Khoa dao tao quoc te ve quan ly du an va quan ly xay dung cua DH Tong hop Cincinnati Hoa Ky tai Viet NamKhoa dao tao quoc te ve quan ly du an va quan ly xay dung cua DH Tong hop Cincinnati Hoa Ky tai Viet Nam

Nham dap ung nhu cau ngay cang cao ve nang cao nang luc quan ly du an va quan ly xay dung tai Viet nam, theo hiep dinh hop tac giua Truong Dai hoc Xay dung va Truong Dai hoc Tong hop Cincinnati, Hoa ky, trong thang 11/2007, ba giao sudau nganh cua Nganh Khoa hoc Xay dung va Quan ly Du an, Truong Khoa hoc ung dung – Dai hoc Tong hop Cincinnati se sang Viet Nam thuc hien khoa dao tao ve chuyen nganh "Quan ly Du an va Quan ly Xay dung”. Khoa hoc se duoc to chuc tai truong Dai hoc Xay dung tu5 den 9/11/2007 .

CAC CHU DE TRINH BAY TAI KHOA HOC

CHUONG TRINH I

1. Tong quan ve cac he thong trien khai thuc hien du an xay dung

a. Cac loai hinh he thong trien khai thuc hiendu an

b. Vai tro cua cac ben tham gia du an : chu dau tu, nha thau, nha cung cap

Cac noi dung quan ly (tien do, rui ro, chi phi, nhan luc, vv)

Quan ly tien do

Quan ly rui ro

Quan ly chi phi

Quan ly nhan luc

2. Quan ly chat luong xay dung

a. Vai tro va gia tri cua chat luong trong nen cong nghiep Xay dung

b. Thuc thi dam bao chat luong trong he thong trien khai thuc hien du an

3. Ky thuat luong hoa, xac dinh khoi luong va lap du toan trong mot du an, cong trinh co so ha tang

4. Cac nguyen ly quan ly du an theo khoi luong va gia tri thuc hien (EVM) va moi lien he toi viec xac dinh muc do thanh cong va hieu chinh tien do thuc hien du an.

5. Cac phuong thuc to chuc thanh cong mot du an xay dung va dau tu phat trien

CHUONG TRINH II

1. Quan ly hop dong theo luat quoc te

- Cac ben lien quan trong hop dong va quyen han

- Cac phuong phap quan ly thuc hien hop dong de loai tru tranh chap va tang uy tin cua cac ben tham gia

- Cac loai hop dong mau va thanh phan hop dong

- Nhung kinh nghiem va phuong thuc quan ly hop dong thanh cong nhat.

- Thuat dam phan va tham dinh hop dong

- Cac chien luoc dam phanva tham dinhhop dong

- Cac chien luoc mang lai thanh cong cho cac ben tham gia.

- Dam phan cac hop dong xay dung : cac chien luoc dam phan hop dong hieu qua.

- Cac loai xung dot va tranh chap thuong xay ra va cac phuong thuc giai quyet tranhchap trong khi thuc thi cac duan xay dung va dau tu phat trien.

2. Cac phuong phap nang cao nang luc thuc hien va quan ly du an

a. Chien luoc nang cao nang xuat lao dong vanang luc thuc hien tai cong truong.

b. Phuong phap thu thap du lieu, kiem tra, danh gia va thuc hien

3. Dau thau quoc te

a. Danh gia moi truong quoc te phuc vu cho cong tac dau thau

b. Cac chien luoc dau thau de dam bao tinh minh bach

4. Chuan bixay dung

a. Tam quan trong va vai tro cua viec thuchien cac qua trinh chuan bi xay dung tronghe thong trien khai thuc hien qua du an xay dung.

b. Tinh khac biet va chuc nang cua cac qua trinh chuan bi xay dung ve phuong dien chat luong, gia thanh, thoi gian va an toan.

5. Chien luoc phat trien nen cong nghiep xay dung ben vung

Tinh ben vung cua mot nen cong nghiep xay dung hien daiva cach tiep can nen xay dung ben vung.

6. He thong xay dung cong nghe sau sao

Cac giao su Hoa ky se cung tham gia giang day tai ca hai khoa hoc. Tuy theo yeu cau chuyen mon cua ca nhan hoac don vi,nguoi hoc canlua chon chuong trinhphuhop de dang ky vao phieu dang ky gui kem theo va gui ve cho Ban to chuc khoa hoc theo dia chi lien he o muc H.

GIANG VIEN

- Giang vien quoc te

1.GS. Mousa Gargari: Quyen Truong Khoa Khoa hoc Xay dung, Truong Dai hoc

Khoa hoc Ung dung, DHTH Cincinnati , Hoa Ky.

2.GS. Benjamin Obinero Uwakweh: Nguyen Truong Khoa Quan ly Du an va Khoa

hoc Xay dung, DHTH Cincinnati , hien la Hieu truong Truong Cong nghe North

Carolina , thuoc Dai hoc Cong nghe Greensboro , Hoa Ky.

3.GS. Hazem Elzarka: Giao su chuyen nganh Quan ly Du an va Quan ly Xay dung,

DHTH Cincinnati , Hoa Ky.

- Phien dich va phu giang cua Dai hoc Xay dung

1. TS. Do Huu Thanh

2. TS. Pham Duc Toan

3. TS. Vo Quoc Bao

4. TS. Pham Quang Hung

THOI GIAN TO CHUC KHOA HOC

Khoa hoc keo dai mot tuan lien tuc (tu thu Hai den het thu Sau)

Tu ngay5den 9/11/2007 tai Dai hoc Xay dung,

Dia chi:Phong Hoi thao Toa nha Thu vien, 55 Duong Giai phong, Ha noi

KINH PHI VA QUYEN LOI

Doi voi can bo ky su Viet Nam : 2.000.000 dong/ cho mot chuong trinh.

Doi voi can bo, ky su, nhan vien cua cac hang, to chuc va cong ty nuoc ngoai: 250 USD/ khoa

Hoc vien tham gia se duoc khoa hoc cung cap :

1. Tai lieu hoc tap bang tieng Anh va Tieng Viet;

2. Duoc photo cac tai lieu hoc tap chinh thong cua cac giao suHoa Ky

3. Phien dich truc tiep trong suot khoa hoc (do cac TS chuyen nganh cua Dai hoc Xay dung truc tiep dich va phu giang).

4. Do uong giua cac buoi hoc, tiec dung trong le phat chung chi va be mac khoa hoc.

CHUNG CHI

Hoc vien tham gia va thuc hien day du cac yeu cau cua Chuong trinh se duoc trao Chung chi hoan thanh khoa hoc do Dai hoc Xay dung va Dai hoc Cincinnati Hoa Ky cap. Chung chi nay nam trong he thong chung chi tham du va hoan thanh cac mo dun dao tao nang cao nang luc Quan ly Du an va Quan ly Xay dung cua Can bo va Ky su Viet nam do Dai hoc Xay dung, Tong hoi Xay dung Viet nam va cac Truong doi tac quoc te ket hop thuc hien.

CAC CO HOI TU KHOA HOC

Ngoai viec to chuc dao tao truc tiep tai Viet nam, truong Dai hoc Xay dung da co ke hoach hop tac voi Dai hoc Tong hop Cincinnati de to chuc chuyen tham quan khao sat va hoc tap tai Hoa ky cho nhung nguoi co nhu cau tim hieu thuc te ve quan ly du an, quan ly xay dung, trao doi thong tin nghe nghiep, tham du hoi thao, kham pha co hoi hop tac voi cac doi tac Hoa ky.

LIEN HE VA DANG KY

- Nhan dang ky va kinh phi hoc tap tu 25/8/2007 den het ngay 31/10/2007

qua Dien thoai, Fax, Email.

-Het han dang ky ngay 31/10/2007 .

Moi to chuc, co quan, ca nhan co nhu cau xin dien day du thong tin vao ban dang ky mau gui kem trong thong bao nay va gui lai cho Ban to chuc Khoa hoc qua duong FAX, Email hoac gui thu nhanh theo dia chi duoi day:

Dia chi lien he va dang ky :

Trung tam Hop tac Dao tao va Tu van Quoc te (ICCEC)

Phong 110, nha A1, Truong Dai hoc Xay dung,So 55,Duong Giai phong, Ha Noi, Viet Nam

Tel: 04- 8691302 ; 04-8699403

Fax: 04- 8691684

Duong day nong :0903214108

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

hoac gui dang ky truc tiep cho theo dia chi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Trung tam HTDT&TVQT se thong bao xac nhan cho chinh thuc sau khi nhan duoc dang ky va kinh phi hoc tap cua hoc vien theo thoi han noi tren. Xin moi cac hoc vien nhan duoc giay xac nhan nay den tap trung vahoc tap tai Phong Hoi thao, Toa nha thu vien Dai hoc Xay dung, so 55 Duong Giai Phong Ha noivao luc 7.30 sang ngay 5/11/2007.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Viet Nam, Hoa Ky, DH Tong, DHTH Cincinnati, Nganh Khoa, Truong Khoa, truong dai hoc tong hop, quan ly du an, Quan ly xay dung, dai hoc xay dung, thuc hien, quoc te, to chuc, dao tao, dang ky, Cincinnati

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khoá đào tạo quốc tế về quản lý dự án và quản lý xây dựng của ĐH Tổng hợp Cincinnati, Hoa Kỳ tại Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khoá đào tạo quốc tế về quản lý dự án và quản lý xây dựng của ĐH Tổng hợp Cincinnati, Hoa Kỳ tại Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khoa dao tao quoc te ve quan ly du an va quan ly xay dung cua DH Tong hop Cincinnati Hoa Ky tai Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Khoa dao tao quoc te ve quan ly du an va quan ly xay dung cua DH Tong hop Cincinnati Hoa Ky tai Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khoa dao tao quoc te ve quan ly du an va quan ly xay dung cua DH Tong hop Cincinnati Hoa Ky tai Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Du hoc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Du hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0