Huong dan on thi tot nghiep mon Toan

Huong dan on thi tot nghiep mon Toan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nam 2009, lan dau tien hoc sinh lop 12 hoc theo chuong trinh THPT moi va thi sinh du thi tot nghiep THPT se thi theo chuong trinh nay. De tao dieu kien va giup thi sinh hoc tap va on luyen chu dong, tich cuc, Bo GD&DT dua ra huong dan on thi mon Toan.
> Huong dan on tap mon Vat ly / tieng Anh / Van hoc / Sinh hoc

Viec on tap chuan bi kien thuc cho cac ky thi can phai bam sat chuan kien thuc, ky nang cua Chuong trinh THPT va cau truc de thi, hinh thuc thi tot nghiep THPT nam 2009.

Noi dung thi nam trong chuong trinh THPT hien hanh, chu yeu la chuong trinh lop 12, cho tat ca cac doi tuong thi sinh.

Thi sinh tu do phai thi cung de thi nhu thi sinh dang hoc lop 12 THPT nam hoc 2008-2009; phai tu cap nhat, bo sung kien thuc theo cac hinh thuc khac nhau de chuan bi cho viec du thi.

Noi dung on tap cho moi doi tuong hoc sinh du ki thi tot nghiep THPT nam hoc 2008 -2009.

Phan Dai so va Giai tich gom bon chu de

1. Ung dung dao ham de khao sat va ve do thi cua ham so.

2. Ham so luy thua, ham so mu va ham so logarit

3. Nguyen ham, tich phan va ung dung.

4. So phuc.

Phan Hinh hoc gom ba chu de

1. Khoi da dien va the tich khoi da dien.

2. Mat cau. Mat tru. Mat non.

3. Phuong phap toa do trong khong gian.

Trong nhung noi dung, yeu cau on luyen nhung kien thuc co ban can nho, dang bai toan can luyen tap cho tat ca hoc sinh co phan nhung kien thuc va dang bai toan in nghieng va dam la phan danh cho hoc sinh hoc theo chuong trinh nang cao.

Chu de 1. Ung dung dao ham de khao sat va ve do thi cua ham so

Cac kien thuc co ban can nho:

1. Ham so, tinh don dieu cua ham so. Moi lien he giua su dong bien, nghich bien cua mot ham so va dau dao ham cap mot cua no.

2. Diem cuc dai, diem cuc tieu, diem cuc tri cua ham so. Cac dieu kien du de co diem cuc tri cua ham so.

3. Gia tri lon nhat, gia tri nho nhat cua ham so tren mot tap hop so.

4. Phep tinh tien he toa do va cong thuc doi toa do qua phep tinh tien do.

5. Duong tiem can dung, duong tiem can ngang, tiem can xien cua do thi.

6. Cac buoc khao sat ham so va ve do thi ham so (tim tap xac dinh, chieu bien thien, tim cuc tri, tim diem uon, tim tiem can, lap bang bien thien, ve do thi). Giao diem cua hai do thi. Su tiep xuc cua hai duong cong (dieu kien can va du de hai duong cong tiep xuc nhau).

Cac dang toan can luyen tap:

1. Xet su dong bien, nghich bien cua mot ham so tren mot khoang dua vao dau dao ham cap mot cua no. Su dung tinh don dieu cua ham so de giai phuong trinh, bat phuong trinh hoac chung minh bat dang thuc.

2. Tim diem cuc tri cua ham so, tinh gia tri cuc dai gia tri cuc tieu cua ham so; tim gia tri lon nhat, gia tri nho nhat cua ham so tren mot doan, mot khoang. Ung dung vao viec giai phuong trinh, bat phuong trinh.

3. Van dung duoc phep tinh tien he toa do de biet duoc mot so tinh chat cua do thi.

4. Tim duong tiem can dung, tiem can ngang, tiem can xien cua do thi ham so.

5. Khao sat va ve do thi cua cac ham so

Huong dan on thi tot nghiep mon Toan

6. Dung do thi ham so de bien luan so nghiem cua mot phuong trinh.

7. Viet phuong trinh tiep tuyen cua do thi ham so (tai mot diem thuoc do thi ham so, di qua mot diem cho truoc, biet he so goc); viet phuong trinh tiep tuyen chung cua hai duong cong tai diem chung.

Chu de 2. Ham so luy thua, ham so mu va ham so logarit

Cac kien thuc co ban can nho:

1. Luy thua. Luy thua voi so mu nguyen cua so thuc; Luy thua voi so mu huu ti va Luy thua voi so so mu thuc cua so thuc duong (cac khai niem va cac tinh chat).

2. Logarit. Logarit co so a cua mot so duong (a > 0, a khac 1). Cac tinh chat co ban cua logarit. Logarit thap phan, so e va logarit tu nhien.

3. Ham so luy thua. Ham so mu. Ham so logarit (dinh nghia, tinh chat, dao ham va do thi).

4. Phuong trinh, he phuong trinh, bat phuong trinh mu va logarit.

Cac dang toan can luyen tap:

1. Dung cac tinh chat cua luy thua de don gian bieu thuc, so sanh nhung bieu thuc co chua luy thua.

2. Dung dinh nghia de tinh mot so bieu thuc chua logarit don gian.

3. Ap dung cac tinh chat cua logarit vao cac bai tap bien doi, tinh toan cac bieu thuc chua logarit.

4. Ap dung tinh chat cua cac ham so mu, ham so logarit vao viec so sanh hai so, hai bieu thuc chua mu va logarit.

5. Ve do thi cac ham so luy thua, ham so mu, ham so logarit.

6. Tinh dao ham cac ham so y = e­­­x, y = ln x. Tinh dao ham cac ham so luy thua, mu, logarit va ham so hop cua chung.

7. Giai mot so phuong trinh, bat phuong trinh mu don gian bang cac phuong phap: phuong phap dua ve luy thua cung co so, phuong phap logarit hoa, phuong phap dung an so phu, phuong phap su dung tinh chat cua ham so.

8. Giai mot so phuong trinh, bat phuong trinh logarit don gian bang cac phuong phap: phuong phap dua ve logarit cung co so, phuong phap mu hoa, phuong phap dung an so phu, phuong phap su dung tinh chat cua ham so.

9. Giai mot so he phuong trinh mu, logarit don gian.

Chu de 3. Nguyen ham, Tich phan va ung dung

Cac kien thuc co ban can nho:

1. Dinh nghia, tinh chat cua nguyen ham. Bang nguyen ham cua mot so ham so tuong doi don gian. Phuong phap doi bien so. Tinh nguyen ham tung phan.

2. Dinh nghia va cac tinh chat cua tich phan. Tinh tich phan cua ham so lien tuc bang cong thuc Niu-ton - Lai-bo-nit. Phuong phap tich phan tung phan va phuong phap doi bien so de tinh tich phan.

3. Dien tich hinh thang cong. Cac cong thuc tinh dien tich, the tich nho tich phan.

Cac dang toan can luyen tap:

1. Tinh nguyen ham cua mot so ham so tuong doi don gian dua vao bang nguyen ham va cach tinh nguyen ham tung phan.

2. Su dung phuong phap doi bien so (khi da chi ro cach doi bien so va khong doi bien so qua mot lan) de tinh nguyen ham.

3. Tinh tich phan cua mot so ham so tuong doi don gian bang dinh nghia hoac phuong phap tinh tich phan tung phan.

4. Su dung phuong phap doi bien so (khi da chi ro cach doi bien so va khong doi bien so qua mot lan) de tinh tich phan.

5. Tinh dien tich mot so hinh phang, the tich mot so khoi tron xoay nhan truc hoanh, nhan truc tung lam truc nho tich phan.

Chu de 4. So phuc

Cac kien thuc co ban can nho:

1. So phuc. Dang dai so cua so phuc. Bieu dien hinh hoc cua so phuc, modun cua so phuc, so phuc lien hop.

2. Can bac hai cua so thuc am; Giai phuong trinh bac hai, quy ve bac hai voi he so thuc.

3. Can bac hai cua so phuc. Cong thuc tinh nghiem cua phuong trinh bac hai voi he so phuc.

4. Acgumen va dang luong giac cua so phuc. Cong thuc Moa - vro va ung dung.

Huong dan on thi tot nghiep mon Toan

Chu de 5. Khoi da dien

Cac kien thuc co ban can nho:

1. Khoi lang tru, khoi chop, khoi chop cut, khoi da dien. Phan chia va lap ghep cac khoi da dien. Phep doi xung qua mat phang va su bang nhau cua hai khoi da dien.

2. Khoi da dien deu, 5 loai khoi da dien deu: tu dien deu, lap phuong, bat dien deu, thap nhi dien deu va nhi thap dien deu. Tinh doi xung qua mat phang cua khoi tu dien deu, bat dien deu va hinh lap phuong. Phep vi tu trong khong gian

3. The tich khoi da dien. The tich khoi hop chu nhat. Cong thuc the tich khoi lang tru, khoi chop va khoi chop cut.

Cac dang toan can luyen tap:

Tinh the tich khoi lang tru, khoi chop va khoi chop cut.

Chu de 6. Mat cau, mat tru, mat non

Cac kien thuc co ban can nho:

1. Mat cau. Giao cua mat cau va mat phang. Mat phang kinh, duong tron lon. Mat

phang tiep xuc voi mat cau. Giao cua mat cau voi duong thang. Tiep tuyen cua mat cau. Cong thuc tinh dien tich mat cau.

2. Mat tron xoay. Mat non, giao cua mat non voi mat phang. Cong thuc tinh dien tich xung quanh cua hinh non. Mat tru, giao cua mat tru voi mat phang. Cong thuc tinh dien tich xung quanh cua hinh tru.

Cac dang toan can luyen tap:

1. Tinh dien tich mat cau. Tinh the tich khoi cau.

2. Tinh dien tich xung quanh cua hinh non, dien tich xung quanh cua hinh tru. Tinh the tich khoi non tron xoay. Tinh the tich khoi tru tron xoay.

Chu de 7. Phuong phap toa do trong khong gian

Cac kien thuc co ban can nho:

1. He toa do trong khong gian, toa do cua mot vecto, toa do cua diem, bieu thuc toa do cua cac phep toan vecto, khoang cach giua hai diem. Tich vecto (tich co huong cua hai vecto). Mot so ung dung cua tich vecto. Phuong trinh mat cau.

2. Phuong trinh mat phang. Vecto phap tuyen cua mat phang. Phuong trinh tong quat cua mat phang. Dieu kien de hai mat phang song song, vuong goc. Khoang cach tu mot diem den mot mat phang.

3. Phuong trinh duong thang. Phuong trinh tham so cua duong thang. Phuong trinh chinh tac cua duong thang. Dieu kien de hai duong thang cheo nhau, cat nhau, song song hoac vuong goc voi nhau. Cong thuc tinh khoang cach tu mot diem den mot duong thang. Cong thuc tinh khoang cach giua hai duong thang.

Cac dang toan can luyen tap:

1. Tinh toa do cua tong, hieu, tich vecto voi mot so; tinh duoc tich vo huong cua hai vecto, tich co huong cua hai vecto. Chung minh 4 diem khong dong phang, tinh the tich cua khoi tu dien. Tinh duoc dien tich hinh binh hanh, the tich khoi hop bang cach dung tich co huong cua hai vecto.

2. Tinh khoang cach giua hai diem co toa do cho truoc. Xac dinh toa do tam va ban kinh cua mat cau co phuong trinh cho truoc. Viet phuong trinh mat cau (biet tam va di qua mot diem cho truoc, biet duong kinh).

3. Xac dinh vecto phap tuyen cua mat phang. Viet phuong trinh mat phang. Tinh goc. Tinh khoang cach tu mot diem den mot mat phang, tinh khoang cach giua 2 mat phang song song. Tinh khoang cach tu mot diem den mot duong thang.

4. Viet phuong trinh tham so cua duong thang (biet di qua hai diem cho truoc, di qua mot diem va song song voi mot duong thang cho truoc, di qua mot diem va vuong goc voi mot mat phang cho truoc). Su dung phuong trinh cua hai duong thang de xac dinh vi tri tuong doi cua hai duong thang do. Tim hinh chieu vuong goc cua mot diem tren mot duong thang hoac tren mot mat phang. Viet phuong trinh hinh chieu cua duong thang len mat phang. Tinh khoang cach giua hai duong thang.

Cac kien thuc co ban can nho :

1. He toa do trong khong gian, toa do cua mot vecto, toa do cua diem, bieu thuc toa do cua cac phep toan vecto, khoang cach giua hai diem. Tich vecto (tich co huong cua hai vecto). Mot so ung dung cua tich vecto. Phuong trinh mat cau.

2. Phuong trinh mat phang. Vecto phap tuyen cua mat phang. Phuong trinh tong quat cua mat phang. Dieu kien de hai mat phang song song, vuong goc. Khoang cach tu mot diem den mot mat phang.

3. Phuong trinh duong thang. Phuong trinh tham so cua duong thang. Phuong trinh chinh tac cua duong thang. Dieu kien de hai duong thang cheo nhau, cat nhau, song song hoac vuong goc voi nhau. Cong thuc tinh khoang cach tu mot diem den mot duong thang. Cong thuc tinh khoang cach giua hai duong thang.

Cac dang toan can luyen tap :

1. Tinh toa do cua tong, hieu, tich vecto voi mot so; tinh duoc tich vo huong cua hai vecto, tich co huong cua hai vecto. Chung minh 4 diem khong dong phang, tinh the tich cua khoi tu dien. Tinh duoc dien tich hinh binh hanh, the tich khoi hop bang cach dung tich co huong cua hai vecto.

2. Tinh khoang cach giua hai diem co toa do cho truoc. Xac dinh toa do tam va ban kinh cua mat cau co phuong trinh cho truoc. Viet phuong trinh mat cau (biet tam va di qua mot diem cho truoc, biet duong kinh).

3. Xac dinh vecto phap tuyen cua mat phang. Viet phuong trinh mat phang. Tonh guc. Tinh khoang cach tu mot diem den mot mat phang, tinh khoang cach giua hai mat phang song song. Tinh khoang cach tu mot diem den mot duong thang.

4. Viet phuong trinh tham so cua duong thang (biet di qua hai diem cho truoc, di qua mot diem va song song voi mot duong thang cho truoc, di qua mot diem va vuong goc voi mot mat phang cho truoc). Su dung phuong trinh cua hai duong thang de xac dinh vi tri tuong doi cua hai duong thang do. Tim hinh chieu vuong goc cua mot diem tren mot duong thang hoac tren mot mat phang. Viet phuong trinh hinh chieu cua duong thang len mat phang. Tinh khoang cach giua hai duong thang.

Khi on tap can luu y mot so diem sau:

1. Trong chuong "Ung dung dao ham de khao sat va ve do thi ham so": yeu cau moi hoc sinh deu hoc kien thuc ve diem uon; rieng voi hoc sinh hoc theo chuong trinh nang cao co hoc them cac kien thuc ky nang ve Phep tinh tien he toa do va cong thuc doi toa do qua phep tÞnh tiOn do. Su tiep xuc cua hai duong cong (dieu kien can va du de hai duong cong tiep xuc nhau). Van dung duoc phep tinh tien he toa do de biet duoc mot so tinh chat cua do thi, tiem can xien cua do thi ham so.

Huong dan on thi tot nghiep mon Toan

2. Khong xet cac phuong trinh, bat phuong trinh chua tham so, cung nhu cac phuong trinh, bat phuong trinh chua chua an dong thoi o co so va so mu, hay chua an dong thoi o co so va bieu thuc duoi dau logarit (Vi du: Giai phuong trinh log4 (x + 2).logx 2 = 1).

- Hoc sinh hoc theo chuong trinh nang cao con duoc hoc phuong phap su dung tinh chat cua ham so mu, logarit de giai phuong trinh, bat phuong trinh mu, logarit; giai mot so he phuong trinh mu, logarit don gian.

3. Cac tich phan cua ham f(x) tren doan [a; b] deu co chung mot gia thiet: Ham f(x) xac dinh va lien tuc tren doan [a; b], dieu do dan toi viec loai nhung bai tap cho tinh tich phan cua ham so hoac khong xac dinh o can tich phan hoac o khong xac dinh o mot diem, doan, ... nao do trong doan lay tich phan.

- Hoc sinh hoc theo chuong trinh nang cao con duoc hoc cach tinh the tich khoi tron xoay nhan truc tung lam truc nhe tYch ph©n.

4. Hoc sinh hoc theo chuong trinh nang cao con duoc hoc kien thuc ky nang lien quan: can bac hai cua so phuc; cong thuc tinh nghiem cua phuong trinh bac hai voi he so phuc; acgumen va dang luong giac cua so phuc; cong thuc Moa-vro va ung dung; bieu dien duoc so phuc tu dang dai so sang dang luong giac va nguoc lai; cach nhan, chia cac so phuc duoi dang luong giac; tinh can bac hai cua so phuc; giai phuong trinh bac hai voi he so phuc; bieu dien cos3 anpha, sin4 anpha,... qua cos anpha va sin anpha.

5. Viec tinh the tich cac khoi da dien gan voi viec phan chia va lap ghep cac khoi da dien de tinh duoc the tich cac khoi da dien co hinh phuc tap.

- Hoc sinh hoc theo chuong trinh nang cao con duoc hoc ve: Phep doi xung qua mat phang va su bang nhau cua hai khoi da dien; them cac khoi da dien deu la thap nhi dien deu va nhi thap dien deu. Tinh doi xung qua mat phang cua khoi tu dien de, hinh lap phuong. Phep vi tu trong khong gian

6. Can phan biet ba khai niem mat tron xoay, hinh tron xoay va khoi tron xoay; Voi mat cau, ngoai cach xay dung nho truc quay va duong sinh, hoc sinh duoc tiep can voi dinh nghia mat cau la tap hop nhung diem M trong khong gian cach diem O co dinh mot khoang khong doi R (R>0); can tranh sai sot khi ve hinh bieu dien cua mat cau noi tiep, ngoai tiep cac hinh da dien.

7. Hoc sinh nao cung phai biet them cach tim vecto phap tuyen cua mat phang nho tim tich co huong cua hai vecto.

Huong dan on thi tot nghiep mon Toan

- Hoc sinh hoc theo chuong trinh nang cao con duoc tiep can voi: cong thuc tinh khoang cach tu mot diem den mot duong thang; cong thuc tinh khoang cach giua hai duong thang; Mot so ung dung cua tich vecto (tinh duoc dien tich hinh binh hanh, the tich khoi hop bang cach dung tich co huong cua hai vecto); tinh khoang cach tu mot diem den mot duong thang; viet phuong trinh hinh chieu cua duong thang len mat phang; tinh khoang cach giua hai duong thang .

8. Khi su dung may tinh cam tay trong day, hoc va kiem tra danh gia can phan biet phan toan va tinh:

+ Dao ham, he so...

+ Tinh luy thua, logarit, giai phuong trinh mu, logarit, gia tri bieu thuc, so sanh gia tri bieu thuc, so sanh so...

+ Phan toan va tinh tich phan (may tinh cam tay tinh duoc gan dung tat ca cac tich phan cua ham f(x) xac dinh va lien tuc tren doan [a; b] voi cac can a, b la nhung so cu the)...

+ Phan toan va tinh tren so phuc (may tinh cam tay tinh duoc gan dung tat ca cac phep tinh, giai phuong trinh tren so thuc, so phuc voi cac he so a, b la nhung so cu the) ...

+ Phan toan va tinh, ty so the tich ...

+ Phan toan va tinh, ty so the tich cua hinh hay khoi tron xoay...

+ Phan biet phan toan va tinh vecto, goc, khoang cach, tinh cac he so de lap phuong trinh mat phang, duong thang, mat cau...

Can ro yeu cau tinh dung va gan dung cua de bai de giam tai cac yeu to tinh toan bang viec chap nhan ket qua tinh boi may tinh cam tay hoac phai trinh bay loi giai day du... do do can co nhung doi moi tuong ung trong viec trinh bay bai lam cung nhu trong on tap.

(Nguon: Bo GD&DT)

Viet Bao
Comment :Huong dan on thi tot nghiep mon Toan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Huong dan on thi tot nghiep mon Toan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on thi tot nghiep mon Toan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Huong dan on thi tot nghiep mon Toan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Guide Math graduation exam
knowledge base, parametric equations, quadratic, cubic volume, multi-block area, the distance between the, of function, plane, line, a number, formula, two lines, complex numbers, mathematics, logarithm
2009, first graders learn 12 new high school program and contestants will test high school graduation under this program. To facilitate learning and help students practice and review proactive, positive, the Ministry of Education provides guidance exam subjects ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Toán

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Toán bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep mon Toan

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep mon Toan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep mon Toan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0