Goi y lam bai thi mon Dia lySang nay cac thi sinh ket thuc mon thi thu ba. TS gioi thieu goi y lam bai thi tot nghiep mon Dia ly cua giao vien trung tam boi duong van hoa Vinh Vien, TP HCM.
> Goi y lam bai thi mon Van , Hoa hoc

Goi y lam bai thi mon Dia ly
Giam thi kiem tra ten thi sinh truoc khi vao phong thi. Anh: Hai Duyen.

De thi mon Dia ly - Giao duc trung hoc pho thong

I. Phan chung cho tat ca thi sinh(8,0 diem)
Cau I. (3,0 diem)
1. Neu tom tat y nghia ve tu nhien cua vi tri dia ly nuoc ta.
2. Vung bien Viet Nam tiep giap voi vung bien cua cac quoc gia nao? Ke ten cac he sinh thai vung ven bien nuoc ta.
3. Dua vao Atlat Dia ly Viet Nam va kien thuc da hoc, hay :
a) Cho biet ten 6 do thi co so dan lon nhat nuoc ta. Trong so do, do thi nao truc thuoc tinh ?
b) Giai thich tai sao do thi la noi dan cu tap trung dong duc.
Cau II. (2,0 diem)
Cho bang so lieu :
San luong cao su Viet Nam (don vi: nghin tan)

Nam:1995, 2000, 2005, 2007
San luong cao su: 124,7 290,8 481,6 605,8

1. Ve bieu do hinh cot the hien san luong cao su cua nuoc ta theo bang so lieu tren.
2. Nhan xet su thay doi san luong cao su nuoc ta giai doan 1995 - 2007.

Cau III. (3,0 diem)
1. Trinh bay nhung thuan loi ve tu nhien trong viec phat trien kinh te o Bac Trung Bo.
2. Tai sao thuy loi la mot trong nhung van de quan trong hang dau doi voi viec phat trien nong nghiep o Dong Nam Bo?

II. Phan rieng - phan tu chon(2,0 diem)
Thi sinh chi duoc lam mot trong hai cau (cau IV.a hoac cau IV.b)
Cau IV.a: Theo chuong trinh Chuan (2,0 diem)
Trinh bay nhung mat tich cuc va ton tai trong hoat dong ngoai thuong cua nuoc ta tu sau Doi moi.
Cau IV.b: Theo chuong trinh Nang cao (2,0 diem)
Cho bang so lieu :

Nam 1999 2002 2004 2006
Dong Nam Bo 366 390 452 515
Tay Nguyen 221 143 198 234

Thu nhap binh quan dau nguoi hang thang o Dong Nam Bo va Tay Nguyen
theo gia so sanh 1994 (don vi: nghin dong)

Nam: 1999, 2002, 2004, 2006.
Dong Nam Bo: 366, 390, 452, 515
Tay Nguyen: 221, 143, 198, 234

Hay so sanh thu nhap binh quan dau nguoi cua hai vung theo bang so lieu tren va giai thich.

Goi y lam bai thi mon Dia ly

I. Phan chung cho tat ca cac thi sinh (8,0 diem)
Cau I.
1. Tom tat y nghia ve tu nhien cua vi tri dia ly nuoc ta:
- Nam hoan toan trong vanh dai nhiet doi va chiu anh huong cua khu vuc gio mua chau A lam cho thien nhien nuoc ta mang tinh chat nhiet doi am gio mua.
- Giap bien Dong nen chiu anh huong sau sac cua bien, thien nhien bon mua xanh tot.
- Nam o noi gap go cua nhieu luong di cu dong thuc vat tao nen su da dang ve dong - thuc vat.
- Nam tren vanh dai sinh khoang Thai Binh duong - Dia Trung Hai nen co nhieu tai nguyen khoang san.
- Co su phan hoa da dang ve tu nhien: phan hoa Bac - Nam, mien nui va dong bang…
* Kho khan: bao, lu lut, han han…
2. - Vung bien nuoc ta giap voi vung bien cua cac quoc gia: Trung Quoc, Philippin, Brunay, Malaysia, Indonexia, Singapore, Campuchia, Thai Lan.
- He sinh thai vung bien nuoc ta: he sinh thai rung ngap man, he sinh thai tren dat phen va he sinh thai rung tren cac dao
3. Dua vao Atlat dia ly Viet Nam va kien thuc da hoc, hay:
a) Ten 6 do thi: Thanh pho Ho Chi Minh, Ha Noi, Hai Phong, Can Tho, Da Nang, Bien Hoa
Trong do Bien Hoa la do thi thuoc tinh Dong Nai.
b) Do thi la noi dan cu tap trung dong duc vi:
- Noi co vi tri dia ly thuan loi.
- La cac thi truong tieu thu san pham hang hoa lon va da dang.
- La noi su dung dong dao luc luong lao dong co trinh do chuyen mon ky thuat.
- Co co so vat chat ky thuat hien dai, co suc hut doi voi dau tu trong nuoc va ngoai nuoc.
- Cac do thi co kha nang tao ra nhieu viec lam va thu nhap cho nguoi lao dong.

Cau II.
1. Ve bieu do hinh cot the hien:

Bieu do hinh cot the hien san luong cao su cua nuoc ta tu nam 1995 - 2007
Bieu do hinh cot the hien san luong cao su cua nuoc ta tu nam 1995 - 2007.

2. Nhan xet :
- San luong cao su nuoc ta tang nhanh mot cach lien tuc tu 1995 - 2007.
- Tu 1995 - 2007 san luong cao su tang 481,1 nghin tan, tang 4,9 lan.
- Giai thich: San luong cao su nuoc ta tang nhanh vi :
+ Dieu kien tu nhien thich hop voi cay cao su: dat do bazan, dat xam phu sa co, khi hau nhiet doi am gio mua, nguon nuoc doi dao.
+ Lao dong dong, co kinh nghiem trong va che bien san pham cay cao su.
+ Chu truong cua nha nuoc: da dang hoa san pham nong nghiep, trong cac cay cong nghiep co gia tri xuat khau trong do co cay cao su.
+ Thi truong tieu thu san pham cay cao su mo rong trong nuoc va xuat khau. Dac biet tu sau nam 1995, Viet Nam gia nhap ASEAN va Hoa Ky binh thuong hoa quan he voi Viet Nam.

Cau III.
1. Nhung thuan loi ve tu nhien trong viec phat trien kinh te o Bac Trung Bo :
-Vi tri dia ly: tiep giap Dong bang song Hong, Trung du va mien nui Bac Bo, Lao va Bien Dong, day nui Bach Ma la ranh gioi giua Bac Trung Bo va duyen hai Nam Trung Bo giao luu van hoa - kinh te - xa hoi cua vung voi cac vung khac ca bang duong bo va duong bien.
-Dong bang nho hep, lon nhat la dong bang Thanh-Nghe-Tinh co dieu kien phat trien cay luong thuc, cay cong nghiep ngan ngay. Vung go doi co kha nang phat trien vuon rung, chan nuoi dai gia suc.
-Khi hau van con chiu anh huong kha manh cua gio mua Dong Bac vao mua dong.
-He thong song Ma, song Ca co gia tri ve thuy loi, tiem nang thuy dien va giao thong (ha luu).
-Khoang san: sat Thach Khe (Ha Tinh)-tru luong lon nhat ca nuoc (60% tru luong ca nuoc), crom Co Dinh (Thanh Hoa), thiec Quy Hop (Nghe An)-tru luong lon nhat ca nuoc (60% tru luong ca nuoc), da voi Thanh Hoa…
-Rung co dien tich tuong doi lon, sau Tay Nguyen (chiem 19,3% dien tich rung ca nuoc) tap trung chu yeu o phia Tay-bien gioi Viet-Lao.
-Cac tinh deu giap bien nen co kha nang phat trien danh bat va nuoi trong thuy san, du lich bien.
-Vung co tai nguyen du lich dang ke, noi tieng: bai bien Sam Son, Cua Lo, Lang Co; di san thien nhien the gioi: Phong Nha-Ke Bang, di san van hoa the gioi: Co do Hue…

2. Thuy loi la mot trong nhung van de quan trong hang dau doi voi viec phat trien nong nghiep o Dong Nam Bo :
- Vi Dong Nam Bo co khi hau nhiet doi am gio mua, can xich dao, co 2 mua mua va kho ro ret, dac biet mua kho keo dai gay thieu nuoc tram trong.
- Dong Nam Bo la vung chuyen canh cay cong nghiep lon nhat nuoc ta nen van de thuy loi co y nghia hang dau trong viec su dung hop ly tai nguyen nong nghiep cua vung: Nhieu cong trinh thuy loi duoc xay dung, trong do cong trinh thuy loi ho Dau Tieng (Tay Ninh) lon nhat nuoc: rong 270km2, chua 1,5 ty m3, dam bao tuoi tieu cho 170.000 ha cua Tay Ninh & Cu Chi. Du an thuy loi Phuoc Hoa (Binh Duong, Binh Phuoc) cung cap nuoc cho san xuat va sinh hoat. Ngoai ra viec xay dung cac cong trinh thuy dien cung giai quyet mot phan nuoc tuoi vao mua kho, lam tang he so su dung ruong dat, dien tich trong trot tang len, kha nang dam bao luong thuc - thuc pham cung kha hon, thay doi co cau cay trong, nang cao vi tri cua vung…

II. Phan rieng (2,0 diem)

Cau IV.a. Trinh bay nhung mat tich cuc va ton tai trong hoat dong ngoai thuong cua nuoc ta tu sau Doi moi.
* Mat tich cuc:
- Can can xuat nhap khau co nhieu thay doi: Sau nhieu nam nhap sieu, vao nam 1992 lan dau tien can can xuat nhap khau cua nuoc ta tien toi su can doi. Tu nam 1993 den nay, nuoc ta lai tiep tuc nhap sieu nhung ve ban chat khac xa voi nhap sieu cua truoc thoi ky Doi moi.
- Gia tri xuat khau va nhap khau cua nuoc ta ngay cang tang nhanh.
- Thi truong mua ban ngay cang duoc mo rong theo huong da dang hoa - da phuong hoa. Ngoai cac thi truong truyen thong (Nga va Dong Au), nuoc ta da tiep can duoc nhieu thi truong moi. Hien nay Viet Nam co quan he buon ban voi phan lon cac nuoc va vung lanh tho tren the gioi. Viet Nam da tro thanh thanh vien 150 cua to chuc thuong mai the gioi (WTO).
- Trong hoat dong xuat nhap khau co nhung doi moi ve co che quan ly. Do la viec mo rong quyen tu chu cho cac nganh, cac doanh nghiep va cac dia phuong. Xoa bo co che tap trung bao cap va chuyen sang hach toan kinh doanh tang cuong su quan ly thong nhat cua Nha nuoc bang luat phap va chinh sach.
* Ton tai:
- Nuoc ta van nhap sieu.
- Cac mat hang xuat khau cua nuoc ta bao gom hang cong nghiep nang va khoang san, hang cong nghiep nhe va tieu thu cong nghiep, hang nong, lam, thuy san. Tuy nhien ti trong hang che bien hay tinh che tuong doi thap va tang cham. Hang gia cong con lon hoac phai nhap nguyen lieu.

Cau IV.b:
+ So sanh thu nhap binh quan dau nguoi cua hai vung :
- Thu nhap binh quan theo dau nguoi hang thang o Dong Nam Bo tang lien tuc tu 1996 - 2006 .
- Thu nhap binh quan theo dau nguoi hang thang o Tay Nguyen tang giam khong on dinh.
- Thu nhap binh quan dau nguoi hang thang cua Dong Nam Bo luon cao hon Tay Nguyen.
Nam 1999 thu nhap binh quan dau nguoi thang cua Dong Nam Bo gap 1,6 lan Tay Nguyen.
Nam 2002 thu nhap binh quan dau nguoi thang cua Dong Nam Bo gap 2,7 lan Tay Nguyen.
Nam 2004 thu nhap binh quan dau nguoi thang cua Dong Nam Bo gap 2,3 lan Tay Nguyen.
Nam 2006 thu nhap binh quan dau nguoi thang cua Dong Nam Bo gap 2,2 lan Tay Nguyen.
+ Giai thich :
- Thu nhap binh quan dau nguoi thang cua 2 vung chenh lech nhieu do su chenh lech ve trinh do phat trien kinh te.
* Vung Dong Nam Bo:
- Dong Nam Bo la vung dan dau ca nuoc ve GDP, gia tri san luong cong nghiep va gia tri hang xuat khau.
- Dong Nam Bo la vung kinh te hang hoa som phat trien, co cau kinh te cong nghiep, nong nghiep va dich vu phat trien hon so voi cac vung khac trong ca nuoc.
- Co uu the ve vi tri dia ly, ve nguon lao dong lanh nghe, co co so vat chat ky thuat, lai co chinh sach phat trien phu hop, thu hut duoc cac nguon dau tu trong va ngoai nuoc.
* Vung Tay Nguyen:
- La vung duy nhat cua nuoc ta khong giap bien, khong thuan loi cho phat trien kinh te.
- Dien tich lon nhung dan cu thua thot, nhieu dan toc it nguoi, trinh do dan tri thap, mat do dan so thap nhat so voi cac vung khac 89 nguoi/km2 (nam 2006).
- Dia hinh tuong doi hiem tro, mua kho keo dai kho lam thuy loi.
- Co so vat chat ky thuat va co so ha tang con han che, nhat la giao thong van tai.

Dang Thi Ngoc Phuc

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Dong Nam Bo, Tay Nguyen, Viet Nam, Cau IV, Bac Trung Bo, TP HCM, thu nhap binh quan dau nguoi, vi tri dia ly, co so vat chat, mon dia ly, san luong cao, he sinh thai, bang so lieu, nuoc ta, goi y, trinh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gợi ý làm bài thi môn Địa lý

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gợi ý làm bài thi môn Địa lý bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Goi y lam bai thi mon Dia ly

Nhan xet, hay lien he ve tin Goi y lam bai thi mon Dia ly co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Goi y lam bai thi mon Dia ly de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0