Huong dan on tap thi tot nghiep THPT phan ban mon Hoa hocDuoi day la huong dan on tap thi tot nghiep trung hoc pho thong (THPT) phan ban mon Hoa hoc cua Bo Giao duc & Dao tao.

A. Nhung diem can luu y khi on tap

1. Tang cuong tong ket, he thong hoa cac kien thuc. Dac biet luu y nhung kien thuc quan trong nhung de quen, de nham lan.

2. HS can tu ren luyen, tu lam nhieu cac bai tap (dac biet la cau hoi trac nghiem khach quan) trong SGK va sach bai tap Hoa hoc 12.

3. Giai thich mot so hien tuong trong cac thi nghiem thuc hanh (do GV khai thac).

4. Phan loai cac dang cau hoi, bai tap co trong SGK va sach bai tap Hoa hoc 12 dong thoi tu tong ket (hoac  nho giao vien giup) cac cach giai de co duong loi dung khi lam bai.

B. Nhung ki nang co ban

1. Viet cong thuc cau tao cac chat huu co da hoc, cau tao mot so loai dong phan mach C, dong phan vi tri, dong phan nhom chuc nang tuong ung va goi ten.

2. Tu cau tao chat huu co suy ra tinh chat hoa hoc co ban cua chat huu co. Tu cau hinh electron cua cac kim loai da hoc suy duoc tinh chat hoa hoc co ban cua moi nhom kim loai tren.

3. Viet thanh thoa cac phuong trinh phan ung: bieu dien tinh chat hoa hoc, dieu che cac chat va bieu dien mot so day bien hoa trong pham vi kien thuc da hoc.

4. Biet cach lien he cac kien thuc da hoc o lop 12 vao thuc tien cuoc song.

5. Biet cach giai mot so dang bai tap: nhan biet, tinh theo phuong trinh hoa hoc, xac dinh cong thuc chat huu co, xac dinh kim loai, tinh thanh phan hon hop va cau hoi trac nghiem khach quan (co trong SGK va sach bai tap hoa hoc 12).

C. Nhung kien thuc co ban

* BAN KHOA HOC TU NHIEN

1. Bo mot so noi dung:

- So luoc cau truc cua protein. Khai niem enzim va axit nucleic, Keo dan.

- Cac kim loai Cu, Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb.

- Phan tich dinh luong hoa hoc.

- Hoa hoc cac van de kinh te, xa hoi va moi truong.

2. Cac day chuyen san xuat cac chat trong cong nghiep chi tap trung vao nguyen tac san xuat va cac phan ung hoa hoc xay ra (chu y cac nguyen tac khoa hoc)

Chuong I. Cacbohidrat

1. Khai niem ve cacbohidrat. Glucozo:

- Trang thai tu nhien. Cau truc phan tu. Tinh chat vat li.

- Tinh chat hoa hoc: Tinh chat ancol da chuc, tinh chat andehit, phan ung len men ruou, tinh chat rieng cua dang mach vong.

- Ung dung va dieu che. Dong phan cua glucozo: Fructozo.

2. Saccarozo:

- Trang thai tu nhien. Cau truc phan tu. Tinh chat vat ly.

- Tinh chat hoa hoc: Phan ung thuy phan. Phan ung cua ancol da chuc (hai truong hop phan ung voi dong (II) hidroxit).

- Ung dung va san xuat duong saccrozo. Dong phan cua Saccarozo: mantozo.

3. Tinh bot:

- Trang thai tu nhien. Cau truc phan tu. Tinh chat vat li.

- Tinh chat hoa hoc: phan ung thuy phan, phan ung mau voi iot.

- Su chuyen hoa tinh bot trong co the va su tao tinh bot trong cay xanh.

4. Xenlulozo:

- Trang thai tu nhien. Cau truc phan tu. Tinh chat vat li.

- Tinh chat hoa hoc: Phan ung thuy phan, phan ung cua ancol da chuc. Ung dung.

Chuong II. Amin – Amino axit va Protein.

1. Amin:

- Dinh nghia, phan loai, dong phan, danh phap va tinh chat vat li.

- Cau tao va tinh chat hoa hoc: tinh chat cua nhom –NH2, phan ung o nhan thom.

- Ung dung va dieu che (tu NH3 va tu C6H5NO2).

2. Amino axit:

- Dinh nghia, phan loai, danh phap va tinh chat vat ly.

- Tinh chat hoa hoc: Tinh luong tinh, phan ung hoa este voi ruou, phan ung trung ngung. Ung dung.

3. Protein:

- Khai niem ve peptit va protein. Tinh chat vat ly cua protein.

- Tinh chat hoa hoc cua protein: phan ung thuy phan, phan ung mau.

Chuong III. Polime va vat lieu polime

Dai cuong ve Polime.

- Dinh nghia, ba cach phan loai va danh phap.

- Hai loai cau truc cua polime. Tinh chat vat ly.

- Tinh chat hoa hoc: phan ung giu nguyen mach, cat mach, tang mach polime.

Cac phuong phap tong hop polime: phan ung trung hop, phan ung trung ngung.

2. Cac vat lieu polime:

- Chat deo: Dinh nghia. Mot so polime dung lam chat deo: PE, PVC, PPF, poli (metylmetacrylat).

- Khai niem ve vat lieu compozit.

3. To tong hop va to nhan tao:

- Dinh nghia, phan loai.

- Mot so loai to tong hop thuong gap (to nilon 6,6 – to lapsan – to nitron)

4. Cao su thien nhien va cao su tong hop:

- Dinh nghia. Cao su thien nhien (cau truc, tinh chat va ung dung).

- Cao su tong hop (cao su buna, cao su isopren, cao su cloropren va floropren).

Chuong IV. Dai cuong ve kim loai.

1. Kim loai:

- Vi tri cua kim loai trong he thong tuan hoan. Tinh chat vat ly cua kim loai: tinh chat chung (tinh deo, tinh dan dien, dan nhiet, anh kim), tinh chat rieng (ti khoi, nhiet do nong chay, tinh cung).

Tinh chat hoa hoc dac trung cua kim loai la tinh khu: Tac dung voi phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4) va voi dung dich axit dac (HNO3, H2SO4), tac dung voi nuoc, tac dung voi dung dich muoi.

2. Hop kim: Dinh nghia. Tinh chat va ung dung cua hop kim.

3. Day dien hoa cua kim loai:

- Khai niem ve cap oxi hoa - khu cua kim loai. Pin dien hoa.

- Dien cuc hidro chuan va The dien cuc chuan cua kim loai.

- Day dien hoa chuan cua kim loai va y nghia.

4. Su dien phan:

- Khai niem ve su dien phan.

- Dien phan cac chat dien li va ung dung.

- Dinh luat Faraday.

5. Su an mon kim loai va cac phuong phap chong an mon kim loai.

6. Nguyen tac dieu che kim loai va 3 phuong phap dieu che kim loai (thuy luyen, nhiet luyen va phuong phap dien phan).

Chuong V. Kim loai kiem, kim loai kiem tho va nhom.

1. Kim loai kiem:

- Vi tri cua kim loai kiem trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly cua kim loai kiem (nhiet do nong chay, nhiet do soi, khoi luong rieng, tinh cung).

- Cau tao nguyen tu va tinh chat hoa hoc dac trung cua cac kim loai kiem la tinh khu manh nhat (minh hoa qua tinh khu cua natri): tac dung voi phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4), tac dung voi nuoc.

- Ung dung cua kim loai kiem. Dieu che kim loai kiem bang phuong phap dien phan.

- Mot so hop chat quan trong cua kim loai kiem (NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3): tinh chat, ung dung, dieu che.

2. Kim loai kiem tho:

- Vi tri cua kim loai kiem tho trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly.

- Cau tao cua kim loai kiem tho va tinh chat hoa hoc dac trung cua kim loai kiem tho (tinh khu manh). Ung dung va dieu che kim loai tho.

- Mot so tinh chat chung cua kim loai kiem tho va mot so hop chat quan trong cua kim loai kiem tho (Ca(OH)2, CaCO3, Ca(HCO3)2, CaSO4, Ca(NO3)2): tinh chat, ung dung.

3. Nuoc cung:

- Khai niem ve nuoc cung, cac loai nuoc cung va tac hai cua nuoc cung.

- Nguyen tac va cac bien phap lam mem nuoc cung.

4. Nhom:

- Vi tri cua Nhom trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly.

- Cau tao cua nguyen tu nhom. Tinh chat hoa hoc cua nhom la tinh khu manh (nhom tac dung voi phi kim, voi axit, oxit kim loai, voi nuoc, voi bazo manh).

- Ung dung va san xuat nhom.

- Mot so hop chat quan trong cua nhom:

+ Al2O3 (tinh chat vat ly, trang thai tu nhien, tinh chat luong tinh, ung dung).

+ Al(OH)3 (tinh chat hoa hoc: tinh khong ben va tinh luong tinh).

+ Al2(SO4)3 (thanh phan cua phen nhom, ung dung).

Chuong VI. Crom - Sat - Dong.

1. Crom:

- Vi tri cua Crom trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly.

- Cau tao va tinh chat hoa hoc cua Crom (tac dung voi phi kim, voi axit va khong tac dung voi nuoc).

- Ung dung va san xuat crom bang phuong phap nhiet nhom.

2. Mot so hop chat cua crom:

- CrO, Cr(OH)2 (tinh bazo va tinh khu); Cr2+ ((tinh khu manh).

- Cr2O3, Cr(OH)3 (tinh luong tinh); Cr3+ (tinh oxihoa va tinh khu; phen crom)

- CrO3 (oxitaxit va tinh oxihoa rat manh); CrO2-4 va Cr2O2-7 (tinh oxihoa manh).

3. Sat:

- Vi tri cua sat trong he thong tuan hoan. Cau tao. Tinh chat vat ly.

- Cau tao va tinh chat hoa hoc: tac dung voi phi kim, axit, muoi, nuoc.

4. Hop chat cua sat:

- Hop chat sat (II):

+ FeO, Fe(OH)2 (tinh bazo va tinh khu); Fe2+ (tinh khu manh)

+ Dieu che va ung dung mot so hop chat sat (II).

- Hop chat sat (III):

+ Fe2O3, Fe(OH)3 (tinh bazo); Fe3+ (tinh oxihoa; phen sat)

+ Dieu che va ung dung mot so hop chat sat (III).

5. Hop kim sat:

+ Phan loai, tinh chat, ung dung cua gang.

+ San xuat gang tu quang sat (nguyen lieu, cac phan ung xay ra, su tao gang).

+ Phan loai, tinh chat, ung dung cua thep.

+ San xuat thep (nguyen lieu, cac phan ung xay ra va cac lo luyen thep)

Chuong VII. Phan tich hoa hoc.

1. Nhan biet mot so ion vo co trong dung dich:

- Nhan biet cac cation kim loai kiem (Na+, K+) va NH+4, Ca2+, Ba2+, Al3+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Mg2+.

- Nhan biet cac anion Cl-, NO-, SO2-3, SO2-4.

2. Nhan biet mot so hop chat huu co:

- Ancol, andehit, axit cacboxylic, glucozo, tinh bot.

- Nhan biet mot so lo hoa chat khong nhan. 

* BAN KHOA HOC XA HOI & NHAN VAN

1. Bo mot so noi dung:

Khai niem ve xa phong va chat tay rua tong hop.

So luoc cau truc cua protein, khai niem enzim va axit nucleic, keo dan.

Cac kim loai Cu, Ni, Sn, Pb.

Hoa hoc cac van de ve kinh te, xa hoi va moi truong.

2. Cac day chuyen san xuat cac chat trong cong nghiep va chi tap trung vao nguyen tac san xuat va cac phan ung hoa hoc xay ra (chu y cac nguyen tac khoa hoc).

Chuong I. Ancol – Phenol

1. Dinh nghia, phan loai, dong phan cua Ancol: (dong phan ve mach cacbon va dong phan ve vi tri nhom hidroxyl), danh phap, bac ruou.

- Tinh chat vat ly. Lien ket hidro.

- Tinh chat hoa hoc cua Ancol: Phan ung the H cua nhom –OH, phan ung the nhom –OH, phan ung tach nuoc (tao aken, tao ete), phan ung oxi hoa (khong hoan toan va hoan toan).

- Dieu che etanol (phuong phap tong hop, sinh hoa) va ung dung cua etanlol.

2. Dinh nghia, phan loai Phenol. Tinh chat vat ly cua C6H5OH.

- Cau tao va tinh chat hoa hoc: phan ung the H cua nhom –OH (tac dung voi nuoc brom, voi HNO3).

- Dieu che (tu benzen). Ung dung.

Chuong II. Andehit – Axit caboxylic.

1. Dinh nghia, phan loai, danh phap cua Andehit.

- Dac diem cau tao va tinh chat hoa hoc cua Andehit: Phan ung cong hidro (phan ung khu andehit) va phan ung oxi hoa khong hoan toan.

- Dieu che (tu ancol, tu hidrocacbon). Ung dung.

2. Dinh nghia, phan loai, danh phap cua Axit cacboxylie.

- Dac diem cau tao va tinh chat vat ly (lien ket hidro lien phan tu).

- Tinh chat hoa hoc cua Axit cacboxylic: + Tinh axit (su dien li thuan nghich, phan ung voi kim loai truoc hidro trong day HDHH, voi bazo va oxit bazo, voi muoi cacbonat). + Phan ung the nhom –OH (este hoa).

- Dieu che axit axetic (len men giam, oxihoa andehit axetic, butan) va ung dung cua axit axetic.

Chuong 3. Este – Lipit

1. Khai niem, danh phap va tinh chat vat li cua Este.

- Tinh chat hoa hoc cua Este: phan ung thuy phan, phan ung o goc hidrocacbon (cong, trung hop). Ung dung.

- Moi quan he giua hidrocacbon va dan xuat chua oxi cua hidrocacbon (chuyen hoa truc tiep, chuyen hoa gian tiep).

2. Khai niem Lipit.

Chat beo: Dinh nghia. TInh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc (phan ung thuy phan, phan ung xa phong hoa, phan ung cong hidro cua chat beo long).

Chuong IV. Cacbohidrat

1. Khai niem ve cacbohidrat. Glucozo:

- Trang thai tu nhien. Cong thuc cau tao. Tinh chat vat li.

- Tinh chat hoa hoc: Tinh chat ancol da chuc, tinh chat andehit, phan ung len men.

- Ung dung va dieu che. Dong phan cua glucozo: Fructozo.

2. Tinh chat vat ly. Cong thuc cau tao viet gon. Tinh chat hoa hoc cua Saccarozo (phan ung thuy phan, phan ung cua ancol da chuc voi mot so hidroxit kim  loai).

San xuat tu duong mia, ung dung.

3. Cau tao phan tu. Tinh chat vat li va tinh chat hoa hoc cua tinh bot: phan ung thuy phan, phan ung mau voi iot. Ung dung.

4. Cong thuc cau tao viet gon. Tinh chat vat li va tinh chat hoa hoc cua Xenlulozo: Phan ung thuy phan, phan ung este hoa voi axit nitric. Ung dung.

Chuong V. Amin – Amino axit va Protein.

1. Dinh nghia, phan loai, dong phan, danh phap. Tinh chat vat li cua Amin.

- Tinh chat hoa hoc va ung dung cua Amin:

+ Tinh bazo (tac dung voi nuoc, voi axit).

+ Phan ung the nguyen tu H o nhom –NH2 bang goc ankyl.

2. Dinh nghia, phan loai, danh phap cua Amino axit:

- Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc cua aminoaxit: Tinh luong tinh, phan ung hoa este cua nhom –OH, phan ung trung ngung giua 2 nhom –NH2 va –COOH.

3. Peptit va Protein:

- Peptit: Khai niem, phan loai, dong phan, danh phap. Tinh chat hoa hoc (phan ung thuy phan, phan ung mau).

- Protein: Dinh nghia, phan loai. Tinh chat vat ly, tinh chat hoa hoc (phan ung thuy phan, phan ung mau).

Chuong VI. Polime va vat lieu polime

Dai cuong ve Polime.

- Dinh nghia, phan loai, danh phap.

- Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc (phan ung giu nguyen mach, cat mach, tang mach polime).

Cac phuong phap tong hop polime: phan ung trung hop, phan ung trung ngung.

2. Chat deo: Dinh nghia. Mot so polime dung lam chat deo: PE, PVC, PPF, poli (metylmetacrylat)

3. To tong hop va to nhan tao:

- Dinh nghia, phan loai.

- Mot so loai to tong hop thuong gap (to nilon 6,6 – to nitron)

4. Cao su thien nhien va cao su tong hop:

- Dinh nghia. Cao su thien nhien (cau truc, tinh chat va ung dung).

- Cao su tong hop (cao su buna, cao su buna – S va cao su buna – N).

Chuong VII. Dai cuong ve kim loai.

1. Vi tri cua kim loai trong he thong tuan hoan. Cau tao cua nguyen tu kim loai, cau tao cua tinh the kim loai va lien ket kim loai.

2. Tinh chat vat ly chung cua kim loai: tinh deo, tinh dan dien, dan nhiet, anh kim.

3. Tinh chat hoa hoc chung cua kim loai la tinh khu: tac dung voi phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4) va voi dung dich axit dac (HNO3, H2SO4), tac dung voi nuoc, tac dung voi dung dich muoi.

4. Cap oxi hoa - khu cua kim loai, so sanh tinh chat nhung cap oxi hoa - khu. Day dien hoa cua kim loai va y nghia cua day dien hoa cua kim loai.

5. Dinh nghia cua hop kim, tinh chat va ung dung cua hop kim. Dieu che hop kim.

6. Su an mon kim loai (dinh nghia, cac kieu an mon kim loai) va cac phuong phap chong an mon kim loai.

7. Nguyen tac dieu che kim loai va 3 phuong phap dieu che kim loai (thuy luyen, nhiet luyen va phuong phap dien phan).

Chuong VIII. Kim loai kiem, kim loai kiem tho va nhom.

1. Vi tri cua kim loai kiem trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly cua kim loai kiem (nhiet do nong chay, nhiet do soi, khoi luong rieng, tinh cung).

- Cau tao nguyen tu va tinh chat hoa hoc dac trung cua cac kim loai kiem la tinh khu manh nhat (minh hoa qua tinh khu cua natri): tac dung voi phi kim, voi dung dich axit loang (HCl, H2SO4), tac dung voi nuoc.

- Ung dung cua kim loai kiem. Dieu che kim loai kiem bang phuong phap dien phan.

- Mot so hop chat quan trong cua kim loai kiem (NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3): tinh chat, ung dung.

2. Vi tri cua kim loai kiem tho trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly.

- Cau tao cua kim loai kiem tho va tinh chat hoa hoc dac trung cua kim loai kiem tho (tinh khu manh). Ung dung va dieu che kim loai tho.

- Mot so hop chat quan trong cua kim loai kiem tho (Ca(OH)2, CaCO3, Ca(HCO3)2, CaSO4, Ca(NO3)2): tinh chat, ung dung.

3. Khai niem ve nuoc cung, cac loai nuoc cung va tac hai cua nuoc cung. Nguyen tac va cac bien phap lam mem nuoc cung.

4. Vi tri cua Nhom trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly.

- Cau tao cua nguyen tu nhom. Tinh chat hoa hoc cua nhom la tinh khu manh (nhom tac dung voi phi kim, voi axit, oxit kim loai, voi nuoc, voi dung dich kiem).

- Ung dung va san xuat nhom.

- Mot so hop chat quan trong cua nhom:

+ Al2O3 (tinh chat vat ly, trang thai tu nhien, tinh chat luong tinh, ung dung).

+ Al(OH)3 (tinh chat hoa hoc: tinh khong ben va tinh luong tinh).

+ Al2(SO4)3 (thanh phan cua phen nhom, ung dung).

Chuong IX. Sat va mot so kim loai quan trong.

1. Vi tri cua sat trong he thong tuan hoan. Cau tao nguyen tu sat. Tinh chat vat ly. Tinh chat hoa hoc cua sat: tac dung voi phi kim, axit, muoi, nuoc.

2. Hop chat sat (II), hop chat sat (III): tinh chat chung, dieu che.

3. San xuat gang, thep: nguyen lieu. Nguyen tac san xuat. Nhung phan ung hoa hoc xay ra trong qua trinh san xuat gang va luyen thep. Cac phuong phap luyen gang thanh thep.

4. Vi tri cua Crom trong bang tuan hoan. Tinh chat vat ly. Cau tao va tinh chat hoa hoc cua Crom (tac dung voi phi kim, voi axit va khong tac dung voi nuoc).

5. Mot so hop chat cua crom:

- Cr2O3, Cr(OH)3 (tinh luong tinh).

- CrO3 (oxitaxit); CrO2-4 va Cr2O2-7 (tinh oxihoa manh).

Nguon: Bo GD&DT

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo Giao, tinh chat vat ly, tinh chat hoa hoc, kim loai kiem tho, chat hoa hoc, mon hoa hoc, thi tot nghiep, bang tuan hoan, cua kim, ung dung, mot so, dinh nghia, tac dung, dieu che, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT phân ban môn Hóa học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT phân ban môn Hóa học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan on tap thi tot nghiep THPT phan ban mon Hoa hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan on tap thi tot nghiep THPT phan ban mon Hoa hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan on tap thi tot nghiep THPT phan ban mon Hoa hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0