Hieu truong 3 trong 1Hieu truong tu danh gia; giao vien, nhan vien tham gia danh gia hieu truong. Giam doc So, Truong phong GD can cu vao cac kenh tham khao do va thong tin quan ly co duoc de chinh thuc danh gia, xep loai hieu truong thuoc pham vi minh quan ly.

Mo ta anh.
Ong Truong Dinh Mau.

Pho Cuc truong Cuc Nha giao va can bo quan ly giao duc, Bo GD-DT Truong Dinh Mau phan tich cac muc dich cua viec xay dung Chuan hieu truong cua cac truong pho thong.

Xin ong cho biet, muc dich cua viec ban hanh chuan danh cho hieu truong cac truong pho thong?

Xuat phat tu thuc tien, viec dua ra mot bo tieu chuan cho nha giao va can bo quan ly co so giao duc (CBQLCSGD) con thieu. Viec danh gia phan loai de dao tao, boi duong, bo nhiem, tai bo nhiem khong co day du can cu, "muc thuoc" de hieu truong tu ren luyen, tu boi duong chua ro rang nen viec danh gia, xay dung doi ngu gap kho khan, it nhieu mang tinh hinh thuc, chua di sau vao thuc chat.

Tu do, "nay" ra bo tieu chuan lay do la thuoc do de: CBQLCSGD soi vao bo chuan tu danh gia minh, qua do xay dung ke hoach de boi duong va tu boi duong ban than nham hoan thien chuan. Thu hai, day la co so de co quan quan ly giao duc cap tren nam bat duoc thuc trang cua doi ngu. Thong qua ket qua xep loai voi nhung diem manh yeu khac nhau, tu do len ke hoach, quy hoach phat trien CBQL de bo nhiem, mien nhiem, tai bo nhiem, luan chuyen can bo.

Thu ba, tren co so chuan cac co so dao tao va boi duong CBQL giao duc (o day la cac truong su pham, truong can bo quan ly) xay dung duoc chuong trinh giang day nham boi duong nguoi hieu truong dat duoc yeu cau theo quy dinh trong bo chuan.

Thu tu, chuan la mot trong nhung can cu de de xuat va hoan thien cac che do chinh sach. Nhu vay, viec ban hanh chuan khong chi nham muc dich duy nhat la danh gia, phan loai hieu truong.

Vay, cac nguyen tac va can cu de Bo GD-DT xay dung cac bo chuan tren la gi?

Chuan hieu truong duoc xay dung theo nguyen tac: bao dam tinh phap ly, khoa hoc, hien dai va kha thi.

Nam 2007, lan dau tien chuan nghe nghiep giao vien tieu hoc duoc ban hanh. Thang 1/2008, chuan nghe nghiep giao vien mam non ra doi, dong thoi xuc tien cho viec xay dung chuan cua giao vien va hieu truong truong trung hoc.

Thang 9/2007, Bo GD-DT da phe duyet 4 chuan, nhung thuc chat la 2 chuan: Chuan hieu truong trung hoc (gom THCS, THPT) va chuan giao vien trung hoc (THCS, THPT). Nam 2008, cac bo chuan bat dau duoc nghien cuu, trien khai.

Khi xay dung chuan, Ban soan thao da phai tham chieu nhung quy dinh doi voi nguoi hieu truong trong cac van ban phap quy hien hanh nhu Luat Giao duc 2005; Dieu le truong THCS, THPT va truong pho thong co nhieu cap hoc, quy che danh gia cong chuc hang nam, Quy dinh dao duc nha giao...

Dong thoi, trong qua trinh xay dung chuan hieu truong, chung toi co tham khao tai lieu ve chuan hieu truong mot so nuoc, nhu: Chuan hieu truong bang New Jersey, Chuan nghe hieu truong cua bang Colorado, Chuan hieu truong bang Bac Carolina, Chuan hieu truong cac truong cong cua TP New York (My); Chuan hieu truong cua New Zealand; Chuan trinh do quan ly truong hoc cua Trung Quoc...

Ong co the cho biet ro them ve cau truc va noi dung cua chuan hieu truong truong trung hoc?

Chuan hieu truong la he thong cac yeu cau co ban doi voi hieu truong ve pham chat chinh tri, dao duc nghe nghiep; nang luc chuyen mon, nghiep vu su pham; nang luc lanh dao, quan ly nha truong.

Du thao Chuan hieu truong truong trung hoc chia cac chuan theo 5 tieu chuan va 30 tieu chi. Tieu chuan la qui dinh ve nhung noi dung co ban, dac trung thuoc moi linh vuc cua chuan, trong moi tieu chuan co cac tieu chi. Tieu chi la yeu cau va dieu kien can dat duoc o mot noi dung cu the cua moi tieu chuan.

Moi tieu chi duoc danh gia theo 3 muc. Muc 1: trung binh (dat chuan); muc 2: dat kha; muc 3: dat xuat sac. Viec phan biet cac muc cao, thap dua vao so luong va chat luong cac hoat dong co minh chung kem theo trong moi tieu chi ma hieu truong thuc hien duoc. Minh chung la cac bang chung nhu tai lieu, tu lieu, su vat, hien tuong, nhan chung duoc dan ra de xac nhan mot cach khach quan muc dat duoc cua tieu chi.

Viec ban hanh chuan hieu truong co bon muc dich, trong do co muc dich giup thu truong co quan quan ly giao duc danh gia, xep loai hieu truong thuoc pham vi quan ly. Ong co the cho biet them ve viec ap dung chuan de danh gia, xep loai hieu truong o co so duoc quy dinh nhu the nao trong du thao?

Viec danh gia, xep loai hieu truong se duoc tien hanh vao cuoi nam hoc duoi su chi dao cua co quan quan ly truc tiep la Phong GD-DT - doi voi truong THCS va So GD-DT – doi voi truong THPT.

Quy trinh danh gia hieu truong gom 3 buoc: hieu truong tu danh gia; giao vien, nhan vien tham gia danh gia hieu truong, theo mau phieu danh rieng cho moi doi tuong va nhung danh gia nay de co quan quan ly tham khao. Cuoi cung, thu truong co quan quan ly truc tiep, tren co so tham khao ket qua danh gia cua cac doi tuong tren va cac thong tin quan ly co duoc de chinh thuc danh gia, xep loai hieu truong thuoc pham vi quan ly cua minh.

Theo Du thao, danh gia hieu truong se gom hieu truong, giao vien, can bo, nhan vien co huu cua nha truong va thu truong co quan quan ly truc tiep hieu truong, vay phai lam the nao de dam bao duoc cong bang, thua ong?

"Nam 2008, viec cham diem hieu truong da thi diem o Hai Phong, Bac Giang va lay y kien cua cac So. Khoang 700-800 hieu truong tham gia thi diem nay. Ket qua dat xuat sac la it, chu yeu la kha va mot so dat duoi chuan do khong dat, mot so mat can bo sung them.

30 tieu chi, cung phai mat khoang 2-3 nam de di vao cuoc song. Khi di vao thuc tien, Chuan co sai sot se chinh sua cho hoan thien hon" - PGS.TS. Tran Ngoc Giao - Giam doc Hoc vien quan ly giao duc.

De ket qua danh gia hieu truong duoc khach quan, cong bang, truoc het, yeu cau thu truong co quan quan ly truc tiep phai cong tam va phai hieu ro pham chat, nang luc cung nhu ket qua cua su lanh dao, quan ly cua nguoi hieu truong doi voi cac mat hoat dong cua nha truong voi nhung thuan loi va kho khan cu the.

Phai biet tham khao co phan tich, co truong hop can phai kiem tra, xac minh, y kien tham gia danh gia hieu truong cua doi ngu can bo, giao vien, nhan vien nha truong cung nhu ket qua tu danh gia cua nguoi hieu truong de co quyet dinh dung dan cuoi cung.

Phai quan triet de moi can bo, giao vien, nhan vien nha truong nhan thuc duoc rang viec danh gia hieu truong nham muc dich cuoi cung la nang cao chat luong giao duc cua nha truong ma khong phai vi mot muc dich ca nhan nao khac. Va, yeu cau moi nguoi hieu truong duoc danh gia phai co thai do thuc su cau thi truoc cac y kien danh gia, nhan xet cua cap duoi cung nhu cap tren.

Qua danh gia, xep loai, nguoi hieu truong can tu xay dung cho minh ke hoach nham phat huy uu diem, khac phuc nhuoc diem chi nham muc dich xay dung nha truong ngay mot phat trien vi cong dong, que huong, dat nuoc.

Chung ta chua coi hieu truong la mot "nghe" nen tat yeu phai co viec dao tao de tro nen chuyen nghiep. Duoc biet, trong nam 2009 va 2010, Bo se thuc hien De an boi duong hon 30.000 hieu truong pho thong. Cong viec do da duoc tien hanh nhu the nao, thua ong?

Bo GD-DT dang chi dao trien khai thuc hien "De an xay dung va trien khai chuong trinh boi duong hieu truong truong pho thong theo hinh thuc lien ket Viet Nam – Singapore trong giai doan 2008 – 2010". De an nay co su ho tro, giup do cua Hoc vien Giao duc va Quy Temasek (Singapore) trong viec dao tao doi ngu giang vien nguon, xay dung chuong trinh boi duong, tu van va tham gia giang day mot so chuyen de trong qua trinh trien khai boi duong cho hieu truong truong pho thong cua Viet Nam.

Muc dich cua chuong trinh nham doi moi tu duy lanh dao, quan ly cua nguoi hieu truong truong pho thong tren mot so linh vuc hoat dong chu yeu cua nha truong.

Theo Ke hoach trien khai de an, trong nam 2009 se boi duong cho khoang 14.000 hieu truong pho thong, so con lai se duoc to chuc boi duong trong nam 2010.

Theo bao cao cua cac dia phuong, den thoi diem nay, da co 20 tinh/thanh pho da hoan thanh ke hoach boi duong nam 2009.

PGS.TS. Tran Ngoc Giao - Giam doc Hoc vien quan ly giao duc: Hieu truong = nha giao + nha lanh dao + nha quan ly

Mo ta anh.
"30 tieu chi, cung phai mat khoang 2-3 nam de di vao cuoc song", ong Tran Ngoc Giao, Giam doc Hoc vien Quan ly giao duc.

Hieu truong cua ta hien nay chu yeu la lam cong tac quan ly va chua the hien duoc vai tro la nha lanh dao de phat trien nha truong.

Truoc thuc te do, 2 Bo truong GD cua Viet Nam va Singapore da lien ket hop tac de dao tao hieu truong voi vai tro moi nay.

Yeu cau cua mot hieu truong phai dam bao ca 3 yeu to: nha giao, nha lanh dao va nha quan ly. Nha giao de dam bao hieu truong phai co nang luc nghe nghiep co ban; nha lanh dao la co tam nhin chien luoc dung va nha quan ly la co the giu cho truong duoc trat tu.

Chuan o day phai quan niem la chuan nghe nghiep, tay nghe. Khi da dinh huong duoc thi viec xac dinh cac tieu chuan va cu the hoa bang tieu chi khong kho ma kho nhat la cac minh chung. Trong cac chi so, chi bao ve phuong dien giao duc thi khong phai cai gi cung can dong do dem duoc.

Vi du trong tieu chuan cua giao vien Hoa Ky co neu: "Thay giao phai dung truc cam nghe nghiep cua minh de uon nan nhung dinh kien sai lam ve kien thuc cua hoc tro" thi khong the dinh luong duoc.

Ve noi dung "Pham chat dao duc, chinh tri" la de thong nhat voi tat ca cac chuan khac trong tong the chung. Tren con nguoi do cung co the co su dan xen nhung quan trong nhat van la dao duc va nang luc nghe nghiep, nang luc quan ly, lanh dao cua hieu truong.

Den nay, bo chuong trinh va tai lieu da duoc tham dinh. Thang 6/2009 da bat dau trien khai dai tra. Bo tai lieu do cac giang vien nguon quoc gia di hoc o Singapore ve soan thao, sau do cac dia phuong chi tiet hoa, cu the hoa cho phu hop voi noi dung. Tap huan se co 3 loai tai lieu: cua Singapore (dich ra tieng Viet), cua Trung uong (do cac giang vien nguon cap quoc gia soan thao) va cua tung dia phuong. Gan day da co 7 tinh trien khai viec dao tao hieu truong: Hai Duong, Hoa Binh, Lang Son, Nghe An, Quang Binh, Phu Yen.

  • Bao Anh (thuc hien)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Bo GD, Viet Nam, Tran Ngoc Giao, co quan quan ly, thong tin quan ly, quan ly giao duc, tu danh gia, Truong Pho Thong, thuoc pham vi, nha lanh dao, hieu truong, xay dung, boi duong, giao vien, xep loai, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hiệu trưởng "3 trong 1"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hiệu trưởng "3 trong 1" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hieu truong 3 trong 1

Nhan xet, hay lien he ve tin Hieu truong 3 trong 1 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hieu truong 3 trong 1 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0