Hoi nghi Trung uong 7 khoa XI Xem xet quyet dinh 6 van de lonSang ngay 2/5, Hoi nghi lan thu 7 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI da khai mac tai Ha Noi.

Tai Hoi nghi lan nay, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI se xem xet, quyet dinh, cho y kien chi dao doi voi cac van de lon, bao gom: Tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu Trung uong den co so; doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van; Du thao sua doi Hien phap nam 1992; so ket 1 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang; quy hoach can bo cap chien luoc; chu dong ung pho voi bien doi khi hau, day manh cong tac bao ve tai nguyen, moi truong va mot so van de quan trong khac.

Nhung van de lon se duoc xem xet, quyet dinh tai Hoi nghi Trung uong 7 (khoa XI) lan nay la: Tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu Trung uong den co so; doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van; Du thao sua doi Hien phap nam 1992; So ket mot nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang; quy hoach can bo cap chien luoc; chu dong ung pho voi bien doi khi hau, day manh cong tac bao ve tai nguyen, moi truong va mot so van de quan trong khac...

Hoi nghi Trung uong 7 (khoa XI): Xem xet, quyet dinh 6 van de lon

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong phat bieu khai mac Hoi nghi Trung uong 7 (khoa XI)

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da neu mot so y kien co tinh chat goi mo, neu van de de Trung uong thao luan, xem xet, quyet dinh.

Thu nhat, ve tiep tuc doi moi, hoan thien he thong chinh tri tu Trung uong den co so, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh, cac dong chi Uy vien Trung uong can tap trung thao luan, danh gia toan dien cac van de lien quan den viec quan triet va to chuc thuc hien cac Nghi quyet, ket luan cua Trung uong, chi ra mat duoc va mat chua duoc, phan tich nguyen nhan, de xuat cac quan diem, chu truong va bien phap khac phuc nhung han che, yeu kem.

Chu y lam ro, vi sao o mot so noi vai tro lanh dao cua cap uy va to chuc dang chua duoc phat huy day du; hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc cham duoc nang cao; viec doi moi to chuc, noi dung, phuong thuc hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi chua manh, tinh trang "hanh chinh hoa" cham duoc khac phuc? Vi sao cai cach hanh chinh chua dat duoc ket qua mong muon; bo may to chuc va tong bien che van tiep tuc phinh to, nhat la o cap tong cuc, cac don vi truc thuoc bo va chinh quyen co so...

Thu hai, ve doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van trong tinh hinh moi, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong khang dinh, cong tac dan van la nhiem vu co y nghia chien luoc doi voi toan bo su nghiep cach mang cua Dang va dan toc.

Trong nhieu nam qua, nhat la tu khi ban hanh Nghi quyet Trung uong 8b (khoa VI), cong tac quan chung cua Dang tiep tuc duoc doi moi, gop phan lam nen nhung thanh tuu co y nghia lich su cua su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Nhan thuc ro nhung kho khan, thach thuc, thay het nhung han che, yeu kem va nguyen nhan, chung ta can xac dinh dung muc tieu, yeu cau, quan diem, tu tuong chi dao va nhiem vu, giai phap de doi moi, tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac dan van trong tinh hinh moi, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh.
Hoi nghi Trung uong 7 (khoa XI): Xem xet, quyet dinh 6 van de lon

Cac dai bieu du Hoi nghi Trung uong 7 (khoa XI)

Thu ba, ve Du thao sua doi Hien phap nam 1992, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi cac dong chi Uy vien Trung uong bam sat Cuong linh cua Dang, cac Nghi quyet, Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 2 va Hoi nghi Trung uong 5 ve sua doi Hien phap nam 1992, nghien cuu that ky, thao luan that sau cac noi dung Bao cao giai trinh, tiep thu vao ban Du thao sua doi Hien phap ma Uy ban sua doi Hien phap trinh, dong gop nhieu y kien co chat luong. Tinh than chung la phai chan thanh lang nghe y kien cua nhan dan, tiep thu toi da nhung y kien hop ly; kien tri nhung van de co tinh nguyen tac, thuoc ve ban chat cua che do chinh tri va Nha nuoc ta, tiep tuc khang dinh Nha nuoc ta la Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan, do Dang Cong san Viet Nam lanh dao; tat ca quyen luc Nha nuoc thuoc ve nhan dan ma nong cot la lien minh giai cap cong-nong va doi ngu tri thuc; quyen luc Nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop va kiem soat giua cac co quan trong viec thuc hien cac quyen lap phap, hanh phap, tu phap; phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia…

Dong thoi, tiep tuc ke thua nhung quy dinh cua Hien phap nam 1992 va cac ban Hien phap truoc day con phu hop; chi sua doi, bo sung nhung van de thuc su can thiet, da ro, duoc thuc tien kiem nghiem va co su thong nhat cao. Doi voi nhung van de moi hoac con nhieu y kien khac nhau, Trung uong can xem xet, trao doi that ky de co phuong an tiep thu, giai trinh phu hop.

Thu tu, ve so ket 1 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong khang dinh, Nghi quyet "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay" la mot Nghi quyet rat quan trong, duoc dong dao can bo, dang vien va nhan dan dac biet quan tam va theo doi, ngay tu khi Nghi quyet moi duoc ban hanh cung nhu trong suot qua trinh trien khai thuc hien.

Sau hon 1 nam thuc hien, chung ta can so ket de kip thoi rut kinh nghiem va co nhung nhan dinh, danh gia thong nhat, tao su dong thuan cao, lam co so cho viec tiep tuc lanh dao, chi dao thuc hien tot hon nua Nghi quyet nay.

Thu nam, ve xay dung quy hoach can bo cap chien luoc, theo Tong Bi thu Nguyen Phu Trong, thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang va Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay", thoi gian qua, Bo Chinh tri da som chi dao trien khai viec xay dung De an quy hoach can bo cap chien luoc.

Sau khi duoc Hoi nghi Trung uong 6 (khoa XI) thong qua De an, Bo Chinh tri da khan truong chuan bi de trinh Hoi nghi Trung uong lan nay cho y kien ve du kien quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc nhiem ky 2016-2021 va cac nhiem ky tiep theo.

Voi tinh than trach nhiem cao, cac dong chi Uy vien Trung uong da tich cuc tham gia phat hien, gioi thieu nguon quy hoach. Tong hop ket qua phat hien, gioi thieu, buoc dau cho thay nguon can bo kha doi dao ve so luong, co du 3 do tuoi cho cac chuc danh, trong do co kha nhieu can bo tre, can bo nu. Bo Chinh tri da xem xet, thao luan va co y kien so bo ve chuc danh nhan su du kien dua vao Quy hoach nhiem ky 2016-2021 va cac nhiem ky tiep theo.

Tai Hoi nghi nay, Bo Chinh tri de nghi Ban Chap hanh Trung uong cho y kien ve nguyen tac, tieu chi, phuong phap lua chon nhan su dua vao quy hoach; ve so luong cho moi chuc danh; ve co cau do tuoi, gioi tinh, thanh phan xuat than va phuong an nhan su cu the dua vao quy hoach, sau do giao cho Bo Chinh tri can cu y kien cua Trung uong can nhac, quyet dinh chinh thuc.

Thu sau, ve ung pho voi bien doi khi hau, bao ve tai nguyen, moi truong, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong khang dinh, nhiem vu dat ra tai Hoi nghi Trung uong lan nay la phai ban bac thau dao de co nhung chu truong, phuong huong dung dan, kip thoi chi dao thuc hien co ket qua linh vuc nay, nham quan triet, cu the hoa quan diem phat trien ben vung cua Dai hoi XI, thuc hien muc tieu chien luoc phat trien kinh te-xa hoi den nam 2020 cung nhu lau dai cua dat nuoc.

"Cac dong chi Uy vien Trung uong can thao luan, danh gia that khach quan, khoa hoc tinh hinh bien doi khi hau, tai nguyen, moi truong va cong tac ung pho voi bien doi khi hau o nuoc ta trong thoi gian qua nhat la tinh trang nuoc bien dang, ngap lut, trieu cuong, xam nhap man; phong tranh, giam nhe tac hai cua thien tai, bao lu, han han; quan ly, khai thac, su dung tai nguyen, khoang san, tim kiem, phat trien cac nguon moi thay the; phong ngua va kiem soat o nhiem, bao ve moi truong, bao ton thien nhien va da dang sinh hoc...", Tong Bi thu Nguyen Phu Trong noi.

Cuoi cung, nhan manh nhung noi dung trinh Hoi nghi Trung uong lan nay deu la nhung van de rat kho, phuc tap nhung rat quan trong doi voi su phat trien ben vung cua dat nuoc, khong chi trong nhiem ky nay ma cho ca cac nhiem ky tiep theo, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong de nghi Hoi nghi Trung uong va cac dong chi tham du Hoi nghi phat huy cao do tinh than trach nhiem, tap trung nghien cuu, thao luan ky luong, cho y kien de hoan thien cac bao cao, de an va xem xet, quyet dinh vao cuoi ky hop.

Theo chuong trinh, Hoi nghi se dien ra tu ngay 2-11/5/2013.


(chinhphu.vn)

Viet Bao

Video nổi bật

Em bé 6 tháng tuổi ngừng khóc khi nghe bản Hit của Taylor Swiff
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường "từ xa"

Những ngày qua, trên mạng in-tơ-nét, xuất hiện vi-đê-ô cờ-líp ghi lại cảnh nhiều học sinh dùng ghế nhựa đánh một học sinh khác dẫn đến bị thương ngay tại lớp học ở Trà Vinh. Sự việc cho thấy ngành giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) cũng như gia đình cần quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống và có các giải pháp ngăn chặn quyết liệt hơn đối với học sinh.

Nỗi sợ hãi mang tên “lớp trưởng”

Việc giáo viên chủ nhiệm trao quá nhiều quyền cho lớp trưởng ngay từ khi các em còn rất nhỏ là một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, trong đó có bạo lực tinh thần.

Tri thức làm người - dạy xổi, mới nên nông nỗi

Gần đây, những vụ việc bạo lực phản cảm xảy ra liên tiếp trong nhà trường, gây bức xúc, bàng hoàng dư luận. Để lý giải về hiện tượng xã hội đáng báo động này, PV có cuộc trao đổi với TS tâm lý Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội – Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng.

Tìm hiểu: Nguyen Phu Trong, Bo Chinh, Ha Noi, ban chap hanh trung uong, sua doi hien phap, Bien Doi Khi Hau, Quy Hoach Can Bo, tong bi thu, xay dung dang, tai hoi nghi, su lanh dao, doi moi, xi
Van de
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0