Hieu truong Tran Thanh Van da chi dao lap ho so doi pho voi doan thanh traHieu truong Tran Thanh Van da chi dao lap ho so doi pho voi doan thanh tra
Ong Nguyen Hoai Chuong. Anh: D.D.M
Sang 12/9, tai So Giao duc - Dao tao TP.HCM da dien ra buoi hop ban ve viec thay doi nhan su tai truong THPT Le Quy Don, cong bo quyet dinh dinh chi chuc vu hieu truong, pho hieu truong doi voi ba Tran Thanh Van va ba Nguyen Thi Que Huong.

Chieu cung ngay, tai UBND TP.HCM cung co buoi hop bao, chinh thuc dua ra nhung ket luan cua cac co quan chuc nang ve viec xu ly cac vu viec tieu cuc xay ra trong linh vuc giao duc ma bao chi da dang tai trong nhung ngay qua.

Ket luan thanh tra: Nhieu nghi van trong cong tac tuyen sinh tai truong THPT Le Quy Don

Sau nhieu ngay lien tiep lam viec xac minh don to cao, bang ghi am cua nhung cuu phu huynh hoc sinh, giao vien, nhung nguoi co lien quan, doan Thanh tra So Giao duc-Dao tao TP.HCM da co nhung ket luan sau hon ve nhung vu viec tieu cuc tai truong THPT Le Quy Don.

Ve cong tac tiep nhan ho so tuyen sinh, doan Thanh tra da tien hanh lam viec theo 2 giai doan de tung buoc lam ro nhung sai pham. Trong giai doan 2 (tu 5/9 den 11/9) doan Thanh tra da xem xet tung ho so tuyen sinh cua 2 nam hoc 2005-2006 va 2006-2007 va da phat hien trong nam hoc 2005-2006 co 12 truong hop sai pham xet tuyen, khong co don xin hoc nhung duoc hieu truong ky nhan tren ban sao giay chung nhan tot nghiep THCS tam thoi, va trong 7 ho so khong luu ten nguoi bao lanh co truong hop hoc sinh ten P.X.V (hoc sinh co phu huynh dung don to cao ba Do Thi Thu Hoa nhan 1.000 USD de nhan em nay vao hoc).

Khi xem xet ho so tuyen sinh nam 2006-2007, doan thanh tra tiep tuc phat hien 56 truong hop tuyen them cua truong ky ngay 15/7/2006, co 19 ho so xin hoc duoc duyet sau ngay 15/7 va tham chi mot so don co ngay xin, ngay ky duyet deu trong thang 8/2006. Qua xac minh, co 37 ho so tuyen trong dot 1 (tu 17/7 den 7/8/2006) da duoc trinh So duyet; 19 ho so con lai tuyen sau ngay 15/7/2006 nhung duoc gop chung voi so ho so truoc do. Va dac biet la doan Thanh tra da phat hien: truoc khi doan den de kiem tra ho so tuyen sinh, hieu truong Tran Thanh Van da chi dao lap danh sach nay de doi pho voi doan.

Ket thuc qua trinh lam viec, doan Thanh tra co ket luan: Cong tac tuyen sinh cua truong chua thuc hien day du nguyen tac xet tuyen cua So, dong thoi chua the hien ro tinh dan chu trong quy trinh xet tuyen.

Ve quy trinh tuyen sinh: Doan da lam viec voi Hieu truong Tran Thanh Van, Pho hieu truong Nguyen Thi Que Huong, to truong to van - thanh vien hoi dong tuyen sinh Khong Thanh Ngoc, nhan vien phong giao vu Tong Ho Thi Quoc Dai... doan cung co nhung danh gia rang: tat ca ho so xin hoc deu duoc Hieu truong duyet nhan; phu huynh den nop tai bo phan thu nhan; hang ngay Hieu pho Que Huong theo ho so de lap danh sach, giao phong giao vu nhap vao may vi tinh, danh sach nay mac nhien duoc xem la danh sach duoc tuyen. Buoi hop hoi dong lan 2 chi mang tinh chat thong bao, tham chi bien ban hop lan 2 cua HDTS nam hoc 2006-2007 thuc te khong co hop, chi lam bien ban de hop thuc hoa ho so.

Nhu vay, ve hinh thuc cac bien ban hop HDTS cua truong THPT Le Quy Don chua day du, chat che ve thu tuc nhu: khong neu ten thanh vien tham du, thieu chu ky chu toa, cach ghi bien ban khong thong nhat... Co nghia la truong THPT Le Quy Don chua thuc hien day du nguyen tac xet tuyen. Rieng truong hop to cao cua phu huynh hoc sinh P.X.V va 12 ho so nam hoc 2005-2006 duoc hieu truong ky nhan xet tuyen them nhung khong co don se duoc tiep tuc xac minh de lam ro su viec.

Lien quan den so tien 48 trieu dong theo nhu loi to cao cua ba Phuong Hoa (phu huynh hoc sinh T.V.A), doan Thanh tra co ket luan chua co chung cu chung to ba Phuong Hoa dua tien cho co giao Thu Hoa.

Ve so tien 2.000 USD ma co giao Thu Hoa nhan tu ba Dieu Le 2 lan (lan 1 la 700 USD, co kem theo ho so va lan 2 la 1.300 USD) va sau do co hoan tra lai toan bo so tien do, doan Thanh tra xac dinh day la su viec co that, la hanh vi co dau hieu vi pham phap luat.

Cuoi cung, doan thanh tra kien nghi xu ly: tiep tuc dinh chi cong tac doi voi ba Do Thi Thu Hoa de phuc vu cong tac dieu tra va khoi to vu an vi da co hanh vi vi pham phap luat; dinh chi cong tac doi voi ba Tran Thi Thanh Van va ba Nguyen Thi Que Huong vi vi pham quy che tuyen sinh va ky lui thoi gian tiep nhan 19 ho so tuyen sinh de doi pho voi doan thanh tra.

Y kien chi dao cua Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thanh Tai

Ong Nguyen Hoai Chuong - Pho Giam doc So Giao duc - Dao tao TP.HCM duoc cu kiem nhiem chuc vu hieu truong truong THPT Le Quy Don, thay the ba Tran Thanh Van dang bi tam dinh chi cong tac (theo Thong bao so 589/TB-VP cua Van phong HDND va UBND TP, theo Quyet dinh so 02/ QD - GDDT/TC cua So Giao duc - Dao tao TP.HCM)

Trong buoi hop bao buoi chieu tai UBND TP.HCM voi su chu tri cua Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan, ong Nguyen Thanh Tai - Pho chu tich UBND TP da cu the hoa nhung kien nghi cua doan thanh tra bang thong bao so 589/TB-VP voi nhung noi dung chinh:

Co quan canh sat dieu tra Cong an TP.HCM tien hanh khoi to hinh su doi voi ba Do Thi Thu Hoa, giao vien Truong THPT Le Quy Don ve nhung hanh vi sai pham co lien quan den viec nhan tien cua phu huynh hoc sinh de thuc hien viec chay truong.

Giao Giam doc So Giao duc - Dao tao tien hanh tam dinh chi cong tac doi voi ba Tran Thanh Van, Hieu truong va ba Nguyen Thi Que Huong, pho hieu truong truong THPT Le Quy Don vi co nhung sai pham trong thuc hien quy che tuyen sinh, ky lui thoi gian tiep nhan 19 ho so tuyen sinh nam hoc 2006-2007 de doi pho voi doan Thanh tra So Giao duc - Dao tao.

Ban giam doc So Giao duc - Dao tao va Thuong vu Dang uy can phoi hop voi Quan uy Q.3 tien hanh ngay viec kiem diem doi voi ba Tran Thanh Van, Hieu truong va ba Nguyen Thi Que Huong, pho hieu truong truong THPT Le Quy Don vi co nhung sai pham trong thuc hien quy che tuyen sinh, lam ro trach nhiem ca nhan trong cong tac quan ly can bo, giao vien co lien quan den tieu cuc neu tren theo y kien chi dao cua Thuong truc UBND TP.

Giam doc So Giao duc - Dao tao can cu ngay can bo quan ly, tang cuong cho truong THPT Le Quy Don de dam bao hoat dong cua nha truong, va cong tac trien khai nhiem vu nam hoc moi duoc on dinh, dua hoat dong cua nha truong di vao nen nep.

Kien nghi nganh giao duc - dao tao can kiem diem trach nhiem quan ly Nha nuoc trong cong tac chi dao dieu hanh va xu ly cac van de lien quan den van de chay truong; to chuc chi dao cac truong rut kinh nghiem, tim ra dau la nguyen nhan chu yeu; dieu kien va giai phap truoc mat va lau dai de khac phuc xu ly triet de cac vu viec tieu cuc.

Trong thong bao con co y kien chi dao co lien quan den nhung vu tieu cuc duoc phat hien tai truong THCS Hong Bang (Q.5) va dong tinh voi y kien chi dao cua Bo truong bo Giao duc - Dao tao trong viec tim ra nhung giai phap can co khac phuc co ban tinh trang chay truong tren dia ban TP.HCM.

Huu Phu - Tu Duy
(luoc ghi)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Vụ "chạy trường" tại TP.HCM

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Tran Thanh Van, THPT Le Quy Don, UBND TP, Nguyen Thi Que Huong, Do Thi Thu Hoa, So Giao duc - Dao tao, dinh chi cong tac, pho hieu truong, lap ho so, lien quan den, co lien quan, thanh tra, chi dao, tuyen sinh, doan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hiệu trưởng Trần Thanh Vân đã chỉ đạo lập hồ sơ đối phó với đoàn thanh tra!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hiệu trưởng Trần Thanh Vân đã chỉ đạo lập hồ sơ đối phó với đoàn thanh tra! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hieu truong Tran Thanh Van da chi dao lap ho so doi pho voi doan thanh tra

Nhan xet, hay lien he ve tin Hieu truong Tran Thanh Van da chi dao lap ho so doi pho voi doan thanh tra co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hieu truong Tran Thanh Van da chi dao lap ho so doi pho voi doan thanh tra de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0