Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Sinh hocDuoi day la tai lieu huong dan on thi tot nghiep Trung hoc Pho thong nam 2007 mon Sinh hoc. Nguon do Bo Giao duc va Dao tao cung cap.

Ban Khoa hoc Tu nhien (thi diem)

I. Nhung kien thuc co ban

Chu y:

- Hoc sinh hoc theo bo sach giao khoa nao thi on tap theo bo sach giao khoa do.

- Thi trac nghiem khach quan nen can on tap toan bo noi dung co trong chuong trinh va sach giao khoa.

Phan V. DI TRUYEN HOC

Chuong 1. Co che cua hien tuong di truyen va bien di

Tu nhan doi cua ADN; Khai niem gen va ma di truyen; Sinh tong hop ARN; Sinh tong hop protein; Dieu hoa hoat dong cua gen; Dot bien gen; Hinh thai, cau truc va chuc nang cua nhiem sac the; Dot bien nhiem sac the; Bai tap ve dot bien gen va dot bien NST.

Chuong 2. Tinh quy luat cua hien tuong di truyen

Cac dinh luat Menden; Moi quan he giua gen va tinh trang (su tac dong cua nhieu gen, tinh da hieu cua gen); Di truyen lien ket: Lien ket hoan toan va khong hoan toan; Di truyen lien ket voi gioi tinh; Di truyen te bao chat; Anh huong cua moi truong den su bieu hien cua gen; Bai tap.

Chuong 3. Di truyen hoc quan the

Cau truc di truyen cua quan the tu phoi va giao phoi; Trang thai can bang di truyen cua quan the giao phoi: Dinh luat Hacdi - Vanbec va y nghia cua dinh luat; Bai tap.

Chuong 4. Ung dung di truyen hoc

Ki thuat di truyen (cac buoc tien hanh, ung dung trong tao giong vi sinh vat); Cac nguon vat lieu va cac phuong phap chon giong; Chon giong vi sinh vat, thuc vat va dong vat bang dot bien, lai tao va ky thuat di truyen.

Chuong 5. Di truyen hoc nguoi

Phuong phap nghien cuu di truyen nguoi (pha he, dong sinh, te bao).

Di truyen y hoc (cac benh di truyen do dot bien gen, dot bien nhiem sac the); Bao ve di truyen con nguoi va mot so van de xa hoi; Bai tap.

Phan VI. TIEN HOA

Chuong 1. Bang chung tien hoa

Bang chung giai phau so sanh; Bang chung phoi sinh hoc; Bang chung dia lY sinh vat hoc; Bang chung te bao hoc va sinh hoc phan tu

Chuong 2. Nguyen nhan va co che tien hoa

Thuyet tien hoa co dien: - Hoc thuyet cua Lamac J.B, Hoc thuyet cua Dacuyn S.R; Thuyet tien hoa hien dai: thuyet tien hoa tong hop, So luoc ve thuyet tien hoa bang cac dot bien trung tinh; Quan niem hien dai ve nguyen nhan va co che tien hoa: Cac nhan to tien hoa co ban; Qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi; Loai sinh hoc; Qua trinh hinh thanh loai; Nguon goc chung va chieu huong tien hoa cua sinh gioi.

Chuong 3. Su phat sinh va phat trien cua su song tren Trai dat

Su phat sinh su song tren trai dat; Khai quat ve su phat trien cua gioi sinh vat qua cac dai dia chat; Su phat sinh loai nguoi.

Phan VII. SINH THAI HOC

Chuong 1. Ca the va moi truong

Cac nhan to sinh thai; Su tac dong cua nhan to sinh thai cua moi truong len co the sinh vat va su thich nghi cua co the sinh vat voi moi truong; Su tac dong tro lai cua sinh vat len moi truong.

Chuong 2. Quan the

Khai niem ve quan the. Cac moi quan he sinh thai giua cac ca the trong noi bo quan the; Cau truc dan so cua quan the; Kich thuoc va su tang truong so luong ca the cua quan the.Su sinh san va tu vong, su phat tan cac ca the cua quan the.Su bien dong so luong va co che dieu hoa so luong ca the cua quan the.

Chuong 3. Quan xa

Khai niem ve quan xa. Cac moi quan he sinh thai mang tinh tuong tro va dau tranh giua cac ca the khac loai trong quan xa.

Moi quan he dinh duong va nhung he qua cua no. Moi quan he canh tranh khac loai - Su phan hoa o sinh thai. Su dien the va su can bang quan xa.

Chuong 4. He sinh thai - sinh quyen va sinh thai hoc voi viec quan lY nguon loi thien nhien

Khai niem ve he sinh thai - Cau truc he sinh thai - Cac kieu he sinh thai. Su chuyen hoa vat chat trong he sinh thai; Su chuyen hoa nang luong trong he sinh thai; Sinh quyen; Sinh thai hoc va viec quan lY nguon loi thien nhien: quan niem ve quan lY nguon loi thien nhien, nhung bien phap cu the, giao duc bao ve moi truong.

II. Nhung ki nang co ban

1. Ky nang quan sat, mo ta cac hien tuong sinh hoc.

2. Ky nang thuc hanh sinh hoc.

3. Ky nang van dung vao thuc tien

4. Ky nang hoc tap: HS thanh thao cac ki nang hoc tap dac biet la ki nang tu hoc (biet thu thap, xu li thong tin, lap bang bieu, ve do thi, lam viec ca nhan hay lam viec theo nhom, lam bao cao).

III. Nhung diem can luu y

Tang cuong tong ket, he thong hoa cac kien thuc cho hoc sinh, nhan manh cac kien thuc quan trong ma hoc sinh hay quen hoac hay nham lan.

Huong dan cho hoc sinh tu ren luyen, tu lam nhieu cac bai tap (dac biet la cau hoi trac nghiem khach quan).

Khai thac mot so hien tuong trong cac thi nghiem thuc hanh va yeu cau hoc sinh giai thich.

Phan loai cac dang cau hoi, bai tap co trong SGK Sinh hoc 12 dong thoi tong ket cac cach giai de giup cho hoc sinh nhanh chong co cach giai dung khi lam bai trac nghiem khach quan.

Ban Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (thi diem)

I. Nhung kien thuc co ban

Chu y:

- Hoc sinh hoc theo Bo Sach giao khoa nao thi on tap theo Bo Sach giao khoa do.

- Thi trac nghiem khach quan nen can on tap toan bo noi dung co trong chuong trinh va sach giao khoa.

Phan V. DI TRUYEN HOC

Chuong 1. Co che cua hien tuong di truyen va bien di

Tu nhan doi cua ADN; Khai niem gen va ma di truyen; Sinh tong hop protein; Dot bien gen; Nhiem sac the; Dot bien nhiem sac the; Bai tap.

Chuong 2. Tinh quy luat cua hien tuong di truyen

Cac quy luat Menden; Su tac dong cua nhieu gen; Tinh da hieu cua gen; Di truyen lien ket voi gioi tinh; Bai tap.

Chuong 3. Di truyen hoc nguoi

Phuong phap nghien cuu di truyen nguoi.

Di truyen y hoc; Bao ve di truyen con nguoi va mot so van de xa hoi

Phan VI. TIEN HOA

Chuong 1. Nguyen nhan va co che tien hoa

Cac nhan to tien hoa co ban; Qua trinh hinh thanh dac diem thich nghi; Qua trinh hinh thanh loai; Nguon goc chung va chieu huong tien hoa cua sinh gioi.

Chuong 2. Nguon goc loai nguoi

Bang chung ve nguon goc dong vat cua loai nguoi; Cac giai doan chinh cua qua trinh phat sinh loai nguoi.

Phan 7. SINH THAI HOC

Chuong 1. Ca the va quan the sinh vat

Khai niem ve moi truong; Cac nhan to sinh thai; Su tac dong cua nhan to sinh thai cua moi truong len co the sinh vat va su thich nghi cua co the sinh vat voi moi truong; Su tac dong tro lai cua sinh vat len moi truong. Gioi han sinh thai.

Khai niem ve quan the. Cac moi quan he sinh thai giua cac ca the trong noi bo quan the; Cac dac trung co ban cua quan the; Kich thuoc va su tang truong so luong ca the cua quan the. Su bien dong so luong va co che dieu hoa so luong ca the cua quan the.

Chuong 2. Quan xa, He sinh thai va van de quan li tai nguyen

Khai niem ve quan xa. Cac thanh phan cau truc cua quan xa. Quan he giua cac loai trong quan xa. Dien the sinh thai. He sinh thai. Trao doi vat chat va nang luong trong he sinh thai. Sinh thai hoc va viec quan lY tai nguyen thien nhien.

II. Nhung ki nang co ban

1. Ky nang van dung vao thuc tien

2. Ky nang hoc tap: HS thanh thao cac ki nang hoc tap dac biet la ki nang tu hoc (biet thu thap, xu li thong tin, lap bang bieu, ve do thi, lam viec ca nhan hay lam viec theo nhom, lam bao cao).

3. Ky nang quan sat, mo ta cac hien tuong sinh hoc.

4. Ky nang thuc hanh sinh hoc.

III. Nhung diem can luu y

1. Tang cuong tong ket, he thong hoa cac kien thuc cho hoc sinh, nhan manh cac kien thuc quan trong ma hoc sinh hay quen hoac hay nham lan.

2. Huong dan cho hoc sinh tu ren luyen, tu lam nhieu cac bai tap (dac biet la cau hoi trac nghiem khach quan).

3. Phan loai cac dang cau hoi, bai tap co trong SGK Sinh hoc 12 dong thoi tong ket cac cach giai de giup cho hoc sinh nhanh chong co cach giai dung khi lam bai trac nghiem khach quan.

Huong dan on tap lop 12 mon Sinh hoc

Chu y:

- Hoc sinh hoc theo bo sach giao khoa nao thi on tap theo bo sach giao khoa do.

- Thi trac nghiem khach quan nen can on tap toan bo noi dung co trong chuong trinh va sach giao khoa.

I. Nhung kien thuc co ban

Chuong 1: Bien di

1. Thuong bien. Muc phan ung.

2. Dot bien. Nguyen nhan chung cua cac dang dot bien. Co che phat sinh tung dang dot bien.

3. Phan biet thuong bien va muc phan ung cho vi du minh hoa.

4. Dot bien gen. Hau qua cua dot bien gen cau truc.

5. Cac dang dot bien cau truc NST. Co che phat sinh va hau qua cua tung dang.

6. Co che phat sinh the di boi. Hau qua the di boi o NST gioi tinh cua nguoi. Dac diem cua nguoi bi hoi chung Dao. Co che phat sinh va dac diem the da boi chan, the da boi le.

7. So sanh thuong bien voi dot bien. Vai tro cua thuong bien va dot bien trong chon giong va trong tien hoa.

8. Bai tap.

Chuong 2: Ung dung di truyen hoc vao chon giong

1. Ky thuat di truyen. Trinh bay so do ki thuat cay gen va neu vai ung dung trong viec san xuat cac san pham sinh hoc.

2. Phuong phap tao cac dot bien thuc nghiem bang cac tac nhan vat li, hoa hoc, huong su dung cac dot bien thuc nghiem trong chon giong vi sinh vat va thuc vat.

3. Vi sao tu thu phan bat buoc va giao phoi can huyet qua nhieu the he se dan toi thoai hoa giong? Kieu gen nhu the nao thi tu thu phan se khong gay thoai hoa? Trong chon giong nguoi ta dung phuong phap tu thu phan bat buoc va giao phoi can huyet vao muc dich gi?

4. Uu the lai. Phuong phap tao uu the lai, vi sao uu the lai bieu hien ro nhat trong lai khac dong? Vi sao uu the lai giam dan qua cac the he?

5. Lai kinh te. Neu vai thanh tuu lai kinh te o nuoc ta. Vi sao khong nen dung con lai kinh te de nhan giong?

6. Phan biet lai cai tien giong voi lai tao giong moi. Cho vi du.

7. Lai xa la gi? Vi sao co the lai xa thuong bat thu? Phuong phap khac phuc hien tuong bat tu o con lai xa. Huong ung dung lai xa trong chon giong dong vat va thuc vat?

8. Chon loc hang loat voi chon loc ca the (cach tien hanh, pham vi ung dung, uu nhuoc diem).

9. Phuong phap lai te bao. ung dung va trien vong.

10. Bai tap.

Chuong 3. Di truyen hoc nguoi

1. Neu nhung vi du de chung minh loai nguoi cung tuan theo cac quy luat di truyen, bien di nhu o cac loai sinh vat.

2. Phuong phap nghien cuu pha he. Cho vi du van dung phuong phap nay trong nghien cuu di truyen nguoi.

3. Phuong phap nghien cuu tre dong sinh. Cho vi du van dung phuong phap nay trong nghien cuu di truyen nguoi.

4. Phuong phap nghien cuu te bao. Cho vi du.

5. Vi sao trong nghien cuu di truyen phai ap dung nhieu phuong phap khac nhau? Tai sao khong the ap dung cac phuong phap lai giong, gay dot bien doi voi nguoi? Kha nang phong va chua cac tat va benh di truyen.

6.Bai tap.

Chuong 4: Su phat sinh su song

1. Quan niem hien dai ve co so vat chat chu yeu cua su song va nhung dau hieu co ban cua hien tuong song.

2. Quan niem hien dai ve cac giai doan chinh trong qua trinh phat sinh su song.

Chuong 5: Su phat trien cua sinh vat

1. Neu ro dac diem cua sinh gioi o cac dai Nguyen sinh. Co sinh, Trung sinh va Tan sinh. Qua do rut ra nhung nhan xet ve su phat trien cua sinh gioi.

2. Chu y phan tich cac su kien sau:

a. Li do khien bo sat khong lo bi tuyet diet o ki thu ba

b. Su di cu tu nuoc len can cua dong vat, thuc vat o ky thu tu

c. Su xuat hien va phat trien cua thuc vat hat kin

d. Su xuat hien va phat trien cua thu co nhau thai

e. Su xuat hien va phat trien cua cac dang vuon nguoi

Chuong 6: Nguyen nhan va co che tien hoa

1. Quan niem cua Lamac va cua Dacuyn ve nguyen nhan va co che tien hoa, ve qua trinh hinh thanh cac dac diem thich nghi va qua trinh hinh thanh loai moi. Ton tai chung cua cac quan niem tren.

2. Quan niem giua hoc thuyet tien hoa tong hop va thuyet tien hoa bang cac dot bien trung tinh ve cac nhan to tien hoa va co che cua qua trinh tien hoa. Nhung dong gop moi cua hai thuyet tien hoa nay.

3. Quan the la gi? Dau hieu dac trung cua mot quan the giao phoi.

Phat bieu noi dung dinh luat Hacdi - Vanbec va chung minh xu huong can bang thanh phan cac kieu gen trong mot quan the giao phoi co ti le cac kieu gen o the he xuat phat la 0,64AA + 0,32 Aa + 0,04aa = 1.

Dinh luat Hacdi - Vanbec co y nghia gi ve mat tien hoa. Bai tap.

4. Vai tro cua qua trinh dot bien va qua trinh giao phoi trong tien hoa.

5. Thuyet tien hoa hien dai da phat trien quan niem cua Dacuyn ve chon loc tu nhien nhu the nao? Vi sao chon loc tu nhien duoc xem la nhan to tien hoa co ban nhat?

Quan niem cua M.Kimura ve vai tro cua chon loc tu nhien trong qua trinh tien hoa o cap phan tu?

6. Qua trinh hinh thanh cac dac diem thich nghi chiu su chi phoi cua nhung nhan to nao? Vai tro cua moi nhan to do? Phan tich mot vi du.

Quan niem hien dai da bac bo quan niem thich nghi truc tiep cua Lamac, cung co va phat trien quan niem cua Dacuyn nhu the nao?

7. Quan niem hien dai ve loai va ban chat cua qua trinh hinh thanh loai moi. Trinh bay phuong thuc hinh thanh loai bang con duong dia li, con duong lai xa va da boi hoa.

Phan tich vai tro cua dieu kien dia li cua cach li dia li va vai tro cua qua trinh dot bien va chon loc tu nhien trong phuong thuc hinh thanh loai bang con duong dia li. Minh hoa bang mot vi du.

8. Qua trinh phan li tinh trang da giai thich su hinh thanh cac nhom phan loai va nguon goc chung cua cac loai nhu the nao.

Cac huong tien hoa chung cua sinh gioi. Vi sao ngay nay van ton tai nhung nhom sinh vat co to chuc thap ben canh nhung nhom sinh vat co to chuc cao?

Chuong 7: Su phat sinh loai nguoi

1. Nhung bang chung ve nguon goc cua loai nguoi tu dong vat. Dac diem co ban phan biet nguoi voi dong vat.

2. Nhung dac diem khac nhau giua nguoi voi cac vuon nguoi ngay nay. Tu su so sanh tren co the rut ra ket luan gi? Nhung bien doi noi bat tren co the qua cac dang hoa thach tu vuon nguoi hoa thach den nguoi duong dai.

3. Nhung su kien quan trong trong qua trinh phat sinh loai nguoi. Vai tro cua cac nhan to sinh hoc va cac nhan to xa hoi trong qua trinh do.

II. Nhung ki nang co ban

1. Ky nang quan sat, mo ta cac hien tuong sinh hoc.

2. Ky nang thuc hanh sinh hoc.

3. Ky nang van dung vao thuc tien

4. Ky nang hoc tap: HS thanh thao cac ki nang hoc tap dac biet la ki nang tu hoc (biet thu thap, xu li thong tin, lap bang bieu, ve do thi, lam viec ca nhan hay lam viec theo nhom, lam bao cao).

III. Nhung diem can luu y

1. Tang cuong tong ket, he thong hoa cac kien thuc cho hoc sinh, nhan manh cac kien thuc quan trong ma hoc sinh hay quen hoac hay nham lan.

2. Huong dan cho hoc sinh tu ren luyen, tu lam nhieu cac bai tap (dac biet la cau hoi trac nghiem khach quan).

3. Phan loai cac dang cau hoi, bai tap co trong SGK Sinh hoc 12 dong thoi tong ket cac cach giai de giup cho hoc sinh nhanh chong co cach giai dung khi lam bai trac nghiem khach quan.

Nguon: Bo GD&DT

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: SGK Sinh, bo giao duc va dao tao, Trac nghiem khach quan, phuong phap nghien cuu, chon loc tu nhien, he sinh thai, di truyen hoc, thi tot nghiep, moi quan he, tien hoa, sinh hoc, hoc sinh, quan the, co che, giong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Sinh hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Sinh hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Sinh hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0