Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi

Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Viec sua doi quy dinh tuyen quan vua de tang chat luong, so luong bo doi vua giai quyet cong bang xa hoi, khong chi cong dan truot CD, DH moi di bo doi", dai ta Nguyen Minh Diep, Cuc Quan luc (Bo Quoc phong) cho biet.
> Do dai hoc van phai thuc hien nghia vu quan su

- Tai sao thoi diem nay Bo Quoc phong va Bo GD&DT lai ban hanh thong tu 13 sua doi doi tuong tam hoan thuc hien nghia vu quan su?

- Hien nay, thong tu 175 huong dan thi hanh luat, xac dinh doi tuong tam hoan nghia vu quan su khong phu hop voi Luat Nghia vu quan su va nghi dinh 38 - quy dinh khong tam hoan cho doi tuong co giay bao nhap hoc ma chi hoan cho cac em dang hoc.

Trong qua trinh thuc hien thong tu 175 nhieu tieu cuc da xay ra. Hien nay cac truong dai hoc moc len nhieu, tham chi mot so cao dang, trung cap thi sinh khong can thi van co giay bao trung tuyen. Mot so em da dung nhung giay bao nay nop len dia phuong (thuc chat khong di hoc) de qua dot tuyen quan.

Mat khac, phan lon hoc sinh tot nghiep trung hoc deu di hoc dai hoc, cao dang, thanh nien tong quan nhap ngu it, chat luong lai khong cao. Viec sua doi vua tang chat luong, so luong bo doi vua giai quyet cong bang xa hoi, khong de nguoi hoc gioi di hoc dai hoc, chi nguoi hoc dot di bo doi, den khi hoc xong thi het tuoi thuc hien nghia vu quan su.

Nhieu dia phuong cung da phan doi thong tu 175 vi nguon tuyen it, viec goi cong dan di bo doi cung kho khan. Ho de nghi khong mo rong doi tuong tam hoan nghia vu quan su nua. Thong tu 13 vua roi moi sua doi da dap ung de nghi ay. Theo do, so hoc sinh da trung tuyen dai hoc, cao dang, co giay goi di bo doi thi phai tong quan, bao luu ket qua, sau khi hoan thanh nghia vu quan su thi di hoc tiep, cac truong co nghia vu nhan nhung em nay vao hoc.

Thuc chat thong tu 13 bai bo doi tuong hoan nhap ngu theo thong tu 175 huong dan chu khong phai la quy dinh moi.

"Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi"
Hoc sinh do dai hoc phai tong quan de dam bao cong bang va nang cao chat luong bo doi. Anh: Hoang Ha.

- Theo quy dinh moi, nhung hoc sinh do dai hoc se phai thuc hien nghia vu quan su nhu the nao?

- Theo Luat Nghia vu quan su, cong dan nam du 18 tuoi duoc goi nhap ngu. Do tuoi goi nhap ngu trong thoi binh tu du 18 den het 25 tuoi. Doi voi hoc sinh do dai hoc van bi goi binh thuong, tru khi cac em di hoc roi thi duoc tam hoan.

Thong tu 175 huong dan tam hoan nhap ngu cho doi tuong da trung tuyen vao hoc dai hoc nhung voi dieu kien khi trung tuyen phai bao cao voi ban chi huy quan su xa truoc 10 ngay ke tu ngay giao quan (nhap ngu), bao sau 10 ngay thi khong duoc tam hoan. Day la quy dinh mo rong doi tuong tam hoan nen bo doi chat luong cao thieu vi hoc sinh trung tuyen nhieu, lai sai quy dinh cua luat.

- Thoi diem nhap ngu trong nam cung trung voi thoi diem ket qua thi. Neu cac em do dai hoc ma chua nhan giay trung tuyen thi kha nang nhap ngu the nao?

- Moi nam co hai dot tuyen quan la vao thang 1 va thang 8, sau do mot thang thi cong dan nhap ngu. Thong thuong se goi nhung thanh nien du tieu chuan truoc 15 ngay, co noi goi truoc 1 thang. Thang 8 la thoi gian cac truong goi nhap hoc, cung la thoi diem dia phuong goi thanh nien di bo doi. Neu trong thang ay, cac em vua nhan duoc giay bao nhap hoc, vua nhan duoc giay goi nhap ngu van phai thuc hien nghia vu quan su.

Vu truong Vu Giao duc Quoc phong (Bo GD&DT) Nguyen Thien Minh cho biet: "Khong the vi hai nam di bo doi ma mai mot kien thuc, boi hoc tap la suot doi, du o moi truong nao van co the hoc. Trong quan doi, cong dan khong chi hoc kien thuc quan su, chien dau ma con co the hoc van hoa, ung xu...Viec tuyen quan ca voi nhung em do dai hoc cung la cach nang cao chat luong quan doi nhan dan Viet Nam".

- Nhieu hoc sinh lo lang sau 2 nam di bo doi kien thuc se mai mot, khi ve truong se kho theo kip chuong trinh. Bo Quoc phong va Bo GD&DT da can nhac van de nay the nao?

- Luat Nghia vu quan su da neu ro, bao ve To quoc xa hoi chu nghia la nghia vu thieng lieng va quyen cao quy cua cong dan. Cong dan co bon phan lam nghia vu quan su va tham gia xay dung quoc phong toan dan. The nen, cong dan tong quan neu khong muon mai mot kien thuc thi mang sach, tai lieu di hoc tranh thu trong nhung gio nghi, ngay nghi.

Viec hoc tap la suot doi, va dam bao kien thuc la trach nhiem cua cong dan, ke ca khi di hoc ngay, neu khong chu y cung khong the theo kip. Cac truong co nghia vu tiep nhan hoc sinh da do sau khi lam nghia vu quan su thi cong dan co nghia vu ren luyen, hoc tap that tot.

- Ngoai luc luong quan nhan chuyen nghiep, co y kien de xuat huan luyen quan su cho moi cong dan, thoi gian rut xuong khoang 6 thang den 1 nam. Ong nghi sao ve de xuat tren?

- Hien nay, thanh nien neu nam trong do tuoi, dam bao tieu chuan thi van goi di bo doi. Tuy nhien, hien thanh nien rat dong, khong the goi het may trieu chau di nghia vu duoc vi chung ta khong du doanh trai, chua du can bo de huan luyen. Neu giam thoi gian huan luyen thi khong dam bao chat luong boi bo doi phai huan luyen de chien dau duoc chu khong phai chi biet ban sung.

Hien tai, thoi gian huan luyen dang can tang len vi vu khi trang bi hien dai hon. Xua chi co tay gay, tay goc thi huan luyen 3 thang la bo doi co the ra chien truong, nhung gio mot nam, hai nam moi nam duoc ki thuat, su dung duoc vu khi. Khi quan doi ngay cang duoc hien dai thi trinh do bo doi cang phai cao, thoi gian huan luyen cang dai, neu khong se khong dam bao dieu kien su dung trang bi vu khi toi tan hien dai.

Theo Luat Nghia vu quan su thoi han phuc vu tai ngu trong thoi binh cua ha si quan va binh si la muoi tam thang. Thoi han phuc vu tai ngu trong thoi binh cua ha si quan chi huy, ha si quan va binh si chuyen mon ky thuat do quan doi dao tao, ha si quan va binh si tren tau hai quan la hai muoi bon thang.

Nhung cong dan duoc tam hoan goi nhap ngu trong thoi binh gom nguoi chua du suc khoe phuc vu tai ngu theo ket luan cua Hoi dong kham suc khoe; La lao dong duy nhat phai truc tiep nuoi nguoi khac trong gia dinh khong con suc lao dong hoac chua den tuoi lao dong; Co anh, chi hoac em ruot la ha si quan, binh si dang phuc vu tai ngu; Giao vien, nhan vien y te, thanh nien xung phong dang lam viec o vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao, vung dac biet kho khan; can bo, cong chuc, vien chuc duoc dieu dong den lam viec o nhung vung nay; Dang nghien cuu cong trinh khoa hoc cap Nha nuoc duoc Bo truong, Thu truong co quan ngang bo hoac nguoi co chuc vu tuong duong chung nhan; Dang hoc o cac truong pho thong, truong day nghe, truong trung cap chuyen nghiep, truong cao dang, truong dai hoc do Chinh phu quy dinh; Di xay dung vung kinh te moi trong ba nam dau.

Thong tu 175 huong dan thuc hien viec tam hoan goi nhap ngu va mien goi nhap ngu thoi binh doi voi cong dan nam trong do tuoi goi nhap ngu xac dinh truong hop da nhan duoc lenh goi nhap ngu va nhan duoc giay bao nhap hoc vao cac truong dao tao trinh do cao dang, dai hoc tro len phai bao cao voi ban chi huy quan su cap xa truoc muoi ngay ke tu thoi diem giao nhan quan quy dinh tai lenh goi nhap ngu de duoc tam hoan goi nhap ngu. Truong hop khong bao cao hoac bao cao sau thoi han tren thi khong duoc tam hoan goi nhap ngu.

Ngoai ra, cong dan nhan duoc giay bao nhap hoc dao tao trinh do trung cap chuyen nghiep, trung cap nghe va cao dang nghe, khi nhan duoc lenh goi nhap ngu cham nhat sau ba ngay phai bao cao voi ban chi huy quan su cap xa de duoc tam hoan goi nhap ngu. Truong hop khong bao cao hoac bao cao sau thoi han tren thi khong duoc tam hoan goi nhap ngu. Cong dan den truong lam thu tuc nhap hoc phai mang theo giay chung nhan dang ky nghia vu quan su do ban chi huy quan su cap huyen, giay xac nhan dang ky vang mat do ban chi huy quan su cap xa noi cu tru cap.

Hoang Thuy

Y kien ban doc "Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi"

Toi dong y hoan toan. Luu y cac dong chi tu trung uong den dia phuong phai lam guong truoc . cho con em minh di nghia vu dung nhu luat nhe. Tren lam guong thi phia duoi nhat dinh tuan theo.

Nguoi hoc gioi thi phai duoc di hoc cung la cach phuc vu dat nuoc chu dau phai di Bo Doi moi la phuc vu dat nuoc.

Ngay xua, duoc vao bo doi la moi truong tot de ren luyen ban than. Nhung nguoi da co thoi gian trong quan ngu thuong duoc xa hoi danh gia cao ve cach lam viec co nguyen tac; co ne nep trong cong viec va cuoc song. Ngay nay, trong ...

da noi la cong bang thi bat cu ai la cong dan dang song tren lanh tho Viet Nam deu phai tham gia nhap ngu vay ma may nguoi lam linh vuc dien anh thay co ai thuc hien nghia vu nay dau... TAI SAO VAY TA???

Cho hoi o day co bao nhieu nguoi dang trong do tuoi di quan su???? Va bao nhieu nguoi san sang bo cong viec hien tai de di nghia vu quan su??? Bo khong di nghia vu tuc la khong yeu nuoc, hay sao?
Nhac luon la di nghia vu ...

Theo toi sua cung duoc , nhung nen chi di nghia vu 3 den 6 thang thoi , vua tranh duoc tinh trang dut lot de duoc bo qua , vua tiet kiem duoc thoi gian cho cac thanh nien tro ve voi cuoc song binh thuong . Dat nuoc ...

da noi la cong bang thi ai cung phai di. nhu Han Quoc do.

Mac du chua tung di bo doi, nhung thiet nghi VN nen hoc theo Han Quoc, thanh nien den tuoi can phai nhap ngu, thuc hien nghia vu quan su, nghia vu quoc gia, co nhu the moi nguoi moi thau hieu phan nao nhung vat va, kho khan ma ...

theo ca nhan toi nghi da la nguoi dan viet nam thi deu phai di nghia vu quan su, khong phan biet bat ky doi tuong nao khac, vi tinh than yeu nuoc cua mot so gioi tre ngay cang sa sut manh, vay de giay len tinh than yeu ...

So tan binh can moi nam nho hon rat nhieu so voi so thanh nien trong do tuoi ma chua thuc hien nghia vu nen rat de tieu cuc. O thanh pho thi cu goi cho nhieu kieu rung cay doa khi, con o nhung vung nong thon ngheo muon di khong de, phai biet dieu moi duoc.

trung tuyen dai hoc van phai di nhap ngu neu chua di hoc?
Chuyen nay se phuc tap day.

Luat Nghia vu quan su da neu ro, bao ve To quoc xa hoi chu nghia la nghia vu thieng lieng va quyen cao quy cua cong dan. Cong dan co bon phan lam nghia vu quan su va tham gia xay dung quoc phong toan dan. The nen, cong ...

Viet Bao

Comment :Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
"Do not let the ignorant in the army"
Ministry of China, South Korea, the Ministry of Education and Training, Nguyen Minh Diep, Department of Military, Military Service Law, deferred enlistment, served in Five, socialist, in the army, obligations, suspend, ban command, citizenship,
"The amendment regulations recruiting both to increase the quality and quantity of the team has resolved social justice, not just citizens slip Junior College, University of New walk team, "Colonel Nguyen Minh Diep, Department of the Army (Department of Defense) said.u003e Do universities still have to do ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Không để tình trạng học dốt mới đi bộ đội"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Không để tình trạng học dốt mới đi bộ đội" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi

Nhan xet, hay lien he ve tin Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong de tinh trang hoc dot moi di bo doi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0