!
GS. Nguyen Van Thuong, Hieu truong Truong Dai hoc Kinh te quoc dan Ha Noi

Chu truong cua Bo Giao duc va Dao tao xay dung va trien khai chuong trinh tien tien, la buoc tien moi trong giang day. Theo toi cac nuoc tien tien, chuong trinh giang day cua ho khac chung ta nhieu, nhung chung ta co the lay chuong trinh do boi duong doi ngu giao vien va cung ket hop cac giao su nuoc ngoai thuc hien giang day chuong trinh tien tien. Hien Truong Dai hoc Kinh te quoc dan Ha Noi da chon nganh tai chinh de giang day theo chuong trinh tien tien. Toi nghi, cac truong da tap trung nguon luc cung do la su ho tro tai chinh cua Chinh phu, chac chan viec thuc hien giang day theo chuong trinh tien tien se thanh cong.

Con viec thanh lap truong dang cap quoc te la rat tot nhung nen chia thanh tung giai doan. Boi muon dat duoc dang cap quoc te cac truong trong nuoc truoc het phai phan dau, de lam sao dat duoc chat luong ngang bang voi cac truong thuoc “top” tren. Nhu vay phai den 15-20 nam sau moi co the dat duoc chat luong quoc te. Con neu thanh lap truong quoc te ngay tu khoa thu nhat hay khoa thu hai de co duoc chat luong quoc te theo toi la khoi hai hay noi cach khac: day la dieu khong tuong!

Theo toi de tien toi thanh truong dang cap quoc te nen di theo hai huong.

Thu nhat, nhung truong muon tro thanh truong dang cap quoc te nen de tu ho lam va phat trien.

Thu hai, nang tam cac truong dai hoc co chat luong, co danh tieng len ngang tam quoc te. Toi nghi, huong nay co kha thi hon boi buoc di toi truong dang cap se nhanh hon va chac chan hon khi thanh lap mot truong moi. Tuy nhien, neu truong moi do moi nguoi sang lap dong gop vao nen khuyen khich, con neu xay dung truong moi ma lay tu ngan sach ra thi phai tinh toan ky luong. Neu khong tinh toan va co duoc buoc di thich hop chua chac da thanh cong.

Phai cham dut thai do ban on
GS.TS. Tran Hong Quan, Chu tich Hiep hoi cac truong dai hoc, cao dang ngoai cong lap

Chi so canh tranh tang truong cua Viet Nam chang nhung qua thap ma thu hang cung ngay cang lui xuong. (2003 - 60/101; 2004 - 79/104). Dac biet chi so ung dung cong nghe dung thu 92/117 so voi Thai Lan la 43. Chi so doi moi cong nghe 79 so voi 37. Ty le su dung cong nghe cao trong cong nghiep cua ta moi 20%, con kem ca Philippines 29%. Su han che do la do kem nguon nhan luc chat luong cao. Su hoi nhap trong hoan canh do chac kho co the la mot du dinh kha quan.

Trong bao cao, Bo da dam nhin thang vao su that. Ta con can phai phan tich den ngon nguon van de cot loi dang ton tai ve quan ly giao duc dai hoc hien nay. Co the noi ngan gon rang nen giao duc dai hoc chung ta con lac hau bieu hien o 2 mat: chat luong thap, quy mo nho, 1 nen dai hoc ngheo nan va tri tre, tuc luon luon thieu nguon luc va thieu dong luc tu hoan thien.

Tinh trang do rat giong nen kinh te o dem truoc cua cong cuoc doi moi ma co luc ta tuong la dinh menh. Nguyen nhan goc re cua thuc trang do la gi?

Xin loi khi toi neu ra nhan xet nay: bong dang cua co che tap trung quan lieu bao cap con dac trung la su tri tre cua no dang dam net nhat trong nganh giao duc dao tao chung ta so voi tat ca cac nganh khac. That bat hanh neu de su tri tre cua co che cu cong huong voi mat trai tieu cuc cua co che moi.

De hoi nhap, Bo giao duc va dao tao nen ngoi o dung vi tri quan ly Nha nuoc, la xay dung va chi dao thuc hien phuong huong, chien luoc, xay dung he thong phap quy, kiem tra kiem soat, xu ly cac vi pham, can som thoat khoi su tham gia, can thiep vao cac khau cu the cua quy trinh dao tao, cang khong nen lam thay cac truong. Xoa bo co che chu quan. Moi truong deu chiu su quan ly Nha nuoc cua nhieu bo va chinh quyen dia phuong theo chuc nang tuong ung cua cac bo ay va dia phuong.

Khuyen khich dau tu mo truong, khong han che mo o Ha Noi, Tp.HCM. Khong han che moi tinh chi duoc mo 1 hoac 2 truong. Cac nha dau tu tu biet nen mo o dau de phat trien duoc. Con nhung noi truong tu khong mo noi thi Nha nuoc mo truong cong. Don gian hoa mot cach co ban viec cap phep mo truong. Nhung kiem tra nghiem tuc ve dieu kien dao tao truoc khi cho phep hoat dong. Khuyen khich lien ket voi nuoc ngoai, tao co hoi de co mot moi truong canh tranh trong dich vu dao tao.

Khong nen bat dau xay dung mot truong dai hoc nao khac de vuon len dang cap quoc te ma tap trung vao 2 Dai hoc quoc gia de that su thanh dau dan cho nen dai hoc nuoc nha. Neu lap luan rang 2 dai hoc quoc gia co suc i, thi ai bao dam mot dai hoc moi se nang dong hon neu no van song trong co che va moi truong hien nay, dieu khien no cung la doi ngu khong co gi khac cua hai dai hoc quoc gia? Neu lai khong hai long ta lai xay dung mot dai hoc thu tu nua de ma hy vong sau? Mat khac neu tao duoc co che thoang de co the co nhieu dai hoc khac vuon len manh me thi biet dau co mot dai hoc ngoai du dinh tro thanh hang dau?

Phai xoa bo nhung su phan biet doi xu voi cac truong ngoai cong lap, dong thoi co chinh sach dat dai, chinh sach thue, chinh sach tin dung mang tinh khuyen khich, cac thu tuc don gian, phai trai tham do chao moi cac nha dau tu den voi giao duc dai hoc, chu khong phai mot co che xin cho, thai do ban on kho chiu nhu hien nay.

Nen co ke hoach xay dung mot so do thi dai hoc la nhung khu dai hoc tap trung nhieu truong de co moi truong tot cho viec dao tao, nghien cuu khoa hoc va ung dung cong nghe. o do co nhieu co so vat chat ky thuat nhu cac phong thi nghiem cao cap, cac co so du lieu khoa hoc, cac trung tam do luong chinh xac... ky tuc xa, khu the thao van hoa... phuc vu cho cong tac nghien cuu khoa hoc, cho dao tao, cho doi song duoc dau tu de dung chung. Ay la mot mo hinh hien dai, hieu qua dau tu cao, la nhung diem nhan cua nen dai hoc nhung lai khong dua vao ngan sach Nha nuoc.

Muon hoi nhap, can phat huy tinh tu chu!
PGS. Pham Trong Quat, Pho giam doc Dai hoc Quoc gia Ha Noi

Tang quyen tu chu, tu chiu trach niem cua cac truong dai hoc la mot chu truong lon, rat dung dan cua Dang va Nha nuoc, la tien de quan trong de cac truong dai hoc xay dung va phat trien theo xu huong hoi nhap va tung buoc dat chuan cua cac dai hoc tien tien tren the gioi. Hien nay cac dai hoc quoc gia con gap nhieu bat cap trong quyen tu chu.

Thu nhat, van phai phu thuoc vao Bo Giao duc va Dao tao ve chi tieu tuyen sinh, to chuc tuyen sinh, khung chuong trinh dao tao, quy dinh thu, su dung hoc phi cung nhac...

Trong khi do, cac nha quan ly giao duc da chi ra rang khi lan lon chuc nang quan ly chinh sach cua co quan quan ly Nha nuoc voi chuc nang tac nghiep cua cac truong dai hoc se lam nay sinh cac van de trong hoat dong quan ly.

Vi du nhu cac van de ve tuyen sinh dai hoc theo phuong an ba chung cua Bo Giao duc va Dao tao trong vai nam gan day lam giam di nang luc va hieu qua quan ly vi khi trao tra cac hoat dong tac nghiep cho cac truong dai hoc, cac co quan quan ly Nha nuoc se co dieu kien tap trung thuc hien tot cac nhiem vu quan ly, dong thoi lam tang tinh tu chu, sang tao cua cac truong dai hoc, tuong ung voi tinh tu chiu trach nhiem duoc yeu cau dam bao thuc hien day du, nghiem tuc.

Thu hai, voi nghien cuu khoa hoc, cac truong dai hoc quoc gia bi han che do phai phu thuoc vao cac tieu chuan, dinh muc che do cua nha nuoc ve lao dong, chi tieu ngan sach cho nghien cuu khoa hoc; quy trinh tuyen chon, dang ky de tai nhin chung cac quy dinh hien hanh con nhieu bat cap so voi yeu cau cua thuc tien.

Thu ba, ve to chuc bo may, quyen tu chu chiu trach nhiem con bi han che boi cac quy dinh cua Nha nuoc ve tuyen dung, hop dong; he thong thang bang luong cung nhac; che do chinh sach ve tieu chuan can bo, dinh muc lao dong lac hau, bat cap...

Thu tu, ve tai chinh, con co nhung ton tai do phu thuoc chu yeu vao ngan sach Nha nuoc cap; nguon thu hoc phi phai thuc hien theo khung quy dinh cua Chinh phu; cac chinh sach, che do, tieu chuan dinh muc kinh te tai chinh cua Nha nuoc chua phu hop.

Chinh vi the de giao duc hoi nhap quoc te can tang cuong phan cap quan ly va quyen tu chu cao hon cho cac truong dai hoc quoc gia ve cac mat hoat dong dao tao, nghien cuu khoa hoc, to chuc bo may, tai chinh nham thuc hien duoc su mang dao tao nguon nhan luc chat luong cao cho dat nuoc.

Can sua doi, bo sung mot so dieu cua Quy che to chuc va hoat dong cua dai hoc quoc gia de tang quyen tu chu va trach nhiem tuong duong cac co quan thuoc Chinh phu. Ben canh do, phai co co che dai han trong uu tien dau tu cho dai hoc quoc gia va duoc cu the hoa trong cac van ban quan ly Nha nuoc. Dong thoi, som sua doi, ban hanh cac chinh sach, che do, tieu chuan, dinh muc ve nghien cuu khoa hoc... lam co so cho dai hoc quoc gia, cac truong dai hoc thuc hien triet de quyen tu chu, nang cao tinh tu chiu trach nhiem.

Hay dau tu cho “may cai” khi hoi nhap
PGS.TS Le Quang Minh, Hieu truong Truong dai hoc Can Tho

Theo danh gia cua Hoi nghi giao duc dao tao DBSCL, vung DBSCL dang la vung co trinh do dan tri va nguon nhan luc thap nhat ca nuoc. Ngan sach Nha nuoc dau tu cho giao duc va dao tao thap nhat so voi cac vung khac. Day co the la nguyen nhan quan trong nhat, he qua cua su dau tu khong tuong xung voi dan so va vai tro cua vung la co so thieu thon.

Rieng so luong truong dai hoc binh quan tren dan so cua vung co le la so lieu tham hai nhat. Mat do truong dai hoc o vung DBSCL chi bang 1/10 DB song Hong va bang khoang 1/3 binh quan ca nuoc (o vung DBSCL 3.370.000 nguoi dan moi co 1 truong dai hoc; trong khi do con so nay o DBSH la 327.000 nguoi). Nguyen nhan quan trong thu hai la muc song va thu nhap cua cac ho gia dinh trong vung con thap. Ngoai ra, dau tu co so ha tang giao thong nong thon, dien, tram xa... deu rat thap.

Chu truong cua Bo Giao duc va Dao tao la den nam 2010 trinh do dan tri va cac chi so ve phat trien nguon nhan luc cua vung DBSCL se bang voi binh quan ca nuoc va den 2015 se bang voi DBSH la chu truong rat dung nhung rat kho thuc hien neu khong co mot su quyet tam rat, rat, rat lon tu trung uong va dia phuong. Boi tu nay den nam 2010 chi con 4 nam!

Kinh te DBSCL dang dich chuyen nhanh ve phia cong nghiep va dich vu, cung voi su phat trien nhanh nen kinh te tu nhan, doanh nghiep vua va nho. Tu do, nhu cau nguon nhan luc se rat lon va da dang. Chinh vi vay, chung toi kien nghi, thanh lap them it nhat mot truong dai hoc ky thuat cho toan vung. Xay dung mot trung tam dao tao nguon nhan luc chat luong cao chung cho toan vung DBSCL.

Day la noi tap trung nhung thiet bi hien dai, dat tien (tung dia phuong trang bi se rat ton kem va khong hieu qua) phuc vu dao tao mot so nganh dac biet cho nhu cau phat trien lau dai cua vung. Cac nganh dao tao chung o trung tam nay la: dien tu (tien toi dao tao cong nhan lam viec o cac nha may, cong ty san xuat chip dien tu, board mach may tinh, IC...), tu dong hoa, cong nghe thong tin va vien thong (ky thuat vien cao cap)... Nhanh chong dau tu cho dai hoc Can Tho som tro thanh dai hoc khu vuc, phuc vu viec dao tao trinh do va chat luong cao, la dau tau va la “may cai” cho khu vuc.

Va theo toi, do phai la buoc di dau tien doi voi cac truong dai hoc vung nhu chung toi tien duoc tren con duong hoi nhap.

Ly Ha - Mai Minh thuc hien

(Theo TBKTVN)

Viet Bao
Comment :Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
How to integrate higher education?
Vietnam, Hanoi, the education and training, higher education, National University, scientific research, universities, human resources, development, quality, integration, international , build, program, year
One of the important driving force for the vigorous development of university education in our country is the integration requirements. However, how the integration is always a question that all educators who can not care ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Làm gì để hội nhập giáo dục đại học?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Làm gì để hội nhập giáo dục đại học? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lam gi de hoi nhap giao duc dai hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0