Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang

Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu khai mac Hoi nghi. (Anh: Tri Dung/TTXVN)

Thuc hien Chuong trinh lam viec toan khoa, sang 7/5, Hoi nghi lan thu 5, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da khai mac tai Ha Noi.

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro Hoi nghi lan nay ban mot so noi dung quan trong, gom Tong ket viec thi hanh Hien phap nam 1992 va mot so noi dung co ban can sua doi, bo sung; Tong ket viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 (khoa IX) "Tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc"; So ket 5 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 (khoa X) "Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi"; Xem xet, quyet dinh mot so van de ve chinh sach xa hoi, tien luong giai doan 2012-2020; va mot so van de quan trong khac.

Thay mat Bo Chinh tri, Ban Chap hanh Trung uong, Tong Bi thu nhiet liet bieu duong nhung no luc phan dau to lon cua toan Dang, toan quan, toan dan, dua Viet Nam vuot qua nhieu kho khan, thu thach, buoc dau kiem che duoc lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi, hoan thanh nhieu muc tieu nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, giu vung an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hoi va doc lap, chu quyen quoc gia.

Bon thang dau nam 2012, mac du con nhieu kho khan, dac biet la trong mot so linh vuc san xuat cong nghiep, xay dung va dau tu kinh doanh bat dong san,... nhung kinh te vi mo da co nhung chuyen bien tich cuc.

Lam phat va lai suat deu giam; tinh thanh khoan cua he thong cac ngan hang thuong mai duoc cai thien. Kim ngach xuat khau tang kha. Du tru ngoai hoi tang nhanh, ty gia giu duoc on dinh. Tong von dau tu toan xa hoi tang, trong do giai ngan von FDI, ODA dat kha. San xuat, kinh doanh van co tang truong. Hoat dong du lich kha soi dong, luong khach quoc te tang manh. An sinh xa hoi va phuc loi xa hoi duoc bao dam, cac van de xa hoi buc xuc duoc quan tam giai quyet...

Ve tong ket, sua doi, bo sung Hien phap nam 1992, Tong Bi thu nhan manh day la cong viec rat he trong, vi Hien phap la van kien chinh tri - phap ly quan trong dieu chinh nhung quan he xa hoi trong yeu nhat, co tinh nen tang, the hien ban chat cua nha nuoc va che do; la dao luat co ban cua nha nuoc, co hieu luc phap ly cao nhat trong he thong phap luat, bao dam su on dinh chinh tri - xa hoi va chu quyen quoc gia.

Viec tong ket, sua doi, bo sung Hien phap nam 1992 phai bam sat nhung tu tuong chi dao cua Nghi quyet Trung uong 2, co quan diem va cach nhin toan dien, bien chung, cu the, lich su; bam sat vao thuc te thi hanh cac quy dinh cua Hien phap va cac yeu cau cua tinh hinh moi. Tap trung danh gia, khang dinh nhung ket qua noi bat cua Hien phap nam 1992 voi vai tro la Hien phap cua thoi ky dau doi moi; chi ro nhung ket qua, mat tich cuc da dat duoc; nhung han che, bat cap con ton tai va nguyen nhan; nhung noi dung quy dinh cua Hien phap nam 1992 khong con phu hop can duoc bo sung, sua doi; nhung noi dung Hien phap nam 1992 quy dinh dung, nhung do to chuc thuc hien chua tot can chan chinh trong khau to chuc thuc hien.

Cac de xuat dinh huong sua doi, bo sung phai dua tren ket qua tong ket thuc te 20 nam thi hanh Hien phap nam 1992 va cac dao luat co lien quan; quan triet day du muc dich, yeu cau the che hoa Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011) va Nghi quyet Dai hoi lan thu XI cua Dang; tiep tuc ke thua nhung quy dinh cua Hien phap nam 1992 va cac ban Hien phap truoc day con phu hop. Chi sua doi, bo sung nhung van de thuc su can thiet, duoc thuc tien chung minh la dung, da chin muoi, co du co so va duoc su thong nhat cao.

Tong Bi thu de nghi Trung uong tap trung thao luan ky tung de xuat sua doi, bo sung cu the, dac biet la nhung van de con co y kien khac nhu neu trong To trinh.

Tong Bi thu nhan manh dat dai la tai san dac biet cua quoc gia, la tai nguyen vo cung quy gia, la nguon song cua nhan dan va nguon luc to lon cua dat nuoc, thuoc so huu toan dan do Nha nuoc dai dien chu so huu va thong nhat quan ly. Quyen su dung dat la mot loai tai san va hang hoa dac biet. Tong ket thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 7 khoa IX ve dat dai lan nay la mot yeu cau buc thiet nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat ve dat dai, kip thoi thao go nhung vuong mac trong cong tac quan ly va su dung dat dai, bao dam hai hoa cac loi ich cua Nha nuoc, nguoi dan va nha dau tu, tao nguon luc va dong luc moi day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, giu vung on dinh chinh tri, trat tu an toan xa hoi.

Tuy nhien, day la mot linh vuc rat rong lon, het suc phuc tap, co nhieu y kien khac nhau. Khi danh gia tinh hinh va nguyen nhan, can nam vung cac quan diem va nguyen tac co ban da duoc xac dinh trong Cuong linh cua Dang va Hien phap cua Nha nuoc de phan tich mot cach toan dien, khach quan ket qua thuc hien cac chu truong, chinh sach, bien phap neu trong Nghi quyet va phap luat ve dat dai; chi ro noi dung cua Nghi quyet da duoc the che hoa nhu the nao? Nhung diem gi the che hoa dung, diem gi chua dung? Nhung quan diem, yeu cau quan trong nao cua Nghi quyet chua duoc the che hoa hoac chua duoc thuc hien mot cach nghiem tuc? Tinh hinh thuc hien trong thuc te nhu the nao?... Nhung chu truong, chinh sach gi can sua doi, dieu chinh?...

Cung voi viec khang dinh nhung chuyen bien tich cuc va nhung ket qua noi bat da dat duoc trong gan 10 nam qua, can neu ro nhung han che, yeu kem va nguyen nhan, tap trung lam ro vi sao nguon luc dat dai chua duoc phat huy day du de tro thanh noi luc quan trong phuc vu phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc? Vi sao o nhieu noi, viec su dung dat con lang phi, hieu qua thap, te tham nhung lien quan den dat dai cham duoc day lui? Vi sao gan 70% tong so vu khieu nai, to cao thuoc ve linh vuc dat dai?... Tren co so do, de xuat dinh huong tiep tuc doi moi, hoan thien luat phap, chinh sach dat dai, gop phan on dinh chinh tri - xa hoi, dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong, an ninh, hoi nhap quoc te; huy dong tot nhat nguon luc tu dat dai de phat trien dat nuoc; bao dam cho thi truong bat dong san (trong do co quyen su dung dat) phat trien lanh manh; ngan chan tinh trang dau co, tham nhung, su dung lang phi dat dai.

Ve phong, chong tham nhung, lang phi, Tong Bi thu nhan manh day la van de nhuc nhoi, gay buc xuc trong nhan dan va gan truc tiep voi viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang trong tinh hinh hien nay." Tu nhieu nam nay, Dang va Nha nuoc luon chu trong den cong tac phong, chong tham nhung, lang phi; da tien hanh nhieu bien phap lien tuc, nhung den nay cong tac phong, chong tham nhung, lang phi van chua dat duoc ket qua nhu mong muon.

Tong Bi thu chi ro can nhin thang vao su that, phan tich, danh gia mot cach khach quan, toan dien, sau sac tinh hinh tham nhung, lang phi va ket qua cua cong tac phong, chong tham nhung, lang phi; nhan dang cho dung nhung bieu hien noi bat cua tham nhung, lang phi trong mot so linh vuc chu yeu nhu dat dai, tai nguyen, dau tu xay dung co ban, thu chi ngan sach, mua sam tai san cong, quan ly, su dung von va tai san Nha nuoc, nhat la tai cac doanh nghiep nha nuoc, hoat dong tin dung, ngan hang, cong tac to chuc, can bo...

Tong Bi Thu cung yeu cau can phan tich, danh gia thuc trang tinh hinh, khang dinh nhung ket qua, thanh tich da dat duoc, dong thoi thang than chi ra nhung han che, yeu kem, tim ra nhung nguyen nhan khach quan, chu quan, nhat la nhung nguyen nhan goc re, nguyen nhan chu quan gay ra te tham nhung, lang phi va dan den nhung han che, yeu kem do; tren co so do de ra nhung chu truong, giai phap quyet liet, co tinh dot pha, kha thi cao, tao su chuyen bien ro ret trong linh vuc nay, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung, chinh don Dang va nhieu nghi quyet khac cua Trung uong trong thoi gian toi.

Ve mot so chinh sach xa hoi va tien luong giai doan 2012-2020, Tong Bi thu nhan manh phat trien toan dien, dong bo kinh te va xa hoi, ket hop chat che giua tang truong kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi trong tung chinh sach, tung buoc di la chu truong dung dan cua Dang va Nha nuoc, gop phan lam nen nhung thanh tuu to lon, co y nghia lich su cua 25 nam doi moi, duoc nhan dan hoan nghenh va ban be quoc te danh gia cao.

Tuy nhien, la mot nuoc ngheo, lai trai qua nhieu nam chien tranh chong ngoai xam, thuong xuyen phai doi pho voi thien tai, dich benh, Viet Nam da va se con phai duong dau voi nhieu van de xa hoi buc xuc; o nhieu noi doi song vat chat va tinh than cua mot bo phan nhan dan con het suc kho khan. Vi vay, se co y nghia chinh tri, kinh te va xa hoi het suc to lon neu nhu tai Hoi nghi lan nay, Trung uong ban va ban hanh Nghi quyet chuyen de ve mot so chinh sach xa hoi giai doan tu nay den nam 2020, ma trong tam la chinh sach uu dai doi voi nguoi co cong va bao dam an sinh xa hoi, voi nhung noi dung chu yeu la bao dam viec lam, thu nhap, giam ngheo, bao hiem xa hoi, bao hiem y te, nha o, tro giup xa hoi va bao dam mot so dich vu xa hoi co ban cho nguoi dan.

Doi voi De an mot so van de ve tien luong, bao hiem xa hoi, tro cap uu dai nguoi co cong, Tong Bi thu de nghi Trung uong cho y kien chi dao ve mot so van de cap bach can va co the dieu chinh ngay trong nam 2012, 2013, nhu dieu chinh luong doi voi doi ngu can bo, cong chuc, luc luong vu trang va lao dong trong khu vuc doanh nghiep nha nuoc; day manh viec doi moi, sap xep lai don vi su nghiep cong theo tinh than Ket luan Hoi nghi Trung uong 6 khoa X; khac phuc nhung bat hop ly ve tien luong va thu nhap cua can bo lanh dao, quan ly va cua nguoi lao dong trong cac doanh nghiep nha nuoc; dieu chinh tro cap uu dai nguoi co cong, luong huu va bao hiem xa hoi; xem xet trinh Quoc hoi bo sung, sua doi Luat Bao hiem xa hoi...;

Dong thoi trao doi, thong nhat ve chu truong, dinh huong cho viec nghien cuu, chuan bi xay dung trinh Hoi nghi Trung uong 7 (du kien hop thang 5/2013) De an tong the cai cach co ban chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi, tro cap uu dai nguoi co cong den nam 2020 cung cac de an khac co lien quan; xac dinh nhung quan diem, nguyen tac va dinh huong cai cach co ban chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong; chu trong cac chinh sach, bien phap tich cuc tao nguon, khac phuc tinh trang lau nay nhieu de xuat hay nhung khong kha thi do thieu nguon; can gan cai cach tien luong thuc chat va dong bo hon voi cai cach hanh chinh, tinh gian bo may, bien che; tai cau truc nen tai chinh quoc gia, don vi su nghiep cong, doanh nghiep nha nuoc...

Tong Bi thu nhan manh nhung noi dung trinh Hoi nghi Trung uong lan nay deu la nhung van de rat kho, phuc tap, nhay cam va rat quan trong doi voi su phat trien ben vung cua dat nuoc, khong chi trong nhiem ky nay ma ca cac nhiem ky tiep theo va ve lau dai; dong thoi de nghi Hoi nghi phat huy cao do tinh than trach nhiem, tap trung thao luan ky, cho y kien de hoan thien cac bao cao, de an va xem xet, quyet dinh vao cuoi ky hop.

Theo chuong trinh, Hoi nghi lam viec den ngay 15/5.


TTXVN

Viet Bao
Comment :Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Opening Ceremony of the 5th Conference of the Central Committee Party
Party Central, Hanoi, central executive committee, social insurance, state enterprises, economic development, general secretary, using land, the government, issues, meetings, implementation, constitution, year
Perform program work full-lock, bright 7/5, the 5th Conference, the Party Central Committee has XI opened in Hanoi ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang

Nhan xet, hay lien he ve tin Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khai mac Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh TW Dang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Van de trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Van de
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0