Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Lich suTheo huong dan on thi tot nghiep THPT mon Lich su cua Bo GD-DT thi chuong trinh khong phan ban se co huong dan chi tiet tung thoi ky doi voi phan Lich su the gioi, Lich su Viet Nam, va co 31 bai voi Chuong trinh Ban Xa hoi & Nhan van, 26 bai voi Ban Tu nhien.

Duoi day la huong dan chi tiet.

CHUONG TRINH KHONG PHAN BAN

A. Noi dung kien thuc can nam vung

Ve nguyen tac, kien thuc on tap bao gom toan bo noi dung chuong tinh da duoc hoc o lop 12; cac So GD - DT yeu cau giao vien trong qua trinh on thi can lam cho hoc sinh nam vung nhung kien thuc co ban duoc trinh bay o tung bai (chuong) duoi day.

I. Phan lich su the gioi

Bai 1. Lien Xo va cac nuoc Dong Au sau chien tranh the gioi thu hai

- Lien Xo, cac nuoc Dong Au xay dung XHCN (tu nam 1945 den nua dau nhung nam 70) nhung thanh tuu va y nghia.

- Quan he hop tac giua Lien Xo cac nuoc Dong Au va cac nuoc XHCN khac.

Bai 2. Cac nuoc A, Phi, Mi -la tinh sau chien tranh the gioi thu hai

- Cuoc noi chien 1946-1949 o Trung Quoc

- Cach mang giai phong dan toc Lao tu 1975-1945

- Qua trinh thanh lap va phat trien cua Hiep hoi cac nuoc Dong Nam A (ASEAN). Co hoi, thach thuc Viet Nam khi ra nhap to chuc nay.

- Cac giai doan phat trien va thang loi cua cach mang giai phong dan toc o Mi-la tinh tu 1945 den nay.

Bai 3. Mi, Nhat Ban, Tay Au sau chien tranh the gioi thu hai

- Tinh hinh nuoc Mi tu sau chien tranh the gioi thu hai den nay.

- Tinh hinh nuoc Nhat Ban tu sau chien tranh the gioi thu hai den nay.

Bai 4. Quan he quoc te sau chien tranh the gioi thu hai

- Hoi nghi Ianta va viec hinh thanh trat tu the gioi moi sau chien tranh

- Muc dich, nguyen tac hoat dong va to chuc cua Lien hiep quoc. Danh gia ve vai tro cua Lien hiep quoc truoc nhung bien dong cua tinh hinh the gioi hien nay.

- Cuoc "chien tranh lanh" va am muu cua Mi.

Bai 5. Su phat trien cua Khoa hoc- ki thuat sau chien tranh the gioi thu hai

- Nguon goc, noi dung, thanh tuu chinh

- Vi tri va y nghia. Co hoi va thach thuc cua Viet Nam truoc su phat trien cua cuoc cach mang khoa hoc cong nghe hien nay.

II. Phan lich su Viet Nam

Chuong I. Viet Nam sau chien tranh the gioi thu nhat

- Su chuyen bien ve kinh te, chinh tri- xa hoi Viet Nam sau chien tranh the gioi lan thu nhat

- Tinh hinh the gioi sau Chien tranh the gioi lan thu nhat da anh huong toi Cach mang Viet nam nhu the nao?

- Nguyen Ai Quoc va vai tro cua Nguoi doi voi viec chuan bi ve tu tuong, chinh tri va to chuc cho viec thanh lap chinh dang cua giai cap vo san o Viet Nam.

- Nhung net chinh ve qua trinh hinh thanh ba to chuc cong san o Viet Nam, y nghia.

Chuong II. Cuoc cach mang giai phong dan toc Viet Nam (1930-1945)

- Su thong nhat ba to chuc thanh Dang Cong san Viet Nam. Chinh cuong van tat, sach luoc van tat. Luan cuong 10/1930, y nghia lich su cua viec thanh lap Dang cong san Viet Nam.

- Phong trao cach mang 1930-1931 voi dinh cao Xo viet Nghe Tinh

- Cuoc van dong dan chu 1936-1939

- Tinh hinh Dong Duong duoi ach thong tri cua Nhat- Phap. Hoi nghi lan thu 6 (thang 6/1939), lan thu 8 (thang 5./1941); net chinh ve su hoat dong cua Viet Minh tu thang 5/1941 den thang 3/1945.

- Cach mang thang Tam: Nguyen nhan, dien bien, y nghia lich su va bai hoc kinh nghiem. Su ra doi cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa, y nghia lich su cua no.

Chuong III. Cuoc dau tranh bao ve va xay dung chinh quyen dan chu nhan dan (1945-1946)

- Net chinh ve tinh hinh nuoc ta nam dau tien sau Cach mang thang Tam

- Dang va nhan dan ta da tung buoc thoat ra khoi nhung kho khan do nhu the nao de bao ve thanh qua cach mang thang Tam.

Chuong IV. Cuoc khang chien toan quoc chong thuc dan Phap xam luoc va can thiep Mi (1946-1954)

- Vi sao Dang va nhan dan ta chu dong phat dong cuoc khang chien toan quoc chong Phap? Noi dung co ban cua Loi keu goi toan quoc khang chien; Ban Chi thi "Toan dan khang chien" va tac pham "Khang chien nhat dinh thang loi".

- Nhung chien thang lon: Viet Bac (thu dong 1947), Bien gioi (thu dong 1950) va chien thang Dong Xuan 1953-1954 ma dinh cao la chien thang lich su Dien Bien Phu.

- Nguyen nhan thang loi va y nghia lich su cua cuoc khang chien chong thuc dan Phap.

Chuong V. Cach mang xa hoi chu nghia o mien Bac va cach mang dan toc dan chu nhan dan o mien Nam, dau tranh thong nhat dat nuoc (1954-1975)

- Phong trao "Dong khoi" (1959-1960)

- Am muu va thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Chien tranh dac biet" nhu the nao? Quan va dan ta da chien dau va chien thang cuoc "Chien tranh dac biet" do nhu the nao?

- Am muu va thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Chien tranh cuc bo" nhu the nao? Quan va dan ta da chien dau va chien thang chong cuoc "Chien tranh cuc bo" do nhu the nao?

- Am muu va thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Viet Nam hoa chien tranh" nhu the nao? Quan va dan ta da chien dau va chien thang cuoc "Viet Viet Nam hoa chien tranh" do nhu the nao?

- Cuoc tong tien cong va noi day mua xuan 1975: Chu truong, ke hoach cua ta, dien bien, ket qua, nguyen nhan thang loi va y nghia lich su.

- Nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc.

B. To chuc thuc hien trong qua trinh on tap

Nam vung nhung noi dung co ban da neu o muc A

Chu y ren luyen ki nang mo ta, phan tich, so sanh danh gia cung nhu rut ra nhung nguyen nhan, y nghia cua cac su kien lich su.

Tap tra loi cac cau hoi trong sach giao khoa

Xem xet ki nhung ki hieu the hien dien bien cua nhung chien dich lon trong cuoc khang chien toan quoc chong Phap va cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc.

CHUONG TRINH PHAN BAN (THI DIEM)

A. Noi dung kien thuc can nam vung

Ve nguyen tac, kien thuc bao gom toan bo noi dung chuong trinh da hoc o lop 12; cac So giao duc va Dao tao chi dao giao vien trong qua trinh huong dan hoc sinh on tap, giup em cac em nam vung nhung kien thuc co ban duoc trinh bay o tung bai (chuong) duoi day.

I. Ban Khoa hoc tu nhien

Phan mot: Lich su the gioi hien dai (1945-2000)

Bai 1. Trat tu the gioi moi sau chien tranh

- Neu nhung quyet dinh quan trong cua Hoi nghi Ianta va cho biet nhung he qua cua nhung quyet dinh do

- Lien hop quoc duoc thanh lap nham muc dich gi? Nhung hoat dong cua to chuc Lien hop quoc

Bai 2. Lien Xo va cac nuoc Dong Au (1945-1991). Lien bang Nga (1991-2000)

- Lien Xo tu nam 1945 den giua nhung nam 70 (nhung thanh tuu chu yeu trong cong cuoc xay dung CNXH va y nghia)

- Su khung hoang cua che do XHCN o Lien Xo. Nguyen nhan chinh dan den su khung hoang che do XHCN o Lien Xo va cac nuoc Dong Au.

- Nhung net chinh ve Lien bang Nga trong nhung nam 1997-2000

Bai 3. Cac nuoc Dong Bac A

Trung Quoc (su thanh lap nuoc cong hoa nhan dan Trung Hoa va thanh tuu 10 nam dau xay dung che do moi 1949-1959. Cong cuoc cai cach mo cua 1978-2000).

Bai 4. Cac nuoc Dong Nam A va An Do

- Lao va Campuchia. Su ra doi va phat trien cua to chuc ASEAN, co hoi va thach thuc khi Viet Nam ra nhap ASEAN.

Bai 5. Cac nuoc chau Phi va Mi- la tinh

- Nhung net chinh cuoc dau tranh gianh doc lap cua cac nuoc chau Phi va Mi- la tinh.

Bai 6. Mi

- Su phat trien kinh te, khoa hoc Mi tu 1945-2000

Chinh sach doi ngoai Mi tu 1945 den nay.

Bai 7. Tay Au

- Qua trinh hinh thanh va phat trien cua lien minh chau Au.

Bai 8. Nhat Ban

- Nhung net co ban ve tinh hinh kinh te, chinh tri Nhat Ban tu nam 1945-1973.

- Nguyen nhan dan den su phat trien kinh te Nhat Ban.

Bai 9. Quan he quoc te trong va sau thoi ki chien tranh lanh

- Mau thuan Dong- Tay va khoi dau cua cuoc "Chien tranh lanh"

- Xu te hoa hoan Dong- Tay va "Chien tranh lanh" cham dut

- Nhung bien doi chinh cua tinh hinh the gioi sau khi "Chien tranh lanh" cham dut.

Bai 10. Cach mang khoa hoc cong nghe va xu the toan cau hoa nua sau the ki XX

- Nguon goc va dac diem

- Nhung thanh tuu chinh

- Xu the toan cau hoa va anh huong cua no

Phan hai: Lich su Viet Nam

Bai 12. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu 1919 den nam 1925

- Chinh sach khai thac thuoc dia lan thu hai cua thuc dan Phap

- Nhung chuyen bien cac giai cap Viet Nam duoi ach tac dong cua chinh sach khai thac thuoc dia cua Phap

- Nhung hoat dong cua Nguyen Ai Quoc (1919-1925), y nghia cua nhung hoat dong do.

Bai 13. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu nam 1925-1930

- Su ra doi va hoat dong cua Hoi Viet Nam cach mang thanh nien. Vai tro cua to chuc doi voi viec thanh lap Dang.

- Su ra doi cac to chuc cong san trong nam 1929

- Hoan canh, noi dung Hoi nghi thanh lap Dang. Noi dung ban Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat. Y nghia lich su cua viec thanh lap Dang cong san Viet Nam.

Bai 14. Phong trao cach mang 1930-1935

- Nguyen nhan, y nghia va bai hoc kinh nghiem cua phong trao cach mang 1930-1931

- Noi dung co ban cua Luan cuong chinh tri cua Dang cong san Dong Duong 10-1930.

Bai 15. Phong trao dan chu 1936-1939

- Hoan canh lich su, nhung chu truong lon, nhung phong trao tieu bieu trong thoi ki 1936-1939.

- Y nghia lich su va bai hoc kinh nghiem cua phong trao dan chu 1936-1939

Bai 16. Phong trao giai phong dan toc 1939-1945 va cach mang thang Tam nam 1945. Nuoc Viet Nam dan chu cong hoa ra doi.

- Su chuyen huong dau tranh cua Dang cong san Dong Duong (Hoi nghi TW 6-8), y nghia cua su chuyen huong dau tranh.

- Cong cuoc chuan bi tien toi khoi nghia vu trang gianh chinh quyen (chuan bi ve luc luong chinh tri, luc luong vu trang...)

- Khoi nghia tung phan gianh chinh quyen bo phan trong Cao trao khang Nhat cuu nuoc

- Thoi co trong Cach mang thang Tam. Tong khoi nghia gianh chinh quyen trong ca nuoc

- Y nghia lich su, nguyen nhan thang loi cua Cach mang thang Tam nam 1945

Bai 17. Nuoc Viet Nam dan chu cong hoa tu sau 2-9-1945 den truoc 19-12-1946

- Nhung net chinh tinh hinh nuoc ta sau Cach mang thang Tam

- Buoc dau xay dung chinh quyen moi va cuoc dau tranh chong giac dot, giac doi, giai quyet kho khan ve tai chinh. Cuoc dau tranh chong ngoai xam, noi phan bao ve chinh quyen cach mang.

Bai 18,19,20

-Vi sao cuoc khang chien bung no? Noi dung cua duong loi khang chien chong Phap cua Dang

- Nhung chien thang lon:Viet Bac (thu- dong 1947), Bien gioi (thu- dong 1950), Dong - Xuan 1953-1954 va chien dich lich su Dien Bien Phu.

- Nguyen nhan thang loi, y nghia lich su cua cuoc khang chien chong Phap

Bai 21. Xay dung CHXH o mien Bac, dau tranh chong de quoc Mi va chinh quyen Sai Gon o mien Nam (1954-1965)

- Phong trao "Dong khoi" (1959-1960)

- Noi dung Dai hoi lan thu III cua Dang (9-1960)

- Am muu thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Chien tranh dac biet". Quan va dan ta da chien dau va chien thang chien luoc "Chien tranh dac biet" cua Mi- nguy nhu the nao?

Bai 22. Hai mien dat nuoc truc tiep chien dau chong de quoc Mi xam luoc. Mien Bac vua chien dau vua san xuat (1965-1973).

- Am muu thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Chien tranh cuc bo". Quan va dan ta da chien dau va chien thang chien luoc "Chien tranh cuc bo" cua Mi- nguy nhu the nao?

- Am muu thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Viet Nam hoa chien tranh". Quan va dan ta da chien dau va chien thang chien luoc "Viet Nam hoa chien tranh" cua Mi- nguy nhu the nao?

- Noi dung va y nghia cua Hiep dinh Pari (1/1973).

Bai 23. Khoi phuc kinh te- xa hoi mien Bac, giai phong hoan toan mien Nam (1973-1975)

- Chu truong ke hoach giai phong mien Nam

- Dien bien, ket qua cua cuoc Tong tien cong va noi day mua xuan nam 1975

- Y nghia lich su, nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc

Bai 26. Dat nuoc tren duong doi moi di len CNXH (1986-2000)

- Tai sao phai "Doi moi"? Noi dung duong loi "Doi moi"?

- Nhung thanh tuu va y nghia cua cong cuoc "Doi moi" tu 1986-2000.

II. Ban Khoa hoc xa hoi va nhan van

Phan I. Lich su the gioi tu nam 1945-2000

Bai 1. Trat tu the gioi moi sau chien tranh

- Neu nhung quyet dinh quan trong cua Hoi nghi Ianta va phan tich he qua cua nhung quyet dinh do.

- Lien hop quoc duoc thanh lap nham muc dich gi? Nhung hoat dong cua to chuc Lien hop quoc

Bai 2. Lien Xo va cac nuoc Dong Au (1945-1975). Lien bang Nga (1991-2000).

- Lien Xo tu nam 1945 den giua nhung nam 70 (nhung thanh tuu chu yeu trong cong cuoc xay dung CNXH va y nghia).

- Su khung hoang cua che do XHCN o Lien Xo. Cong cuoc cai to (1985-1991); Nguyen nhan chinh dan den su khung hoang che do XHCN o Lien Xo va cac nuoc Dong Au.

- Nhung net chinh ve Lien bang Nga trong nhung nam 1991-2000

Bai 3. Trung Quoc va ban dao Trieu Tien

Trung Quoc (su thanh lap nuoc cong hoa nhan dan Trung Hoa va thanh tuu 10 nam dau xay dung che do moi 1949-1959. Cong cuoc cai cach mo cua 1978-2000).

Bai 4. Cac nuoc Dong Nam A

- Indonesia, Lao, Campuchia. Su ra doi va phat trien cua to chuc ASEAN, co hoi va thach thuc khi Viet Nam ra nhap ASEAN.

Bai 5. An Do va khu vuc Trung Dong

- Cuoc dau tranh gianh doc lap cua An Do sau chien tranh the gioi thu hai

- Qua trinh dau tranh giai phong dan toc cua nhan dan Palestin tu 1947 den nay

Bai 6. Cac nuoc chau Phi va Mi- la tinh

Nhung net chinh cuoc dau tranh gianh doc lap cua cac nuoc chau Phi va Mi- la tinh.

Bai 7. Nuoc Mi

- Su phat trien kinh te khoa hoc Mi tu nam 1945-1973

- Chinh sach doi ngoai Mi tu 1945-2000

Bai 8. Tay Au

Qua trinh hinh thanh va phat trien cua Lien minh chau Au.

Bai 9. Nhat Ban

- Nhung net co ban ve tinh hinh kinh te, chinh tri Nhat Ban tu 1945-1973

- Nhung nguyen nhan dan den su phat trien kinh te Nhat Ban

- Nhung thach thuc doi voi nen kinh te Nhat Ban.

Bai 10. Quan he quoc te trong va sau thoi ki Chien tranh lanh

- Mau thuan Dong Tay va khoi dau cua cuoc "chien tranh lanh"

- Xu the hoa hoan Dong- Tay va "Chien tranh lanh" cham dut

- Nhung bien doi chinh cua tinh hinh the gioi sau khi "Chien tranh lanh" cham dut

Bai 11. Cach mang khoa hoc- cong nghe va xu the toan cau hoa nua sau the ky XX

- Nguon goc va dac diem

- Nhung thanh tuu chinh

- Xu the toan cau hoa va anh huong cua no

- Co hoi va thach thuc cua Viet Nam truoc su phat trien cua cach mang khoa hoc- cong nghe.

Phan II. Lich su Viet Nam tu nam 1919-2000

Bai 13. Nhung chuyen bien moi ve kinh te- xa hoi Viet Nam sau chien tranh the gioi thu nhat

- Chinh sach khai thac thuoc dia lan thu hai cua thuc dan Phap

- Nhung chuyen bien cac giai cap Viet Nam duoi tac dong cua chinh sach khai thac thuoc dia cua Phap.

Bai 14. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu nam 1919-1925

- Nhung hoat dong cua Nguyen Ai Quoc (1919-1925), y nghia cua nhung hoat dong do

Bai 15. Phong trao dan toc dan chu o Viet Nam tu 1925- dau nam 1930

- Su ra doi va hoat dong cua Hoi Viet Nam cach mang thanh nien. Vai tro cua to chuc doi voi viec thanh lap Dang

- Su ra doi cua cac to chuc Cong san trong nhung nam 1929

- Hoan canh, noi dung Hoi nghi thanh lap Dang. Noi dung ban Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat . Y nghia lich su cua viec thanh lap Dang cong san Viet Nam.

Bai 16. Phong trao cach mang 1930-1945

- Nguyen nhan, y nghia va bai hoc kinh nghiem cua phong trao cach mang 1930-1931

- Su ra doi va hoat dong cua Xo viet Nghe tinh

- Noi dung co ban cua Luan cuong chinh tri cua Dang cong san dong duong 10/1930. Uu diem va han che cua Luan cuong.

Bai 17. Phong trao dan chu 1936-1939

- Hoan canh lich su, nhung chu truong lon, nhung phong trao tieu bieu trong thoi ky 1936-1939

-Y nghia lich su va bai hoc kinh nghiem cua phong trao dan chu 1936-1939

Bai 18. Phong trao giai phong dan toc 1939-1945

- Su chuyen huong dau tranh cua Dang cong san Dong Duong (Hoi nghi TW 6-8), y nghia cua su chuyen huong chu truong dau tranh.

- Cong cuoc chuan bi tien toi khoi nghia vu trang gianh chinh quyen (chuan bi ve luc luong chinh tri, vu trang)

Bai 19. Cach mang thang Tam 1945. Nuoc Viet Nam dan chu cong hoa thanh lap

- Khoi nghia tung phan gianh chinh quyen bo phan trong Cao trao khang Nhat cuu nuoc

- Thoi co trong Cach mang thang Tam, tong khoi nghia gianh chinh quyen trong ca nuoc

- Y nghia, nguyen nhan thang loi, bai hoc lich su cua Cach mang thang Tam nam 1945.

Bai 20. Viet Nam sau Cach mang thang Tam (tu sau 2-9-1945 den truoc 19-12-1946).

- Nhung net chinh tinh hinh nuoc ta sau Cach mang thang Tam

- Buoc dau xay dung chinh quyen moi va cuoc dau tranh chong giac dot, giai quyet kho khan ve tai chinh. Cuoc dau tranh chong ngoai xam, noi phan bao ve chinh quyen cach mang.

- Hoan canh, noi dung, y nghia cua Hiep dinh so bo Viet- Phap (6-3-1946).

Bai 21,22,23:

- Vi sao cuoc khang chien bung no? Noi dung cua duong loi khang chien chong Phap cua Dang

- Nhung chien thang lon:Viet Bac (thu- dong 1947), Bien gioi (thu- dong 1950), Dong - Xuan 1953-1954 va chien dich lich su Dien Bien Phu.

- Nguyen nhan thang loi, y nghia lich su cua cuoc khang chien chong Phap

Bai 24. Mien Bac thuc hien nhiem vu kinh te- xa hoi, Mien Nam dau tranh chong che do Mi- Diem, gin giu hoa binh (1954-1960)

- Nguyen nhan, dien bien, ket qua, y nghia cua phong trao "Dong khoi" (1959-1960)

Bai 25. Xay dung CNXH o mien Bac, chien dau chong chien tranh xam luoc "Chien tranh dac biet" cua de quoc Mi o mien Nam (1967-1965)

- Noi dung Dai hoi lan thu III cua Dang (9-1960)

- Am muu thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Chien tranh dac biet". Quan va dan ta da chien dau va chien thang chien luoc "Chien tranh dac biet" cua Mi- nguy nhu the nao?

Bai 26. Chien dau chong chien luoc "chien tranh cuc bo" o mien Nam va chien tranh pha hoai mien Bac lan thu nhat cua de quoc Mi (1965-1968)

- Am muu thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Chien tranh cuc bo". Quan va dan ta da chien dau va chien thang chien luoc "Chien tranh cuc bo" cua Mi- nguy nhu the nao?

- Su giong va khac nhau giua chien luoc "chien tranh cuc bo" voi chien luoc "Chien tranh dac biet"

Bai 27. Chien dau chong chien luoc "Viet Nam hoa chien tranh" o mien Nam va chien tranh pha hoai mien Bac lan thu hai cua de quoc Mi (1969-1973)

- Am muu thu doan cua Mi- nguy thuc hien chien luoc "Viet Nam hoa chien tranh". Quan va dan ta da chien dau va chien thang chien luoc "Viet Nam hoa chien tranh" cua Mi- nguy nhu the nao?

- Noi dung va y nghia cua Hiep dinh Pari (1/1973).

Bai 28. Khoi phuc va phat trien kinh te- xa hoi mien Bac, giai phong hoan toan mien Nam (1973-1975)

- Cuoc dau tranh chong "binh dinh- lan chiem" tao the va luc tien toi giai phong hoan toan

- Chu truong ke hoach giai phong mien Nam

- Dien bien, ket qua cua cuoc Tong tien cong va noi day mua xuan nam 1975

- Y nghia lich su, nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc

Bai 31. Viet Nam tren duong doi moi di len CNXH (1986-2000)

- Tai sao phai "Doi moi"? Noi dung duong loi "Doi moi"?

- Nhung thanh tuu va y nghia cua cong cuoc "Doi moi" tu 1986-2000.

B. To chuc thuc hien trong qua trinh on tap

1. Nam vung nhung noi dung co ban da neu o muc A

2. Chu y ren luyen ki nang mo ta, phan tich, so sanh, danh gia cung nhu rut ra nhung nguyen nhan, y nghia cua cac su kien lich su.

3. Tap tra loi cac cau hoi trong sach giao khoa

Xem xet ki nhung ki hieu the hien dien bien cua nhung chien dich lon trong cuoc khang chien toan quoc chong Phap va cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc.

4. Ve noi dung su kien lich su, can luu y den tinh chinh xac, khoa hoc, chu y den tinh he thong cua cac su kien.

Nguon: Bo GD-DT

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Lien Xo, Nhat Ban, Dong Au, Bo GD, Trung Quoc, Viet Bac, Chien tranh the gioi Thu Hai, nuoc Viet Nam dan chu cong, Dang Cong San Dong Duong, su phat trien kinh te, Cach Mang Thang Tam, lich su the gioi, Lich su Viet Nam, sau chien tranh, nhu the nao, y nghia, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Lich su

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Lich su co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Lich su de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0