Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hom qua, 5/1, Cuc Khao thi va Kiem dinh Chat luong giao duc (Bo GD&DT) da hoan tat ban huong dan cach lam bai thi cac mon trac nghiem nam 2007.

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Huong dan cach lam bai thi trac nghiem se giup thi sinh tranh sai lam.
Anh: Hong Vinh
Truoc do, Bo GD&DT da thong bao cac mon Ngoai ngu, Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc se duoc thi trac nghiem trong cac ky thi tot nghiep THPT, bo tuc THPT (neu co cac mon nay) va thi dai hoc, cao dang.

Thoi gian lam bai thi trac nghiem

Doi voi moi mon thi trac nghiem tot nghiep, thoi gian lam bai la 60 phut. Doi voi moi mon thi trac nghiem tuyen sinh, thoi gian lam bai la 90 phut.

Phieu tra loi trac nghiem

Thi sinh lam bai thi tren phieu tra loi trac nghiem duoc in san theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao.

Bai lam cua thi sinh (phieu tra loi trac nghiem) duoc cham bang may cham chuyen dung (mau phieu tra loi trac nghiem tham khao kem theo trong Phu luc).

De thi

Doi voi ca 02 loai de thi trac nghiem va tu luan:

1. a) Trong ky thi tot nghiep trung hoc pho thong (bao gom ca bo tuc trung hoc pho thong), co de thi rieng cho: Thi sinh hoc chuong trinh THPT phan ban thi diem; Thi sinh hoc chuong trinh THPT khong phan ban; Thi sinh hoc chuong trinh bo tuc THPT.

b) De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang: co phan chung cho tat ca thi sinh va phan rieng cho thi sinh phan ban thi diem, phan rieng cho thi sinh khong phan ban (thi sinh chi duoc lam 1 trong 2 phan rieng cua de thi).

2. Cau truc de thi tu luan duoc thay doi manh theo huong tang viec kiem tra tinh sang tao, ky nang thuc hanh cua thi sinh; moi de thi gom nhieu cau hoi rieng biet.

3. De thi trac nghiem cung duoc in san, phat cho tung thi sinh; tat ca cac cau trac nghiem trong de thi deu co 4 lua chon: A, B, C, D. So phien ban de thi do may tinh xao tron la noi dung duoc bao mat den khi thi xong.

Viec dap ung cac yeu cau cua de thi, pham vi kien thuc, thang diem va yeu cau ve giam sat, bao mat doi voi de thi trac nghiem duoc thuc hien theo quy dinh nhu doi voi de thi tu luan.

Doi voi cac truong cao dang thi tuyen sinh dot 3, Cuc Khao thi va Kiem dinh Chat luong giao duc (CLGD) dap ung ve de thi nhu nam 2006 cho tat ca cac mon thi trac nghiem.

Huong dan tra loi cau trac nghiem nhieu lua chon

Cau trac nghiem nhieu lua chon co hai phan, phan dau (duoc goi la phan dan) neu ra van de, cung cap thong tin can thiet hoac neu mot cau hoi; phan sau la cac phuong an de chon (duoc danh dau bang cac chu cai A, B, C, D).

Trong cac phuong an de chon chi co duy nhat mot phuong an dung (trong cac ky thi hien nay chi dung loai nay); cac phuong an khac duoc dua vao co tac dung “gay nhieu” doi voi thi sinh.

Neu khong nam vung kien thuc ve van de da neu, thi sinh se khong nhan biet duoc trong cac phuong an de chon dau la phuong an dung.

Thi du (cau trac nghiem mon Tieng Anh):

Chon cum tu thich hop voi phan de trong trong cau sau:

If he had listened to our advice, he............his examination.

A. won’t fail B. would not have failed C. would not fail D. did not fail

Tra loi: chon B

De thi trac nghiem do Bo GD-DT to chuc bien soan. Cac cau trac nghiem trong de thi deu co 4 lua chon A, B, C, D.

De thi duoc in san va co nhieu phien ban (moi phien ban co mot ma de thi), do may tinh tu dong xao tron thu tu cau cung nhu thu tu cac phuong an A, B, C, D. So phien ban de thi la noi dung duoc bao mat den khi thi xong.

Phieu tra loi trac nghiem

Thi sinh lam bai tren phieu tra loi trac nghiem duoc in san theo quy dinh cua Bo GD-DT, de cham bang he thong tu dong (gom may quet va may tinh voi phan mem chuyen dung).

Tham khao mau phieu tra loi trac nghiem dung cho thi sinh thi tot nghiep va mau phieu tra loi trac nghiem dung cho thi sinh thi tuyen sinh trong Box.

Nhung dieu thi sinh can luu y khi thi lam bai trac nghiem

1. Ngoai nhung vat dung duoc mang vao phong thi nhu quy dinh trong Quy che thi, de lam bai trac nghiem, thi sinh can mang theo but chi den (loai mem: 2B,...6B), dung cu got but chi, tay chi, but muc hoac but bi (muc khac mau do).

Nen mang theo dong ho de theo doi gio lam bai.

2. Ngay sau khi nhan duoc phieu tra loi trac nghiem, thi sinh dung but muc hoac but bi dien day du bang chu vao cac muc de trong tu so 1 den so 8; ghi so bao danh voi day du cac chu so (ke ca chu so 0 o dau so bao danh, neu co) vao cac o vuong nho tren dau cac cot cua khung so bao danh (muc 9).

Sau do, chi dung but chi, lan luot theo tung cot to kin o co chu so tuong ung voi chu so o dau cot. Luu y chua ghi ma de thi (muc 10).

3. Khi nhan duoc de thi, thi sinh ghi ten va so bao danh cua minh vao de thi. Phai kiem tra de dam bao rang: de thi co du so luong cau trac nghiem nhu da ghi trong de; noi dung de duoc in ro rang, khong thieu chu, mat net; tat ca cac trang cua de thi deu ghi cung mot ma de thi (o cuoi trang). Neu co nhung chi tiet bat thuong, thi sinh phai bao ngay cho giam thi de xu ly.

De thi co ma so rieng. Thi sinh xem ma de thi (in tren dau de thi) va dung but muc hoac but bi ghi ngay 3 chu so cua ma de thi vao 3 o vuong nho o dau cac cot cua khung chu nhat (muc so 10 tren phieu tra loi trac nghiem); sau do chi dung but chi lan luot theo tung cot to kin o co chu so tuong ung voi chu so o dau moi cot.

4. Khi tra loi tung cau trac nghiem, thi sinh can doc ky noi dung cau trac nghiem. Phai doc het tron ven moi cau trac nghiem, ca phan dan va bon lua chon A, B, C, D de chon phuong an dung (A hoac B, C, D) va chi dung but chi to kin o tuong ung voi chu cai A hoac B, C, D trong phieu tra loi trac nghiem.

Chang han, thi sinh dang lam cau 5, chon C la phuong an dung thi thi sinh to den o co chu C tren dong co so 5 cua phieu tra loi trac nghiem.

5. Can dac biet chu y nhung dieu sau day:

a) Lam den cau trac nghiem nao thi sinh dung but chi to ngay o tra loi tren phieu tra loi trac nghiem, ung voi cau trac nghiem do. Tranh lam toan bo cac cau cua de thi tren giay nhap hoac tren de thi roi moi to vao phieu tra loi trac nghiem, vi de bi thieu thoi gian.

b) Tranh viec chi tra loi tren de thi hoac giay nhap ma quen to tren phieu tra loi trac nghiem.

c) Chi to cac o bang but chi. Trong truong hop to nham hoac muon thay doi cau tra loi, thi sinh dung tay tay that sach chi o o cu, roi to o khac ma minh moi lua chon.

d) So thu tu cau tra loi ma thi sinh lam tren phieu tra loi trac nghiem phai trung voi so thu tu cau trac nghiem trong de thi. Tranh truong hop tra loi cau trac nghiem nay nhung to vao hang cua cau khac tren phieu tra loi trac nghiem.

e) Tranh viec to 2 o tro len cho mot cau trac nghiem (vi cau trac nghiem chi duoc cham neu chi co 1 phuong an tra loi).

g) Khong nen dung lai qua lau truoc mot cau trac nghiem nao do; neu khong lam duoc cau nay thi sinh nen tam thoi bo qua de lam cau khac; cuoi gio co the quay tro lai lam cau trac nghiem da bo qua, neu con thoi gian.

6. Khi thi trac nghiem, thi sinh phai tuan thu cac quy dinh chung trong Quy che thi hien hanh va nhung yeu cau ve thi trac nghiem:

a) Chi co phieu tra loi trac nghiem moi duoc coi la bai lam cua thi sinh. Bai lam phai co 2 chu ky cua 2 giam thi.

b) Tren phieu tra loi trac nghiem chi duoc viet mot thu muc khong phai la muc do va to chi den o o tra loi; khong duoc to bat cu o nao tren phieu tra loi trac nghiem bang but muc, but bi.

c) Khi to cac o bang but chi, phai to dam va lap kin dien tich ca o; khong gach cheo hoac chi danh dau vao o duoc chon.

d) Ung voi moi cau trac nghiem chi duoc to 1 o tra loi.

d) De cho bai lam cua thi sinh duoc cham (bang may) thi sinh phai giu phieu sach se, khong lam rach, lam nhau hoac co vet gap, mep giay bi quan.

e) Ngoai 10 muc can ghi tren phieu bang but muc va cac cau tra loi to chi, thi sinh tuyet doi khong duoc viet gi them hoac de lai dau hieu rieng tren phieu tra loi trac nghiem. Bai co dau rieng se bi coi la pham quy va khong duoc cham diem.

g) Thi sinh co the viet nhap tren giay nhap, nhung khong duoc chep lai bat cu cau trac nghiem nao cua de thi ra giay. Khong duoc thao roi tung to cua de thi.

h) Thi sinh lam xong bai phai ngoi tai cho, khong nop bai trac nghiem truoc khi het gio lam bai.

i) Khi het gio lam bai thi trac nghiem, co lenh thu bai, thi sinh phai ngung lam bai, bo but xuong, up sap de thi va phieu tra loi trac nghiem xuong mat ban, cho nop phieu tra loi trac nghiem va de thi theo huong dan cua giam thi.

Thi sinh khong lam duoc bai van phai nop phieu tra loi trac nghiem va de thi. Khi nop phieu tra loi trac nghiem, thi sinh phai ky ten vao danh sach thi sinh nop bai.

k) Thi sinh chi duoc roi khoi cho cua minh sau khi giam thi da kiem du so phieu tra loi trac nghiem cua ca phong thi va cho phep thi sinh ra ve.

l) Thi sinh duoc de nghi phuc khao bai thi trac nghiem cua minh; de duoc phuc khao, thi sinh lam cac thu tuc theo quy che.

Gioi thieu cau truc mot so de thi trac nghiem nam 2007 (du kien)

Ghi chu:

- Thoi gian lam bai doi voi thi tot nghiep trung hoc pho thong (bao gom ca bo tuc trung hoc pho thong) la 60 phut, doi voi thi tuyen sinh dai hoc, cao dang la 90 phut.

- Chu so trong ngoac don la so luong (du kien) cau trac nghiem cua tung phan.

MON: VAT LI (Thi tot nghiep, chuong trinh khong phan ban)

1- Dao dong co hoc (5)

- Dai cuong ve dao dong dieu hoa
- Con lac lo xo
- Con lac don
- Tong hop dao dong
- Dao dong tat dan
- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2- Song co hoc, am hoc (3)

- Dai cuong ve song co hoc
- Song am
- Giao thoa
- Song dung

3- Dong dien xoay chieu (7)

- Dai cuong ve dong dien xoay chieu
- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien
- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh
- Cong suat cua dong dien xoay chieu
- May phat dien xoay chieu mot pha
- Dong dien xoay chieu ba pha
- Dong co khong dong bo ba pha
- May bien the, su truyen tai dien nang
- May phat dien mot chieu
- Chinh luu dong dien xoay chieu

4- Dao dien tu, song dien tu (3)

- Mach dao dong, dao dong dien tu
- Dien tu truong
- Song dien tu
- Su phat va thu song dien tu

5- Su phan xa va khuc xa anh sang (5)

- Guong phang
- Guong cau
- Su khuc xa anh sang va chiet suat
- Hien tuong phan xa toan phan
- Lang kinh
- Thau kinh mong

6- Mat va cac dung cu quang hoc (3)

- May anh
- Mat
- Kinh lup
- Kinh hien vi
- Kinh thien van

7- Tinh chat song cua anh sang (5)

- Tan sac anh sang
- Giao thoa anh sang
- Buoc song ma mau sac anh sang
- May quan pho
- Quang pho lien tuc
- Quang pho vach
- Tia hong ngoai
- Tia tu ngoai
- Tia Ron ghen

8- Luong tu anh sang (4)

- Hien tuong quang dien ngoai
- Thuyet luong tu anh sang
- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien
- Mau Bo va Nguyen tu Hydro

9- Vat li hat nhan (5)

- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu
- Su phong xa
- Phan ung hat nhan
- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong. Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng
- Nang luong hat nhan

MON: VAT LI (Thi tot nghiep, chuong trinh phan ban)

1- Dao dong co hoc (5)

- Dai cuong ve dao dong dieu hoa
- Con lac lo xo
- Con lac don
- Tong hop dao dong
- Dao dong tat dan
- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2- Song co hoc, am hoc (3)

- Dai cuong ve song co hoc
- Song am
- Giao thoa
- Song dung

3- Dong dien xoay chieu (7)

- Dai cuong ve dong dien xoay chieu
- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien
- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh
- Cong suat cua dong dien xoay chieu
- May phat dien xoay chieu mot pha
- Dong dien xoay chieu ba pha
- Dong co khong dong bo ba pha
- May bien the, su truyen tai dien nang
- May phat dien mot chieu
- Chinh luu dong dien xoay chieu

4- Dao dien tu, song dien tu (3)

- Mach dao dong, dao dong dien tu
- Dien tu truong
- Song dien tu
- Su phat va thu song dien tu

5- Chuyen dong cua vat ran (8)

- Chuyen dong cua mot vat ran quanh mot truc co dinh
- Momen luc, mo men quan tinh cua mot vat
- Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, mo men dong luc cua vat ran. Dinh luat bao toan mo men dong luong
- Chuyen dong cua khoi vat ran. Dong nang cua vat ran chuyen dong tich tien
- Dong nang cua vat ran quanh mot truc
- Can bang tinh cua vat ran
- Hieu luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song
- Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh. Mat chan de

6- Tinh chat song cua anh sang (5)

- Tan sac anh sang
- Giao thoa anh sang
- Buoc song ma mau sac anh sang
- May quan pho
- Quang pho lien tuc
- Quang pho vach
- Tia hong ngoai
- Tia tu ngoai
- Tia Ron ghen

7- Luong tu anh sang (4)

- Hien tuong quang dien ngoai
- Thuyet luong tu anh sang
- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien
- Mau Bo va Nguyen tu Hydro

8- Vat li hat nhan (5)

- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu
- Su phong xa
- Phan ung hat nhan
- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong. Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng
- Nang luong hat nhan

MON: VAT LI (Thi tuyen sinh)

1- Dao dong co hoc (6)

- Dai cuong ve dao dong dieu hoa
- Con lac lo xo
- Con lac don
- Tong hop dao dong
- Dao dong tat dan
- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2- Song co hoc, am hoc (4)

- Dai cuong ve song co hoc
- Song am
- Giao thoa
- Song dung

3- Dong dien xoay chieu (9)

- Dai cuong ve dong dien xoay chieu
- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien
- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh
- Cong suat cua dong dien xoay chieu
- May phat dien xoay chieu mot pha
- Dong dien xoay chieu ba pha
- Dong co khong dong bo ba pha
- May bien the, su truyen tai dien nang
- May phat dien mot chieu
- Chinh luu dong dien xoay chieu

4- Dao dien tu, song dien tu (4)

- Mach dao dong, dao dong dien tu
- Dien tu truong
- Song dien tu
- Su phat va thu song dien tu

5- Su phan xa va khuc xa anh sang (6)

- Guong phang
- Guong cau
- Su khuc xa anh sang va chiet suat
- Hien tuong phan xa toan phan
- Lang kinh
- Thau kinh mong

6- Mat va cac dung cu quang hoc (4)

- May anh
- Mat
- Kinh lup
- Kinh hien vi
- Kinh thien van

7- Tinh chat song cua anh sang (6)

- Tan sac anh sang
- Giao thoa anh sang
- Buoc song ma mau sac anh sang
- May quan pho
- Quang pho lien tuc
- Quang pho vach
- Tia hong ngoai
- Tia tu ngoai
- Tia Ron ghen

8- Luong tu anh sang (5)

- Hien tuong quang dien ngoai
- Thuyet luong tu anh sang
- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien
- Mau Bo va Nguyen tu Hydro

9- Vat li hat nhan (6)

- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu
- Su phong xa
- Phan ung hat nhan
- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong. Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng
- Nang luong hat nhan

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Click vao de thi de xem ro hon

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Click vao de thi de xem ro hon

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Click vao de thi de xem ro hon

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Click vao de thi de xem ro hon

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Click vao de thi de xem ro hon

Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Click vao de thi de xem ro hon

Ho Thu
Nguon: Bo GD-DT

Viet Bao
Comment :Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
How to make test items of the Ministry of Education
Ministry of Education, Bureau of Investigation, Form Bo, physics, Ron Ray, atomic mass unit, AC three-phase asynchronous motors set, the transmit power, binding energy, photonics, high schools, answer sheet, electromagnetic waves, graduation exams, tests, 5
TP - Today, 5/1, Department Testing and Quality of Education (MOET) has completed the test instructions on how to test subjects in 2007 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm của Bộ GD- ĐT

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm của Bộ GD- ĐT bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan lam bai thi trac nghiem cua Bo GD DT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0