Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly

Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly

Tags: Viet Nam, Ban Khoa, Bo GD, Ban Xa, Dong Nam Bo, Chuyen Dich Co Cau Kinh Te, thuan loi va kho khan, phat trien kinh te, khoa hoc tu nhien, van de quan trong, mon dia ly, thi tot nghiep, dong bang song, sach giao khoa, xa hoi, viec
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly
HS truong DL THPT Doan Thi Diem.

Trong huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia ly cua Bo GD-DT ban hanh co Chuong trinh khong phan ban, Ban Xa hoi & Nhan van, Ban Khoa hoc Tu nhien. Duoi day la nhung huong dan chung.

Chuong trinh khong phan ban

I- Noi dung kien thuc can nam vung:

Xu huong phat trien cua nen kinh te - xa hoi the gioi va khu vuc; Cong cuoc doi moi nen kinh te - xa hoi o nuoc ta.

Chuong I: Cac nguon luc chinh de phat trien kinh te - xa hoi

1. Vi tri, lanh tho VN va y nghia cua no doi voi viec phat trien kinh te - xa hoi. Danh gia nguon tai nguyen thien nhien cua nuoc ta.

2. Tinh hinh dan cu, nguon lao dong va chien luoc phat trien dan so, su dung co hieu qua nguon lao dong cua Nha nuoc.

3. Duong loi phat trien kinh te-xa hoi va co so vat chat ky thuat.

Chuong II: Nhung van de phat trien kinh te - xa hoi

1. Dac diem cua nguon lao dong, tinh hinh su dung lao dong va van de viec lam.

2. Thuc trang nen kinh te va nguyen nhan: Su chuyen dich co cau kinh te theo nganh va theo lanh tho.

3. Tinh hinh von dat dai, hien trang va cac bien phap su dung dat nong nghiep o cac vung khac nhau.

4. Tam quan trong cua san xuat luong thuc, thuc pham: tinh hinh san xuat luong thuc, thuc pham; cac vung trong diem luong thuc, thuc pham.

5. Y nghia cua viec phat trien cay cong nghiep, hien trang phat trien va phan bo cac cay cong nghiep, cac vung chuyen canh cay cong nghiep.

6. Co cau nganh cong nghiep, su phan hoa lanh tho cong nghiep

7. Nhung hoat dong co ban cua kinh te doi ngoai, tinh hinh phat trien cua kinh te doi ngoai va nhung ton tai can khac phuc.

Chuong III: Nhung van de phat trien kinh te - xa hoi trong cac vung

1. Dong bang song Hong: Van de dan so va bien phap giai quyet, nhung thuan loi va kho khan trong van de san xuat luong thuc thuc pham, thuc trang va bien phap khac phuc nhung kho khan.

2. Dong bang song Cuu Long: Van de su dung va cai tao tu nhien; van de luong thuc, thuc pham.

3. Duyen hai mien Trung: Nhung thuan loi va kho khan trong viec phat trien kinh te, van de hinh thanh co cau nong- lam - ngu nghiep, van de hinh thanh co cau cong nghiep va xay dung ket cau ha tang.

4. Trung du va mien nui phia Bac: Van de khai thac cac the manh: khai thac va che bien khoang san, thuy dien; trong cay cong nghiep, cay duoc lieu, rau qua can nhiet doi va on doi, chan nuoi dai gia suc; kinh te bien.

5. Tay nguyen: Nhung thuan loi va kho khan trong phat trien kinh te, van de phat trien cay cong nghiep lau nam, khai thac va che bien lam san, khai thac thuy nang.

6. Dong Nam Bo: Nhung thuan loi va kho khan trong viec phat trien kinh te, van de khai thac lanh tho theo chieu sau trong cong nghiep, dich vu, nong-lam nghiep, phat trien tong hop kinh te bien.

II. Nhung ky nang can phai co:

1. Doc va phan tich ban do, luoc do, atlat, cac loai bieu do, bang so lieu.

2. Ve cac loai bieu do.

3. So sanh, phan tich cac moi quan he: giua tu nhien voi kinh te - xa hoi, giua cac yeu to kinh te - xa hoi voi nhau.

III. Mot so dieu can luu y:

1. Giao vien phai su dung sach giao khoa dia ly lop 12 xuat ban nam 2005 de on tap va huong dan hoc sinh.

2. Khi on tap, HS can chu trong viec tang cuong ren luyen cac ky nang va tu duy dia ly, cach hoc, cach lam bai, han che viec ghi nho may moc.

3. Hoc cach su dung atlat dia ly VN trong hoc tap va lam bai thi.

4. Cac so lieu la can thiet nhung khong yeu cau HS phai nho nhieu so lieu. Van de quan trong la biet cach phan tich cac so lieu de tim ra kien thuc. Khi lam bai, HS co the su dung cac so lieu khong phai cua sach giao khoa dia ly lop 12 xuat ban nam 2005 nhung phai ghi ro nguon goc so lieu.

Chuong trinh phan ban (thi diem) Ban Khoa hoc xa hoi va nhan van

A - Nhung noi dung kien thuc can nam vung: Viet Nam tren con duong doi moi va hoi nhap.

I- Dia ly tu nhien Viet Nam

1. Vi tri dia li, pham vi lanh tho Viet Nam va y nghia cua no doi voi viec phat trien kinh te - xa hoi.

2. Dac diem chung cua tu nhien VN: VN - dat nuoc nhieu doi nui; anh huong cua Bien dong doi voi thien nhien VN; Thien nhien nhiet doi am gio mua ; Su phan hoa cua cua dia hinh, khi hau, thuy van, tho nhuong, sinh vat, canh quan thien nhien.

II- Dia ly dan cu:

Dac diem dan so va phan bo dan cu; Lao dong va viec lam; Do thi hoa o VN.

III- Dia ly cac nganh kinh te:

1. Chuyen dich co cau kinh te

2. Mot so van de phat trien va phan bo nong nghiep: Von dat va su dung von dat; Dac diem nen nong nghiep nuoc ta; co cau nganh nong nghiep; dia ly nganh thuy san va lam nghiep; to chuc lanh tho nong nghiep.

3. Mot so van de ve phat trien va phan bo cong nghiep; Van de phat trien cong nghiep nang luong; phat trien cong nghiep che bien nong, lam, thuy san; phat trien cong nghiep san xuat hang tieu dung; to chuc lanh tho cong nghiep.

4. Mot so van de phat trien va phan bo cac nganh dich vu: Phat trien nganh giao thong van tai; phat trien thong tin lien lac; phat trien thuong mai; phat trien du lich.

IV - Van de phat trien cac vung

Khai thac the manh o Trung du va mien nui Bac bo; phat trien kinh te - xa hoi o Bac Trung Bo; chuyen dich co cau kinh te theo nganh o Dong bang song Hong; phat trien KT -XH o Duyen hai Nam Trung Bo; Khai thac the manh o Tay Nguyen; Khai thac lanh tho theo chieu sau o Dong Nam Bo; Su dung hop ly va cai tap tu nhien o Dong bang SCL; Van de luong thuc, thuc pham o Dong bang song Cuu long; Van de phat trien kinh te, an ninh quoc phong o Bien dong va cac dao, quan dao.

B- Nhung ky nang can co

1. Doc va phan tich ban do, luoc do, Atlat, cac loai bieu do, bang so lieu.

2. Ve cac loai bieu do.

3. So sanh, phan tich cac moi quan he giua tu nhien voi tu nhien, tu nhien voi KT – XH, giua cac yeu to KT – XH voi nhau.

C- Mot so dieu can luu y:

1. Khi on tap, HS can chu trong viec tang cuong ren luyen cac ky nang va tu duy dia ly, cach hoc, cach lam bai, han che viec ghi nho may moc.

2. Hoc cach su dung atlat dia ly VN trong hoc tap va lam bai thi.

3. Cac so lieu la can thiet nhung khong yeu cau HS phai nho nhieu so lieu. Van de quan trong la biet cach phan tich cac so lieu de tim ra kien thuc. Khi lam bai, HS co the su dung cac so lieu khong phai cua sach giao khoa dia ly lop 12 ban KHXH & NV nhung phai ghi ro nguon goc so lieu.

Chuong trinh phan ban (thi diem) Ban Khoa hoc tu nhien.

A- Nhung noi dung kien thuc can nam vung: Viet Nam tren con duong doi moi va hoi nhap.

I- Dia ly tu nhien Viet Nam

1. Vi tri dia li, pham vi lanh tho Viet Nam va y nghia cua no doi voi viec phat trien kinh te - xa hoi.

2. Dac diem chung cua tu nhien VN: VN - dat nuoc nhieu doi nui; anh huong cua Bien dong doi voi thien nhien VN; Thien nhien nhiet doi am gio mua ; Su phan hoa cua cua dia hinh, khi hau, thuy van, tho nhuong, sinh vat, canh quan thien nhien.

II- Dia ly dan cu: Dac diem dan so va phan bo dan cu; Lao dong va viec lam; Do thi hoa o VN.

III - Dia ly cac nganh kinh te:

1. Chuyen dich co cau kinh te

2. Mot so van de phat trien va phan bo nong nghiep: Dac diem nen nong nghiep nuoc ta; co cau nganh nong nghiep; dia ly nganh thuy san va lam nghiep; to chuc lanh tho nong nghiep.

3. Mot so van de ve phat trien va phan bo cong nghiep; Co cau nganh cong nghiep; Van de phat trien mot so nganh cong nghiep trong diem; Van de to chuc lanh tho cong nghiep.

4. Mot so van de phat trien va phan bo cac nganh dich vu: Phat trien nganh giao thong van tai va phat trien thong tin lien lac; phat trien thuong mai; phat trien du lich.

IV- Van de phat trien cac vung:

Khai thac the manh o Trung du va mien nui Bac bo; chuyen dich co cau kinh te theo nganh o Dong bang song Hong; phat trien KT –-XH o Duyen hai mien Trung; Khai thac the manh o Tay Nguyen; Khai thac lanh tho theo chieu sau o Dong Nam Bo; Su dung hop ly va cai tao tu nhien o Dong bang SCL; Van de luong thuc, thuc pham o Dong bang song Cuu long; Van de phat trien kinh te, an ninh quoc phong o Bien dong va cac dao, quan dao. Vung Kinh te trong diem.

B- Nhung ky nang can phai co

1. Doc va phan tich ban do, luoc do, Atlat, cac loai bieu do, bang so lieu.

2. Ve cac loai bieu do.

3. So sanh, phan tich cac moi quan he giua tu nhien voi tu nhien, tu nhien voi KT - XH, giua cac yeu to KT - XH voi nhau.

C- Mot so dieu can luu y:

1. Khi on tap, HS can chu trong viec tang cuong ren luyen cac ky nang va tu duy dia ly, cach hoc, cach lam bai, han che viec ghi nho may moc.

2. Hoc cach su dung atlat dia ly VN trong hoc tap va lam bai thi.

3. Cac so lieu la can thiet nhung khong yeu cau HS phai nho nhieu so lieu. Van de quan trong la biet cach phan tich cac so lieu de tim ra kien thuc. Khi lam bai, HS co the su dung cac so lieu khong phai cua sach giao khoa dia ly lop 12 ban Khoa hoc tu nhien thi diem nhung phai ghi ro nguon goc so lieu.

Nguon: Bo GD-DT

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Dạy bơi cho trẻ: Sao mãi chần chừ!

Mỗi ngày trung bình có hơn 9 trẻ em Việt Nam chết đuối. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu dạy đại trà bơi lội cho học sinh tiểu học nhưng hơn 5 năm qua, đề án mới dừng ở việc thí điểm

Phụ huynh “chịu chết” với lời khen danh hiệu cuối năm của con

Đã sang năm thứ hai các trường thực hiện đánh giá khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thay vì đánh giá xuất sắc, giỏi, tiên tiến như trước đây, cách ghi giấy khen theo phương thức mới khiến nhiều phụ huynh... “chịu chết” với các loại kiểu danh hiệu “hiểu sao cũng được”.

Tìm hiểu: Viet Nam, Ban Khoa, Bo GD, Ban Xa, Dong Nam Bo, Chuyen Dich Co Cau Kinh Te, thuan loi va kho khan, phat trien kinh te, khoa hoc tu nhien, van de quan trong, mon dia ly, thi tot nghiep, dong bang song, sach giao khoa, xa hoi, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0