Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cucTrong nam hoc 2011-2012, voi nhung dinh huong va giai phap cu the, giao duc thuong xuyen da hoan thanh tot nhiem vu nam hoc, dac biet phong trao xay dung “Xa hoi hoc tap” da duoc trien khai o tat ca cac dia phuong va co nhung chuyen bien tich cuc toi moi nguoi dan, chat luong giao duc chuyen mon da co nhieu khoi sac.

Cong tac quan ly, chi dao tu Bo den dia phuong tiep tuc duoc doi moi va sat voi thuc tien 

Cac van ban chi dao, huong dan ve thuc hien nhiem vu doi voi giao duc thuong xuyen (GDTX) duoc ban hanh kip thoi. Hau het cac so GD&DT da cu the hoa bang cac van ban phu hop voi tinh hinh cua dia phuong. Cong tac theo doi, kiem tra viec thuc hien nhiem vu nam hoc duoc day manh. Cac so GD&DT da tang cuong kiem tra viec thuc hien nhiem vu cua cac co so GDTX, giup cac co so bo sung, dieu chinh va sua chua nhung sai sot trong qua trinh thuc hien nhiem vu. Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", cuoc van dong "Hai khong", cuoc van dong "Moi thay co giao la mot tam guong ve dao duc, tu hoc va sang tao" da tao duoc su chuyen bien trong nhan thuc, hanh vi cua can bo  giao vien  va hoc vien, cac co so GDTX.

Cong tac tuyen truyen nang cao nhan thuc cua cac cap, cac nganh, cac to chuc, co quan, doanh nghiep va toan dan ve "hoc tap suot doi", xay dung XHHT va vai tro cua GDTX da co nhung chuyen bien tich cuc. Bo GD&DT da phoi hop voi Hoi Khuyen hoc, UBND Thanh pho Ha Noi, Van phong Unesco Ha Noi, cac co quan, to chuc, doan the lien quan to chuc thanh cong “Tuan le huong ung hoc tap suot doi” tai Van Mieu Quoc Tu Giam. Hau het cac dia phuong da chi dao, trien khai to chuc cac hoat dong huong ung Tuan le “Toan cau giao duc cho moi nguoi” voi nhieu noi dung, hinh thuc phong phu, vua gop phan nang cao nhan thuc cho can bo, nhan dan, vua huy dong duoc nguon kinh phi bo sung vao ngan sach giao duc tre em.

Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc
Thi ky nang CNTT tai TTGDTX tinh Dien Bien. Anh: TL

Cong tac xay dung XHHT duoc tiep tuc duy tri 

Bo GD&DT da phoi hop voi cac Bo, nganh, to chuc co lien quan de hoan thien, trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet De an “Xay dung XHHT giai doan 2012-2020”; De an “Xoa mu chu giai doan 2012-2020” va dang tich cuc chuan bi Hoi nghi tong ket 5 nam thuc hien De an “Xay dung XHHT giai doan 2005-2010”. Cac hoat dong tuyen truyen, quang ba ve muc dich, y nghia, noi dung cua "hoc tap suot doi", xay dung XHHT, vai tro cua GDTX trong viec gop phan nang cao dan tri, chat luong nguon nhan luc, chat luong cuoc song va xay dung XHHT o dia phuong da duoc trien khai o hau het cac dia phuong voi nhung noi dung ngay cang thiet thuc hon; hinh thuc tuyen truyen da dang va phong phu hon va da tao duoc nhung chuyen bien tich cuc, manh me va ro net. 

 Doi voi trung tam GDTX: He thong TTGDTX tiep tuc duoc phat trien ve quy mo, so luong, dia ban va mo rong ve chuc nang, nhiem vu. Nhieu dia phuong da xay dung thi diem TTGDTX cap huyen thuc hien 3 nhiem vu: GDTX - Huong nghiep - Day nghe (Cao Bang, Vinh Phuc, Hoa Binh, Yen Bai, Ninh Binh; Thai Binh, ..). Ca nuoc hien co 70 TTGDTX cap tinh; 642 TTGDTX cap huyen, (tang 6 TT so voi nam hoc truoc), chiem ti le 91,45% tong so huyen/thi. Trong do, co 34 tinh/TP dat 100% huyen/thi co TTGDTX.  Nam hoc nay, toan quoc da dau tu xay dung moi them 331 phong hoc kien co (trung binh 0.5 phong/TT); mua sam them 1.186 may tinh (trung binh 1,7 may/TT). Mot so tinh da ket noi Internet cho 100% TTGDTX (Hoa Binh, Quang Tri, Dak Nong, v.v.). Viec ung dung CNTT trong quan ly va day hoc duoc tang cuong hon truoc. Nho vay, o nhieu noi, GV da su dung thanh thao bang tuong tac thong minh vao qua trinh day hoc. Mot so tinh tiep tuc dau tu xay dung co so vat chat cho cac TTGDTX (Vinh Phuc, Thai Nguyen, Quang Ninh, v.v.); Yen Bai dang xay dung De an phat trien cac TTGDTX  giai doan 2012-2015;…

Hien ca nuoc co 10.823 TTHTCD, tang 129 trung tam so voi nam hoc truoc (dat ty le 97,3% xa/phuong/thi tran co TTHTCD). Trong do, co 48 tinh/TP dat 100% so xa, phuong, thi tran co TTHTCD, tang 02 tinh so voi nam hoc truoc.  

Cac bien phap nang cao chat luong giao duc duoc tang cuong dong bo

 Viec bien soan tai lieu phuc vu day hoc duoc tang cuong va tung buoc dap ung duoc nhu cau hoc tap, tim hieu nang cao nhan thuc cua nguoi dan. Bo GD&DT da to chuc bien soan cac tai lieu: “Giao duc ve tai nguyen va moi truong bien, hai dao trong TTGDTX”; “Giao duc ung pho voi bien doi khi hau trong TTGDTX”; “Giao duc ung pho voi bien doi khi hau trong TTHTCD”; “Giao duc ve gia tri song va ki nang song cho hoc vien TTGDTX”;... Hau het cac dia phuong da thuc hien day hoc, kiem tra, danh gia ket qua hoc tap theo chuan kien thuc, ki nang va bam sat huong dan dieu chinh noi dung chuong trinh theo huong giam tai phu hop voi doi tuong HV. Viec day manh ung dung CNTT trong day hoc va quan ly duoc cac dia phuong quan tam hon truoc, dac biet la ung dung CNTT ho tro doi moi PPDH. Nhieu noi, GV da biet su dung thanh thao bang tuong tac thong minh vao day hoc. Nhieu dia phuong, 100% TTGDTX da ket noi Internet (Hoa Binh, Vinh Phuc, Thai Binh, Bac Ninh, Hung Yen, Quang Tri, Dak Nong, ..).

Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc
Hoc nghe tai trung tam HTCD (Anh MC)

Hau het cac dia phuong da to chuc cac lop tap huan ve doi moi PPDH theo chuan kien thuc, ky nang chuong trinh GDTX cap THPT theo huong coi trong viec huong dan HV tu hoc, doi moi cach ra de, cham diem phu hop voi trinh do hoc vien; tap huan ve chuong trinh va tai lieu XMC cho GV; tap huan boi duong cho GV ve PPDH cho nguoi lon (Bac Can; Dak Nong). Trong nam qua, Bo GD&DT da to chuc cac dot tap huan boi duong chuyen mon, nghiep vu cho doi ngu GV ve cac linh vuc giao duc su dung nang luong tiet kiem, hieu qua trong TTGDTX; giao duc ve tai nguyen va moi truong bien, hai dao trong TTGDTX; ho tro day hoc kien thuc phap luat trong TTGDTX; giao duc bao ve moi truong trong TTHTCD; ve ki nang xay dung chuong trinh giao duc ki nang song trong TTGDTX; boi duong kien thuc phap luat cho CBQL trung tam HTCD.

Phuong huong trong nam hoc 2012-2013

Tiep tuc nang cao nhan thuc cho moi nguoi ve hoc tap suot doi va xay dung XHHT; thuc hien co hieu qua viec xay dung XHHT tu co so; tap trung cung co mo hinh hoat dong cua cac TTGDTX va TTHTCD theo huong mot co so thuc hien nhieu nhiem vu; tang cuong dau tu xay dung, co so vat chat, thiet bi day hoc, nang cao nang luc cho doi ngu CB, GV cac co so GDTX de thuc hien nhiem vu boi duong thuong xuyen cho doi ngu GV cua nganh va to chuc cac lop giao duc ki nang song cho hoc sinh, sinh vien va nguoi lao dong; da dang hoa noi dung, chuong trinh va hinh thuc hoc tap nham dap ung nhu cau hoc tap thuong xuyen, suot doi cua moi nguoi; doi moi PPDH, doi moi kiem tra, danh gia ket qua hoc tap cua hoc vien nham nang cao chat luong day hoc; doi moi cong tac quan ly, tang cuong nen nep, ki cuong trong cac hoat dong chuyen mon; chu trong ung dung CNTT trong quan ly, day hoc va nghien cuu; nang cao hieu qua cong tac chong mu chu.

VietBao.vn (Theo GD&TD)

Video nổi bật

Vĩnh Phúc: Trường Hoa Hồng không nhận con em thu nhập thấp
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Cảnh báo hồ sơ ảo xét tuyển đại học

 Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT đã công bố quy trình tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp và rút hồ sơ. Phần khó sẽ rơi vào các trường với khả năng xuất hiện hồ sơ ảo ở một số nhóm ngành.

Đích hướng đến là chất lượng

Đến thời điểm này, đánh giá của nhiều giáo viên và người dân, có thể điểm thi sẽ làm các trường ĐH, CĐ vất vả hơn trong việc xét tuyển, nhưng đích đến quan trọng nhất của kỳ thi đã đạt được đó là chất lượng thật.

"Sập mạng tra cứu điểm thi là điều dễ hiểu"

Chiều 22/7, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt kỹ thuật, nhưng thí sinh truy cập tra điểm thi quá nhiều, dẫn đến sự cố.

Chặn cái ác, bắt đầu từ giáo dục

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trọng án. Vì sao mạng người bị coi rẻ? Vì sao các hung thủ lại mang máu lạnh? Nguyên nhân đầu tiên là môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách giới trẻ.

Ông nông dân làm…thầy của 130 trẻ em nghèo

Ngày hai buổi bán cơm chay chắt chiu từng đồng bạc lẻ nhưng ông không dùng số tiền đó cho mình mà lại đi mua sách vở, bút mực, bàn ghế để dạy dỗ 130 học sinh nghèo.

Tìm hiểu: Bo GD&DT, Dak Nong, Vinh Phuc, Hoa Binh, thuc hien nhiem vu, giao duc thuong xuyen, cac dia phuong, duoc trien khai, duoc tang cuong, da hoan thanh, xay dung, hoc tap, nam hoc, tich cuc, chuyen bien, huong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0