Ky nang song khong chi co nho bai giang

Ky nang song khong chi co nho bai giang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mot trong nhung yeu cau quan trong ma Bo Giao duc va Dao tao de ra trong nam hoc moi 2011-2012 la chu trong thuc hien long ghep, tich hop giao duc dao duc, giao duc ngoai gio len lop, giao duc huong nghiep, giao duc gia tri song, giao duc ky nang song trong cac mon hoc va cac hoat dong giao duc.

Nhat tri rang, viec day ky nang song trong truong hoc dang tro thanh nhu cau cap thiet nhung day nhu the nao, bat dau tu do tuoi nao lai la van de duoc cac chuyen gia giao duc, tam ly hoc ban luan soi noi.

Do giao duc ky nang song cho tre khong chi vi muc dich bao ve suc khoe ma con nham giao duc hinh thanh nhan cach, tinh cam, dao duc... nen nhieu nha giao duc cho rang, viec giao duc nay co the bat dau tu tieu hoc hoac tham chi co the o tuoi mam non boi o lua tuoi nay tre da hinh thanh hanh vi ca nhan, tinh cach va nhan cach.

Vi sao con nguoi can ren luyen Ky nang song?

Ky nang song khong chi co nho bai giang
Anh minh hoa

Theo To chuc van hoa, khoa hoc va giao duc Lien hop quoc (UNESCO), ky nang song  gan voi 4 tru cot cua giao duc: Hoc de biet (gom cac ky nang tu duy nhu: tu duy phe phan, tu duy sang tao, ra quyet dinh, giai quyet van de, nhan thuc duoc hau qua...); Hoc lam nguoi (gom cac ky nang ca nhan nhu: ung pho voi cang thang, kiem soat cam xuc, tu nhan thuc, tu tin,...); Hoc de song voi nguoi khac (gom cac ky nang xa hoi nhu: giao tiep, thuong luong, tu khang dinh, hop tac, lam viec theo nhom, the hien su cam thong); Hoc de lam (gom ky nang thuc hien cong viec va nhiem vu nhu: ky nang dat muc tieu, dam nhan trach nhiem,...)

Nhu vay, ky nang song bao gom mot loat cac ky nang cu the, can thiet cho cuoc song hang ngay cua con nguoi. Ban chat cua ky nang song la ky nang tu quan ly ban than va ky nang xa hoi can thiet de ca nhan tu luc trong cuoc song, hoc tap va lam viec hieu qua... Noi cach khac, ky nang song la kha nang lam chu ban than cua moi con nguoi, kha nang ung xu phu hop voi nhung nguoi khac va voi xa hoi, kha nang ung pho truoc cac tinh huong cua cuoc song.

Viec giao duc ky nang song gop phan giai quyet tinh trang tre thu dong, khong biet ung pho trong nhung hoan canh nguy cap, khong biet cach tu bao ve ban than truoc nguy hiem, tham chi khong biet cach tim kiem su giup do...

Ben canh do, cac bai hoc ve ky nang song se giup tre hinh thanh nhung ki nang tam ly - xa hoi co ban giup cho ca nhan ton tai va thich ung trong cuoc song. Do la nhung ky nang chung ta phai biet de co duoc su dieu chinh, ung xu phu hop voi nhung thay doi dien ra hang ngay, hang gio.

Qua hoc tap va ren luyen cac ky nang song, cac em se cam nhan, thau hieu va tran trong nhung gia tri can ban cua cuoc song. Vi duc nhu: Kha nang lam chu ban than cua moi nguoi; Kha nang ung xu phu hop voi nhung nguoi khac va voi xa hoi; Kha nang ung pho tich cuc truoc cac tinh huong cua cuoc song.

Trach nhiem cua nganh Giao duc

Bat dau tu nam hoc 2010 - 2011, Bo Giao duc va Dao tao da dua noi dung giao duc ky nang song (KNS) long ghep vao cac mon hoc va cac hoat dong ngoai gio len lop o bac tieu hoc. Day la mot chu truong can thiet va dung dan. Tuy nhien, de giao duc KNS cho hoc sinh dat hieu qua doi hoi nhieu phuong phap da dang chu khong chi tu don thuan tu cac bai giang.

Giao duc KNS cho hoc sinh la mot noi dung duoc dong dao phu huynh va du luan quan tam, boi day la mot chuong trinh giao duc het suc can thiet. tren thuc te, viec giao duc KNS cho hoc sinh duoc nganh

Giao duc dat ra tu lau, nhung do Bo Giao duc va Dao tao chua ban hanh bo chuan ve giao duc KNS cho hoc sinh de dinh huong chung nen moi truong co mot cach day rieng. Va viec giao duc KNS tai cac truong hoc moi chi dung lai o cac tiet hoc giao duc cong dan.

Nhieu y kien cho rang, cac truong hoc hien nay da qua nang ve day kien thuc, it quan tam den viec giao duc KNS cho HS dan den co mot bo phan HS trong cac truong thieu hut hieu biet ve moi truong xung quanh, ung xu can thiet trong cuoc song. Dieu nay cung la mot trong nhung nguyen nhan dan den nhung bat cap trong hanh vi, loi song dao duc cua nhieu HS.

Theo yeu cau cua Bo Giao duc va Dao tao, giao duc KNS cho hoc sinh phai bao dam cac yeu to: giup HS y thuc duoc gia tri cua ban than trong moi quan he xa hoi; giup hoc sinh hieu biet ve the chat, tinh than cua ban than minh; co hanh vi, thoi quen ung xu co van hoa, hieu biet va chap hanh phap luat...

Tuy nhien, giao duc KNS de dat hieu qua doi hoi nhieu yeu to chu khong phai chi tu cac bai giang.
Mot yeu cau quan trong la, nen cho tre tiep can voi ky nang song thong qua cac hoat dong hoc ma choi, choi ma hoc hoac long ghep vao nhung mon hoc va giao vien gop mot phan khong nho vao thanh cong cua hoat dong giao duc ky nang song nay.

Hien nay, co nhieu truong Tieu hoc tren dia ban Ha Noi gui giao vien di dao tao tai cac co so giao duc ky nang song va tro ve truong truc tiep giang day cho hoc sinh nhu mot mon hoc bat buoc trong thoi khoa bieu.

Giao vien phai duoc trang bi va thuc hanh thanh thao cac phuong phap giang day ky nang song, dong thoi phai gan gui, than thien voi hoc sinh va gia dinh cac em, va bang kinh nghiem song cua minh moi co the giup hoc sinh van dung tot nhung ky nang nay vao cuoc song.

Bo Giao duc va Dao tao dang xem xet cac y kien cho rang, ve lau dai can xay dung chuong trinh mon hoc giao duc ky nang song cho hoc sinh lop 1 den lop 12. Con truoc mat, co the tich hop noi dung nay vao mot so mon hoc, dong thoi dua chuong trinh nay vao boi duong he cho giao vien...

Ngay 16/8/2011, tai Ha Noi, Vu Giao duc Tieu hoc (Bo Giao duc va Dao tao) phoi hop cung Tap doan Giao duc UNET to chuc hoi thao, tap huan Chuong trinh “Giao duc ky nang song” cho hoc sinh tieu hoc va huong dan tham du “Festival – Khoa hoc song dong trong mat em” voi su tham gia cua cac dai bieu thuoc So Giao duc va Dao tao 63 tinh thanh trong ca nuoc.

Tai buoi hoi thao, ong Le Tien Thanh – Vu truong Vu Giao duc Tieu hoc cho biet, thuc hien nhiem vu trong tam nam hoc 2011 – 2012, trong do giao trinh “Ky nang song” va giao trinh bang hinh anh “Skycare – khoa hoc song dong trong mat em” mon tu nhien va xa hoi se chinh thuc duoc trien khai tren toan quoc.

Chia se tai hoi thao, cac dai bieu cho rang, tai Viet Nam, dao tao ky nang song cho tre duong nhu chua nhan duoc su quan tam va dau tu xung dang. Nam bat nhu cau tu thuc te, cac trung tam dao tao ky nang song cho tre dan moc len o Ha Noi, Thanh pho Ho Chi Minh va mot so thanh pho lon. Qua thuc te phan anh tu phia phu huynh, hoc sinh, cho thay noi dung dao tao van con ton tai nhieu van de gay tranh cai, chua the hien su bai ban va chuyen nghiep, chua dem lai hieu qua thiet thuc.

Chinh vi vay, qua qua trinh nghien cuu va thu nghiem, duoc su dinh huong cua Bo GD&DT, Tap doan Giao duc UNET quyet dinh trien khai Chuong trinh "Giao duc ky nang song" nham dem den mot mo hinh dao tao chuan muc, hieu qua, dinh huong hoat dong dao tao ky nang song cho tre em Viet Nam.

Nhiem vu cua nha truong

Ky nang song khong chi co nho bai giang
Anh minh hoa

Tren thuc te, co nhieu phuong phap, nhieu cach thuc de thuc hien giao duc KNS cho hoc sinh. Mot trong nhung phuong phap huu ich va than thien nhat de ren KNS cho hoc sinh do la giao duc thong qua hoat dong ngoai gio len lop.

Ve nhiem vu, hoat dong ngoai gio len lop co ba nhiem vu, do la: cung co tang cuong nhan thuc; boi duong thai do, tinh cam va hinh thanh he thong ky nang, hanh vi.

Voi nhiem vu hinh thanh he thong ky nang, hanh vi. Day la nhiem vu nham ren cho hoc sinh nhung ky nang thuc hien cac cong viec lao dong don gian, cac ky nang sang tao nghe thuat, thuc hien cac bai the duc, cac tro choi, cac hanh vi ung xu doi voi moi nguoi trong gia dinh, trong nha truong va trong xa hoi.

Thong qua cac hoat dong, hoc sinh duoc ren nhung ky nang tham gia hoat dong tap the, ky nang to chuc nhung hoat dong chung cung nhau, biet phoi hop voi moi nguoi cung thuc hien hoat dong chung, nang cao y thuc tu chu, tu tin, chu dong va giao tiep voi moi nguoi.

Tren co so nhung ky nang, hanh vi nay, hoc sinh ren luyen nhung ky xao, thoi quen dao duc ben vung va tu quan trong sinh hoat tap the. Nhu vay, cac nha truong can phai biet tan dung va phat huy nhiem vu nay cua hoat dong ngoai gio len lop de gop phan ren luyen KNS cho hoc sinh.

Mot so hoat dong nham thuc hien nhiem vu hinh thanh he thong ky nang, hanh vi:

Theo dinh nghia cua WHO, ky nang song duoc chia thanh 2 loai la Ky nang tam ly xa hoi va Ky nang ca nhan, linh hoi va tu duy, voi 10 yeu to nhu: tu nhan thuc, tu duy sang tao, giai quyet van de, ky nang giao tiep ung xu voi nguoi khac, ung pho voi cac tinh huong cang thang va cam xuc, biet cam thong, tu duy binh luan phe phan, ra quyet dinh, giao tiep hieu qua va thuong thuyet.

Hoat dong van hoa nghe thuat: Day la mot loai hinh hoat dong quan trong, khong the thieu duoc trong sinh hoat tap the cua tre em, nhat la hoc sinh tieu hoc. Hoat dong nay bao gom nhieu the loai khac nhau: Hat, mua, tho ca, kich ngan, kich cam, tau vui, doc tau, nhac cu, thi ke chuyen… Cac hoat dong nay gop phan hinh thanh cho cac em ky nang manh dan, tu tin truoc dam dong. Day la mot trong nhung ky nang rat quan trong trong xu the toan cau hoa. 

Hoat dong vui choi giai tri, the duc the thao: Vui choi, giai tri la nhu cau thiet yeu cua tre, dong thoi la quyen loi cua cac em. No la mot loai hoat dong co y nghia giao duc to lon doi voi hoc sinh o truong tieu hoc. Hoat dong nay lam thoa man ve tinh than cho tre em sau nhung gio hoc cang thang, gop phan ren luyen mot so pham chat: tinh to chuc, ki luat, nang cao tinh than trach nhiem, tinh than doan ket, long nhan ai… Noi ve hoat dong nay thi hau het cac truong co to chuc thuc hien nhung xet ve tinh hieu qua thi khong phai nha truong nao cung dat duoc. So di nhu the la do dieu kien ve co so vat chat cung nhu trinh do chuyen mon cua tong phu trach chua the dap ung duoc. Nhung du sao chung ta cung phai nhan thuc duoc tam quan trong cua hoat dong nay de huong hoat dong dat muc tieu da de ra.

Hoat dong xa hoi: Buoc dau dua hoc sinh vao cac hoat dong xa hoi de giup cac em nang cao hieu biet ve con nguoi, dat nuoc, xa hoi. Day la mot hoat dong tuy kho nhung no mang mot y nghia vo cung to lon. Thong qua hoat dong nay, cac em se duoc boi duong them ve nhan cach, dac biet la tinh nguoi. Trong thuc te, hoat dong nay da duoc cac nha truong tien hanh tuong doi tot. Nhung, theo chung toi, hoat dong nay phai duoc khai thac mot cach triet de nham phat trien toi da nhan cach o cac em.

Hoat dong lao dong cong ich: Day la mot loai hinh dac trung cua hoat dong ngoai gio len lop. Thong qua lao dong cong ich se giup cac em gan bo voi doi song xa hoi. Ngoai ra lao dong cong ich con gop phan lam cho tre hieu them ve gia tri lao dong, tu do giup tre co y thuc lao dong lanh manh. Lao dong cong ich giup tre van dung kien thuc vao doi song nhu: Truc nhat, ve sinh lop hoc, san truong, lam dep bon hoa, cay canh cho dep truong, lop. Day la hoat dong tuong nhu la thuong xuyen nhung that ra trong nha truong bay gio hoc sinh rat it duoc tham gia cac hoat dong nay. Co chang chi la ep buoc va hinh thuc. Nhung day la hoat dong that su can thiet giup cac em thich nghi voi cuoc song xung quanh. Sau nay du co roi vao hoan canh khac nghiet nao thi cac em van co the ton tai duoc. Do la nho cac em biet lao dong.

Hoat dong tiep can khoa hoc - ki thuat: Day la hoat dong giup cac em tiep can duoc nhung thanh tuu khoa hoc - cong nghe tien tien. Dieu do se tao cho cac em su say me, tim toi, kich thich hoc tap tot hon. Nhung hoat dong nay co the la suu tam nhung bai toan vui, tham gia sinh hoat CLB khoa hoc, tim hieu cac danh nhan, cac nha bac hoc… Day la mot hoat dong nham tao dieu kien cho cac em lam quen voi viec nghien cuu khoa hoc va tu khang dinh minh. Co the noi day la hoat dong ma cac nha truong it chu trong toi - it chu trong khong phai la do khong hieu het tam quan trong cua no ma la do dieu kien khong cho phep. Do la dieu kien ve co che, ve thoi gian, ve nang luc cua doi ngu giao vien tong phu trach…

Co Dang Hong Ram, hieu truong truong Tieu hoc xa Hong Thai (Kien Xuong, Thai Binh) cho rang: De ren luyen KNS nen cho hoc sinh choi nhung tro choi tuong tac, nhung tro choi dan gian de cac em ren luyen tinh tap the, kha nang lam viec nhom; cho HS di tham quan cac di tich lich su; tham gia cac tro choi van dong... de tu do xay dung tinh than chia se, y thuc trach nhiem. KNS se duoc hinh thanh mot cach tu nhien va hieu qua trong chinh nhung moi truong hoat dong cu the nhu vay chu khong phai chi tu nhung bai giang tren lop.

Tom lai, hoat dong ngoai gio len lop co y nghia het suc to lon doi voi viec hinh thanh KNS cho HS. Do do, cac nha quan ly giao duc can tao moi dieu kien that tot cho nhung giao vien phu trach cong tac nay de sao cho viec ren luyen KNS cho HS dat duoc hieu qua cao nhat.


Giao duc KNS cho tre can su chung tay cua cong dong

Ky nang song khong chi co nho bai giang
Anh MH

Giao duc KNS, dau tien doi hoi tinh chu dong cua chinh hoc sinh. Vi vay, neu chi dua vao chuong trinh long ghep voi cac mon hoc thi e rang tinh hieu qua kho co the duoc nhu mong doi.

Lo lang truoc nhung canh bao ve mot lop tre thieu KNS, tranh thu nhung thang nghi he vua qua, khong it phu huynh ben canh viec cho con di hoc ngoai ngu, nang khieu, the thao... cung rao riet tim kiem nhung trung tam huan luyen KNS cho tre voi ky vong: Tre se co du tu tin, ban linh de vung buoc vao doi. Do do, viec dua KNS vao truong hoc trong nam hoc nay duoc nhieu phu huynh tan thanh.

Ba Nguyen Thu Huong, phu huynh hoc sinh quan Tay Ho (Ha Noi) chia se: “Theo toi, KNS khong phai la nhung gi qua cao sieu, phuc tap. Viec giao duc KNS cho tre em bao gom nhung noi dung het suc don gian, gan gui voi tre em, la nhung kien thuc toi thieu de cac em co the tu lap... Va muc dich quan trong nhat la giup cac con tu tin hon, tu lap hon trong cuoc song”.

Co Hoang Ly, giao vien truong tieu hoc Quang Trung (Thanh pho Thai Binh) cho biet: “Giao duc KNS chi that su co hieu qua khi nguoi thay co tam huyet, su kien nhan va nhat la phai co thoi gian. Giao duc KNS khong phai chi la cong viec cua giao vien, nha truong ma cua ca xa hoi, cong dong. Phai ket hop ca gia dinh, nha truong va xa hoi moi mong dao tao duoc nhung hoc sinh phat trien toan dien”.

Thuan loi lon cua giao vien hien nay, do la Bo Giao duc va Dao tao da phat hanh tai lieu giao duc KNS cho hoc sinh. Nam hoc nay, nhieu So Giao duc va Dao tao da chi dao cac truong hoc tang cuong ren luyen KNS cho hoc sinh; Day manh thuc hien phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc”. Moi thay co giao tam huyet, trach nhiem hon trong viec giao duc dao duc, nhan cach cho hoc sinh. Giao vien cac truong hoc khong chi nang cao chat luong chuyen mon nghiep vu, ma con thuong xuyen quan tam den doi song, tam tu tinh cam cua hoc sinh. So yeu cau cac truong can tang cuong trao doi thong tin voi gia dinh mot cach thuong xuyen, lien tuc.

Mat khac, vai tro cua gia dinh vo cung quan trong trong dinh huong, giao duc, dong vien giup hoc sinh tranh xa te nan xa hoi, bo tri thoi gian hoc tap, vui choi phu hop. Vi vay, can co su ket hop chat che giua gia dinh, nha truong, chinh quyen dia phuong trong quan ly, giao duc hoc sinh trong va ngoai nha truong.

Ky nang song cua moi nguoi duoc hinh thanh qua qua trinh ren luyen, phan dau. Boi vay, cung voi nhung kien thuc co duoc tu cac lop hoc, rat can gia dinh, xa hoi dong hanh cung con tre de ho tro KNS cho con phu hop voi lua tuoi va thuc te cuoc song.

Viet Bao (Theo GDTD)

Comment :Ky nang song khong chi co nho bai giang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ky nang song khong chi co nho bai giang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ky nang song khong chi co nho bai giang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ky nang song khong chi co nho bai giang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
life skills not only through lectures
Hanoi, the education and training, Ethics Education, activities, class time, outside activities, primary schools, skills, students social, performance, efficiency, life, work
One of the key requirements that the Ministry of Education and Training set out in the 2011-2012 school year is the integration focused, integrated education moral education outside of class time, vocational education, educational value life skills education ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kỹ năng sống không chỉ có nhờ bài giảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kỹ năng sống không chỉ có nhờ bài giảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ky nang song khong chi co nho bai giang

Nhan xet, hay lien he ve tin Ky nang song khong chi co nho bai giang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ky nang song khong chi co nho bai giang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0