Huong dan on thi tot nghiep THPT phan ban thi diem mon Lich su

Huong dan on thi tot nghiep THPT phan ban thi diem mon Lich su

Tags: Lien Xo, Nhat Ban, Dong Au, Bo Giao, An Do, Trung Quoc, viet Nam Hoa Chien Tranh, Dang Cong San Dong Duong, Cach Mang Thang Tam, Chien tranh dac biet, Phong trao Dan chu, cuoc khang chien, thi tot nghiep, su ra doi, nhu the nao, lich su, Mi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Huong dan on thi tot nghiep trung hoc pho thong phan ban thi diem mon Lich su cua Bo Giao duc & Dao tao, gom nhung dieu can biet va noi dung kien thuc.

A. Nhung dieu can chu y

1. Nam vung nhung noi dung co ban (se neu duoi day).

2. Chu y ren luyen ki nang mo ta, phan tich, so sanh, danh gia cung nhu rut ra nhung nguyen nhan, y  nghia cua cac su kien lich su.

3. Tap tra loi nhung cau hoi trong sach giao khoa. Xem xet ky nhung ki hieu the hien dien bien cua nhung chien dich lon trong cuoc khang chien toan quoc chong Phap va cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc.

4. Ve noi dung su kien lich su, can luu y den tinh chinh xac, khoa hoc, chu y den tinh he thong cua cac su kien.

5. Can phan biet duoc muc do khac nhau giua ban KHTN va ban KHXH&NV trong cung mot noi dung lich su.

B. Noi dung kien thuc

Ve nguyen tac, kien thuc can nam vung bao gom toan bo noi dung chuong trinh da hoc o lop 12. Cu the nhu sau:

Ban Khoa hoc Tu nhien

* Phan I. Lich su the gioi hien dai (1945 - 2000).

- Bai 1. Trat tu the gioi moi sau chien tranh.

Neu nhung quyet dinh quan trong cua hoi nghi I – an – ta va cho biet nhung he qua cua nhung quyet dinh do.

Lien hop quoc duoc thanh lap nham muc dich gi? Nhung hoat dong cua to chuc Lien hop quoc.

- Bai 2. Lien Xo va cac nuoc Dong Au (1945 – 1991). Lien bang Nga (1991 – 2000).

Lien Xo tu nam 1945 den giua nhung nam 70 (nhung thanh tuu chu yeu trong cong cuoc xay dung CNXH va y nghia).

Su khung hoang cua che do XHCN o Lien Xo. Cong cuoc cai to (1985 – 1991); Nguyen nhan chinh dan den su khung hoang che do XHCN o Lien Xo va cac nuoc Dong Au.

Nhung net chinh ve Lien bang Nga trng nhung nam 1991 – 2000.

- Bai 3. Cac nuoc Dong Bac A. Trung Quoc: Su thanh lap nuoc CHND Trung Hoa va thanh tuu muoi nam dau xay dung che do moi 1949 – 1959. Cong cuoc cai cach mo cua 1978 – 2000.

- Bai 4. Cac nuoc Dong Nam A va An Do. Cac nuoc In – do – ne – xi – a, Lao va Cam – pu – chia. Su ra doi va phat trien cua to chuc ASEAN, co hoi va thach thuc khi Viet Nam gia nhap ASEAN.

- Bai 5. Cac nuoc chau Phi va Mi la – tinh. Nhung net chinh cuoc dau tranh gianh doc lap cua cac nuoc chau Phi va Mi la – tinh.

- Bai 6. Nuoc Mi.

Su phat trien kinh te, khoa hoc Mi tu 1945 den nam 1973.

Chinh sach doi ngoai cua Mi tu 1945 den nam 2000.

- Bai 7. Tay Au. Qua trinh hinh thanh va phat trien cua Lien minh chau Au.

- Bai 8. Nhat Ban.

Nhung net co ban ve tinh hinh kinh te, chinh tri Nhat Ban tu 1945 den 1973.

Nguyen nhan dan den su phat trien kinh te Nhat Ban.

- Bai 9. Quan he quoc te trong va sau thoi ki Chien tranh lanh.

Mau thuan Dong – Tay va khoi dau cuoc “Chien tranh lanh”.

Xu the hoa hoan Dong – Tay va “Chien tranh lanh” cham dut.

Nhung bien doi chinh cua tinh hinh the gioi sau khi “Chien tranh lanh” cham dut.

- Bai 10. Cach mang khoa hoc – cong nghe va xu the toan cau hoa nua sau the ky XX.

Nguon goc va dac diem.

Nhung thanh tuu chinh.

Xu the toan cau hoa va anh huong cua no.

* Phan II. Lich su Viet nam.

- Bai 12. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu nam 1919 den nam 1925.

Chinh sach khai thac thuoc dia lan thu hai cua thuc dan Phap.

Nhung chuyen bien cac giai cap Viet nam duoi tac dong cua chinh sach khai thac thuoc dia cua Phap.

Nhung hoat dong cua Nguyen Ai Quoc (1919 – 1925), y nghia cua nhung hoat dong do.

- Bai 13. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu nam 1925 den dau nam 1930.

Su ra doi va hoat dong cua Hoi Viet Nam cach mang thanh nien. Vai tro cua to chuc doi voi viec thanh lap Dang.

Su ra doi cac to chuc Cong san trong nhung nam 1929.

Hoan canh, noi dung Hoi nghi thanh lap Dang. Noi dung ban Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat. Y nghia lich su cua viec thanh lap Dang cong san Viet Nam.

- Bai 14. Phong trao cach mang 1930 - 1935.

Nguyen nhan, y nghia va bai hoc kinh nghiem cua phong trao cach mang 1930 – 1931.

Su ra doi va hoat dong cua Xo - viet Nghe - Tinh.

Noi dung co ban cua Luan cuong chinh tri cua Dang cong san Dong Duong 10/1930.

- Bai 15. Phong trao dan chu 1936 – 1939.

Hoan canh lich su, nhung chu truong lon, nhung phong trao tieu bieu trong thoi ky 1936 – 1939.

Y nghia lich su va bai hoc kinh nghiem cua phong trao dan chu 1936 – 1939.

- Bai 16. Phong trao giai phong dan toc 1939 – 1945 va cach mang thang Tam 1945. Nuoc Viet Nam dan chu cong hoa thanh lap.

Su chuyen huong dau tranh cua Dang cong san Dong Duong (Hoi nghi trung uong 6 - 8), y nghia cua su chuyen huong chu truong dau tranh.

Cong cuoc chuan bi tien toi khoi nghia vu trang gianh chinh quyen (chuan bi ve luc luong chinh tri, luc luong vu trang...)

Khoi nghia tung phan gianh chinh quyen bo phan trong Cao trao khang Nhat cuu nuoc.

Thoi co trong Cach mang thang Tam. Tong khoi nghia gianh chinh quyen trong ca nuoc.

Y nghia, nguyen nhan thang loi, bai hoc lich su cua Cach mang thang Tam nam 1945.

- Bai 17. Viet Nam sau Cach mang thang Tam (tu sau 2/9/1945 den truoc 19/12/1946).

Nhung net chinh tinh hinh nuoc ta sau Cach mang thang Tam.

Buoc dau xay dung chinh quyen moi va cuoc dau tranh chong giac doi, giac dot, giai quyet kho khan ve tai chinh. Cuoc dau tranh chong ngoai xam, noi phan bao ve chinh quyen cach mang.

- Bai 18, 19, 20.

Vi sao cuoc khang chien bung no? Noi dung cua duong loi khang chien chong Phap cua Dang.

Nhung chien thang lon: Viet Bac (thu – dong 1947), Bien gioi (thu – dong 1950), Dong xuan 1953 – 1954 va chien dich lich su Dien Bien Phu.

Nguyen nhan thang loi, y nghia lich su cua cuoc khang chien chong Phap.

- Bai 21. Xay dung CNXH o mien Bac, dau tranh chong de quoc Mi va chinh quyen Sai Gon o mien Nam (1954 – 1965).

Phong trao “Dong khoi” (1959 – 1960).

Noi dung Dai hoi lan thu III cua Dang (9/1960).

Am muu thu doan cua Mi - nguy thuc hien chien luoc “Chien tranh dac biet”. Quan va dan ta da chien dau va chien thang chong chien luoc “Chien tranh dac biet” cua Mi - nguy nhu the nao?

- Bai 22. Hai mien dat nuoc truc tiep chien dau chong de quoc Mi xam luoc. Mien Bac vua chien dau vua san xuat (1965 – 1973).

Am muu thu doan cua Mi - nguy thuc hien chien luoc “Chien tranh cuc bo”. Quan va dan ta da chien dau va chien thang chong chien luoc “Chien tranh cuc bo” cua Mi - nguy nhu the nao?

Am muu thu doan cua Mi - nguy thuc hien chien luoc “Viet Nam hoa chien tranh” va quan va dan ta da chien dau va chien thang chong chien luoc “Viet Nam hoa chien tranh” cua Mi - nguy nhu the nao?

Noi dung va y nghia cua Hiep dinh Pa – ri (1/1973).

- Bai 23. Khoi phuc va phat trien kinh te - xa hoi o mien Bac, giai phong hoan toan mien Nam (1973 – 1975).

Chu truong, ke hoach giai phong mien Nam.

Dien bien, ket qua cua cuoc Tong tien cong va noi day Xuan 1975.

Y nghia lich su, nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc.

- Bai 26. Viet Nam tren duong doi moi va di len chu nghia xa hoi (1986 – 2000).

Tai sao phai “Doi moi”? Noi dung cua duong loi “Doi moi”.

Nhung thanh tuu va y nghia cua cong cuoc “Doi moi” tu 1986 – 2000.

Ban Khoa hoc Xa hoi & Nhan van

* Phan I. Lich su the gioi hien dai (1945 – 2000).

- Bai 1. Trat tu the gioi moi sau chien tranh.

Neu nhung quyet dinh quan trong cua hoi nghi I – an – ta va cho biet nhung he qua cua nhung quyet dinh do.

Lien hop quoc duoc thanh lap nham muc dich gi? Nhung hoat dong cua to chuc Lien hop quoc.

- Bai 2. Lien Xo va cac nuoc Dong Au (1945 – 1991). Lien ban Nga (1991 – 2000).

Lien Xo tu nam 1945 den giua nhung nam 70 (nhung thanh tuu chu yeu trong cong cuoc xay dung CNXH va y nghia).

Su khung hoang cua che do XHCN o Lien Xo. Cong cuoc cai to (1985 – 1991); Nguyen nhan chinh dan den su khung hoang che do XHCN o Lien Xo va cac nuoc Dong Au.

Nhung net chinh ve Lien bang Nga trng nhung nam 1991 – 2000.

- Bai 3. Trung Quoc va ban dao Trieu Tien. Trung Quoc: Su thanh lap nuoc CHND Trung Hoa va thanh tuu muoi nam dau xay dung che do moi 1949 – 1959. Cong cuoc cai cach mo cua 1978 – 2000.

- Bai 4. Cac nuoc Dong Nam A. Cac nuoc In – do – ne – xi – a, Lao va Cam – pu – chia. Su ra doi va phat trien cua to chuc ASEAN, co hoi va thach thuc khi Viet Nam gia nhap ASEAN.

- Bai 5. An Do va khu vuc Trung Dong.

Cuoc dau tranh gianh doc lap cua An Do sau chien tranh the gioi thu hai.

Qua trinh dau tranh giai phong dan toc cua nhan dan Pa – le – xtin tu 1947 den nay.

- Bai 6. Cac nuoc chau Phi va Mi la – tinh. Nhung net chinh cuoc dau tranh gianh doc lap cua cac nuoc chau Phi va Mi la – tinh.

- Bai 7. Nuoc Mi.

Su phat trien kinh te, khoa hoc Mi tu 1945 den nam 1973.

Chinh sach doi ngoai cua Mi tu 1945 den nam 2000.

- Bai 8. Tay Au. Qua trinh hinh thanh va phat trien cua Lien minh chau Au.

- Bai 9. Nhat Ban.

Nhung net co ban ve tinh hinh kinh te, chinh tri Nhat Ban tu 1945 den 1973.

Nguyen nhan dan den su phat trien kinh te Nhat Ban.

Nhung thach thuc doi voi nen kinh te Nhat Ban.

- Bai 10. Quan he quoc te trong va sau thoi ki Chien tranh lanh.

Mau thuan Dong – Tay va khoi dau cuoc “Chien tranh lanh”.

Xu the hoa hoan Dong – Tay va “Chien tranh lanh” cham dut.

Nhung bien doi chinh cua tinh hinh the gioi sau khi “Chien tranh lanh” cham dut.

- Bai 11. Cach mang khoa hoc – cong nghe va xu the toan cau hoa nua sau the ky XX.

Nguon goc va dac diem.

Nhung thanh tuu chinh.

Xu the toan cau hoa va anh huong cua no.

Co hoi va thach thuc cua Viet Nam truoc su phat trien cua cach mang khoa hoc – cong nghe.

* Phan II. Lich su Viet nam tu nam 1919 den nam 2000

- Bai 13. Nhung chuyen bien moi ve kinh te - xa hoi Viet Nam sau chien tranh the gioi thu nhat.

Chinh sach khai thac thuoc dia lan thu hai cua thuc dan Phap.

Nhung chuyen bien cac giai cap Viet nam duoi tac dong cua chinh sach khai thac thuoc dia cua Phap.

- Bai 14. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu nam 1919 den nam 1925.

Nhung hoat dong cua Nguyen Ai Quoc (1919 – 1925), y nghia cua nhung hoat dong do.

- Bai 15. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu nam 1925 den dau nam 1930.

Su ra doi va hoat dong cua Hoi Viet Nam cach mang thanh nien. Vai tro cua to chuc doi voi viec thanh lap Dang.

Su ra doi cac to chuc Cong san trong nhung nam 1929.

Hoan canh, noi dung Hoi nghi thanh lap Dang. Noi dung ban Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat. Y nghia lich su cua viec thanh lap Dang cong san Viet Nam.

- Bai 16. Phong trao cach mang 1930 – 1935.

Nguyen nhan, y nghia va bai hoc kinh nghiem cua phong trao cach mang 1930 – 1931.

Su ra doi va hoat dong cua Xo - viet Nghe - Tinh.

Noi dung co ban cua Luan cuong chinh tri cua Dang cong san Dong Duong 10/1930. Uu diem va han che cua Luan cuong.

- Bai 17. Phong trao dan chu 1936 – 1939

Hoan canh lich su, nhung chu truong lon, nhung phong trao tieu bieu trong thoi ky 1936 – 1939.

Y nghia lich su va bai hoc kinh nghiem cua phong trao dan chu 1936 – 1939.

- Bai 18. Phong trao giai phong dan toc 1939 – 1945

Su chuyen huong dau tranh cua Dang cong san Dong Duong (Hoi nghi trung uong 6 – 8), y nghia cua su chuyen huong chu truong dau tranh.

Cong cuoc chuan bi tien toi khoi nghia vu trang gianh chinh quyen (chuan bi ve luc luong chinh tri, luc luong vu trang...)

- Bai 19. Cach mang thang Tam 1945. Nuoc Viet Nam dan chu cong hoa thanh lap.

Khoi nghia tung phan gianh chinh quyen bo phan trong Cao trao khang Nhat cuu nuoc.

Thoi co trong Cach mang thang Tam. Tong khoi nghia gianh chinh quyen trong ca nuoc.

Y nghia, nguyen nhan thang loi, bai hoc lich su cua Cach mang thang Tam nam 1945.

- Bai 20. Viet Nam sau Cach mang thang Tam (tu sau 2/9/1945 den truoc 19/12/1946).

Nhung net chinh tinh hinh nuoc ta sau Cach mang thang Tam.

Buoc dau xay dung chinh quyen moi va cuoc dau tranh chong giac doi, giac dot, giai quyet kho khan ve tai chinh. Cuoc dau tranh chong ngoai xam, noi phan bao ve chinh quyen cach mang.

Hoan canh, noi dung, y nghia cua Hiep dinh So bo Viet – Phap (6/3/1946).

- Bai 21, 22, 23.

Vi sao cuoc khang chien bung no? Noi dung cua duong loi khang chien chong Phap cua Dang.

Nhung chien thang lon: Viet Bac (thu – dong 1947), Bien gioi (thu – dong 1950), Dong xuan 1953 – 1954 va chien dich lich su Dien Bien Phu.

Nguyen nhan thang loi, y nghia lich su cua cuoc khang chien chong Phap.

- Bai 24. Mien Bac thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi, Mien Nam dau tranh chong che do Mi - Diem, gin giu hoa binh (1954 – 1960).

Nguyen nhan, dien bien, ket qua, y nghia cua phong trao “Dong khoi” (1959 – 1960).

- Bai 25. Xay dung CNXH o mien Bac, chien dau chong chien tranh xam luong “Chien tranh dac biet” cua de quoc Mi o mien Nam (1961 – 1965).

Noi dung Dai hoi lan thu III cua Dang (9/1960).

Am muu thu doan cua Mi - nguy thuc hien chien luoc “Chien tranh dac biet”. Quan va dan ta da chien dau va chien thang chong chien luoc “Chien tranh dac biet” cua Mi - nguy nhu the nao?

- Bai 26. Chien dau chong chien luoc “Chien tranh cuc bo” o mien Nam va chien tranh pha hoai mien Bac lan thu nhat cua de quoc Mi (1965 – 1968).

Am muu thu doan cua Mi - nguy thuc hien chien luoc “Chien tranh cuc bo”. Quan va dan ta da chien dau va chien thang chong chien luoc “Chien tranh cuc bo” cua Mi - nguy nhu the nao?

Su giong va khac nhau giua chien luoc “Chien tranh cu bo” voi chien luoc “Chien tranh dac biet”

- Bai 27. Chien dau chong chien luoc “Viet Nam hoa chien tranh” o mien Nam va chien tranh pha hoai mien Bac lan thu hai cua de quoc Mi (1969 – 1973).

Am muu thu doan cua Mi - nguy thuc hien chien luoc “Viet Nam hoa chien tranh” va quan va dan ta da chien dau va chien thang chong chien luoc “Viet Nam hoa chien tranh” cua Mi - nguy nhu the nao?

Noi dung va y nghia cua Hiep dinh Pa – ri (1/1973).

- Bai 28. Khoi phuc va phat trien kinh te - xa hoi o mien Bac, giai phong hoan toan mien Nam (1973 – 1975).

Cuoc dau tranh chong “binh dinh - lan chiem” tao the va luc tien toi giai phong hoan toan.

Chu truong, ke hoach giai phong mien Nam.

Dien bien, ket qua cua cuoc Tong tien cong va noi day Xuan 1975.

Y nghia lich su, nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc.

- Bai 31. Viet Nam tren duong doi moi va di len chu nghia xa hoi (1986 – 2000).

Tai sao phai “Doi moi”? Noi dung cua duong loi “Doi moi”.

Nhung thanh tuu va y nghia cua cong cuoc “Doi moi” tu 1986 – 2000.

Nguon: Bo GD&DT

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Dạy bơi cho trẻ: Sao mãi chần chừ!

Mỗi ngày trung bình có hơn 9 trẻ em Việt Nam chết đuối. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu dạy đại trà bơi lội cho học sinh tiểu học nhưng hơn 5 năm qua, đề án mới dừng ở việc thí điểm

Phụ huynh “chịu chết” với lời khen danh hiệu cuối năm của con

Đã sang năm thứ hai các trường thực hiện đánh giá khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thay vì đánh giá xuất sắc, giỏi, tiên tiến như trước đây, cách ghi giấy khen theo phương thức mới khiến nhiều phụ huynh... “chịu chết” với các loại kiểu danh hiệu “hiểu sao cũng được”.

Tìm hiểu: Lien Xo, Nhat Ban, Dong Au, Bo Giao, An Do, Trung Quoc, viet Nam Hoa Chien Tranh, Dang Cong San Dong Duong, Cach Mang Thang Tam, Chien tranh dac biet, Phong trao Dan chu, cuoc khang chien, thi tot nghiep, su ra doi, nhu the nao, lich su, Mi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phân ban thí điểm môn Lịch sử

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phân ban thí điểm môn Lịch sử bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT phan ban thi diem mon Lich su

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT phan ban thi diem mon Lich su co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep THPT phan ban thi diem mon Lich su de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0