Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien

Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien
Anh: CTV
Sau phan lam viec buoi sang voi hai bao cao cua Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan va Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan cung voi y kien cua 9 dai bieu phat bieu, phien lam viec chieu nay (7-11) tiep tuc trao doi ve van de chat luong giao duc dao tao.

Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien Xem ban tin cua VTV

>> Toi se tra loi thang than truoc Quoc hoi
>> Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan
>> Nhung tieu cuc, benh thanh tich noi com trong giao duc
>> Doi ngu giao vien: Thieu tram trong va thua rat nhieu!

Mo dau cho phien lam viec chieu 7-11, DB Bui Thi Trung Ha (Ha Nam) khong dong y voi y kien cua cac dai bieu khac khi cho rang chat luong doi ngu giao vien thieu va yeu. Theo DB Ha, doi ngu nha giao ngay cang lon manh ve chat luong va so luong mac du van con nhieu han che va kho khan. Mot van de rat can quan tam nua theo DB Ha la bien che giao vien, nhieu thay co giao duoc dao tao theo co ban nhung khong vao bien che vi vuot qua chi tieu. Neu cu giao cho dia phuong thi khong the giai quyet duoc.

Dao tao lai, boi duong giao vien cung la mot ton tai lon cua nganh giao duc. Tu truoc den nay, mot khoan dau tu lon danh cho viec soan thao sach giao khoa va tien hanh trong nhieu nam trong khi do nha giao - nhung nguoi truyen thu sach giao khoa lai it duoc quan tam, chi duoc dao tao vai thang de di truyen thu kien thuc. Da so cac nha giao khong duoc boi duong co ban de su dung cac do dung day hoc.

DB Ha cho rang can cai thien che do chinh sach voi nha giao vi du luong nha giao da duoc cai thien nhung van con nhieu kho khan.

Tu nhung van de neu tren, DB Ha de xuat som ban hanh Luat giao vien de quy dinh quyen va nghia vu giao vien. Rieng ve van de day them hoc them, theo DB Ha thi thuong phe phan va hau nhu la cam. "Cam day them hoc them co phai la bien phap dung va can thiet khong? Chung toi khong ung ho day them hoc them tran lan nhung khong the phu nhan su can thiet cua day them hoc them. Vi the, Bo GD-DT can nghien cuu van de nay de co quy dinh cu the va phu hop trong viec day them va hoc them", DB Ha noi.

DB Dang Thi Phuong Phi (Long An) thi dac biet quan tam den giao duc mam non vi theo DB Phi mam non la lua tuoi dao tao the hien ro nhat. Chuong trinh dao tao GV mam non can duoc xay dung thanh mot chinh the, doi moi huong va noi dung giao duc de hoc sinh co the phat bieu, bay to y kien cua minh, som phat huy to chat dong gop xay dung tu cac em.

Theo DB Phi, tu nay den nam 2020 phai co chien luoc dao tao giao vien mam non, khong nen dung lai o vung sau vung xa ma can quan tam nhieu hon o cac vung mien... Dong thoi phai tinh luon cho giao vien he cong lap.

Quan tam nhieu den nghien cuu khoa hoc, DB Dang Thi Kha (Tra Vinh) cho rang ngan sach dau tu cho nghien cuu khoa hoc chua nhieu, can co su dau tu thoa dang hon cho linh vuc nay.

Ve thu nhap, theo DB Kha thi thu nhap cua cac nha giao khong dong deu giua thanh thi va nong thon, can co su dieu chinh cung nhu can phan dinh tieu chi ro rang giua vung sau vung xa. Ngoai ra, can cong khai minh bach xet, tuyen nhiem, bo nhiem, can co chinh sach uu dai va giai quyet chinh sach thoa dang. Cong tac thanh tra kiem tra phai lam thuong xuyen.

De tranh hien tuong chay theo thanh tich thi can som phan cap chat luong, trach chay bang, chay truong, chay thanh tich... phai xu ly nghiem nhung truong hop tieu cuc.

DB Huynh Thi Hoa Binh (Bac Giang): Bao cao cua bo truong, cua uy ban con mo nhat ve giao duc mam non. Giao duc mam non chua duoc doi xu ngang tam voi cac loai hinh giao duc cac cap, bac hoc khac.

Tien luong giao vien mam non con kho khan, muc luong 450.000 dong nhung tren thuc te giao vien chi huong 290.000 dong. Muc luong nay khong du de giao vien mam non o vung nong thon song duoc, trong khi ngan sach dia phuong khong du.

Phan lon giao vien mam non lam viec 10-15g/ngay, vi chi mot tuan phai lam tu 50-55g, do do muc luong khong du song. Mat khac, giao vien mam non bien che va hop dong luong khac nhau. Mam non ban cong, chi tra bao hiem xa hoi, bao hiem y te, con lai cac khoan khac khong co.

DB Hoa Binh de nghi Bo GD-DT can nghien cuu sua doi, phu cap them tien luong de giao vien song duoc va cung khong nen chia ra bien che va hop dong. Theo ba Binh, dau tu giao duc nhung tai sao khong dau tu ngay tu mam non?

DB Le Quang Minh (Can Tho) bay to y kien ve bao cao ve chat luong dao tao giao vien, DB Le Minh cho rang bao cao vach ra duoc cac can benh cua giao duc VN, phan tich nhung yeu kem cua doi ngu giao vien... Tuy nhien van con nhung han che nhu phan cong con nhieu bat cap, bao cao phan tich nhieu nhung nhiem vu it va kien nghi cung it.

Theo DB Minh, dieu kien tien quyet la kinh phi, han che cua ngan sach. Bo GD can chuan bi de an xa hoi hoa giao duc, thu hut su dong gop cua xa hoi tu nhieu gioi. Can co nhung co che tang quyen han cho Bo truong Bo GD-DT vi co che hien nay con bo tay bo chan Bo truong trong viec xu ly mot so van de.

Chinh phu can xem xet viec phan cong mot Pho thu tuong theo doi dao tao nguon nhan luc cung nhu can co mot hoi dong dao tao nguon nhan luc.

Ve can benh "thanh tich", neu lam tot thi se ton tai nhieu hoc sinh "don toa", rot lai o nhung lop cuoi cap va can co su chuan bi cho van de nay.

DB Luong Thi Hoa (Thanh Hoa) nhat tri cao voi bao cao Chinh phu la tinh hinh giao vien o vung sau, vung xa, vung dan toc con thieu; trong khi do, mot bo phan giao vien o thanh thi thi thua. Dac biet o vung sau, vung xa, vung dan toc thieu nhieu giao vien nhu nhac, hoc, the duc… Nguyen nhan nao thieu?

Theo ba Hoa, co rat nhieu nguyen nhan, nhung nhieu nhat van la so luong sinh vien su pham sau khi ra truong da khong duoc tuyen dung, mat khac, co nhieu nguoi tim moi cach de lam viec o thanh thi, bat cu viec gi, du trai chuyen mon. Sinh vien su pham ngai den cac vung kho khan, vi duong sa xa xoi, truong lop ngheo nan, tham chi chua co khu noi tru cho giao vien, doi song van hoa thieu thon.

Mat khac cung can noi den viec nhieu giao vien mien xuoi tinh nguyen len mien nui cong tac nhung sau khi tinh nguyen xong ve mien xuoi da khong duoc tuyen dung vi noi dau cung du giao vien, mien xuoi ngai nhan giao vien mien nui tro ve. Vi vay viec khuyen khich giao vien tinh nguyen len mien nui da khong con.

Do do, de nang cao dan tri can phai rut ngan mien nui, mien xuoi. Tang quy mo dao tao giao vien dan toc thieu so, co chinh sach giao vien tieu hoc o nhung truong co nhieu hoc sinh dan toc va cho o cho giao vien.

Nha nuoc co che do cu tuyen la dung dan nhung can can cu nhu cau cua dia phuong, sau do tuyen va bo tri, khong thi van thua cho nay, thieu cho kia. Can tang cuong dau tu co so vat chat truong lop la dieu quan tam, dong thoi som co chinh sach doi du giao vien hien nay.

DB Nguyen Minh Thuyet (Lang Son): Uu diem cua bao cao la cong phu nghiem tuc dua ra duoc he thong giai phap tuong doi toan thien tuy nhien thieu su sac sao, thieu lo trinh khong kha thi: vi du den 2010 se co 1 giang vien cho 25 sinh vien la khong kha thi vi chi con 4 nam de thuc hien.

De nghi bo chinh sua lai cau chu "noi khong voi tieu cuc va noi khong voi benh thanh tich" nen chang sua thanh "noi khong voi benh vi thanh tich". Vi thanh tich khong co toi, khong phai la benh.

Can phai xem xet ky viec thuc hien "noi khong voi benh thanh tich", coi chung xu ly khong kheo se thanh benh thanh tich. Quan trong nhat trong tat ca la phai tri tat goc, hien tai viec tri benh thanh tich van chi la tri tren ngon do vay ket qua la tri khong the triet de.

Trao doi y kien cua minh ve chat luong dao tao giao duc, DB Nguyen Thi Hong Vy (Son La) cho rang can nang cao trinh do hoc van va nang luc cua giao duc tieu hoc. Theo DB Vy, giao vien tieu hoc la luc luong dong giu vai tro nong cot trong viec giang day tieu hoc, GV tieu hoc duoc dao tao tu nhieu cap nhu 7+ 2, 7+3, 9+1, 9+2, 9+3, 12+2, 12+3, 12+4... viec xuat hien nhieu he dao tao "mem deo" nhu the da de lai ganh nang rat lon cho dao tao boi duong.

Mot thuc trang rat dang quan tam nua la phan lon GV duoc nang cao ve bang cap nhung nang luc thi khong bao nhieu. Ban than DB Vy cung da tung dung lop boi duong cung da nhan thay co mot so hoc vien khong biet lam phep tinh phan so, viet sai chinh ta. DB cung thua nhan viec "dat tinh thuong cua minh khong dung cho" nhu khi cho mot so hoc vien nguoi thieu so khong viet ranh chu van "qua" cac ky thi tuyen la mot diem yeu va can khac phuc.

Chia se voi DB Nguyen Ba Thanh ve viec thay doi tuyen chon dau vao cua nganh Su pham bang cach thi van dap de loai bo nhung nguoi noi lap, noi ngong, DB Vy cho rang y kien nay hay nhung kho thuc hien vi so luong thi sinh lon nhung BGK thi co han.

DB Neang Kim Cheng (An Giang) ban den van de giao vien pho thong vua thua, vua thieu la “bai ca muon thuo”, nhu vay thi giai quyet nhu the nao? Theo ba Neang Kim Cheng, tinh hinh thua, thieu giao vien hien nay thi thieu nhieu hon thua. Thieu o day la thieu o vung sau, vung xa, vung mien nui, hai dao. Viec chap va o vung nay la tat nhien, nen cung anh huong chung.

Viec nay da ton tai nhieu nam qua, va theo ba Neang Kim Cheng, do co che dieu tiet. Thoi gian toi, ve phia chinh phu can co che do phu cap, vi hien tai so giao sinh sau khi tot nghiep ra truong den noi kho khan duoc giao dung lop thi hoan toan khong co cho o, co so vat chat ngheo nan, vi vay giao sinh rat de nan.

Doi ngu giao vien thieu nhieu o am nhac, hoa, tin hoc, ngoai ngu… Loai hinh nay luc nao cung thieu, do can co nang khieu. Theo do, can co co che thoang va danh nhieu thinh giang, cho cac truong tuyen sinh theo ke hoach hang nam voi chi tieu cua truong.

De nghi Bo GD-DT thuc hien tinh hinh giao vien doi du, cung co tang cuong chat luong giao duc, can day tieng dan toc va dao tao nhieu giao vien dan toc de bao ton tieng dan toc.

Ngoai ra, doi ngu can bo quan ly con yeu, do phai lam mot viec chua he dao tao, chua boi duong. Cong tac quan ly cac cap con han che, du co quan cac cap da dua di cac truong boi duong quan ly giao duc de boi duong, nhung nhin chung chua dap ung so luong, chat luong. Cac co quan tham quyen can xay dung cac mo hinh quan ly o cac truong cap tinh, thanh de dao tao, boi duong, nghien cuu khoa hoc.

DB Phan Thi Thu Ha (Dong Thap) cho rang, thoi gian qua chua co chien luoc va sach luoc du manh de phat trien giao duc ngoai tru viec mien hoc phi cho sinh vien su pham. Van con tinh trang giao vien xin chuyen nganh de tim cho lam khac thu nhap cao hon, sinh vien san sang tra lai hoc phi de tim cong viec khac.

Nguyen nhan lam hut hang doi ngu giao vien la khau tuyen chon giao vien.

DB Ha kien nghi: ve tang cuong dau tu va tang toc dao tao tai cac truong su pham gan dao tao voi su dung de bo sung nguon giao vien dang thieu hut o dai hoc, moi cuoc cai cach phai bat dau tu giao vien.

De nghi bo co su khao sat lai co cau doi ngu can bo giao vien, can giao trach nhiem cu the cho cac truong dai hoc dao tao va phan bo giao vien de khac phuc tinh trang thua thieu giao vien o cac vung...

DB Tran Viet Quoc (Quang Tri) cho rang nganh giao duc dang bi nhieu suc ep. Giao vien phai lam mot viec trai luong tam khi phai dat duoc chi tieu hoc sinh len lop, chi tieu tot nghiep. Khong len lop thi phai di day xoa mu, khong duoc len luong, ban giam hieu mat thanh tich..., ma con lam mat long “phia tren”. Ngoai ra con co viec gui gam lan nhau nen co mot thuc te la hoc sinh ca biet, hoc sinh kem nhung van dau vao truong cong lap.

Ve chinh sach cho giao vien, ong Quoc cung de nghi can co che do tien luong thoa dang cho giao vien, tinh theo mat bang chung. Song song do can khoi phuc lai phu cap tham nien, phu cap dung lop cho giao vien...

Da co 24 y kien dong gop cho nganh giao duc, cho Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan. Bo truong cho rang, hien nay giao duc con gap nhieu kho khan o hau het cac mat nhu phuong phap day va hoc, ngan sach, giam tai chuong trinh, nang cao chat luong giao vien, van de day trung cap, day nghe, chan chinh dao tao tai chuc...

Den nay ca nuoc co 311 truong DH, CD nhung Bo chi quan ly 29%, con lai cua cac bo nganh khac. Sap toi, Bo se can nhac tranh tinh trang tinh nao cung co truong DH.

Hien nay, so luong giao vien chua dap ung duoc yeu cau thuc tien. Tren ca nuoc con thieu khoang 20.000 giao vien o bac pho thong, dac biet la o cac vung sau, xa; o bac DH, tinh binh quan ca nuoc, khoang 28 den 30 sinh vien moi co mot giang vien, van con thieu 22.000 giang vien.

O cac nuoc tien tien, neu muon dung tren buc giang DH phai co bang tien si. O nuoc ta, hien 55% giang vien DH, CD moi chi trinh do DH. Ta con thieu den 5.500 tien si.

Cung theo Bo truong, nam 2003, khi sap xep lai bo may, Vu Giao vien bi giai the nen khong co bo phan chuyen trach cham lo cho doi ngu thay co giao. Hien nay, cong viec nay do mot so can bo o Vu To chuc cua Bo GD-DT dam duong nen chua the dap ung duoc.

Do do, sap toi, Bo se thanh lap Vu hoac Cuc Giao vien va quan ly can bo giao duc. Dong thoi Bo cung da giao Vu Phap che de ra soat cac van ban ra doi tren 10 nam...

V.THAO - H.NHUNG - Q.DUNG ghi

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

Comment :Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Teach preschool students that express attitudes and opinions!
Ministry of Education, NE Ha, Nguyen Thien Nhan, Tran Thi Tam Dan, Early Childhood Education, Chairman of the Committee, attitude, on the issue, the session, young people, teachers, training and attention comments, students, quality, school
After the morning working with two reports of the Minister of Education and Training Nguyen Thien Nhan and the Committee for Culture and Education of Young Children Tran Thi Tam Congress Dan along with reviews of nine deputies said, the session this afternoon ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hãy tập cho học sinh mầm non biết bày tỏ thái độ và ý kiến!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hãy tập cho học sinh mầm non biết bày tỏ thái độ và ý kiến! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien

Nhan xet, hay lien he ve tin Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hay tap cho hoc sinh mam non biet bay to thai do va y kien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0