Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21

Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu 27/10/2012, ngay sau le trao giai Cuoc thi Robotics Quoc te danh cho tre em 2012, tai Trung tam Hoi nghi quoc gia (Ha Noi), da dien ra hoi thao “Ky nang hoc tap the ky 21 tai khu vuc Dong Nam A”, do Lien doanh DTT – Eduspec chu tri.

» Viet Nam doat 5 giai trong cuoc thi Robotics Quoc te
» Gay can cuoc thi Robotics Quoc te o My Dinh
» San sang cho cuoc thi robotics Quoc te tai Viet Nam
» Toa dam: Viet Nam phat trien nganh robot nhu the nao?
» Lam the nao de Viet Nam thanh cuong quoc robot?
» Rao riet chuan bi cho cuoc thi Robot quoc te
» Tuong lai Viet Nam: Moi nguoi se so huu mot robot
» "Dot nhap" lo luyen chuyen gia robot nhi
» Cuoc thi Robotics quoc te lan dau to chuc o Viet Nam
» Doanh nhan tre va giac mong cuong quoc robot VN


Nguyen Bo truong Bo GD&DT Pham Minh Hac, Thu truong Bo GD&DT Viet Nam Nguyen Vinh Hien, cung nhieu quan chuc nganh giao duc, truyen thong, khoa hoc cong nghe trong nuoc va quoc te da tham du hoi thao nay.

Viec tim ra dinh huong cho nen giao duc nuoc nha luon la van de het suc quan trong, buc thiet. Hoi thao da dua ra van de hop tac cong – tu trong phat trien giao duc va tranh luan ve xu the nay trong viec ap dung vao hien tai, cung nhu tuong lai.

Do tam quan trong cua viec ap dung phuong phap hoc moi nay vao he thong giang day, Eduspec Holdings Berhad (EHB), mot cong ty giao duc hang dau cua Singapore va Malaysia da cung Cong ty Cong nghe DTT (Viet Nam) ho tro thanh lap Hoi dong tu van giao duc voi thanh phan la cac chuyen gia den tu khap cac nuoc Dong Nam A, bao gom mot so thanh vien nhu: Ong Pang Chong Leong – Chu tich Hoi lien hiep Hieu truong cac truong tai Malaysia; ong Mike Thiruman – Chu tich Hiep hoi Giao vien Singapore; Tien sy Margani, nguyen pho chu tich phu trach giao duc Jakarta, Indonesia, ba Ferrer, tong thu ki hiep hoi truong cong giao, Philipines, Tien sy Mai Anh va tien sy Nguyen Tuan Hoa, Viet Nam…

Muc tieu la: trao doi, dua ra cac tu van thuc tien de ap dung vao moi truong hoc tap tai Dong Nam A, di dau la Singapore, Malaysia, Indonesia, Viet Nam va Philippines.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Hoi thao ky nang hoc tap the ky 21 tai khu vuc Dong Nam A

Hoi dong da chinh thuc thanh lap vao sang 27/10/2012 tai Ha Noi, bau ra chu tich la ong Mike Thiruman va thong qua cac dieu le hoat dong. Ong Nguyen The Trung duoc chon la tong thu ki cho nhiem ky dau tien nay. Hoi dong dat cho minh nhiem vu tu van de thuc day viec trien khai thanh cong mo hinh giao duc dua tren CNTT huong toi ky nang the ky 21, thong qua cac hoat dong thuong xuyen tai cac nuoc Dong Nam A.

Ngay sau khi thanh lap, Hoi dong tu van tham gia chu tri hoi thao “Ky nang giao duc the ky 21 khu vuc Dong Nam A” voi thanh phan tham gia tu cac Bo nganh nhu: Bo GD&DT, Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Khoa hoc va Cong nghe, So GD&DT cac tinh thanh; Hieu truong cac truong tieu hoc, trung hoc, cac chuyen gia giang day va giao vien trong chuong trinh dao tao cua du an DTT - Eduspec…

Tai buoi hoi thao, cac thanh vien tham du da tranh luan soi noi ve phuong huong cho nen giao duc nuoc nha, de cao dac biet viec hop tac cong – tu (PPP), de dat hieu qua cao nhat. Muc dich cua hoi thao la dua ra cac giai phap thuc tien de hien thuc hoa viec dua ra phuong phap va cac chuong trinh dao tao tieu hoc.

ghi lai mot so quan diem cua cac thanh vien tham gia hoi thao.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Rat nhieu lanh dao cao cap da tham du hoi thao

Ong Nguyen The Trung, Giam doc DTT: Buoc sang the ky 21, the gioi ngay cang thay doi va phat trien nhanh chong. Moi nam so luong du lieu tren toan the gioi tang gap doi va hien co khoang 15 ty thiet bi duoc ket noi Internet.

Trong moi truong nhu vay, hoc sinh can mot phuong phap hoc moi, mot phuong phap hoc tap chu dong, mot tu duy giai quyet van de ket hop giua tu duy phan bien va cac giai phap cong nghe. “21st century learning skills - Ky nang hoc tap the ky 21” la mot phuong phap ngay cang tro nen pho bien tren toan the gioi de dap ung nhung nhu cau nay.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Ong Nguyen The Trung phat bieu tai hoi thao

Lien doanh DTT - Eduspec trong 15 nam vua qua da trien khai nhieu mo hinh giang day cac mon hoc nhu Cong nghe thong tin, Tieng Anh, Robotics… tren nen tang cong nghe thong tin tai cac quoc gia trong khu vuc Dong Nam A.

Tai Viet Nam, chuong trinh duoc trien khai tu nam 2011 da thu hut hang ngan hoc sinh tham du tai mot so truong nhu: Truong Tieu hoc Doan Thi Diem, Truong Tieu hoc Xuan Dinh, Truong THCS Thang Long, Truong Tieu hoc Vietkid, Truong Tieu hoc Nguyen Binh Khiem - TP Ho Chi Minh, Truong Tieu hoc Tran Hung Dao - TP Ho Chi Minh, Truong Tieu hoc Ban Mai…

Lien doanh DTT - Eduspec co ke hoach mo rong chuong trinh ca ve so luong va chat luong trong tuong lai. Hoi dong tu van giao duc Ky nang giao duc the ky 21 se cung cap nhung kien thuc quy bau ve mat hoc thuat va kinh nghiem ve viec trien khai chuong trinh dao tao nay.

TS. Pham Phuong Luyen (Nguyen Chu nhiem Khoa ngon ngu va van hoa Anh - My, DH Ngoai Ngu, DHQG, Ha Noi, Nguyen Pho Chu tich Hoi dong bo mon Tieng Anh, Bo GD-DT): The gioi dang thay doi tung ngay va ca the gioi dang dung truoc thach thuc cua su thay doi. The nhung, co mot linh vuc ma gan nhu chua co nhieu thay doi lam, do la phuong thuc chung ta giao duc the he tre.

Giao duc cua chung ta van gan nhu nhung gi da xay ra cach nay 1 the ky va nhung nguoi lam cong tac giao duc van dang chu truong van hanh giao duc theo cach thuc ma chinh ho da duoc giao duc the ky 20.

Hau qua dang hien hien o khap noi. Chu su dung lao dong keu ca hoc sinh tot nghiep chua co du kha nang lam viec. Da phan phai dao tao lai, vi thieu ky nang.

Ngay tai My, tong thong cung da phai thot len: “Toi keu goi nuoc My chung ta… hay chuan hoa giao duc va su dung he thong kiem tra danh gia the nao de yeu cau khong chi hoc sinh dien dung thong tin, hay chon cau tra loi dung, ma con phai day cho ho cac ky nang cua the ky 21, nhu ky nang giai quyet van de, ky nang tu duy phe phan, ky nang tu duy va sang tao”.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
TS. Pham Phuong Luyen

Viet Nam can phai thay doi cach thuc giao duc theo huong day ky nang the ky 21, la vi chuong trinh giao duc hien hanh van la kieu chuong trinh cua the ky 20, nang ve kien thuc, trong khi doi hoi cua thi truong lao dong hoan toan khac.

Cac truong muon thuc hien duoc chuc nang dao tao, giao duc cua minh thi nhat thiet phai cung cap cho nguoi hoc nhung chuong trinh, khoa hoc de dao tao hoc sinh thanh nguoi lao dong dap ung duoc yeu cau cua cong viec hien nay, voi mot tap hop cac ky nang phuc tap, chuyen mon sau, sang tao va ca nhung cong viec se xuat hien trong tuong lai.

Cot loi nhat van la kha nang nam bat duoc kien thuc mot cach nhanh nhat de roi van dung ngay kien thuc do trong cong viec, va ky nang xu ly van de, ky nang giao tiep, ky nang lam viec theo nhom, ky nang su dung cong nghe va ky nang sang tao. Day chinh la tap hop ky nang the ky 21.

Lop ky nang bao gom 3 loai: Thu nhat la biet phuong phap hoc tap, biet hoc tap sang tao thong qua ren luyen tu duy phe phan, giai quyet van de, doi moi, sang tao, biet giao tiep va lam viec theo nhom to.

Thu hai, la biet su dung cac phuong tien thong tin, truyen thong. Day la cong cu can thiet de thuc hien cong viec cung nhu cuoc song.

Loai ky nang thu ba la van hoa ung xu, van hoa lam nguoi. Con nguoi lao dong trong the ky 21 phai vua nang dong sang tao vua co trach nhiem voi ban than va cong dong xa hoi.

O Malaysia, Eduspec la mot trong nhung doanh nghiep tien phong theo mo hinh PPP – cong tu ket hop do Bill Gate de xuong. Eduspec da to chuc mot mang luoi cac truong ky thuat so voi 5 giai doan, ma muc tieu la chia se thong tin, day va hoc sang tao, tang cuong hop tac va quan ly tot.

Giai doan 1 tap trung vao viec dua cac chuong trinh ICT sang tao vao cac truong hoc, trong do co cong nghe xanh ICT, Robotics, Phong thuc hanh tieng Anh da phuong tien, va mot con chuot cho nhieu may tinh.

Giai doan 2 la he thong quan ly thong minh giup thay giao va nha truong trong cac khau dao tao theo ky nang the ky 21.

Giai doan 3 la hinh thanh he thong cac truong ky thuat so.

Giai doan 4 la lap cong dong mang, noi hoc sinh co the chia se, giao tiep va thuc hien cac du an cua minh.

Giai doan 5 la ket noi tat ca cac truong ky thuat so.

Cuoc thi Robotics Quoc te nam nay tai Ha Noi la hoat dong thuong nien cua nhung no luc giang day ky nang the ky 21 ma Eduspec cung cap cho hoc sinh Malaysia tu cap tieu hoc tro len. Ket qua nhu ta da thay, do la tat ca cac giai vo dich, nhi, ba, cac doi tuyen robotics cua Malaysia da gianh het. Cac nuoc con lai chi doat giai phu. Tuy nhien, rat mung la Viet Nam da co DTT di tien phong, mang trao luu giao duc ky nang toi cac nha truong o Viet Nam.

Ong Pang Chong Leong, Chu tich hiep hoi hieu truong Malaysia: O Malaysia, chung toi da ap dung cac mo hinh hoc tap dua tren cong nghe tu cuoi nhung nam 80 cua the ky truoc
, khi toi con la giao vien. Doi tac cua chung toi la Cong ty Eduspec. Chung toi rat mung la cong ty da vuon ra khu vuc sau hon 20 nam hoat dong.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Ong Pang Chong Leong

Ve kinh nghiem, nhan co Thu truong Hien o day toi xin chia se ve mot diem dot pha quan trong ve mat chinh sach tai Malaysia do chinh la viec chinh phu cho phep cac truong tu chu ve mot so mon hoc voi dieu kien phai thong qua hoi phu huynh cua truong.

Chinh sach nay da mo ra co hoi cho chung toi trien khai cac phong Lab cong nghe thong tin trong nhung nam 90 mot cach thanh cong tai cac truong cua cong dong noi tieng Hoa. Gio day, chinh phu dang mo rong ap dung mo hinh phong Lab cong nghe thong tin voi du an 100 trieu USD danh cho truy cap 4G tai tat ca cac truong.


Chinh sach nay cho phep su phat trien thuc chat mo hinh dao tao dua tren cong nghe thong tin thay vi chi la mua sam may moc. Mo hinh nay cung cho cac truong nhieu lua chon. Vi du, trong mon hoc Robotics chung toi da thu 3 mo hinh truoc khi trien khai mo hinh dua tren robot lego nhu hien nay. Diem dot pha ve chinh sach nay, ma nay chung ta goi la PPP la mau chot trong kinh nghiem cua chung toi.

Ong Lim Een Hong, Giam doc dieu hanh Cong ty Eduspec Holdings Berhad (Malaysia): Toi khang dinh rang mo hinh giao duc cong la rat quan trong. Nhung mo hinh giao duc cong – tu, tuc PPP con quan trong hon. Chinh phu My va Anh deu coi trong mo hinh PPP. Khoi tu cung cap tai chinh cho khoi cong hoat dong. An Do cung da ap dung PPP va thanh cong ngoai suc tuong tuong. Hien o An Do, 40% la truong tu. Ap dung PPP, dua cong nghe thong tin vao truong hoc, An Do da nhanh chong bien thanh nuoc lon nhat the gioi ve san xuat phan mem. Hoc sinh An Do rat gioi ve phan mem. Nguoi ngheo An Do con nhieu, nhung hoc sinh cua ho thi da pho cap cong nghe thong tin, pho cap ky nang may tinh.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Ong Lim Een Hong

15 nam truoc, chung toi da bat dau thuc hien lien ket cong – tu trong giao duc. Luc dau kho khan lam, phai giai quyet rat nhieu van de. Nhung chung toi lam tung buoc. Chung toi hoc kinh nghiem tu Singapore va ap dung theo tien trinh cu the.

Ngay chung toi dua may tinh vao truong tieu hoc, thay cac em me lam, dac biet la choi game. Cac em thich vua hoc vua choi tren nen tang cong nghe thong tin. Do do, thay giao day hoc tren may tinh, mang, cac em rat phan khich, ham hoc.

Ve ky nang giao duc the ky 21, chung ta phai huong hoc sinh su dung cong nghe thong tin mot cach huu ich. Giao vien phai duoc dao tao.

De thuc hien duoc ky nang giao duc the ky 21 thi phai dau tu lon, do do, phai co su ket hop cong – tu. Giao vien hoc xong cung phai day hoc ngay, day lien tuc, neu khong se quen nhanh, hoac tien bo cham. Ket qua la chung toi da dao tao duoc cac hoc sinh gioi ve cong nghe thong tin, ngoai ngu, dac biet la mon robotics. Dieu do da the hien trong cuoc thi hom nay, hoc sinh chung toi da gianh het giai cao.

Ngay tu bac tieu hoc, cac chau da duoc dao tao trong moi truong cong nghe thong tin, hoc robotics, nen tu lop 7 den lop 12, cac chau da la nhung lap trinh vien, co ky nang phan mem rat tot.

Cho den gio day, nho co hop tac cong – tu ma dao tao hoc sinh tren nen tang cong nghe thong tin o nuoc chung toi da pho cap, voi 10.000 truong ap dung. Gia hoc phi cung rat re, chi co 10 USD/thang cho mot hoc sinh de duoc dao tao trong moi truong hien dai nay.

Tu thanh cong o Malaysia, chung toi mo rong ky nang giao duc the ky 21 ra cac nuoc khac, ma Viet Nam la mot diem chung toi nham den.

Mac du moi trien khai duoc o vai truong tieu hoc, song chung toi thay hoc sinh Viet Nam deu rat thich mon hoc robotics cung nhu cac phong lab CNTT. Chung toi da lam viec voi lanh dao nganh giao duc va ho rat ung ho, buoc dau phe chuan nhu la mon hoc ngoai khoa.

Voi lien doanh DTT – Eduspec, hy vong rang Viet Nam co mot mo hinh trien khai thuc te nen giao duc cua the ky 21.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?

Ong Nguyen The Trung: Mo hinh hop tac cong – tu, tuc PPP, cho phep nha truong, phu huynh tu chu mon hoc, do la su dot pha trong giao duc, ma chung ta can tham khao.

O Viet Nam da ap dung mo hinh hop tac cong tu trong mot so linh vuc va thanh cong o linh vuc xay dung co ban. Tuy nhien, ap dung sang nganh giao duc thi rat kho, boi rao can tam ly rat lon. Tuy nhien, PPP la su tat yeu cua tuong lai.

Noi rieng ve mon hoc robotics. Nam ngoai, Viet Nam va Philippines cung dua mon hoc robotics vao thi diem. Den nay, du co gang het suc, song chung toi moi ap dung duoc o vai truong tieu hoc voi vai tram hoc sinh theo hoc, trong khi o Philippines da co hang ngin hoc sinh hoc robotics. Trong thoi gian ngan nua, ho se co 1.300 truong hoc mon nay. Vi sao ho lam duoc dieu do mot cach tu tin? Co le chung ta cung tu biet duoc cau tra loi.

Toi lay mot vi du nho. Khi chung toi trien khai phong Lab, hoc tap tren nen tang cong nghe thong tin o Truong Tieu hoc Xuan Dinh, chi vai ngay sau, cac em hoc sinh da be gay het tai nghe. Neu la nha nuoc dau tu, thi co khi vai thang chua thay duoc, boi rat nhieu thu tuc can hoan tat.

The nhung, do phong Lab la DTT dau tu, nen chi 2 ngay sau chung toi da thay toan bo he thong tai nghe voi gia 35 trieu dong, ma khong anh huong toi hoat dong cua nha truong. Diem khac biet chinh la mo hinh PPP – hop tac cong tu se bat cac nha cung cap va nha truong huong den chat luong cua ket qua cuoi cua hoc sinh, thay vi chi trang bi dau vao la thiet bi.

Trong xa hoi thay doi tung ngay nhu the nay, phuong phap tu duy cung lien tuc thay doi. Truoc day, co 2 loai tu duy, la tu duy logic va tu duy xa hoi. Gio phai la tu duy phan bien, tu duy phe phan ket hop voi cong cu giai quyet van de la cong nghe, dac biet la cong nghe thong tin.

Gio chung ta da giai quyet nhieu van de ngay thuong bang cach dat cac cau hoi su dung google de tra loi, sau nay con chau chung ta se su dung robot. Chung ta can dau tu de the he tuong lai san sang cho viec nay, day la phuong phap tu duy su dung cong nghe thong tin (computational thinking) ma Vien Han lam khoa hoc My moi day da khuyen nghi, no cung la mot phan qua trong trong cua Ky nang hoc tap the ky 21 ma chung toi dang no luc trien khai.

Ong Dao Viet Dung, can bo cao cap quan ly khu vuc cong cua ADB: Nuoc ta dau tu cong cho giao duc voi mot luong dan so tuong doi lon, do do du co danh uu tien ngan sach cung khong the dau tu het duoc, vi luong dau tu cho giao duc vo cung lon va yeu cau cho cong dan toan cau trong tuong lai lien tuc da dang hon. Toi hoan toan dong y voi mo hinh PPP, tuc giao duc cong – tu ket hop dac biet de dau tu cho giao duc tren nen tang cong nghe va cong nghe thong tin. Chinh phu Viet Nam cung rat quan tam den van de nay. Ngay 25-10 vua roi, ADB da chuan bi cho khoan vay de khuyen khich PPP trong giao duc, y te. Toi muon khang dinh rang, PPP trong giao duc la con duong tat yeu.

TS. Pham Phuong Luyen: Cac dai bieu trong hoi thao deu thac mac viec dao tao giao vien. Theo toi, truoc mat can tuyen giao vien tu cac truong. Lien doanh DTT – Eduspec day them ve chuyen mon. Lam cach do o muc do nho thi dat duoc.

Nhung mo hinh nay nhan len thi phai co su ho tro lon ve tien, co so vat chat va dac biet kho la dao tao giao vien. Chung ta rat can nhung doanh nghiep co Tam – Tam - Tien. Chi co ho moi lam duoc. Truoc mat la phai lam thi diem, sau co dieu kien thi moi nhan rong theo kieu vet dau loang, chu pho cap ngay la dieu khong the.

Ba Ferrer, Hieu truong truong San Beda, Tong thu ky hiep hoi cac truong cong giao (Philippines): Rat nhieu nguoi hoi chung toi rang, vi sao chi trong 1 nam, ma chung toi phat trien mo hinh dao tao robotics duoc toi hang ngan hoc sinh va sap toi la 1.300 truong. Chung toi xin tra loi rang, vi chung toi tin o mo hinh nay va tien hanh quang ba rat manh me.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Ba Ferrer

Chung toi khong chi gioi thieu tren cac phuong tien thong tin dai chung, ma gioi thieu den tung truong hoc, den cac hieu truong ve ky nang hoc tap the ky 21. Chinh phu Philippines cung nhan thay su quan trong cua mon hoc nay nen khuyen khich cac truong su dung PPP de dua mon hoc nay vao dao tao. O nuoc chung toi, hoc sinh duoc hoc robotics tu tieu hoc den pho thong trung hoc.

TS. Margani, nguyen pho chu tich TP. Jakarta, Indonesia, phu trach giao duc thanh pho: PPP co mang lai loi nhuan khong? Tu nhan phai co loi nhuan moi lam. Nhung dau tu giao duc phai co ket qua thi moi co loi nhuan. Dau tu de kiem loi nhuan, du la giao duc cung khong co gi xau ho. Ho co loi nhuan thi ho co dong gop cho xa hoi. Mo hinh PPP dat loi nhuan mot cach tu hao, chu khong phai xau ho.

Ba Nguyen Thi Hien, Hieu truong Truong Tieu hoc Doan Thi Diem: Cho den gio nay, Truong Doan Thi Diem da trien khai ca 3 mo hinh hoc tap tren nen cong nghe thong tin, do la mon tieng Anh, cong nghe thong tin va robotics.

Chung toi de cao vai tro cua DTT. DTT da dua ra giai phap de chung toi thuc hien. Chung toi cung la truong dau tien o Viet Nam co phong Lab day tieng Anh va day cong nghe thong tin bang tieng Anh.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Ba Nguyen Thi Hien

Day la o truong tu, con dua mo hinh ky nang hoc tap the ky 21 vao cac truong cong o Viet Nam la vo cung kho. Toi danh gia cao co Hang, hieu truong truong Xuan Dinh, mot truong cong, da dua duoc mo hinh nay vao dao tao. Do la su dung cam.

O Trung Quoc, hop tac cong – tu trong giao duc rat cao. Ho lay loi nhuan cua cac cong ty, tap doan de tang cuong cho giao duc. Nuoc ta can phai ap dung manh hon nua vi dat nuoc ta con ngheo. Ky nang hoc tap cua the ky 21 la vo cung can thiet.

Ba Nguyen Thi Bich Hang, Hieu truong Truong Tieu hoc Xuan Dinh, Ha Noi: Ve phia Dang va Nha nuoc thi rat quan tam den mo minh nay. Nhung dung nhu co Hien nhan xet, chung toi thuc hien vo cung kho. Nhan thuc cua phu huynh con chua toi, truyen thong cho xa hoi hieu cung chua co gi.
Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21?
Ba Nguyen Thi Bich Hang

Chung toi la truong ngoai thanh, van la nong thon, dan tri chua cao, nen ap dung cong nghe thong tin trong giang day lai cang kho hon. Tuy nhien, chung toi da quyet tam ap dung voi mong muon khang dinh cho xa hoi hieu ky nang giao duc hien dai la quan trong nhu the nao. Toi xin gui loi cam on den ong Nguyen The Trung, boi khong co DTT chung toi khong the thuc hien duoc.


Thong tin ve Lien doanh DTT - EduspecDTT la nha cung cap cac giai phap va dich vu cong nghe thong tin – vien thong khep kin va toan dien cho moi khach hang tren toan the gioi. Hien nay, DTT da co cac cong ty thanh vien tai cac nuoc nhu My, Singapore va he thong khach hang da dang tren toan cau.

Eduspec la nha cung cap dich vu dao tao va giao duc tren nen tang cong nghe thong tin hang dau khu vuc Chau A. Tai Singapore va Malaysia, Eduspec hoat dong chinh trong nganh cong nghiep giao duc Ngoai ngu, Cong nghe thong tin va mon ly thuyet & thuc hanh Robotics, da trang bi cho tren 200 truong trong ca nuoc Malaysia.

Cac san pham va dich vu cua tap doan Eduspec da duoc trien khai rong rai tai mot so nuoc ASEAN nhu Malaysia, Singapore, Viet Nam, Indonesia,... va dang mo rong sang cac nuoc khac nhu Bruney, Thai Lan, Lao, Campuchia,…

Lien doanh DTT - Eduspec tai Viet Nam la lien doanh giua DTT – Viet nam va Eduspec – Malaysia hinh thanh tu nam 2011 voi muc tieu phat trien mo hinh hop tac cong tu ve giao duc va dao tao tai Viet Nam bao gom cac san pham giao duc: Phong Lab Tieng Anh tai cac truong pho thong co so tu Tieu hoc toi Trung hoc co so; Cau lac bo Robotics tai cac truong tieu hoc; Phong Lab giang day Cong nghe thong tin bang Tieng Anh va phong Lab dao tao ky nang cong nghe thong tin.

PV
Viet Bao
Comment :Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Skills for 21st - century students in Vietnam ?
Vietnam , Southeast Asia , Hanoi , Vietnam , India , Xuan Dinh , Robotics International , National Conference Center , information technology , problem solving , Advisory Council , the 21st century , primary schools , the 21st century , methods , skills , PPP
10.27.2012 afternoon , at the national Conference Center ( Hanoi ) , held a workshop on " 21st century learning skills in Southeast Asia " ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kỹ năng nào cho học sinh Việt Nam thế kỉ 21?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kỹ năng nào cho học sinh Việt Nam thế kỉ 21? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21

Nhan xet, hay lien he ve tin Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ky nang nao cho hoc sinh Viet Nam the ki 21 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0