Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT

Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Goi y tham khao giai de thi mon Dia ly tot nghiep THPT nam hoc 2005 - 2006 chuong trinh khong phan ban do to giao vien bo mon Dia ly, truong THPT chat luong cao Chu Van An (Ha Noi) thuc hien. Nhung goi y nay chi co tinh chat tham khao. Dap an chinh thuc cua Bo GD - DT se duoc cong bo sau khi ket thuc dot thi, vao cuoi ngay 2/6.

Goi y giai de thi mon Lich su tot nghiep THPT

Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT
Giam thi chuan bi de thi tai Hoi dong thi truong THPT Phung Khac Khoan (Thach That, Ha Tay). Anh: Pham Hai

DE THI MON DIA LY

I. PHAN BAT BUOC (5,0 diem)

Cau 1 (3,0 diem). Cho bang so lieu: Co cau su dung lao dong theo nganh kinh te nuoc ta

(Don vi %)

1989 2003
Nong - lam - ngu nghiep 71,5 59,6
Cong nghiep - xay dung 11,2 16,4
Dich vu 17,3 24,0

a, Ve bieu do hinh tron the hien co cau su dung lao dong theo nganh kinh te nam 1989 va 2003.

b, Nhan xet su thay doi co cau su dung lao dong theo nganh kinh te nuoc ta qua hai nam tren.

c. Giai thich su thay doi do.

Cau 2 (2 diem): Dua vao bang so lieu: So dan va san luong lua nuoc ta

Nam 1981 1986 1988 1990 1996 1999 2003
So dan (trieu nguoi) 54,9 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3 80,9
San luong (trieu tan) 12,4 16,0 17,0 19,2 26,4 31,4 34,6

a, Tinh san luong lua binh quan dau nguoi qua cac nam (kg/nguoi)

b, Qua bang so lieu va ket qua tinh toan, hay nhan xet su gia tang dan so, san luong lua va san luong lua binh quan dau nguoi trong thoi gian tren.

II. PHAN TU CHON (5,0 diem)

Thi sinh chon mot trong hai de sau:

DE I

Cau 1 (3,5 diem)

Trinh bay nhung thuan loi ve dieu kien tu nhien de phat trien cay ca phe o Tay Nguyen. Neu tinh hinh san xuat va phan bo cay ca phe trong vung. Cac bien phap de phat trien on dinh cay ca phe o vung nay?

Cau 2 (1,5 diem)

Viec lam dang la mot van de kinh te - xa hoi gay gat o nuoc ta hien nay, hay:

a, Chung minh nhan dinh tren.

b, Viec tang cuong thu hut von dau tu nuoc ngoai co tac dong tich cuc gi toi van de giai quyet viec lam hien nay o nuoc ta?

De II

Dua vao At lat Dia li Viet Nam (Ban do cong nghiep chung, Ban do cong nghiep nang luong) va kien thuc da hoc, hay:

1,(2,5 diem). Xac dinh quy mo va ke ten cac nganh cua tung trung tam cong nghiep o Dong Nam Bo.

2, (0,5 diem). Ke ten cac nha may thuy dien va nhiet dien trong vun Dong Nam Bo.

3,(2,0 diem). So sanh su giong nhau va khac nhau ve quy mo, co cau nganh cua hai trung tam cong nghiep Ha Noi va Thanh pho Ho Chi Minh. Giai thich ve su khac nhau do.

BAI GIAI GOI Y MON DIA LY

PHAN BAI TAP BAT BUOC

Cau 1:

a. Ve bieu do;

Hai bieu do hinh tron (khong can ban kinh khac nhau)

Yeu cau:

+ Co so lieu ghi trong bieu do

+ Ki hieu 3 nhom nganh chung cho 2 nam

+ Chu giai

+ Ten bieu do

b. Nhan xet:

Co su chuyen dich co cau lao dong theo nganh kinh te:

+ Nong - lam - ngu nghiep co xu huong giam 14,1% tu 71, 5% ( 1989) xuong 59,6% (1999).

+ Cong nghiep tang 5,2% (tu 11.2 -> 16.4%)

+ Dich vu tang manh: 16.7% (tu 17.3 -> 24%)

Ti le lao dong o nganh nong - lam - ngu nghiep con cao: nam 2003 chiem 59,6%

c. Giai thich:

Su chuyen dich co cau lao dong theo nganh la do ket qua tac dong cua qua trinh CNH - HDH dat nuoc. Tuy nhien su chuyen dich nay con cham, lao dong trong nong - lam - ngu nghiep con cao vi nuoc ta dang o trong giai doan dau cua qua trinh CNH - HDH dat nuoc

Cau 2:

a. San luong lua binh quan theo dau nguoi:

Nam

1981

1986

1988

1990

1996

1999

2003

Binh quan lua (kg/ nguoi)

225.8

261.4

267.2

290.0

350.1

411.5

427.6

b. Nhan xet

So dan: Dan so nuoc ta thoi ky 1981 - 2003 tang 1,47 lan (do ket qua cua cong tac dan so KHH GD)

San luong lua thoi ky 1989 - 2003 tang nhanh 2.8 lan (do su mo rong dien tich va day manh trinh do than canh, ap dung tien bo khoa hoc ki thuat...)

Binh quan lua theo dau nguoi 1989 - 2003 tang 1,9 lan( Binh quan lua theo dau nguoi nuoc ta tang nhanh la do toc do tang cua san luong lua cao hon dan so).

II. PHAN TU CHON ( 5 diem)

De I:

Cau 1:

a.Trinh bay nhung thuan loi ve dieu kien tu nhien de phat trien cay ca phe o Tay Nguyen:

Dat: Dien tich dat do bazan lon nhat ca nuoc, co tang phong hoa day, giau chat dinh duong, phan bo tren be mat rong lon va tuong doi bang phang -> thuan loi cho viec thanh lap cac nong truong cay cong nghiep voi quy mo lon.

Khi hau:

+ Tai nguyen khi hau can xich dao co hai mua mua va mua kho ro ret. Mua kho keo dai tu 4 - 5 thang thuan loi cho viec phoi say san pham cay cong nghiep.

+ Do anh huong cua dia hinh nen khi hau co su phan hoa theo dai cao

. Tu 400 - 500m khi hau nhiet doi

. Tren 1000m co khi hau mat me

=> thuan loi trong nhieu loai cay ca phe khac nhau nhu ca phe che, mit, voi.

b. Tinh hinh san xuat va phan bo cay ca phe:

Dien tich: 290.000ha chiem 4/5 ca nuoc. (Rieng Dac Lac co 1700ha ca phe lon nhat trong vung)

San luong: tren 700.000 tan chiem 89 % ca nuoc.

Phan bo:

+ Ca phe che: duoc trong tren cac cao nguyen tuong doi cao, khi hau mat hon: GiaLai, Kon Tum, Lam Dong

+ Ca phe voi duoc trong o nhung vung khi hau nong chu yeu o Dac Lac

c. Cac bien phap de on dinh cay ca phe o vung nay:

+ Dau tu co so vat chat, co so ha tang.

+ Dam bao van de luong thuc, thuc pham cho nhan dan.

+ Day manh du an dau tu voi nuoc ngoai ve cay ca phe, xay dung thuong hieu ca phe Tay Nguyen.

+ Dam bao van de thi truong va gia ca

Cau 2:

Viec lam la mot van de xa hoi gay gat o nuoc ta

a.Chung minh:

+ Nam 1998 ca nuoc co 9,4 trieu nguoi thieu viec lam va 856 nghin nguoi that nghiep, ti le thieu viec lam o nong thon la 28,2%. Ti le that nghiep o thanh thi la 6,8%.

b.Van de thu hut dau tu nuoc ngoai co tac dung to lon voi viec giai quyet viec lam o nuoc ta hien nay:

+ Thu hut dau tu nuoc ngoai se tao nen su chuyen dich co cau kinh te, day manh phat trien CN va dich vu vi vay se tao nen su chuyen dich co cau lao dong theo nganh, tang ti le lao dong o khu vuc CN - XD, dich vu, tao them nhieu viec lam cho nguoi lao dong.

De II: Dua vao Atlat Viet Nam (ban do CN chung, CN nang luong) va nhung kien thuc da hoc

1. Xac dinh quy mo va ke ten cac nganh cua tung trung tam CN o DNB.

TTCN

Quy mo

Nganh CN

TP. Ho Chi Minh

Rat lon > 50 nghin ti dong

LKdem, LK mau, Co khi, San xuat o to, Dong tau, CB nong san, VLXD, Dien tu, Hoa chat, Det may, Nhiet dien, San xuat giay va xenlulo.

Bien Hoa

Lon: 10 - 50 nghin ti dong

Dien tu, hoa chat, VLXD, Co khi, San xuat giay, CB nong san, Det may

Vung Tau

Lon: 10 - 50 nghin ti dong

Khai thac dau mo, khai thac khi dot, luyen kim den, nhiet dien, VLXD, Co khi,CB nong san, Det may, Dong tau.

Thu Dau Mot

Vua 3- 9.9 nghin ti dong

Dien tu, co khi, hoa chat, Det may, SX giay va xenlulo, Co khi, VLXD

2. Cac nha may nhiet dien, thuy dien cua vung Dong Nam Bo:

* Nha may nhiet dien:

- Cong suat: > 1000MW: Phu My

- Cong suat: <1000 MW: Ba Ria, Thu Dau

* Nha may thuy dien:

- Cong suat tren < 1000MW Thuan An, Thac Mo, Ham Thuan, Can Don.

3. Su giong va khac nhau cua hai trung tam cong nghiep Ha Noi va TPHCM.

a. Giong nhau: Deu la hai trung tam cong nghiep co quy mo lon voi co cau nganh da dang tap trung nhieu nganh cong nghiep then chot quan trong.

b. Khac nhau:

- TP. Ho Chi Minh: La trung tam cong nghiep co quy mo lon nhat ca nuoc (>50 nghin ti dong); co nhieu cong nghiep hon (12 nganh)

* Giai thich:

- TP. Ho Chi Minh co vi tri dia li thuan loi, la dau moi giao thong tap trung tat ca cac loai hinh van tai (co cang hang khong va cang bien lon nhat)

- Gan cac vung nguyen lieu (Tay Nguyen, DBSCL...)

- Co cac co so CN va cac ve tinh quan trong voi quy mo lon nhu: Bien Hoa, Vung Tau ...

- Lao dong co trinh do chuyen mon, tay nghe cao, nang dong thich ung nhanh voi co che thi truong.

- Du an dau tu nuoc ngoai som nhat va lon nhat ca nuoc.

  • To giao vien mon Dia, truong THPT Chu Van An (Ha Noi)
Viet Bao

Comment :Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Suggestions solution exam subjects History, Geography high school graduation
Hanoi, Tay Nguyen, Ho Chi Minh City, South East, Ministry of Education, Chu Van An, the center of industry, foreign investment, using labor, geography, coffee, shift, scale, hints, exam, award
Suggestions reference solution Geography exam high school graduation year 2005 - 2006 the program regardless organized by the Geography teacher, high-quality schools Chu Van An (Hanoi) performance. These suggestions are for reference only. Answer the ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gợi ý giải đề thi môn Sử, Địa tốt nghiệp THPT

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gợi ý giải đề thi môn Sử, Địa tốt nghiệp THPT bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT

Nhan xet, hay lien he ve tin Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Goi y giai de thi mon Su Dia tot nghiep THPT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0