Ho so xet tuyen NV2 gom nhung giHo so xet tuyen NV2 gom nhung gi
Thi sinh xem diem thi DH 2007. (Anh: Vnexpress).

Thac mac ve diem san NV2 khoi D? Truong nao xet tuyen NV2 khoi A va B? He CD truong DH Cong nghiep Ha Noi co xet tuyen NV2? He ngoai ngan sach truong Ngoai thuong?…

Hoi: Truong DH Cong nghiep Ha Noi tuyen sinh NV2 nganh Tieng Anh (ngoai ngu he so 2) chi tieu 60, diem san NV2 la 20 diem. Vay so diem 20 nay da nhan he so mon ngoai ngu chua? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Tra loi:

Diem san nganh Tieng Anh co nhan he so mon ngoai ngu. Muc diem san dua ra ap dung cho HSPT o KV3

Hoi: Voi ket qua thi khoi A duoc 14.5 diem, Khoi B duoc 16.5 diem; Vay em co the dang ky vao hoc tai truong DH hoac Cao dang thuoc he cong lap khoi Kinh te? Em thuoc KV2 NT. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

DT da tong hop toan canh NV2 hai mien Bac va Nam nen em chiu kho tham khao tim kiem. Rieng cac truong CD DT se cung cap cho thi sinh trong mot vai ngay toi.

Hoi: Em gai cua em nam nay thi vao Dai hoc Ngoai thuong chuyen nganh ke toan (khoi D1), em dat co 15 diem. Em thay truong DH Kinh doanh Cong nghe Ha Noi co nhu cau lay them nguyen vong 2 va co ca chuyen nganh Ke toan. Neu nhu vay, em cua em co the nop ho so vao truong do khong, ho so gom nhung gi va dia chi cua truong do o dau? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Tat nhien la hoan toan duoc vi em ban da tren muc diem san cua truong.

Ho so xet tuyen NV2 gom:

+ Giay chung nhan diem so 2 co ghi day du thong tin ve ma nganh, ma truong dang ki xet tuyen.

+ 01 phong bi co dan san tem va dia chi de nhan ket qua xet tuyen.

+ Le phi xet tuyen 15.000d

Ho so xet tuyen gui qua duong buu dien bang hinh thuc chuyen phat nhanh.

Thoi gian nhan ho so: 25/8-10/9

Dia chi cua truong:

Truong DH Kinh doanh Cong nghe Ha Noi - 29A Ngo 124, Pho Vinh Tuy, Quan Hai Ba Trung - Ha Noi.

Hoi: Em thi khoi A truong DHBK Ha Noi nhung khong do vi chi dat 19 diem. Vay em muon xet tuyen NV2 vao he CD cua truong DH Cong nghiep Ha Noi co duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong DH Cong nghiep vua thong bao xet tuyen NV2 vao he CD voi muc diem san dao dong tu 12-16 diem.

Nhu vay em hoan toan duoc phep tham gia xet tuyen.

Hoi: Cho em hoi viec xet tuyen NV2 co phai gui bang phong bi theo dia chi lien lac cua minh va truong theo duong chuyen phat nhanh khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Dung nhu vay. Cac truong chi nhan ho so xet tuyen NV2 qua duong buu dien bang hinh thuc chuyen phat nhanh. Cac truong khong nhan ho so truc tiep tai truong.

Hoi: Neu em tot nghiep cao dang chinh quy cua truong A thi em co the thi tuyen de duoc hoc lien thong dai hoc cung nganh o truong B duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hoan toan duoc phep mien la chuyen nganh ban du thi trung voi chuyen nganh ban tot nghiep he CD.

Hoi: Em thi DH Ngoai rhuong duoc 24.5 diem va dang ki vao khoa ke toan, nam nay diem chuan vao truong la 26 diem, hien nay nha truong dang xin Bo GD-DT cho phep mo he ngoai chi tieu ngan sach.

Vay em xin hoi, neu co he ngoai ngan sach em co duoc vao khoa em dang ki hay khong? Che do hoc co giong nhu cac thi sinh do chinh thuc khong? Chi phi hoc nhu the nao?

Neu co he ngoai ngan sach va em du diem vao thi giay bao do co duoc gui cung dot voi cac ban do chinh thuc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong DH Ngoai thuong co xet tuyen them he ngoai ngan sach nganh Ke toan nen em hoan duoc phep dang ki vao khoa nay.

Viec co em co duoc theo hoc hay khong phu thuoc vao viec xet tuyen. Nha truong se lay diem tu cao xuong thap trong so nhung thi sinh dang ki he ngoai ngan sach cho den du chi tieu duoc Bo GD-DT cho phep.

Che do hoc hoan toan giong cac thi sinh do chinh thuc. Diem khac duy nhat la thi sinh phai nop chi phi dao tao cao hon cac thi sinh do chinh thuc khoang 5-6 trieu/nam.

Neu em trung tuyen nha truong van gui giay bao trung tuyen cho em, tuy nhien se cham hon so voi cac thi sinh do chinh thuc.

Hoi: Em toi thuoc doi tuong uu tien 04 thi se duoc cong bao nhieu diem? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Doi tuong 04 thuoc nhom uu tien 1 nen em duoc cong 2 diem uu tien doi tuong.

Hoi: Em thi khoi D1 Hoc vien Bao chi duoc 15 diem. Diem chuan cua KV3 la 18 diem. Em thuoc KV1, doi tuong 01 (dan toc thieu so). Nhu vay thi em co trung tuyen khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Diem chuan danh cho thi sinh KV3 la 18 diem nen diem chuan danh cho thi sinh o KV1, doi tuong 01 la 14,5 diem. Em duoc 15 diem nen em da trung tuyen.

Hoi: Hien nay truong DH Y Duoc TPHCM da gui giay bao trung tuyen chua? Gui ve noi dang ky thi hay ve dai chi ma em ghi tren phieu so? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Truong Y Duoc bat dau gui giay bao trung tuyen cho thi sinh. Giay bao trung tuyen se gui theo dia chi em ghi tren phong bi nop cung ho so DKDT.

Hoi: Ban em thi vao truong Hoc vien Phong khong Khong quan mien Bac duoc 18 diem xep thu 163, nganh chi huy tham muu, chi tieu truong 310. Vay tai sao diem chuan lai la 22 trong khi chi co 4 thu khoa dat 21 diem? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Du lieu diem thi truong cung cap tren mang la danh sach nhung thi sinh khong trung tuyen. Nhung thi sinh trung tuyen truong khong cong bo cong khai ma cong bo theo duong noi bo.

Hoi: Cho em hoi chi tieu va diem xet tuyen NV2 cua truong DH Van hoa TPHCM? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

DT da tong hop Toan canh NV2 cac truong DH, HV phia Nam , trong do co truong DH Van hoa TPHCM. Em chiu kho tra cuu nhe.

Hoi: Neu em thi mot truong CD, de rieng cua truong do nhung em lai khong du diem trung tuyen. Vay em lay ket qua do xet tuyen vao truong CD khong thi co tuyen NV2 duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Cac truong xet tuyen NV2 chi xet tuyen nhung thi sinh tham du ki thi DH, khong xet tuyen nhung thi sinh tham du ki thi CD theo de thi rieng.

Do do em khong co co hoi xet tuyen NV2 vao cac truong CD khong to chuc thi.

Hoi: Em xem tren mang thay diem chuan cua truong DH Quoc gia TPHCM khoa Kinh te doi ngoai la 20,5 diem nhung NV2 lai lay diem san la 16 diem. Theo em duoc biet thi diem chuan san NV2 phai cao hon hoac bang diem chuan NV1, nhu vay la sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Hoan toan chinh xac nhu em noi, diem san NV2 phai tu muc diem chuan NV1 tro len.

Co the du lieu em doc duoc co sai sot. Em nen noi ro thong tin em doc o dau de Ban tu van co the tra loi chinh xac hoac em vao website cua truong de co thong tin toan canh xet tuyen NV2. Dia chi website: http://www.vnuhcm.edu.vn/daotao/daihoc/tuyensinh/thongtints/diemchuan07.htm

Hoi: Khoa Kinh te Doi ngoai cua DH Kinh te thuoc DHQGHN xet tuyen NV2 voi chi tieu la 9 va diem la 19d, khong biet diem nay da nhan he so 2 mon ngoai ngu chua?

Em thi DH Ngoai thuong Ha Noi thieu 1 diem so voi diem chuan, nhung CS2 (TPHCM) em lai thua mot diem, xin hoi em co the chuyen dia diem vao Nam hoc duoc khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

+ Diem san 19 diem cua truong DH Kinh te thuoc DH Quoc gia Ha Noi khong nhan he so mon ngoai ngu.

+ Thi sinh DKDT o co so nao chi duoc phep xet tuyen NV1 o co so do. Nhu vay em khong the lay diem tai co so minh du thi de xet tuyen NV1 vao co so minh khong dang ki du thi.

Hoi: Em thi truong sy quan luc quan 1 voi so bao danh 2067 sao bay gio do diem thi no lai bao la khong ton tai nghia la sao?Hay la truong do chua cap nhap het thong tin cua thi sinh? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Cac truong khoi Quan doi he Quan su thuong chi cung cap du lieu nhung thi sinh khong trung tuyen con nhung thi sinh trung tuyen thi khong cong bo.

Do do em co the hi vong minh da trung tuyen nen khong co ten trong qua trinh tra cuu.

Ban Tu van Tuyen sinh

Viet Bao

Video nổi bật

Thời đi học bị bắt nạt của Xuân Bắc
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Cảnh báo hồ sơ ảo xét tuyển đại học

 Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT đã công bố quy trình tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp và rút hồ sơ. Phần khó sẽ rơi vào các trường với khả năng xuất hiện hồ sơ ảo ở một số nhóm ngành.

Đích hướng đến là chất lượng

Đến thời điểm này, đánh giá của nhiều giáo viên và người dân, có thể điểm thi sẽ làm các trường ĐH, CĐ vất vả hơn trong việc xét tuyển, nhưng đích đến quan trọng nhất của kỳ thi đã đạt được đó là chất lượng thật.

"Sập mạng tra cứu điểm thi là điều dễ hiểu"

Chiều 22/7, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt kỹ thuật, nhưng thí sinh truy cập tra điểm thi quá nhiều, dẫn đến sự cố.

Chặn cái ác, bắt đầu từ giáo dục

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trọng án. Vì sao mạng người bị coi rẻ? Vì sao các hung thủ lại mang máu lạnh? Nguyên nhân đầu tiên là môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách giới trẻ.

Ông nông dân làm…thầy của 130 trẻ em nghèo

Ngày hai buổi bán cơm chay chắt chiu từng đồng bạc lẻ nhưng ông không dùng số tiền đó cho mình mà lại đi mua sách vở, bút mực, bàn ghế để dạy dỗ 130 học sinh nghèo.

Tìm hiểu: DH Kinh, He CD, DH Cong Nghiep Ha Noi, thi sinh do, trung tuyen, ho so, diem chuan, co the, ngan sach, chi tieu, em, xet, NV2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hồ sơ xét tuyển NV2 gồm những gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hồ sơ xét tuyển NV2 gồm những gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ho so xet tuyen NV2 gom nhung gi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ho so xet tuyen NV2 gom nhung gi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ho so xet tuyen NV2 gom nhung gi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0