Giao vien tieng Anh rot nhu sung rung

Giao vien tieng Anh rot nhu sung rung

Tags: So GD, giao vien tieu hoc, truong su pham, duoc cong nhan, dang lo ngai, tieng Anh, khao sat, ket qua, ky nang, dao tao, chung chi, chuan, nguoi, bac, diem


Giao vien tieng Anh rot nhu sung rung
Mot buoi on thi vao lop 10 cho hoc sinh lop 9
Nhieu dia phuong vua khao sat nang luc giang day tieng Anh cua giao vien. Ket qua cho thay so giao vien dat chuan thap den muc kho hinh dung. Nguyen nhan cua thuc trang that su rat dang lo ngai nay?

Khong it nguoi cho rang nguyen nhan la do phuong phap dao tao o truong su pham, thieu moi truong ren luyen, dau vao giao sinh thap...

Can Tho va An Giang la hai trong nhung dia phuong cong bo ket qua khao sat gan day nhat. Trong do, ong Tran Trong Khiem giam doc So GD-DT Can Tho - thong bao mot ket qua buon: trong so 181 giao vien tieu hoc tham du khao sat, so dat chuan chi co vai nguoi.

Ket qua khao sat cua An Giang cung chang kha kham gi hon. Tong so giao vien cac cap tham gia khao sat la 1.500 nguoi. Tinh theo ti le thi bac THPT co 17,8% dat chuan, bac THCS co 10% dat va thap nhat la bac tieu hoc voi chi khoang 5%. Neu tinh ra so luong tu ti le nay, chi co 165 giao vien dat chuan.

Thac si cung... rot

Trong khi do, so giao vien dat chuan tai Dong Thap con thap hon rat nhieu. Hien tinh nay moi khao sat giao vien bac tieu hoc va THCS. Ket qua chi co hai giao vien dat chuan theo quy dinh.

Phai cao hon trinh do chung hai bac

Theo de an day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan den nam 2020, giao vien day ngoai ngu phai co nang luc ngon ngu giang day cao hon trinh do chung cua cap day hai bac.

Cu the, doi voi giao vien tieu hoc, THCS phai dat bac 4/6 do Hiep hoi cac to chuc khao thi ngoai ngu chau Au da ban hanh (viet tat la KNLNN) (CEFR B2) tuong duong chung chi FCE toi thieu 60 diem, chung chi TOEFL tren giay toi thieu 525 diem, chung chi IELTS toi thieu 5.5 diem, chung chi CAE toi thieu 45 diem hoac cac chung chi duoc cong nhan tuong duong khac dat nang luc ngoai ngu bac 4 (B2) tro len theo khung tham chieu nang luc ngoai ngu chung chau Au.

Giao vien THPT, giao duc thuong xuyen, CD va trung hoc chuyen nghiep dat bac 5/6 KNLNN (CEFR C1) tuong duong FCE toi thieu 80 diem, chung chi TOEFL tren giay toi thieu 575 diem, chung chi IELTS toi thieu 6.5 diem, chung chi CAE toi thieu 60 diem hoac cac chung chi duoc cong nhan tuong duong khac dat nang luc ngoai ngu bac 5 (C1) tro len theo khung tham chieu nang luc ngoai ngu chung chau Au.

Mot can bo quan ly So GD-DT Dong Thap nhan manh: “Chuong trinh dao tao giao vien o bac DH, CD nhu vay nen khi kiem tra theo chuan chau Au, giao vien khong dap ung duoc la dieu hien nhien. Hon nua, nhung nam gan day co may hoc sinh gioi tieng Anh thi vao nganh su pham tieng Anh dau, ho di hoc kinh te, ngoai thuong het. Ngay ca nhung nguoi gioi tieng Anh nhieu khi cung khong theo nghe”.

Tham chi, ngay tai TP.HCM - dia phuong duoc coi la nang dong va co doi ngu giao vien tieng Anh tay nghe cao so voi mat bang ca nuoc nhung trong so 1.100 nguoi (giao vien THCS, THPT, giao duc thuong xuyen, CD va trung cap chuyen nghiep cua 10/24 quan, huyen) cung chi co 171 giao vien dat chuan.

Trong so 929 giao vien khong dat chuan co rat nhieu nguoi la to truong bo mon tieng Anh o cac truong noi tieng, tham chi co nguoi da tot nghiep cao hoc, co nguoi noi tieng voi thanh tich boi duong hoc sinh gioi, noi tieng voi ti le day hoc sinh thi dau DH 100%.

Ngay ca hai truong chuyen cua TP la Truong THPT chuyen Tran Dai Nghia va Le Hong Phong cung co giao vien khong dat chuan.

Tuong tu, trong tong so hon 900 giao vien tieu hoc va THCS cua Tien Giang, chi co 10% dat chuan theo quy dinh. Ong Tran Thanh Duc - giam doc So GD-DT Tien Giang - chia se: vai nam gan day so da tien hanh boi duong cho giao vien nen moi dat duoc ket qua nay chu khong se thap hon nua. “Neu san pham tu cac truong su pham dua ve, khong qua boi duong se khong the dat muc nay. Nghe, noi la hai ky nang ma giao vien yeu nhat” - ong Duc cho biet them.

Chua het, nhieu tinh tai khu vuc DBSCL chua tien hanh khao sat chuan tieng Anh nhung da cam chac ket qua “se chang khac nhau la may”. Ong Thai Van Long - giam doc So GD-DT Ca Mau - cho biet he nay se tien hanh khao sat nhung voi dieu kien mot tinh vung sau vung xa, giao vien it co dieu kien giao tiep bang tieng Anh nen ket qua co khi con thap hon cac dia phuong khac.

Cung quan diem, ong Tran Viet Hung - giam doc So GD-DT Soc Trang - nhin nhan: “Da so giao vien khong gioi nen ket qua cung se khong cao”.

O cac dia phuong phia Bac da thuc hien khao sat nhu Ha Noi, Hai Duong, tinh hinh cung chang kha hon. Trong hang tram giao vien tham gia khao sat chi co vai chuc giao vien dat chuan.

Giao vien tieng Anh rot nhu sung rung, Tin tuc trong ngay, giao vien tieng anh, nang luc, giang day, giao vien, tieu hoc, khao sat, tuyen sinh, thac si, chuan giao vien, tuyen sinh 2012, thong tin tuyen sinh, bao

So luong giao vien tieng Anh “thi dau” trong dot khao sat vua qua

Yeu nhat la nghe

Ong Nguyen Thanh Binh - giam doc So GD-DT An Giang - cho hay ti le giao vien tieu hoc va THCS dat chuan thap boi hau het giao vien deu tot nghiep cac truong CD su pham dia phuong. Nguon giao vien THPT da dang hon tu nhieu truong DH khac nhau nen chat luong tot hon. Theo ong Binh, ky nang ma hau het giao vien khong dat do la nghe.

Noi ve dot khao sat nay, mot giao vien Truong THPT Trung Vuong, TP.HCM cho rang: “Khao sat la tot, de giao vien chung toi biet trinh do cua minh dang o dau. The nhung, toi duoc dao tao trong nhung nam dau thap ky 1980, chung toi co duoc hoc voi nguoi ban ngu bao gio dau. Gan 30 nam dung lop, toi cung it co dieu kien giao tiep voi nguoi ban xu, chuong trinh giang day thi khong chu trong nghe - noi nen giao vien cung luoi ren luyen ky nang nay. Mat khac, chung toi cung khong duoc lam quen voi dang de khao sat, khong duoc on tap, khong duoc huong dan... khi vao thi, toi that su lung tung, nhat la phan nghe”.

“Ket qua khao sat chi la mot trong nhung yeu to danh gia giao vien. No chi mang tinh chat tham khao vi ngoai kien thuc ve tieng Anh giao vien phai co them ky nang dung lop, ky nang quan ly hoc sinh, ky nang ra de kiem tra... Day cho hoc sinh thi dau tot nghiep, dau DH nhung ban than giao vien thi rot thay rat ngai voi hoc sinh” - mot giao vien Truong THPT chuyen Tran Dai Nghia tam su.

La mot trong so giao vien hiem hoi dat chuan dot vua qua, thay Vu Van Xuan - giao vien Truong THCS Le Quy Don, quan 3, TP.HCM - nhan dinh: “Bay lau nay ta tu dat chuan cho ta chu khong theo chuan quoc te. Giao vien duoc dao tao trong truong su pham theo chuan cua VN. Tot nghiep su pham, giao vien day o truong pho thong cung theo chuan danh gia cua VN. Dung mot cai ta khao sat, yeu cau cac giao vien phai dat chuan quoc te la dieu kho”.

Mac du vay, ong Xuan cung cho rang: “Viec dat chuan ve tieng Anh la cong viec dang lam. Dat chuan de thay rang phuong phap dao tao giao vien tieng Anh trong truong su pham co van de”.

Khong danh gia ve chuong trinh dao tao va chat luong sinh vien su pham, ong Nguyen Ngoc Vu - truong khoa ngoai ngu Truong DH Su pham TP.HCM - chi chia se: “Ngoai ngu la mot mon ky nang chu khong phai chuyen ve kien thuc. Neu khong thuc hanh thuong xuyen, khong co moi truong ren luyen, ky nang se ngay cang bi mai mot. Nhung giao sinh moi ra truong co the co ky nang nghe, noi rat tot nhung sau vai nam giang day cac ky nang nay bi mai mot do chuong trinh pho thong khong co moi truong ren luyen cac ky nang nay. Chuong trinh day chu yeu la doc hieu va ngu phap. Dieu nay cung co the ly giai vi sao cac chung chi quoc te nhu TOEIC, TOEFL chi duoc cong nhan gia tri trong khoang thoi gian hai nam”.

97% giao vien THPT khong dat

Ong Nguyen Ngoc Hung, truong bo phan thuong truc de an day va hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan, cho biet de an da dua bai kiem tra cho 30 tinh, thanh de khao sat giao vien tieng Anh. Ket qua cho thay 97% giao vien THPT, 93% giao vien tieu hoc, THCS khong dat muc chuan cua de an xay dung. Giat minh hon nua la co toi 17% giao vien tieng Anh cap tieu hoc tren ca nuoc chi dat trinh do A1, co nghia la tuong duong ve trinh do voi nguoi vua nhap mon tieng Anh.

“Bo truong Bo GD-DT dang yeu cau thuc hien viec ra soat doi ngu giao vien tieng Anh doi voi cac tinh con lai de co so lieu day du cua 63 tinh, thanh” - ong Hung cho biet.

Phai chang khoang cach chenh lech giua “chuan” cua de an va “chuan” dao tao thuc te qua lon?

Giai thich viec nay, ong Nguyen Ngoc Hung cho rang: “Giao vien tieng Anh dang giang day o cac truong pho thong ve mat hinh thuc deu dat chuan tot nghiep cac truong DH, CD, nhung nhieu giao vien chi duoc dao tao theo he chuyen tu, he tu xa, mo rong... Bang cap thi co nhung trinh do thuc te thi khong dong deu va phan dong khong dam bao chat luong. Mot so truong su pham cung chua dam bao chat luong dao tao doi voi sinh vien he chinh quy. Truoc day, tieng Anh chi la mon tu chon nen viec tuyen chon giao vien chua duoc quan tam dung muc, khong dat ra yeu cau do dem ky nang nghe, noi, doc, viet ma chu yeu kiem tra xem nguoi du tuyen co bang dao tao hay khong. Trong qua trinh day hoc, giao vien cung chi chu trong day tu vung, ngu phap nen ky nang giao tiep bang tieng Anh cua chinh cac thay co cung mai mot. Chi khi de an duoc trien khai va cac tinh, thanh tien hanh kiem tra ra soat moi thay lo hong qua lon”.

VINH HA
Viet Bao
Theo H.Huong - M.Giang (Tuoi tre)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Nhốt trẻ ngoài cửa: Cách răn đe tệ hại nhất

Mới đây clip một bé trai học mầm non bị nhốt ngoài cửa khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Dù trẻ có quấy khóc thế nào đi chăng nữa thì cách làm này cũng sẽ phản tác dụng.

Vụ học sinh “hành hung” cô giáo trên bục giảng bị kỷ luật

Ngày 30-9, Thầy Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải (phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh) cho biết , nhà trường vừa ra quyết định đình chỉ việc học của học sinh Ông Toàn Thịnh (lớp 12 A14) một tuần vì đã có hành vi hành hung, lăng mạ cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Xuân.

Trường thu sai Bảo hiểm y tế: Sự thật ra sao?

Trước thông tin phản ánh cha mẹ học sinh Trường tiểu học Kim Đồng - Hà Đông (Hà Nội) phải ngậm ngùi đóng Bảo hiểm y tế một lần từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra và trả lời về việc này.

Bùng nổ đại học và những hệ lụy: Khó quá hóa liều

Dù tuyển sinh có sôi động, là vấn đề lớn của xã hội nhưng “đầu vào” vẫn khiến các trường ĐH, CĐ đau đầu khi số trường tăng nhanh mà nguồn tuyển lại không như mong muốn…

Trường học không phải là nơi phô diễn vẻ đẹp hình thức

Quy định cấm học sinh nữ không được tô son khi đến trường nhận được sự đồng tình của dư luận xã hội, bởi quy định này giúp học sinh nữ tránh được những tác dụng xấu của mỹ phẩm giả và khẳng định trường học không phải là nơi phô diễn vẻ đẹp hình thức.

Tìm hiểu: So GD, giao vien tieu hoc, truong su pham, duoc cong nhan, dang lo ngai, tieng Anh, khao sat, ket qua, ky nang, dao tao, chung chi, chuan, nguoi, bac, diem

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giáo viên tiếng Anh rớt như sung rụng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giáo viên tiếng Anh rớt như sung rụng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao vien tieng Anh rot nhu sung rung

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao vien tieng Anh rot nhu sung rung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao vien tieng Anh rot nhu sung rung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0